Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 3

3:1 לֵאמֹ֡רלֵאמֹרלאמר הֵ֣ןהֵןהן יְשַׁלַּ֣חיְשַׁלַּחישלח אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּוֹ֩אִשְׁתּוֹאשתו וְהָלְכָ֨הוְהָלְכָהוהלכה מֵאִתּ֜וֹמֵאִתּוֹמאתו וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה לְאִישׁלְאִישׁלאיש־־־אַחֵ֗ראַחֵראחר הֲיָשׁ֤וּבהֲיָשׁוּבהישוב אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה ע֔וֹדעוֹדעוד הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא חָנ֥וֹףחָנוֹףחנוף תֶּחֱנַ֖ףתֶּחֱנַףתחנף הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִ֑יאהַהִיאההיא וְאַ֗תְּוְאַתְּואת זָנִית֙זָנִיתזנית רֵעִ֣יםרֵעִיםרעים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וְשׁ֥וֹבוְשׁוֹבושוב אֵלַ֖יאֵלַיאלי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָֽהיְהֹוָהיהוה׃׃׃ 3:2 שְׂאִֽישְׂאִישאי־־־עֵינַ֨יִךְעֵינַיִךְעיניך עַלעַלעל־־־שְׁפָיִ֜םשְׁפָיִםשפים וּרְאִ֗יוּרְאִיוראי אֵיפֹה֙אֵיפֹהאיפה לֹ֣אלֹאלא [שֻׁגַּלְתְּ כ][שֻׁגַּלְתְּ כ][שגלת כ] (שֻׁכַּ֔בְתְּ ק)(שֻׁכַּבְתְּ ק)(שכבת ק) עַלעַלעל־־־דְּרָכִים֙דְּרָכִיםדרכים יָשַׁ֣בְתְּיָשַׁבְתְּישבת לָהֶ֔םלָהֶםלהם כַּעֲרָבִ֖יכַּעֲרָבִיכערבי בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַתַּחֲנִ֣יפִיוַתַּחֲנִיפִיותחניפי אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ בִּזְנוּתַ֖יִךְבִּזְנוּתַיִךְבזנותיך וּבְרָעָתֵֽךְוּבְרָעָתֵךְוברעתך׃׃׃ 3:3 וַיִּמָּנְע֣וּוַיִּמָּנְעוּוימנעו רְבִבִ֔יםרְבִבִיםרבבים וּמַלְק֖וֹשׁוּמַלְקוֹשׁומלקוש ל֣וֹאלוֹאלוא הָיָ֑ההָיָההיה וּמֵ֨צַחוּמֵצַחומצח אִשָּׁ֤האִשָּׁהאשה זוֹנָה֙זוֹנָהזונה הָ֣יָההָיָההיה לָ֔ךְלָךְלך מֵאַ֖נְתְּמֵאַנְתְּמאנת הִכָּלֵֽםהִכָּלֵםהכלם׃׃׃ 3:4 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא מֵעַ֔תָּהמֵעַתָּהמעתה [קָרָאתִי כ][קָרָאתִי כ][קראתי כ] (קָרָ֥את ק)(קָרָאת ק)(קראת ק) לִ֖ילִילי אָבִ֑יאָבִיאבי אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף נְעֻרַ֖ינְעֻרַינערי אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 3:5 הֲיִנְטֹ֣רהֲיִנְטֹרהינטר לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם אִםאִםאם־־־יִשְׁמֹ֖ריִשְׁמֹרישמר לָנֶ֑צַחלָנֶצַחלנצח הִנֵּ֥ההִנֵּההנה [דִבַּרְתִּי כ][דִבַּרְתִּי כ][דברתי כ] (דִבַּ֛רְתְּ ק)(דִבַּרְתְּ ק)(דברת ק) וַתַּעֲשִׂ֥יוַתַּעֲשִׂיותעשי הָרָע֖וֹתהָרָעוֹתהרעות וַתּוּכָֽלוַתּוּכָלותוכל׃׃׃ פפפ
3:6 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי בִּימֵי֙בִּימֵיבימי יֹאשִׁיָּ֣הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הֲ‍ֽרָאִ֔יתָהֲ‍רָאִיתָה‍ראית אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשְׂתָ֖העָשְׂתָהעשתה מְשֻׁבָ֣המְשֻׁבָהמשבה יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הֹלְכָ֨ההֹלְכָההלכה הִ֜יאהִיאהיא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַ֣רהַרהר גָּבֹ֗הַּגָּבֹהַּגבה וְאֶלוְאֶלואל־־־תַּ֛חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ רַעֲנָ֖ןרַעֲנָןרענן וַתִּזְנִיוַתִּזְנִיותזני־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 3:7 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי עֲשׂוֹתָ֧הּעֲשׂוֹתָהּעשותה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה אֵלַ֥יאֵלַיאלי תָּשׁ֖וּבתָּשׁוּבתשוב וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֑בָהשָׁבָהשבה [וַתֵּרֶאה כ][וַתֵּרֶאה כ][ותראה כ] (וַתֵּ֛רֶא ק)(וַתֵּרֶא ק)(ותרא ק) בָּגוֹדָ֥הבָּגוֹדָהבגודה אֲחוֹתָ֖הּאֲחוֹתָהּאחותה יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 3:8 וָאֵ֗רֶאוָאֵרֶאוארא כִּ֤יכִּיכי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֹדוֹת֙אֹדוֹתאדות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִֽאֲפָה֙נִאֲפָהנאפה מְשֻׁבָ֣המְשֻׁבָהמשבה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שִׁלַּחְתִּ֕יהָשִׁלַּחְתִּיהָשלחתיה וָאֶתֵּ֛ןוָאֶתֵּןואתן אֶתאֶתאת־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר כְּרִיתֻתֶ֖יהָכְּרִיתֻתֶיהָכריתתיה אֵלֶ֑יהָאֵלֶיהָאליה וְלֹ֨אוְלֹאולא יָֽרְאָ֜היָרְאָהיראה בֹּֽגֵדָ֤הבֹּגֵדָהבגדה יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אֲחוֹתָ֔הּאֲחוֹתָהּאחותה וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתִּ֥זֶןוַתִּזֶןותזן גַּםגַּםגם־־־הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 3:9 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה מִקֹּ֣למִקֹּלמקל זְנוּתָ֔הּזְנוּתָהּזנותה וַתֶּחֱנַ֖ףוַתֶּחֱנַףותחנף אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַתִּנְאַ֥ףוַתִּנְאַףותנאף אֶתאֶתאת־־־הָאֶ֖בֶןהָאֶבֶןהאבן וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֵֽץהָעֵץהעץ׃׃׃ 3:10 וְגַםוְגַםוגם־־־בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹ֗אתזֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־שָׁ֨בָהשָׁבָהשבה אֵלַ֜יאֵלַיאלי בָּגוֹדָ֧הבָּגוֹדָהבגודה אֲחוֹתָ֛הּאֲחוֹתָהּאחותה יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בְּכָלבְּכָלבכל־־־לִבָּ֑הּלִבָּהּלבה כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּשֶׁ֖קֶרבְּשֶׁקֶרבשקר נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
3:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי צִדְּקָ֥הצִדְּקָהצדקה נַפְשָׁ֖הּנַפְשָׁהּנפשה מְשֻׁבָ֣המְשֻׁבָהמשבה יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מִבֹּגֵדָ֖המִבֹּגֵדָהמבגדה יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 3:12 הָלֹ֡ךְהָלֹךְהלך וְקָֽרָאתָ֩וְקָרָאתָוקראת אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֨יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֜לֶּההָאֵלֶּההאלה צָפ֗וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וְ֠אָמַרְתָּוְאָמַרְתָּואמרת שׁ֣וּבָהשׁוּבָהשובה מְשֻׁבָ֤המְשֻׁבָהמשבה יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֽוֹאלוֹאלוא־־־אַפִּ֥ילאַפִּילאפיל פָּנַ֖יפָּנַיפני בָּכֶ֑םבָּכֶםבכם כִּֽיכִּיכי־־־חָסִ֤ידחָסִידחסיד אֲנִי֙אֲנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא אֶטּ֖וֹראֶטּוֹראטור לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 3:13 אַ֚ךְאַךְאך דְּעִ֣ידְּעִידעי עֲוֺנֵ֔ךְעֲוֺנֵךְעונך כִּ֛יכִּיכי בַּיהוָ֥הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהַ֖יִךְאֱלֹהַיִךְאלהיך פָּשָׁ֑עַתְּפָּשָׁעַתְּפשעת וַתְּפַזְּרִ֨יוַתְּפַזְּרִיותפזרי אֶתאֶתאת־־־דְּרָכַ֜יִךְדְּרָכַיִךְדרכיך לַזָּרִ֗יםלַזָּרִיםלזרים תַּ֚חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֣ץעֵץעץ רַעֲנָ֔ןרַעֲנָןרענן וּבְקוֹלִ֥יוּבְקוֹלִיובקולי לֹאלֹאלא־־־שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָֽהיְהֹוָהיהוה׃׃׃ 3:14 שׁ֣וּבוּשׁוּבוּשובו בָנִ֤יםבָנִיםבנים שׁוֹבָבִים֙שׁוֹבָבִיםשובבים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי בָּעַ֣לְתִּיבָּעַלְתִּיבעלתי בָכֶ֑םבָכֶםבכם וְלָקַחְתִּ֨יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם אֶחָ֣דאֶחָדאחד מֵעִ֗ירמֵעִירמעיר וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים מִמִּשְׁפָּחָ֔המִמִּשְׁפָּחָהממשפחה וְהֵבֵאתִ֥יוְהֵבֵאתִיוהבאתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 3:15 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי לָכֶ֛םלָכֶםלכם רֹעִ֖יםרֹעִיםרעים כְּלִבִּ֑יכְּלִבִּיכלבי וְרָע֥וּוְרָעוּורעו אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם דֵּעָ֥הדֵּעָהדעה וְהַשְׂכֵּֽילוְהַשְׂכֵּילוהשכיל׃׃׃ 3:16 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כִּ֣יכִּיכי תִרְבּוּ֩תִרְבּוּתרבו וּפְרִיתֶ֨םוּפְרִיתֶםופריתם בָּאָ֜רֶץבָּאָרֶץבארץ בַּיָּמִ֤יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֙מָּה֙הָהֵמָּהההמה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־יֹ֣אמְרוּיֹאמְרוּיאמרו ע֗וֹדעוֹדעוד אֲרוֹן֙אֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־לֵ֑בלֵבלב וְלֹ֤אוְלֹאולא יִזְכְּרוּיִזְכְּרוּיזכרו־־־בוֹ֙בוֹבו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִפְקֹ֔דוּיִפְקֹדוּיפקדו וְלֹ֥אוְלֹאולא יֵעָשֶׂ֖היֵעָשֶׂהיעשה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 3:17 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא יִקְרְא֤וּיִקְרְאוּיקראו לִירוּשָׁלִַ֙ם֙לִירוּשָׁלִַםלירושלם כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנִקְוּ֨וּוְנִקְוּוּונקוו אֵלֶ֧יהָאֵלֶיהָאליה כָֽלכָלכל־־־הַגּוֹיִ֛םהַגּוֹיִםהגוים לְשֵׁ֥םלְשֵׁםלשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִירוּשָׁלִָ֑םלִירוּשָׁלִָםלירושלם וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵלְכ֣וּיֵלְכוּילכו ע֔וֹדעוֹדעוד אַחֲרֵ֕יאַחֲרֵיאחרי שְׁרִר֖וּתשְׁרִרוּתשררות לִבָּ֥םלִבָּםלבם הָרָֽעהָרָעהרע׃׃׃ ססס 3:18 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔מָּההָהֵמָּהההמה יֵלְכ֥וּיֵלְכוּילכו בֵיתבֵיתבית־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְיָבֹ֤אוּוְיָבֹאוּויבאו יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון עַלעַלעל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִנְחַ֖לְתִּיהִנְחַלְתִּיהנחלתי אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתֵיכֶֽםאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם׃׃׃ 3:19 וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי אָמַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֵ֚יךְאֵיךְאיך אֲשִׁיתֵ֣ךְאֲשִׁיתֵךְאשיתך בַּבָּנִ֔יםבַּבָּנִיםבבנים וְאֶתֶּןוְאֶתֶּןואתן־־־לָךְ֙לָךְלך אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ חֶמְדָּ֔החֶמְדָּהחמדה נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת צְבִ֖יצְבִיצבי צִבְא֣וֹתצִבְאוֹתצבאות גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אָבִי֙אָבִיאבי [תִּקְרְאוּ כ][תִּקְרְאוּ כ][תקראו כ] (תִּקְרְאִי ק)(תִּקְרְאִי ק)(תקראי ק) לִ֔ילִילי וּמֵאַחֲרַ֖יוּמֵאַחֲרַיומאחרי לֹ֥אלֹאלא [תָשׁוּבוּ כ][תָשׁוּבוּ כ][תשובו כ] (תָשֽׁוּבִי ק)(תָשׁוּבִי ק)(תשובי ק)׃׃׃ 3:20 אָכֵ֛ןאָכֵןאכן בָּגְדָ֥הבָּגְדָהבגדה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה מֵרֵעָ֑הּמֵרֵעָהּמרעה כֵּ֣ןכֵּןכן בְּגַדְתֶּ֥םבְּגַדְתֶּםבגדתם בִּ֛יבִּיבי בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 3:21 ק֚וֹלקוֹלקול עַלעַלעל־־־שְׁפָיִ֣יםשְׁפָיִיםשפיים נִשְׁמָ֔ענִשְׁמָענשמע בְּכִ֥יבְּכִיבכי תַחֲנוּנֵ֖יתַחֲנוּנֵיתחנוני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֤יכִּיכי הֶעֱוּוּ֙הֶעֱוּוּהעוו אֶתאֶתאת־־־דַּרְכָּ֔םדַּרְכָּםדרכם שָׁכְח֖וּשָׁכְחוּשכחו אֶתאֶתאת־־־יְהֹוָ֥היְהֹוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 3:22 שׁ֚וּבוּשׁוּבוּשובו בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים שׁוֹבָבִ֔יםשׁוֹבָבִיםשובבים אֶרְפָּ֖האֶרְפָּהארפה מְשׁוּבֹֽתֵיכֶ֑םמְשׁוּבֹתֵיכֶםמשובתיכם הִנְנוּ֙הִנְנוּהננו אָתָ֣נוּאָתָנוּאתנו לָ֔ךְלָךְלך כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֖האַתָּהאתה יְהֹוָ֥היְהֹוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 3:23 אָכֵ֥ןאָכֵןאכן לַשֶּׁ֛קֶרלַשֶּׁקֶרלשקר מִגְּבָע֖וֹתמִגְּבָעוֹתמגבעות הָמ֣וֹןהָמוֹןהמון הָרִ֑יםהָרִיםהרים אָכֵן֙אָכֵןאכן בַּיהֹוָ֣הבַּיהֹוָהביהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו תְּשׁוּעַ֖תתְּשׁוּעַתתשועת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:24 וְהַבֹּ֗שֶׁתוְהַבֹּשֶׁתוהבשת אָֽכְלָ֛האָכְלָהאכלה אֶתאֶתאת־־־יְגִ֥יעַיְגִיעַיגיע אֲבוֹתֵ֖ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו מִנְּעוּרֵ֑ינוּמִנְּעוּרֵינוּמנעורינו אֶתאֶתאת־־־צֹאנָם֙צֹאנָםצאנם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּקָרָ֔םבְּקָרָםבקרם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶ֖םבְּנֵיהֶםבניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֵיהֶֽםבְּנוֹתֵיהֶםבנותיהם׃׃׃ 3:25 נִשְׁכְּבָ֣הנִשְׁכְּבָהנשכבה בְּבָשְׁתֵּ֗נוּבְּבָשְׁתֵּנוּבבשתנו וּֽתְכַסֵּנוּ֮וּתְכַסֵּנוּותכסנו כְּלִמָּתֵנוּ֒כְּלִמָּתֵנוּכלמתנו כִּי֩כִּיכי לַיהוָ֨הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֜ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו חָטָ֗אנוּחָטָאנוּחטאנו אֲנַ֙חְנוּ֙אֲנַחְנוּאנחנו וַאֲבוֹתֵ֔ינוּוַאֲבוֹתֵינוּואבותינו מִנְּעוּרֵ֖ינוּמִנְּעוּרֵינוּמנעורינו וְעַדוְעַדועד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמַ֔עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהֹוָ֥היְהֹוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain