Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 49

49:1 לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני עַמּ֗וֹןעַמּוֹןעמון כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֲבָנִ֥יםהֲבָנִיםהבנים אֵין֙אֵיןאין לְיִשְׂרָאֵ֔ללְיִשְׂרָאֵללישראל אִםאִםאם־־־יוֹרֵ֖שׁיוֹרֵשׁיורש אֵ֣יןאֵיןאין ל֑וֹלוֹלו מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע יָרַ֤שׁיָרַשׁירש מַלְכָּם֙מַלְכָּםמלכם אֶתאֶתאת־־־גָּ֔דגָּדגד וְעַמּ֖וֹוְעַמּוֹועמו בְּעָרָ֥יובְּעָרָיובעריו יָשָֽׁביָשָׁבישב׃׃׃ 49:2 לָכֵ֡ןלָכֵןלכן הִנֵּה֩הִנֵּההנה יָמִ֨יםיָמִיםימים בָּאִ֜יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְ֠הִשְׁמַעְתִּיוְהִשְׁמַעְתִּיוהשמעתי אֶלאֶלאל־־־רַבַּ֨תרַבַּתרבת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֜וֹןעַמּוֹןעמון תְּרוּעַ֣תתְּרוּעַתתרועת מִלְחָמָ֗המִלְחָמָהמלחמה וְהָֽיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה לְתֵ֣ללְתֵללתל שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה וּבְנֹתֶ֖יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה בָּאֵ֣שׁבָּאֵשׁבאש תִּצַּ֑תְנָהתִּצַּתְנָהתצתנה וְיָרַ֧שׁוְיָרַשׁוירש יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־יֹרְשָׁ֖יויֹרְשָׁיוירשיו אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 49:3 הֵילִ֨ילִיהֵילִילִיהילילי חֶשְׁבּ֜וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון כִּ֣יכִּיכי שֻׁדְּדָהשֻׁדְּדָהשדדה־־־עַ֗יעַיעי צְעַקְנָה֮צְעַקְנָהצעקנה בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות רַבָּה֒רַבָּהרבה חֲגֹ֣רְנָהחֲגֹרְנָהחגרנה שַׂקִּ֔יםשַׂקִּיםשקים סְפֹ֕דְנָהסְפֹדְנָהספדנה וְהִתְשׁוֹטַ֖טְנָהוְהִתְשׁוֹטַטְנָהוהתשוטטנה בַּגְּדֵר֑וֹתבַּגְּדֵרוֹתבגדרות כִּ֤יכִּיכי מַלְכָּם֙מַלְכָּםמלכם בַּגּוֹלָ֣הבַּגּוֹלָהבגולה יֵלֵ֔ךְיֵלֵךְילך כֹּהֲנָ֥יוכֹּהֲנָיוכהניו וְשָׂרָ֖יווְשָׂרָיוושריו יַחְדָּֽיויַחְדָּיויחדיו׃׃׃ 49:4 מַהמַהמה־־־תִּתְהַֽלְלִי֙תִּתְהַלְלִיתתהללי בָּֽעֲמָקִ֔יםבָּעֲמָקִיםבעמקים זָ֣בזָבזב עִמְקֵ֔ךְעִמְקֵךְעמקך הַבַּ֖תהַבַּתהבת הַשּֽׁוֹבֵבָ֑ההַשּׁוֹבֵבָההשובבה הַבֹּֽטְחָה֙הַבֹּטְחָההבטחה בְּאֹ֣צְרֹתֶ֔יהָבְּאֹצְרֹתֶיהָבאצרתיה מִ֖ימִימי יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 49:5 הִנְנִי֩הִנְנִיהנני מֵבִ֨יאמֵבִיאמביא עָלַ֜יִךְעָלַיִךְעליך פַּ֗חַדפַּחַדפחד נְאֻםנְאֻםנאם־־־אֲדֹנָ֧יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות מִכָּלמִכָּלמכל־־־סְבִיבָ֑יִךְסְבִיבָיִךְסביביך וְנִדַּחְתֶּם֙וְנִדַּחְתֶּםונדחתם אִ֣ישׁאִישׁאיש לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מְקַבֵּ֖ץמְקַבֵּץמקבץ לַנֹּדֵֽדלַנֹּדֵדלנדד׃׃׃ 49:6 וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן אָשִׁ֛יבאָשִׁיבאשיב אֶתאֶתאת־־־שְׁב֥וּתשְׁבוּתשבות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 49:7 לֶאֱד֗וֹםלֶאֱדוֹםלאדום כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הַאֵ֥יןהַאֵיןהאין ע֛וֹדעוֹדעוד חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה בְּתֵימָ֑ןבְּתֵימָןבתימן אָבְדָ֤האָבְדָהאבדה עֵצָה֙עֵצָהעצה מִבָּנִ֔יםמִבָּנִיםמבנים נִסְרְחָ֖הנִסְרְחָהנסרחה חָכְמָתָֽםחָכְמָתָםחכמתם׃׃׃ 49:8 נֻ֤סוּנֻסוּנסו הָפְנוּ֙הָפְנוּהפנו הֶעְמִ֣יקוּהֶעְמִיקוּהעמיקו לָשֶׁ֔בֶתלָשֶׁבֶתלשבת יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי דְּדָ֑ןדְּדָןדדן כִּ֣יכִּיכי אֵ֥ידאֵידאיד עֵשָׂ֛ועֵשָׂועשו הֵבֵ֥אתִיהֵבֵאתִיהבאתי עָלָ֖יועָלָיועליו עֵ֥תעֵתעת פְּקַדְתִּֽיופְּקַדְתִּיופקדתיו׃׃׃ 49:9 אִםאִםאם־־־בֹּֽצְרִים֙בֹּצְרִיםבצרים בָּ֣אוּבָּאוּבאו לָ֔ךְלָךְלך לֹ֥אלֹאלא יַשְׁאִ֖רוּיַשְׁאִרוּישארו עֽוֹלֵל֑וֹתעוֹלֵלוֹתעוללות אִםאִםאם־־־גַּנָּבִ֥יםגַּנָּבִיםגנבים בַּלַּ֖יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הִשְׁחִ֥יתוּהִשְׁחִיתוּהשחיתו דַיָּֽםדַיָּםדים׃׃׃ 49:10 כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני חָשַׂ֣פְתִּיחָשַׂפְתִּיחשפתי אֶתאֶתאת־־־עֵשָׂ֗ועֵשָׂועשו גִּלֵּ֙יתִי֙גִּלֵּיתִיגליתי אֶתאֶתאת־־־מִסְתָּרָ֔יומִסְתָּרָיומסתריו וְנֶחְבָּ֖הוְנֶחְבָּהונחבה לֹ֣אלֹאלא יוּכָ֑ליוּכָליוכל שֻׁדַּ֥דשֻׁדַּדשדד זַרְע֛וֹזַרְעוֹזרעו וְאֶחָ֥יווְאֶחָיוואחיו וּשְׁכֵנָ֖יווּשְׁכֵנָיוושכניו וְאֵינֶֽנּוּוְאֵינֶנּוּואיננו׃׃׃ 49:11 עָזְבָ֥העָזְבָהעזבה יְתֹמֶ֖יךָיְתֹמֶיךָיתמיך אֲנִ֣יאֲנִיאני אֲחַיֶּ֑האֲחַיֶּהאחיה וְאַלְמְנֹתֶ֖יךָוְאַלְמְנֹתֶיךָואלמנתיך עָלַ֥יעָלַיעלי תִּבְטָֽחוּתִּבְטָחוּתבטחו׃׃׃ ססס 49:12 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִ֠נֵּההִנֵּההנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵ֨יןאֵיןאין מִשְׁפָּטָ֜םמִשְׁפָּטָםמשפטם לִשְׁתּ֤וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות הַכּוֹס֙הַכּוֹסהכוס שָׁת֣וֹשָׁתוֹשתו יִשְׁתּ֔וּיִשְׁתּוּישתו וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה ה֔וּאהוּאהוא נָקֹ֖הנָקֹהנקה תִּנָּקֶ֑התִּנָּקֶהתנקה לֹ֣אלֹאלא תִנָּקֶ֔התִנָּקֶהתנקה כִּ֥יכִּיכי שָׁתֹ֖השָׁתֹהשתה תִּשְׁתֶּֽהתִּשְׁתֶּהתשתה׃׃׃ 49:13 כִּ֣יכִּיכי בִ֤יבִיבי נִשְׁבַּ֙עְתִּי֙נִשְׁבַּעְתִּינשבעתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־לְשַׁמָּ֧הלְשַׁמָּהלשמה לְחֶרְפָּ֛הלְחֶרְפָּהלחרפה לְחֹ֥רֶבלְחֹרֶבלחרב וְלִקְלָלָ֖הוְלִקְלָלָהולקללה תִּֽהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה בָצְרָ֑הבָצְרָהבצרה וְכָלוְכָלוכל־־־עָרֶ֥יהָעָרֶיהָעריה תִהְיֶ֖ינָהתִהְיֶינָהתהיינה לְחָרְב֥וֹתלְחָרְבוֹתלחרבות עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 49:14 שְׁמוּעָ֤השְׁמוּעָהשמועה שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְצִ֖ירוְצִירוציר בַּגּוֹיִ֣םבַּגּוֹיִםבגוים שָׁל֑וּחַשָׁלוּחַשלוח הִֽתְקַבְּצוּ֙הִתְקַבְּצוּהתקבצו וּבֹ֣אוּוּבֹאוּובאו עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וְק֖וּמוּוְקוּמוּוקומו לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 49:15 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֥ההִנֵּההנה קָטֹ֛ןקָטֹןקטן נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים בָּז֖וּיבָּזוּיבזוי בָּאָדָֽםבָּאָדָםבאדם׃׃׃ 49:16 תִּֽפְלַצְתְּךָ֞תִּפְלַצְתְּךָתפלצתך הִשִּׁ֤יאהִשִּׁיאהשיא אֹתָךְ֙אֹתָךְאתך זְד֣וֹןזְדוֹןזדון לִבֶּ֔ךָלִבֶּךָלבך שֹֽׁכְנִי֙שֹׁכְנִישכני בְּחַגְוֵ֣יבְּחַגְוֵיבחגוי הַסֶּ֔לַעהַסֶּלַעהסלע תֹּפְשִׂ֖יתֹּפְשִׂיתפשי מְר֣וֹםמְרוֹםמרום גִּבְעָ֑הגִּבְעָהגבעה כִּֽיכִּיכי־־־תַגְבִּ֤יהַתַגְבִּיהַתגביה כַּנֶּ֙שֶׁר֙כַּנֶּשֶׁרכנשר קִנֶּ֔ךָקִנֶּךָקנך מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם אֽוֹרִידְךָ֖אוֹרִידְךָאורידך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 49:17 וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה אֱד֖וֹםאֱדוֹםאדום לְשַׁמָּ֑הלְשַׁמָּהלשמה כֹּ֚לכֹּלכל עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה יִשֹּׁ֥םיִשֹּׁםישם וְיִשְׁרֹ֖קוְיִשְׁרֹקוישרק עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מַכּוֹתֶֽהָמַכּוֹתֶהָמכותה׃׃׃ 49:18 כְּֽמַהְפֵּכַ֞תכְּמַהְפֵּכַתכמהפכת סְדֹ֧םסְדֹםסדם וַעֲמֹרָ֛הוַעֲמֹרָהועמרה וּשְׁכֵנֶ֖יהָוּשְׁכֵנֶיהָושכניה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב שָׁם֙שָׁםשם אִ֔ישׁאִישׁאיש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָג֥וּריָגוּריגור בָּ֖הּבָּהּבה בֶּןבֶּןבן־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 49:19 הִ֠נֵּההִנֵּההנה כְּאַרְיֵ֞הכְּאַרְיֵהכאריה יַעֲלֶ֨היַעֲלֶהיעלה מִגְּא֣וֹןמִגְּאוֹןמגאון הַיַּרְדֵּן֮הַיַּרְדֵּןהירדן אֶלאֶלאל־־־נְוֵ֣הנְוֵהנוה אֵיתָן֒אֵיתָןאיתן כִּֽיכִּיכי־־־אַרְגִּ֤יעָהאַרְגִּיעָהארגיעה אֲרִיצֶ֨נּוּאֲרִיצֶנּוּאריצנו מֵֽעָלֶ֔יהָמֵעָלֶיהָמעליה וּמִ֥יוּמִיומי בָח֖וּרבָחוּרבחור אֵלֶ֣יהָאֵלֶיהָאליה אֶפְקֹ֑דאֶפְקֹדאפקד כִּ֣יכִּיכי מִ֤ימִימי כָמ֙וֹנִי֙כָמוֹנִיכמוני וּמִ֣יוּמִיומי יֹעִידֶ֔נִּייֹעִידֶנִּייעידני וּמִיוּמִיומי־־־זֶ֣הזֶהזה רֹעֶ֔הרֹעֶהרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲמֹ֖דיַעֲמֹדיעמד לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ ססס 49:20 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו עֲצַתעֲצַתעצת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָעַץ֙יָעַץיעץ אֶלאֶלאל־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום וּמַ֨חְשְׁבוֹתָ֔יווּמַחְשְׁבוֹתָיוומחשבותיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָשַׁ֖בחָשַׁבחשב אֶלאֶלאל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי תֵימָ֑ןתֵימָןתימן אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא יִסְחָבוּם֙יִסְחָבוּםיסחבום צְעִירֵ֣יצְעִירֵיצעירי הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא יַשִּׁ֛יםיַשִּׁיםישים עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם נְוֵהֶֽםנְוֵהֶםנוהם׃׃׃ 49:21 מִקּ֣וֹלמִקּוֹלמקול נִפְלָ֔םנִפְלָםנפלם רָעֲשָׁ֖הרָעֲשָׁהרעשה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ צְעָקָ֕הצְעָקָהצעקה בְּיַםבְּיַםבים־־־ס֖וּףסוּףסוף נִשְׁמַ֥ענִשְׁמַענשמע קוֹלָֽהּקוֹלָהּקולה׃׃׃ 49:22 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה כַנֶּ֙שֶׁר֙כַנֶּשֶׁרכנשר יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה וְיִדְאֶ֔הוְיִדְאֶהוידאה וְיִפְרֹ֥שׂוְיִפְרֹשׂויפרש כְּנָפָ֖יוכְּנָפָיוכנפיו עַלעַלעל־־־בָּצְרָ֑הבָּצְרָהבצרה וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה לֵ֞בלֵבלב גִּבּוֹרֵ֤יגִּבּוֹרֵיגבורי אֱדוֹם֙אֱדוֹםאדום בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא כְּלֵ֖בכְּלֵבכלב אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה מְצֵרָֽהמְצֵרָהמצרה׃׃׃ ססס 49:23 לְדַמֶּ֗שֶׂקלְדַמֶּשֶׂקלדמשק בּ֤וֹשָֽׁהבּוֹשָׁהבושה חֲמָת֙חֲמָתחמת וְאַרְפָּ֔דוְאַרְפָּדוארפד כִּיכִּיכי־־־שְׁמֻעָ֥השְׁמֻעָהשמעה רָעָ֛הרָעָהרעה שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו נָמֹ֑גוּנָמֹגוּנמגו בַּיָּ֣םבַּיָּםבים דְּאָגָ֔הדְּאָגָהדאגה הַשְׁקֵ֖טהַשְׁקֵטהשקט לֹ֥אלֹאלא יוּכָֽליוּכָליוכל׃׃׃ 49:24 רָפְתָ֥הרָפְתָהרפתה דַמֶּ֛שֶׂקדַמֶּשֶׂקדמשק הִפְנְתָ֥ההִפְנְתָההפנתה לָנ֖וּסלָנוּסלנוס וְרֶ֣טֶטוְרֶטֶטורטט ׀׀׀ הֶחֱזִ֑יקָההֶחֱזִיקָההחזיקה צָרָ֧הצָרָהצרה וַחֲבָלִ֛יםוַחֲבָלִיםוחבלים אֲחָזַ֖תָּהאֲחָזַתָּהאחזתה כַּיּוֹלֵדָֽהכַּיּוֹלֵדָהכיולדה׃׃׃ 49:25 אֵ֥יךְאֵיךְאיך לֹֽאלֹאלא־־־עֻזְּבָ֖העֻזְּבָהעזבה עִ֣ירעִירעיר [תְּהִלָּה כ][תְּהִלָּה כ][תהלה כ] (תְּהִלָּ֑ת ק)(תְּהִלָּת ק)(תהלת ק) קִרְיַ֖תקִרְיַתקרית מְשׂוֹשִֽׂימְשׂוֹשִׂימשושי׃׃׃ 49:26 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן יִפְּל֥וּיִפְּלוּיפלו בַחוּרֶ֖יהָבַחוּרֶיהָבחוריה בִּרְחֹבֹתֶ֑יהָבִּרְחֹבֹתֶיהָברחבתיה וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֤ההַמִּלְחָמָההמלחמה יִדַּ֙מּוּ֙יִדַּמּוּידמו בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 49:27 וְהִצַּ֥תִּיוְהִצַּתִּיוהצתי אֵ֖שׁאֵשׁאש בְּחוֹמַ֣תבְּחוֹמַתבחומת דַּמָּ֑שֶׂקדַּמָּשֶׂקדמשק וְאָכְלָ֖הוְאָכְלָהואכלה אַרְמְנ֥וֹתאַרְמְנוֹתארמנות בֶּןבֶּןבן־־־הֲדָֽדהֲדָדהדד׃׃׃ ססס 49:28 לְקֵדָ֣רלְקֵדָרלקדר ׀׀׀ וּֽלְמַמְלְכ֣וֹתוּלְמַמְלְכוֹתולממלכות חָצ֗וֹרחָצוֹרחצור אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִכָּה֙הִכָּההכה [נְבוּכַדְרֶאצֹּור כ][נְבוּכַדְרֶאצֹּור כ][נבוכדראצור כ] (נְבֽוּכַדְרֶאצַּ֣ר ק)(נְבוּכַדְרֶאצַּר ק)(נבוכדראצר ק) מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה ק֚וּמוּקוּמוּקומו עֲל֣וּעֲלוּעלו אֶלאֶלאל־־־קֵדָ֔רקֵדָרקדר וְשָׁדְד֖וּוְשָׁדְדוּושדדו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 49:29 אָהֳלֵיהֶ֤םאָהֳלֵיהֶםאהליהם וְצֹאנָם֙וְצֹאנָםוצאנם יִקָּ֔חוּיִקָּחוּיקחו יְרִיעוֹתֵיהֶ֧םיְרִיעוֹתֵיהֶםיריעותיהם וְכָלוְכָלוכל־־־כְּלֵיהֶ֛םכְּלֵיהֶםכליהם וּגְמַלֵּיהֶ֖םוּגְמַלֵּיהֶםוגמליהם יִשְׂא֣וּיִשְׂאוּישאו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְקָרְא֧וּוְקָרְאוּוקראו עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם מָג֖וֹרמָגוֹרמגור מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 49:30 נֻסוּ֩נֻסוּנסו נֻּ֨דוּנֻּדוּנדו מְאֹ֜דמְאֹדמאד הֶעְמִ֧יקוּהֶעְמִיקוּהעמיקו לָשֶׁ֛בֶתלָשֶׁבֶתלשבת יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי חָצ֖וֹרחָצוֹרחצור נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־יָעַ֨ץיָעַץיעץ עֲלֵיכֶ֜םעֲלֵיכֶםעליכם נְבוּכַדְרֶאצַּ֤רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל עֵצָ֔העֵצָהעצה וְחָשַׁ֥בוְחָשַׁבוחשב [עֲלֵיהֶם כ][עֲלֵיהֶם כ][עליהם כ] (עֲלֵיכֶ֖ם ק)(עֲלֵיכֶם ק)(עליכם ק) מַחֲשָׁבָֽהמַחֲשָׁבָהמחשבה׃׃׃ 49:31 ק֣וּמוּקוּמוּקומו עֲל֗וּעֲלוּעלו אֶלאֶלאל־־־גּ֥וֹיגּוֹיגוי שְׁלֵ֛יושְׁלֵיושליו יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־דְלָתַ֧יִםדְלָתַיִםדלתים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־בְרִ֛יחַבְרִיחַבריח ל֖וֹלוֹלו בָּדָ֥דבָּדָדבדד יִשְׁכֹּֽנוּיִשְׁכֹּנוּישכנו׃׃׃ 49:32 וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו גְמַלֵּיהֶ֜םגְמַלֵּיהֶםגמליהם לָבַ֗זלָבַזלבז וַהֲמ֤וֹןוַהֲמוֹןוהמון מִקְנֵיהֶם֙מִקְנֵיהֶםמקניהם לְשָׁלָ֔ללְשָׁלָללשלל וְזֵרִתִ֥יםוְזֵרִתִיםוזרתים לְכָללְכָללכל־־־ר֖וּחַרוּחַרוח קְצוּצֵ֣יקְצוּצֵיקצוצי פֵאָ֑הפֵאָהפאה וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־עֲבָרָ֛יועֲבָרָיועבריו אָבִ֥יאאָבִיאאביא אֶתאֶתאת־־־אֵידָ֖םאֵידָםאידם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 49:33 וְהָיְתָ֨הוְהָיְתָהוהיתה חָצ֜וֹרחָצוֹרחצור לִמְע֥וֹןלִמְעוֹןלמעון תַּנִּ֛יםתַּנִּיםתנים שְׁמָמָ֖השְׁמָמָהשממה עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם לֹֽאלֹאלא־־־יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב שָׁם֙שָׁםשם אִ֔ישׁאִישׁאיש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָג֥וּריָגוּריגור בָּ֖הּבָּהּבה בֶּןבֶּןבן־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ ססס 49:34 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָיָ֧ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־עֵילָ֑םעֵילָםעילם בְּרֵאשִׁ֗יתבְּרֵאשִׁיתבראשית מַלְכ֛וּתמַלְכוּתמלכות צִדְקִיָּ֥הצִדְקִיָּהצדקיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 49:35 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני שֹׁבֵ֖רשֹׁבֵרשבר אֶתאֶתאת־־־קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת עֵילָ֑םעֵילָםעילם רֵאשִׁ֖יתרֵאשִׁיתראשית גְּבוּרָתָֽםגְּבוּרָתָםגבורתם׃׃׃ 49:36 וְהֵבֵאתִ֨יוְהֵבֵאתִיוהבאתי אֶלאֶלאל־־־עֵילָ֜םעֵילָםעילם אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע רוּח֗וֹתרוּחוֹתרוחות מֵֽאַרְבַּע֙מֵאַרְבַּעמארבע קְצ֣וֹתקְצוֹתקצות הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְזֵ֣רִתִ֔יםוְזֵרִתִיםוזרתים לְכֹ֖ללְכֹללכל הָרֻח֣וֹתהָרֻחוֹתהרחות הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה הַגּ֔וֹיהַגּוֹיהגוי אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא שָׁ֖םשָׁםשם נִדְּחֵ֥ינִדְּחֵינדחי [עֹולָם כ][עֹולָם כ][עולם כ] (עֵילָֽם ק)(עֵילָם ק)(עילם ק)׃׃׃ 49:37 וְהַחְתַּתִּ֣יוְהַחְתַּתִּיוהחתתי אֶתאֶתאת־־־עֵ֠ילָםעֵילָםעילם לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני אֹיְבֵיהֶ֜םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וְלִפְנֵ֣יוְלִפְנֵיולפני ׀׀׀ מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשָׁ֗םנַפְשָׁםנפשם וְהֵבֵאתִ֨יוְהֵבֵאתִיוהבאתי עֲלֵיהֶ֧םעֲלֵיהֶםעליהם ׀׀׀ רָעָ֛הרָעָהרעה אֶתאֶתאת־־־חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפִּ֖יאַפִּיאפי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשִׁלַּחְתִּ֤יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי אַֽחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֔רֶבהַחֶרֶבהחרב עַ֥דעַדעד כַּלּוֹתִ֖יכַּלּוֹתִיכלותי אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 49:38 וְשַׂמְתִּ֥יוְשַׂמְתִּיושמתי כִסְאִ֖יכִסְאִיכסאי בְּעֵילָ֑םבְּעֵילָםבעילם וְהַאֲבַדְתִּ֥יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך וְשָׂרִ֖יםוְשָׂרִיםושרים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 49:39 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים [אָשׁוּב כ][אָשׁוּב כ][אשוב כ] (אָשִׁ֛יב ק)(אָשִׁיב ק)(אשיב ק) אֶתאֶתאת־־־[שְׁבִית כ][שְׁבִית כ][שבית כ] (שְׁב֥וּת ק)(שְׁבוּת ק)(שבות ק) עֵילָ֖םעֵילָםעילם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain