Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 44

44:1 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶ֚לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־הַיְּהוּדִ֔יםהַיְּהוּדִיםהיהודים הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים הַיֹּשְׁבִ֤יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּמִגְדֹּל֙בְּמִגְדֹּלבמגדל וּבְתַחְפַּנְחֵ֣סוּבְתַחְפַּנְחֵסובתחפנחס וּבְנֹ֔ףוּבְנֹףובנף וּבְאֶ֥רֶץוּבְאֶרֶץובארץ פַּתְר֖וֹספַּתְרוֹספתרוס לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ ססס 44:2 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם רְאִיתֶ֗םרְאִיתֶםראיתם אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֵבֵ֙אתִי֙הֵבֵאתִיהבאתי עַלעַלעל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְהִנָּ֤םוְהִנָּםוהנם חָרְבָּה֙חָרְבָּהחרבה הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 44:3 מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני רָעָתָ֗םרָעָתָםרעתם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו לְהַכְעִסֵ֔נִילְהַכְעִסֵנִילהכעסני לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת לְקַטֵּ֔רלְקַטֵּרלקטר לַעֲבֹ֖דלַעֲבֹדלעבד לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יְדָע֔וּםיְדָעוּםידעום הֵ֖מָּההֵמָּההמה אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם וַאֲבֹתֵיכֶֽםוַאֲבֹתֵיכֶםואבתיכם׃׃׃ 44:4 וָאֶשְׁלַ֤חוָאֶשְׁלַחואשלח אֲלֵיכֶם֙אֲלֵיכֶםאליכם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הַשְׁכֵּ֥יםהַשְׁכֵּיםהשכים וְשָׁלֹ֖חַוְשָׁלֹחַושלח לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־נָ֣אנָאנא תַעֲשׂ֗וּתַעֲשׂוּתעשו אֵ֛תאֵתאת דְּבַֽרדְּבַרדבר־־־הַתֹּעֵבָ֥ההַתֹּעֵבָההתעבה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׂנֵֽאתִישָׂנֵאתִישנאתי׃׃׃ 44:5 וְלֹ֤אוְלֹאולא שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו וְלֹאוְלֹאולא־־־הִטּ֣וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־אָזְנָ֔םאָזְנָםאזנם לָשׁ֖וּבלָשׁוּבלשוב מֵרָֽעָתָ֑םמֵרָעָתָםמרעתם לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי קַטֵּ֖רקַטֵּרקטר לֵאלֹהִ֥יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 44:6 וַתִּתַּ֤ךְוַתִּתַּךְותתך חֲמָתִי֙חֲמָתִיחמתי וְאַפִּ֔יוְאַפִּיואפי וַתִּבְעַר֙וַתִּבְעַרותבער בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֖וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַתִּהְיֶ֛ינָהוַתִּהְיֶינָהותהיינה לְחָרְבָּ֥הלְחָרְבָּהלחרבה לִשְׁמָמָ֖הלִשְׁמָמָהלשממה כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 44:7 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֩יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לָמָה֩לָמָהלמה אַתֶּ֨םאַתֶּםאתם עֹשִׂ֜יםעֹשִׂיםעשים רָעָ֤הרָעָהרעה גְדוֹלָה֙גְדוֹלָהגדולה אֶלאֶלאל־־־נַפְשֹׁ֣תֵכֶ֔םנַפְשֹׁתֵכֶםנפשתכם לְהַכְרִ֨יתלְהַכְרִיתלהכרית לָכֶ֧םלָכֶםלכם אִישׁאִישׁאיש־־־וְאִשָּׁ֛הוְאִשָּׁהואשה עוֹלֵ֥לעוֹלֵלעולל וְיוֹנֵ֖קוְיוֹנֵקויונק מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה לְבִלְתִּ֛ילְבִלְתִּילבלתי הוֹתִ֥ירהוֹתִירהותיר לָכֶ֖םלָכֶםלכם שְׁאֵרִֽיתשְׁאֵרִיתשארית׃׃׃ 44:8 לְהַכְעִסֵ֙נִי֙לְהַכְעִסֵנִילהכעסני בְּמַעֲשֵׂ֣יבְּמַעֲשֵׂיבמעשי יְדֵיכֶ֔םיְדֵיכֶםידיכם לְקַטֵּ֞רלְקַטֵּרלקטר לֵאלֹהִ֤יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִים֙אֲחֵרִיםאחרים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים לָג֣וּרלָגוּרלגור שָׁ֑םשָׁםשם לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען הַכְרִ֣יתהַכְרִיתהכרית לָכֶ֔םלָכֶםלכם וּלְמַ֤עַןוּלְמַעַןולמען הֱיֽוֹתְכֶם֙הֱיוֹתְכֶםהיותכם לִקְלָלָ֣הלִקְלָלָהלקללה וּלְחֶרְפָּ֔הוּלְחֶרְפָּהולחרפה בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל גּוֹיֵ֥יגּוֹיֵיגויי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 44:9 הַֽשְׁכַחְתֶּם֩הַשְׁכַחְתֶּםהשכחתם אֶתאֶתאת־־־רָע֨וֹתרָעוֹתרעות אֲבוֹתֵיכֶ֜םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם וְאֶתוְאֶתואת־־־רָע֣וֹתרָעוֹתרעות ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְאֵת֙וְאֵתואת רָע֣וֹתרָעוֹתרעות נָשָׁ֔יונָשָׁיונשיו וְאֵת֙וְאֵתואת רָעֹ֣תֵכֶ֔םרָעֹתֵכֶםרעתכם וְאֵ֖תוְאֵתואת רָעֹ֣תרָעֹתרעת נְשֵׁיכֶ֑םנְשֵׁיכֶםנשיכם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֖וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 44:10 לֹ֣אלֹאלא דֻכְּא֔וּדֻכְּאוּדכאו עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָרְא֗וּיָרְאוּיראו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הָלְכ֤וּהָלְכוּהלכו בְתֽוֹרָתִי֙בְתוֹרָתִיבתורתי וּבְחֻקֹּתַ֔יוּבְחֻקֹּתַיובחקתי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני אֲבוֹתֵיכֶֽםאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם׃׃׃ ססס 44:11 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני שָׂ֥םשָׂםשם פָּנַ֛יפָּנַיפני בָּכֶ֖םבָּכֶםבכם לְרָעָ֑הלְרָעָהלרעה וּלְהַכְרִ֖יתוּלְהַכְרִיתולהכרית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 44:12 וְלָקַחְתִּ֞יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֨מוּשָׂמוּשמו פְנֵיהֶ֜םפְנֵיהֶםפניהם לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־מִצְרַיִם֮מִצְרַיִםמצרים לָג֣וּרלָגוּרלגור שָׁם֒שָׁםשם וְתַ֨מּוּוְתַמּוּותמו כֹ֜לכֹלכל בְּאֶ֧רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֣יִםמִצְרַיִםמצרים יִפֹּ֗לוּיִפֹּלוּיפלו בַּחֶ֤רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּֽרָעָב֙בָּרָעָבברעב יִתַּ֔מּוּיִתַּמּוּיתמו מִקָּטֹן֙מִקָּטֹןמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול בַּחֶ֥רֶבבַּחֶרֶבבחרב וּבָרָעָ֖בוּבָרָעָבוברעב יָמֻ֑תוּיָמֻתוּימתו וְהָיוּ֙וְהָיוּוהיו לְאָלָ֣הלְאָלָהלאלה לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה וְלִקְלָלָ֖הוְלִקְלָלָהולקללה וּלְחֶרְפָּֽהוּלְחֶרְפָּהולחרפה׃׃׃ 44:13 וּפָקַדְתִּ֗יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַ֤לעַלעל הַיּֽוֹשְׁבִים֙הַיּוֹשְׁבִיםהיושבים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר פָּקַ֖דְתִּיפָּקַדְתִּיפקדתי עַלעַלעל־־־יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם בַּחֶ֥רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֖בבָּרָעָבברעב וּבַדָּֽבֶרוּבַדָּבֶרובדבר׃׃׃ 44:14 וְלֹ֨אוְלֹאולא יִהְיֶ֜היִהְיֶהיהיה פָּלִ֤יטפָּלִיטפליט וְשָׂרִיד֙וְשָׂרִידושריד לִשְׁאֵרִ֣יתלִשְׁאֵרִיתלשארית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הַבָּאִ֥יםהַבָּאִיםהבאים לָגֽוּרלָגוּרלגור־־־שָׁ֖םשָׁםשם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְלָשׁ֣וּבוְלָשׁוּבולשוב ׀׀׀ אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֜מָּההֵמָּההמה מְנַשְּׂאִ֤יםמְנַשְּׂאִיםמנשאים אֶתאֶתאת־־־נַפְשָׁם֙נַפְשָׁםנפשם לָשׁוּב֙לָשׁוּבלשוב לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת שָׁ֔םשָׁםשם כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יָשׁ֖וּבוּיָשׁוּבוּישובו כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־פְּלֵטִֽיםפְּלֵטִיםפלטים׃׃׃ ססס 44:15 וַיַּעֲנ֣וּוַיַּעֲנוּויענו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו כָּלכָּלכל־־־הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַיֹּֽדְעִים֙הַיֹּדְעִיםהידעים כִּֽיכִּיכי־־־מְקַטְּר֤וֹתמְקַטְּרוֹתמקטרות נְשֵׁיהֶם֙נְשֵׁיהֶםנשיהם לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וְכָלוְכָלוכל־־־הַנָּשִׁ֥יםהַנָּשִׁיםהנשים הָעֹמְד֖וֹתהָעֹמְדוֹתהעמדות קָהָ֣לקָהָלקהל גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם הַיֹּשְׁבִ֥יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים בְּפַתְר֥וֹסבְּפַתְרוֹסבפתרוס לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 44:16 הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֥רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו שֹׁמְעִ֖יםשֹׁמְעִיםשמעים אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 44:17 כִּ֩יכִּיכי עָשֹׂ֨העָשֹׂהעשה נַעֲשֶׂ֜הנַעֲשֶׂהנעשה אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָצָ֣איָצָאיצא מִפִּ֗ינוּמִפִּינוּמפינו לְקַטֵּ֞רלְקַטֵּרלקטר לִמְלֶ֣כֶתלִמְלֶכֶתלמלכת הַשָּׁמַיִם֮הַשָּׁמַיִםהשמים וְהַסֵּֽיךְוְהַסֵּיךְוהסיך־־־לָ֣הּלָהּלה נְסָכִים֒נְסָכִיםנסכים כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֜ינוּעָשִׂינוּעשינו אֲנַ֤חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וַאֲבֹתֵ֙ינוּ֙וַאֲבֹתֵינוּואבתינו מְלָכֵ֣ינוּמְלָכֵינוּמלכינו וְשָׂרֵ֔ינוּוְשָׂרֵינוּושרינו בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֖וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַנִּֽשְׂבַּֽעוַנִּשְׂבַּעונשבע־־־לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וַנִּֽהְיֶ֣הוַנִּהְיֶהונהיה טוֹבִ֔יםטוֹבִיםטובים וְרָעָ֖הוְרָעָהורעה לֹ֥אלֹאלא רָאִֽינוּרָאִינוּראינו׃׃׃ 44:18 וּמִןוּמִןומן־־־אָ֡זאָזאז חָדַ֜לְנוּחָדַלְנוּחדלנו לְקַטֵּ֨רלְקַטֵּרלקטר לִמְלֶ֧כֶתלִמְלֶכֶתלמלכת הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהַסֵּֽךְוְהַסֵּךְוהסך־־־לָ֥הּלָהּלה נְסָכִ֖יםנְסָכִיםנסכים חָסַ֣רְנוּחָסַרְנוּחסרנו כֹ֑לכֹלכל וּבַחֶ֥רֶבוּבַחֶרֶבובחרב וּבָרָעָ֖בוּבָרָעָבוברעב תָּֽמְנוּתָּמְנוּתמנו׃׃׃ 44:19 וְכִֽיוְכִיוכי־־־אֲנַ֤חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מְקַטְּרִים֙מְקַטְּרִיםמקטרים לִמְלֶ֣כֶתלִמְלֶכֶתלמלכת הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְהַסֵּ֥ךְוּלְהַסֵּךְולהסך לָ֖הּלָהּלה נְסָכִ֑יםנְסָכִיםנסכים הֲמִֽבַּלְעֲדֵ֣יהֲמִבַּלְעֲדֵיהמבלעדי אֲנָשֵׁ֗ינוּאֲנָשֵׁינוּאנשינו עָשִׂ֨ינוּעָשִׂינוּעשינו לָ֤הּלָהּלה כַּוָּנִים֙כַּוָּנִיםכונים לְהַ֣עֲצִבָ֔הלְהַעֲצִבָהלהעצבה וְהַסֵּ֥ךְוְהַסֵּךְוהסך לָ֖הּלָהּלה נְסָכִֽיםנְסָכִיםנסכים׃׃׃ פפפ
44:20 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם עַלעַלעל־־־הַגְּבָרִ֤יםהַגְּבָרִיםהגברים וְעַלוְעַלועל־־־הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם הָעֹנִ֥יםהָעֹנִיםהענים אֹת֛וֹאֹתוֹאתו דָּבָ֖רדָּבָרדבר לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 44:21 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא אֶתאֶתאת־־־הַקִּטֵּ֗רהַקִּטֵּרהקטר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קִטַּרְתֶּ֜םקִטַּרְתֶּםקטרתם בְּעָרֵ֤יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֣וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אַתֶּ֧םאַתֶּםאתם וַאֲבֽוֹתֵיכֶ֛םוַאֲבוֹתֵיכֶםואבותיכם מַלְכֵיכֶ֥םמַלְכֵיכֶםמלכיכם וְשָׂרֵיכֶ֖םוְשָׂרֵיכֶםושריכם וְעַ֣םוְעַםועם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֹתָם֙אֹתָםאתם זָכַ֣רזָכַרזכר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַֽתַּעֲלֶ֖הוַתַּעֲלֶהותעלה עַלעַלעל־־־לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 44:22 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יוּכַל֩יוּכַליוכל יְהוָ֨היְהוָהיהוה ע֜וֹדעוֹדעוד לָשֵׂ֗אתלָשֵׂאתלשאת מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני רֹ֣עַרֹעַרע מַעַלְלֵיכֶ֔םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני הַתּוֹעֵבֹ֖תהַתּוֹעֵבֹתהתועבת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲשִׂיתֶ֑םעֲשִׂיתֶםעשיתם וַתְּהִ֣יוַתְּהִיותהי אַ֠רְצְכֶםאַרְצְכֶםארצכם לְחָרְבָּ֨הלְחָרְבָּהלחרבה וּלְשַׁמָּ֧הוּלְשַׁמָּהולשמה וְלִקְלָלָ֛הוְלִקְלָלָהולקללה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב כְּהַיּ֥וֹםכְּהַיּוֹםכהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 44:23 מִפְּנֵי֩מִפְּנֵימפני אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קִטַּרְתֶּ֜םקִטַּרְתֶּםקטרתם וַאֲשֶׁ֧רוַאֲשֶׁרואשר חֲטָאתֶ֣םחֲטָאתֶםחטאתם לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה וְלֹ֤אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּם֙שְׁמַעְתֶּםשמעתם בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּבְתֹרָת֧וֹוּבְתֹרָתוֹובתרתו וּבְחֻקֹּתָ֛יווּבְחֻקֹּתָיוובחקתיו וּבְעֵדְוֺתָ֖יווּבְעֵדְוֺתָיוובעדותיו לֹ֣אלֹאלא הֲלַכְתֶּ֑םהֲלַכְתֶּםהלכתם עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן קָרָ֥אתקָרָאתקראת אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 44:24 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְאֶ֖לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־הַנָּשִׁ֑יםהַנָּשִׁיםהנשים שִׁמְעוּ֙שִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֕היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ ססס 44:25 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־צְבָאוֹת֩צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אַתֶּ֨םאַתֶּםאתם וּנְשֵׁיכֶ֜םוּנְשֵׁיכֶםונשיכם וַתְּדַבֵּ֣רְנָהוַתְּדַבֵּרְנָהותדברנה בְּפִיכֶם֮בְּפִיכֶםבפיכם וּבִידֵיכֶ֣םוּבִידֵיכֶםובידיכם מִלֵּאתֶ֣םמִלֵּאתֶםמלאתם ׀׀׀ לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר עָשֹׂ֨העָשֹׂהעשה נַעֲשֶׂ֜הנַעֲשֶׂהנעשה אֶתאֶתאת־־־נְדָרֵ֗ינוּנְדָרֵינוּנדרינו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָדַ֙רְנוּ֙נָדַרְנוּנדרנו לְקַטֵּר֙לְקַטֵּרלקטר לִמְלֶ֣כֶתלִמְלֶכֶתלמלכת הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְהַסֵּ֥ךְוּלְהַסֵּךְולהסך לָ֖הּלָהּלה נְסָכִ֑יםנְסָכִיםנסכים הָקֵ֤יםהָקֵיםהקים תָּקִ֙ימְנָה֙תָּקִימְנָהתקימנה אֶתאֶתאת־־־נִדְרֵיכֶ֔םנִדְרֵיכֶםנדריכם וְעָשֹׂ֥הוְעָשֹׂהועשה תַעֲשֶׂ֖ינָהתַעֲשֶׂינָהתעשינה אֶתאֶתאת־־־נִדְרֵיכֶֽםנִדְרֵיכֶםנדריכם׃׃׃ פפפ
44:26 לָכֵן֙לָכֵןלכן שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֕היְהוּדָהיהודה הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני נִשְׁבַּ֜עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי בִּשְׁמִ֤יבִּשְׁמִיבשמי הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־יִהְיֶה֩יִהְיֶהיהיה ע֨וֹדעוֹדעוד שְׁמִ֜ישְׁמִישמי נִקְרָ֣אנִקְרָאנקרא ׀׀׀ בְּפִ֣יבְּפִיבפי ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֹמֵ֛ראֹמֵראמר חַיחַיחי־־־אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 44:27 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני שֹׁקֵ֧דשֹׁקֵדשקד עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם לְרָעָ֖הלְרָעָהלרעה וְלֹ֣אוְלֹאולא לְטוֹבָ֑הלְטוֹבָהלטובה וְתַמּוּ֩וְתַמּוּותמו כָלכָלכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים בַּחֶ֥רֶבבַּחֶרֶבבחרב וּבָרָעָ֖בוּבָרָעָבוברעב עַדעַדעד־־־כְּלוֹתָֽםכְּלוֹתָםכלותם׃׃׃ 44:28 וּפְלִיטֵ֨יוּפְלִיטֵיופליטי חֶ֜רֶבחֶרֶבחרב יְשֻׁב֨וּןיְשֻׁבוּןישבון מִןמִןמן־־־אֶ֧רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה מְתֵ֣ימְתֵימתי מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר וְֽיָדְע֞וּוְיָדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה הַבָּאִ֤יםהַבָּאִיםהבאים לְאֶֽרֶץלְאֶרֶץלארץ־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים לָג֣וּרלָגוּרלגור שָׁ֔םשָׁםשם דְּבַרדְּבַרדבר־־־מִ֥ימִימי יָק֖וּםיָקוּםיקום מִמֶּ֥נִּימִמֶּנִּיממני וּמֵהֶֽםוּמֵהֶםומהם׃׃׃ 44:29 וְזֹאתוְזֹאתוזאת־־־לָכֶ֤םלָכֶםלכם הָאוֹת֙הָאוֹתהאות נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־פֹקֵ֥דפֹקֵדפקד אֲנִ֛יאֲנִיאני עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען תֵּֽדְע֔וּתֵּדְעוּתדעו כִּי֩כִּיכי ק֨וֹםקוֹםקום יָק֧וּמוּיָקוּמוּיקומו דְבָרַ֛ידְבָרַידברי עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם לְרָעָֽהלְרָעָהלרעה׃׃׃ ססס 44:30 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני נֹ֠תֵןנֹתֵןנתן אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֨הפַּרְעֹהפרעה חָפְרַ֤עחָפְרַעחפרע מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בְּיַ֣דבְּיַדביד אֹֽיְבָ֔יואֹיְבָיואיביו וּבְיַ֖דוּבְיַדוביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר נָתַ֜תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה בְּיַ֨דבְּיַדביד נְבוּכַדְרֶאצַּ֧רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל אֹיְב֖וֹאֹיְבוֹאיבו וּמְבַקֵּ֥שׁוּמְבַקֵּשׁומבקש נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain