Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 29

29:1 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַסֵּ֔פֶרהַסֵּפֶרהספר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֛חשָׁלַחשלח יִרְמְיָ֥היִרְמְיָהירמיה הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא מִירוּשָׁלִָ֑םמִירוּשָׁלִָםמירושלם אֶלאֶלאל־־־יֶ֜תֶריֶתֶריתר זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני הַגּוֹלָ֗ההַגּוֹלָההגולה וְאֶלוְאֶלואל־־־הַכֹּהֲנִ֤יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְאֶלוְאֶלואל־־־הַנְּבִיאִים֙הַנְּבִיאִיםהנביאים וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֶגְלָ֧ההֶגְלָההגלה נְבֽוּכַדְנֶאצַּ֛רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מִירוּשָׁלִַ֖םמִירוּשָׁלִַםמירושלם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 29:2 אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי צֵ֣אתצֵאתצאת יְכָנְיָֽהיְכָנְיָהיכניה־־־הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַגְּבִירָ֨הוְהַגְּבִירָהוהגבירה וְהַסָּרִיסִ֜יםוְהַסָּרִיסִיםוהסריסים שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֧היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִַ֛םוִירוּשָׁלִַםוירושלם וְהֶחָרָ֥שׁוְהֶחָרָשׁוהחרש וְהַמַּסְגֵּ֖רוְהַמַּסְגֵּרוהמסגר מִירוּשָׁלִָֽםמִירוּשָׁלִָםמירושלם׃׃׃ 29:3 בְּיַד֙בְּיַדביד אֶלְעָשָׂ֣האֶלְעָשָׂהאלעשה בֶןבֶןבן־־־שָׁפָ֔ןשָׁפָןשפן וּגְמַרְיָ֖הוּגְמַרְיָהוגמריה בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּ֑החִלְקִיָּהחלקיה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֜חשָׁלַחשלח צִדְקִיָּ֣הצִדְקִיָּהצדקיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־נְבוּכַדְנֶאצַּ֛רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בָּבֶ֥לָהבָּבֶלָהבבלה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ ססס 29:4 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לְכָללְכָללכל־־־הַ֨גּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִגְלֵ֥יתִיהִגְלֵיתִיהגליתי מִירוּשָׁלִַ֖םמִירוּשָׁלִַםמירושלם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 29:5 בְּנ֥וּבְּנוּבנו בָתִּ֖יםבָתִּיםבתים וְשֵׁ֑בוּוְשֵׁבוּושבו וְנִטְע֣וּוְנִטְעוּונטעו גַנּ֔וֹתגַנּוֹתגנות וְאִכְל֖וּוְאִכְלוּואכלו אֶתאֶתאת־־־פִּרְיָֽןפִּרְיָןפרין׃׃׃ 29:6 קְח֣וּקְחוּקחו נָשִׁ֗יםנָשִׁיםנשים וְהוֹלִידוּ֮וְהוֹלִידוּוהולידו בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנוֹת֒וּבָנוֹתובנות וּקְח֨וּוּקְחוּוקחו לִבְנֵיכֶ֜םלִבְנֵיכֶםלבניכם נָשִׁ֗יםנָשִׁיםנשים וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֽוֹתֵיכֶם֙בְּנוֹתֵיכֶםבנותיכם תְּנ֣וּתְּנוּתנו לַֽאֲנָשִׁ֔יםלַאֲנָשִׁיםלאנשים וְתֵלַ֖דְנָהוְתֵלַדְנָהותלדנה בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנ֑וֹתוּבָנוֹתובנות וּרְבוּוּרְבוּורבו־־־שָׁ֖םשָׁםשם וְאַלוְאַלואל־־־תִּמְעָֽטוּתִּמְעָטוּתמעטו׃׃׃ 29:7 וְדִרְשׁ֞וּוְדִרְשׁוּודרשו אֶתאֶתאת־־־שְׁל֣וֹםשְׁלוֹםשלום הָעִ֗ירהָעִירהעיר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִגְלֵ֤יתִיהִגְלֵיתִיהגליתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה וְהִתְפַּֽלְל֥וּוְהִתְפַּלְלוּוהתפללו בַעֲדָ֖הּבַעֲדָהּבעדה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי בִשְׁלוֹמָ֔הּבִשְׁלוֹמָהּבשלומה יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ פפפ
29:8 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַלאַלאל־־־יַשִּׁ֧יאוּיַשִּׁיאוּישיאו לָכֶ֛םלָכֶםלכם נְבִֽיאֵיכֶ֥םנְבִיאֵיכֶםנביאיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּקִרְבְּכֶ֖םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וְקֹֽסְמֵיכֶ֑םוְקֹסְמֵיכֶםוקסמיכם וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּשְׁמְעוּ֙תִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־חֲלֹמֹ֣תֵיכֶ֔םחֲלֹמֹתֵיכֶםחלמתיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם מַחְלְמִֽיםמַחְלְמִיםמחלמים׃׃׃ 29:9 כִּ֣יכִּיכי בְשֶׁ֔קֶרבְשֶׁקֶרבשקר הֵ֛םהֵםהם נִבְּאִ֥יםנִבְּאִיםנבאים לָכֶ֖םלָכֶםלכם בִּשְׁמִ֑יבִּשְׁמִיבשמי לֹ֥אלֹאלא שְׁלַחְתִּ֖יםשְׁלַחְתִּיםשלחתים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 29:10 כִּֽיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֠יכִּיכי לְפִ֞ילְפִילפי מְלֹ֧אתמְלֹאתמלאת לְבָבֶ֛ללְבָבֶללבבל שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה אֶפְקֹ֣דאֶפְקֹדאפקד אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וַהֲקִמֹתִ֤יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם אֶתאֶתאת־־־דְּבָרִ֣ידְּבָרִידברי הַטּ֔וֹבהַטּוֹבהטוב לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 29:11 כִּי֩כִּיכי אָנֹכִ֨יאָנֹכִיאנכי יָדַ֜עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֶתאֶתאת־־־הַמַּחֲשָׁבֹ֗תהַמַּחֲשָׁבֹתהמחשבת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי חֹשֵׁ֥בחֹשֵׁבחשב עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה מַחְשְׁב֤וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות שָׁלוֹם֙שָׁלוֹםשלום וְלֹ֣אוְלֹאולא לְרָעָ֔הלְרָעָהלרעה לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָכֶ֖םלָכֶםלכם אַחֲרִ֥יתאַחֲרִיתאחרית וְתִקְוָֽהוְתִקְוָהותקוה׃׃׃ 29:12 וּקְרָאתֶ֤םוּקְרָאתֶםוקראתם אֹתִי֙אֹתִיאתי וַֽהֲלַכְתֶּ֔םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם וְהִתְפַּלַּלְתֶּ֖םוְהִתְפַּלַּלְתֶּםוהתפללתם אֵלָ֑יאֵלָיאלי וְשָׁמַעְתִּ֖יוְשָׁמַעְתִּיושמעתי אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 29:13 וּבִקַּשְׁתֶּ֥םוּבִקַּשְׁתֶּםובקשתם אֹתִ֖יאֹתִיאתי וּמְצָאתֶ֑םוּמְצָאתֶםומצאתם כִּ֥יכִּיכי תִדְרְשֻׁ֖נִיתִדְרְשֻׁנִיתדרשני בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבַבְכֶֽםלְבַבְכֶםלבבכם׃׃׃ 29:14 וְנִמְצֵ֣אתִיוְנִמְצֵאתִיונמצאתי לָכֶם֮לָכֶםלכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָה֒יְהוָהיהוה וְשַׁבְתִּ֣יוְשַׁבְתִּיושבתי אֶתאֶתאת־־־[שְׁבִיתְכֶם כ][שְׁבִיתְכֶם כ][שביתכם כ] (שְׁבוּתְכֶ֗ם ק)(שְׁבוּתְכֶם ק)(שבותכם ק) וְקִבַּצְתִּ֣יוְקִבַּצְתִּיוקבצתי אֶ֠תְכֶםאֶתְכֶםאתכם מִֽכָּלמִכָּלמכל־־־הַגּוֹיִ֞םהַגּוֹיִםהגוים וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־הַמְּקוֹמ֗וֹתהַמְּקוֹמוֹתהמקומות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִדַּ֧חְתִּיהִדַּחְתִּיהדחתי אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם שָׁ֖םשָׁםשם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַהֲשִׁבֹתִ֣יוַהֲשִׁבֹתִיוהשבתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־הַ֨מָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִגְלֵ֥יתִיהִגְלֵיתִיהגליתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 29:15 כִּ֖יכִּיכי אֲמַרְתֶּ֑םאֲמַרְתֶּםאמרתם הֵקִ֨יםהֵקִיםהקים לָ֧נוּלָנוּלנו יְהוָ֛היְהוָהיהוה נְבִאִ֖יםנְבִאִיםנבאים בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ ססס 29:16 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַיּוֹשֵׁב֙הַיּוֹשֵׁבהיושב אֶלאֶלאל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא דָוִ֔דדָוִדדוד וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם הַיּוֹשֵׁ֖בהַיּוֹשֵׁבהיושב בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת אֲחֵיכֶ֕םאֲחֵיכֶםאחיכם אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָצְא֥וּיָצְאוּיצאו אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם בַּגּוֹלָֽהבַּגּוֹלָהבגולה׃׃׃ 29:17 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִנְנִי֙הִנְנִיהנני מְשַׁלֵּ֣חַמְשַׁלֵּחַמשלח בָּ֔םבָּםבם אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב אֶתאֶתאת־־־הָרָעָ֣בהָרָעָבהרעב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדָּ֑בֶרהַדָּבֶרהדבר וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם כַּתְּאֵנִים֙כַּתְּאֵנִיםכתאנים הַשֹּׁ֣עָרִ֔יםהַשֹּׁעָרִיםהשערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־תֵאָכַ֖לְנָהתֵאָכַלְנָהתאכלנה מֵרֹֽעַמֵרֹעַמרע׃׃׃ 29:18 וְרָֽדַפְתִּי֙וְרָדַפְתִּיורדפתי אַֽחֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֣בבָּרָעָבברעב וּבַדָּ֑בֶרוּבַדָּבֶרובדבר וּנְתַתִּ֨יםוּנְתַתִּיםונתתים [לִזְוָעָה כ][לִזְוָעָה כ][לזועה כ] (לְזַעֲוָ֜ה ק)(לְזַעֲוָה ק)(לזעוה ק) לְכֹ֣ללְכֹללכל ׀׀׀ מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ לְאָלָ֤הלְאָלָהלאלה וּלְשַׁמָּה֙וּלְשַׁמָּהולשמה וְלִשְׁרֵקָ֣הוְלִשְׁרֵקָהולשרקה וּלְחֶרְפָּ֔הוּלְחֶרְפָּהולחרפה בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִדַּחְתִּ֥יםהִדַּחְתִּיםהדחתים שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 29:19 תַּ֛חַתתַּחַתתחת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־לֹאלֹאלא־־־שָׁמְע֥וּשָׁמְעוּשמעו אֶלאֶלאל־־־דְּבָרַ֖ידְּבָרַידברי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר שָׁלַ֨חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם אֶתאֶתאת־־־עֲבָדַ֤יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִאִים֙הַנְּבִאִיםהנבאים הַשְׁכֵּ֣םהַשְׁכֵּםהשכם וְשָׁלֹ֔חַוְשָׁלֹחַושלח וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:20 וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־הַ֨גּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שִׁלַּ֥חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי מִירוּשָׁלִַ֖םמִירוּשָׁלִַםמירושלם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ ססס 29:21 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־אַחְאָ֤באַחְאָבאחאב בֶּןבֶּןבן־־־קֽוֹלָיָה֙קוֹלָיָהקוליה וְאֶלוְאֶלואל־־־צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בֶןבֶןבן־־־מַֽעֲשֵׂיָ֔המַעֲשֵׂיָהמעשיה הַֽנִּבְּאִ֥יםהַנִּבְּאִיםהנבאים לָכֶ֛םלָכֶםלכם בִּשְׁמִ֖יבִּשְׁמִיבשמי שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני ׀׀׀ נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן אֹתָ֗םאֹתָםאתם בְּיַד֙בְּיַדביד נְבֽוּכַדְרֶאצַּ֣רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְהִכָּ֖םוְהִכָּםוהכם לְעֵינֵיכֶֽםלְעֵינֵיכֶםלעיניכם׃׃׃ 29:22 וְלֻקַּ֤חוְלֻקַּחולקח מֵהֶם֙מֵהֶםמהם קְלָלָ֔הקְלָלָהקללה לְכֹל֙לְכֹללכל גָּל֣וּתגָּלוּתגלות יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּבָבֶ֖לבְּבָבֶלבבבל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יְשִֽׂמְךָ֤יְשִׂמְךָישמך יְהוָה֙יְהוָהיהוה כְּצִדְקִיָּ֣הוּכְּצִדְקִיָּהוּכצדקיהו וּכְאֶחָ֔בוּכְאֶחָבוכאחב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־קָלָ֥םקָלָםקלם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 29:23 יַ֡עַןיַעַןיען אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עָשׂ֨וּעָשׂוּעשו נְבָלָ֜הנְבָלָהנבלה בְּיִשְׂרָאֵ֗לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיְנַֽאֲפוּ֙וַיְנַאֲפוּוינאפו אֶתאֶתאת־־־נְשֵׁ֣ינְשֵׁינשי רֵֽעֵיהֶ֔םרֵעֵיהֶםרעיהם וַיְדַבְּר֨וּוַיְדַבְּרוּוידברו דָבָ֤רדָבָרדבר בִּשְׁמִי֙בִּשְׁמִיבשמי שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר ל֣וֹאלוֹאלוא צִוִּיתִ֑םצִוִּיתִםצויתם וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי [הוּיֹדֵעַ כ][הוּיֹדֵעַ כ][הוידע כ] (הַיּוֹדֵ֥עַ ק)(הַיּוֹדֵעַ ק)(היודע ק) וָעֵ֖דוָעֵדועד נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 29:24 וְאֶלוְאֶלואל־־־שְׁמַעְיָ֥הוּשְׁמַעְיָהוּשמעיהו הַנֶּחֱלָמִ֖יהַנֶּחֱלָמִיהנחלמי תֹּאמַ֥רתֹּאמַרתאמר לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 29:25 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֧היְהוָהיהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יַ֡עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתָּה֩אַתָּהאתה שָׁלַ֨חְתָּשָׁלַחְתָּשלחת בְשִׁמְכָ֜הבְשִׁמְכָהבשמכה סְפָרִ֗יםסְפָרִיםספרים אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וְאֶלוְאֶלואל־־־צְפַנְיָ֤הצְפַנְיָהצפניה בֶןבֶןבן־־־מַֽעֲשֵׂיָה֙מַעֲשֵׂיָהמעשיה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶ֥לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 29:26 יְהוָ֞היְהוָהיהוה נְתָנְךָ֣נְתָנְךָנתנך כֹהֵ֗ןכֹהֵןכהן תַּ֚חַתתַּחַתתחת יְהוֹיָדָ֣עיְהוֹיָדָעיהוידע הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן לִֽהְי֤וֹתלִהְיוֹתלהיות פְּקִדִים֙פְּקִדִיםפקדים בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְכָללְכָללכל־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש מְשֻׁגָּ֖עמְשֻׁגָּעמשגע וּמִתְנַבֵּ֑אוּמִתְנַבֵּאומתנבא וְנָתַתָּ֥הוְנָתַתָּהונתתה אֹת֛וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־הַמַּהְפֶּ֖כֶתהַמַּהְפֶּכֶתהמהפכת וְאֶלוְאֶלואל־־־הַצִּינֹֽקהַצִּינֹקהצינק׃׃׃ 29:27 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לָ֚מָּהלָמָּהלמה לֹ֣אלֹאלא גָעַ֔רְתָּגָעַרְתָּגערת בְּיִרְמְיָ֖הוּבְּיִרְמְיָהוּבירמיהו הָֽעֲנְּתֹתִ֑יהָעֲנְּתֹתִיהענתתי הַמִּתְנַבֵּ֖אהַמִּתְנַבֵּאהמתנבא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 29:28 כִּ֣יכִּיכי עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח אֵלֵ֛ינוּאֵלֵינוּאלינו בָּבֶ֥לבָּבֶלבבל לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר אֲרֻכָּ֣האֲרֻכָּהארכה הִ֑יאהִיאהיא בְּנ֤וּבְּנוּבנו בָתִּים֙בָתִּיםבתים וְשֵׁ֔בוּוְשֵׁבוּושבו וְנִטְע֣וּוְנִטְעוּונטעו גַנּ֔וֹתגַנּוֹתגנות וְאִכְל֖וּוְאִכְלוּואכלו אֶתאֶתאת־־־פְּרִיהֶֽןפְּרִיהֶןפריהן׃׃׃ 29:29 וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא צְפַנְיָ֥הצְפַנְיָהצפניה הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַסֵּ֣פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה בְּאָזְנֵ֖יבְּאָזְנֵיבאזני יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ פפפ
29:30 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 29:31 שְׁלַ֤חשְׁלַחשלח עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹלָה֙הַגּוֹלָההגולה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמַעְיָ֖השְׁמַעְיָהשמעיה הַנֶּחֱלָמִ֑יהַנֶּחֱלָמִיהנחלמי יַ֡עַןיַעַןיען אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִבָּ֨אנִבָּאנבא לָכֶ֜םלָכֶםלכם שְׁמַעְיָ֗השְׁמַעְיָהשמעיה וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני לֹ֣אלֹאלא שְׁלַחְתִּ֔יושְׁלַחְתִּיושלחתיו וַיַּבְטַ֥חוַיַּבְטַחויבטח אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם עַלעַלעל־־־שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 29:32 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני פֹקֵ֜דפֹקֵדפקד עַלעַלעל־־־שְׁמַעְיָ֣השְׁמַעְיָהשמעיה הַנֶּחֱלָמִי֮הַנֶּחֱלָמִיהנחלמי וְעַלוְעַלועל־־־זַרְעוֹ֒זַרְעוֹזרעו לֹאלֹאלא־־־יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה ל֜וֹלוֹלו אִ֣ישׁאִישׁאיש ׀׀׀ יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב ׀׀׀ בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֗ההַזֶּההזה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה בַטּ֛וֹבבַטּוֹבבטוב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה־־־לְעַמִּ֖ילְעַמִּילעמי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־סָרָ֥הסָרָהסרה דִבֶּ֖רדִבֶּרדבר עַלעַלעל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain