Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 5

5:1 שׁוֹטְט֞וּשׁוֹטְטוּשוטטו בְּחוּצ֣וֹתבְּחוּצוֹתבחוצות יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּרְאוּוּרְאוּוראו־־־נָ֤אנָאנא וּדְעוּ֙וּדְעוּודעו וּבַקְשׁ֣וּוּבַקְשׁוּובקשו בִרְחוֹבוֹתֶ֔יהָבִרְחוֹבוֹתֶיהָברחובותיה אִםאִםאם־־־תִּמְצְא֣וּתִּמְצְאוּתמצאו אִ֔ישׁאִישׁאיש אִםאִםאם־־־יֵ֛שׁיֵשׁיש עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט מְבַקֵּ֣שׁמְבַקֵּשׁמבקש אֱמוּנָ֑האֱמוּנָהאמונה וְאֶסְלַ֖חוְאֶסְלַחואסלח לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 5:2 וְאִ֥םוְאִםואם חַיחַיחי־־־יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה יֹאמֵ֑רוּיֹאמֵרוּיאמרו לָכֵ֥ןלָכֵןלכן לַשֶּׁ֖קֶרלַשֶּׁקֶרלשקר יִשָּׁבֵֽעוּיִשָּׁבֵעוּישבעו׃׃׃ 5:3 יְהֹוָ֗היְהֹוָהיהוה עֵינֶיךָ֮עֵינֶיךָעיניך הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא לֶאֱמוּנָה֒לֶאֱמוּנָהלאמונה הִכִּ֤יתָההִכִּיתָההכיתה אֹתָם֙אֹתָםאתם וְֽלֹאוְלֹאולא־־־חָ֔לוּחָלוּחלו כִּלִּיתָ֕םכִּלִּיתָםכליתם מֵאֲנ֖וּמֵאֲנוּמאנו קַ֣חַתקַחַתקחת מוּסָ֑רמוּסָרמוסר חִזְּק֤וּחִזְּקוּחזקו פְנֵיהֶם֙פְנֵיהֶםפניהם מִסֶּ֔לַעמִסֶּלַעמסלע מֵאֲנ֖וּמֵאֲנוּמאנו לָשֽׁוּבלָשׁוּבלשוב׃׃׃ 5:4 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אַךְאַךְאך־־־דַּלִּ֖יםדַּלִּיםדלים הֵ֑םהֵםהם נוֹאֲל֕וּנוֹאֲלוּנואלו כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָדְעוּ֙יָדְעוּידעו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 5:5 אֵֽלֲכָהאֵלֲכָהאלכה־־־לִּ֤ילִּילי אֶלאֶלאל־־־הַגְּדֹלִים֙הַגְּדֹלִיםהגדלים וַאֲדַבְּרָ֣הוַאֲדַבְּרָהואדברה אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם כִּ֣יכִּיכי הֵ֗מָּההֵמָּההמה יָדְעוּ֙יָדְעוּידעו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם אַ֣ךְאַךְאך הֵ֤מָּההֵמָּההמה יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו שָׁ֣בְרוּשָׁבְרוּשברו עֹ֔לעֹלעל נִתְּק֖וּנִתְּקוּנתקו מוֹסֵרֽוֹתמוֹסֵרוֹתמוסרות׃׃׃ 5:6 עַלעַלעל־־־כֵּן֩כֵּןכן הִכָּ֨םהִכָּםהכם אַרְיֵ֜האַרְיֵהאריה מִיַּ֗עַרמִיַּעַרמיער זְאֵ֤בזְאֵבזאב עֲרָבוֹת֙עֲרָבוֹתערבות יְשָׁדְדֵ֔םיְשָׁדְדֵםישדדם נָמֵ֤רנָמֵרנמר שֹׁקֵד֙שֹׁקֵדשקד עַלעַלעל־־־עָ֣רֵיהֶ֔םעָרֵיהֶםעריהם כָּלכָּלכל־־־הַיּוֹצֵ֥אהַיּוֹצֵאהיוצא מֵהֵ֖נָּהמֵהֵנָּהמהנה יִטָּרֵ֑ףיִטָּרֵףיטרף כִּ֤יכִּיכי רַבּוּ֙רַבּוּרבו פִּשְׁעֵיהֶ֔םפִּשְׁעֵיהֶםפשעיהם עָצְמ֖וּעָצְמוּעצמו [מְשֻׁבֹותֵיהֶם כ][מְשֻׁבֹותֵיהֶם כ][משבותיהם כ] (מְשׁוּבוֹתֵיהֶֽם ק)(מְשׁוּבוֹתֵיהֶם ק)(משובותיהם ק)׃׃׃ 5:7 אֵ֤יאֵיאי לָזֹאת֙לָזֹאתלזאת [אסלוח כ][אסלוח כ][אסלוח כ] (אֶֽסְלַֽח ק)(אֶסְלַח ק)(אסלח ק) לָ֔ךְלָךְלך בָּנַ֣יִךְבָּנַיִךְבניך עֲזָב֔וּנִיעֲזָבוּנִיעזבוני וַיִּשָּׁבְע֖וּוַיִּשָּׁבְעוּוישבעו בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וָאַשְׂבִּ֤עַוָאַשְׂבִּעַואשבע אוֹתָם֙אוֹתָםאותם וַיִּנְאָ֔פוּוַיִּנְאָפוּוינאפו וּבֵ֥יתוּבֵיתובית זוֹנָ֖הזוֹנָהזונה יִתְגֹּדָֽדוּיִתְגֹּדָדוּיתגדדו׃׃׃ 5:8 סוּסִ֥יםסוּסִיםסוסים מְיֻזָּנִ֖יםמְיֻזָּנִיםמיזנים מַשְׁכִּ֣יםמַשְׁכִּיםמשכים הָי֑וּהָיוּהיו אִ֛ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו יִצְהָֽלוּיִצְהָלוּיצהלו׃׃׃ 5:9 הַֽעַלהַעַלהעל־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה לוֹאלוֹאלוא־־־אֶפְקֹ֖דאֶפְקֹדאפקד נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָ֑היְהֹוָהיהוה וְאִם֙וְאִםואם בְּג֣וֹיבְּגוֹיבגוי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּזֶ֔הכָּזֶהכזה לֹ֥אלֹאלא תִתְנַקֵּ֖םתִתְנַקֵּםתתנקם נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ ססס 5:10 עֲל֤וּעֲלוּעלו בְשָׁרוֹתֶ֙יהָ֙בְשָׁרוֹתֶיהָבשרותיה וְשַׁחֵ֔תוּוְשַׁחֵתוּושחתו וְכָלָ֖הוְכָלָהוכלה אַֽלאַלאל־־־תַּעֲשׂ֑וּתַּעֲשׂוּתעשו הָסִ֙ירוּ֙הָסִירוּהסירו נְטִ֣ישׁוֹתֶ֔יהָנְטִישׁוֹתֶיהָנטישותיה כִּ֛יכִּיכי ל֥וֹאלוֹאלוא לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 5:11 כִּי֩כִּיכי בָג֨וֹדבָגוֹדבגוד בָּגְד֜וּבָּגְדוּבגדו בִּ֗יבִּיבי בֵּ֧יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וּבֵ֥יתוּבֵיתובית יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 5:12 כִּֽחֲשׁוּ֙כִּחֲשׁוּכחשו בַּיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹאלֹאלא־־־ה֑וּאהוּאהוא וְלֹאוְלֹאולא־־־תָב֤וֹאתָבוֹאתבוא עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו רָעָ֔הרָעָהרעה וְחֶ֥רֶבוְחֶרֶבוחרב וְרָעָ֖בוְרָעָבורעב ל֥וֹאלוֹאלוא נִרְאֶֽהנִרְאֶהנראה׃׃׃ 5:13 וְהַנְּבִיאִים֙וְהַנְּבִיאִיםוהנביאים יִֽהְי֣וּיִהְיוּיהיו לְר֔וּחַלְרוּחַלרוח וְהַדִּבֵּ֖רוְהַדִּבֵּרוהדבר אֵ֣יןאֵיןאין בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם כֹּ֥הכֹּהכה יֵעָשֶׂ֖היֵעָשֶׂהיעשה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 5:14 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות יַ֚עַןיַעַןיען דַּבֶּרְכֶ֔םדַּבֶּרְכֶםדברכם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני נֹתֵן֩נֹתֵןנתן דְּבָרַ֨ידְּבָרַידברי בְּפִ֜יךָבְּפִיךָבפיך לְאֵ֗שׁלְאֵשׁלאש וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם הַזֶּ֛ההַזֶּההזה עֵצִ֖יםעֵצִיםעצים וַאֲכָלָֽתַםוַאֲכָלָתַםואכלתם׃׃׃ 5:15 הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מֵבִיא֩מֵבִיאמביא עֲלֵיכֶ֨םעֲלֵיכֶםעליכם גּ֧וֹיגּוֹיגוי מִמֶּרְחָ֛קמִמֶּרְחָקממרחק בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָ֑היְהֹוָהיהוה גּ֣וֹיגּוֹיגוי ׀׀׀ אֵיתָ֣ןאֵיתָןאיתן ה֗וּאהוּאהוא גּ֤וֹיגּוֹיגוי מֵעוֹלָם֙מֵעוֹלָםמעולם ה֔וּאהוּאהוא גּ֚וֹיגּוֹיגוי לֹאלֹאלא־־־תֵדַ֣עתֵדַעתדע לְשֹׁנ֔וֹלְשֹׁנוֹלשנו וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁמַ֖עתִשְׁמַעתשמע מַהמַהמה־־־יְדַבֵּֽריְדַבֵּרידבר׃׃׃ 5:16 אַשְׁפָּת֖וֹאַשְׁפָּתוֹאשפתו כְּקֶ֣בֶרכְּקֶבֶרכקבר פָּת֑וּחַפָּתוּחַפתוח כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם גִּבּוֹרִֽיםגִּבּוֹרִיםגבורים׃׃׃ 5:17 וְאָכַ֨לוְאָכַלואכל קְצִֽירְךָ֜קְצִירְךָקצירך וְלַחְמֶ֗ךָוְלַחְמֶךָולחמך יֹאכְלוּ֙יֹאכְלוּיאכלו בָּנֶ֣יךָבָּנֶיךָבניך וּבְנוֹתֶ֔יךָוּבְנוֹתֶיךָובנותיך יֹאכַ֤ליֹאכַליאכל צֹאנְךָ֙צֹאנְךָצאנך וּבְקָרֶ֔ךָוּבְקָרֶךָובקרך יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל גַּפְנְךָ֖גַּפְנְךָגפנך וּתְאֵנָתֶ֑ךָוּתְאֵנָתֶךָותאנתך יְרֹשֵׁ֞שׁיְרֹשֵׁשׁירשש עָרֵ֣יעָרֵיערי מִבְצָרֶ֗יךָמִבְצָרֶיךָמבצריך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֛האַתָּהאתה בּוֹטֵ֥חַבּוֹטֵחַבוטח בָּהֵ֖נָּהבָּהֵנָּהבהנה בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 5:18 וְגַ֛םוְגַםוגם בַּיָּמִ֥יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֖מָּההָהֵמָּהההמה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָ֑היְהֹוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־אֶעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם כָּלָֽהכָּלָהכלה׃׃׃ 5:19 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּ֣יכִּיכי תֹאמְר֔וּתֹאמְרוּתאמרו תַּ֣חַתתַּחַתתחת מֶ֗המֶהמה עָשָׂ֨העָשָׂהעשה יְהֹוָ֧היְהֹוָהיהוה אֱלֹהֵ֛ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לָ֖נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עֲזַבְתֶּ֤םעֲזַבְתֶּםעזבתם אוֹתִי֙אוֹתִיאותי וַתַּעַבְד֞וּוַתַּעַבְדוּותעבדו אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי נֵכָר֙נֵכָרנכר בְּאַרְצְכֶ֔םבְּאַרְצְכֶםבארצכם כֵּ֚ןכֵּןכן תַּעַבְד֣וּתַּעַבְדוּתעבדו זָרִ֔יםזָרִיםזרים בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ לֹ֥אלֹאלא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 5:20 הַגִּ֥ידוּהַגִּידוּהגידו זֹ֖אתזֹאתזאת בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְהַשְׁמִיע֥וּהָוְהַשְׁמִיעוּהָוהשמיעוה בִיהוּדָ֖הבִיהוּדָהביהודה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 5:21 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֣אנָאנא זֹ֔אתזֹאתזאת עַ֥םעַםעם סָכָ֖לסָכָלסכל וְאֵ֣יןוְאֵיןואין לֵ֑בלֵבלב עֵינַ֤יִםעֵינַיִםעינים לָהֶם֙לָהֶםלהם וְלֹ֣אוְלֹאולא יִרְא֔וּיִרְאוּיראו אָזְנַ֥יִםאָזְנַיִםאזנים לָהֶ֖םלָהֶםלהם וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁמָֽעוּיִשְׁמָעוּישמעו׃׃׃ 5:22 הַאוֹתִ֨יהַאוֹתִיהאותי לֹאלֹאלא־־־תִירָ֜אוּתִירָאוּתיראו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָ֗היְהֹוָהיהוה אִ֤םאִםאם מִפָּנַי֙מִפָּנַימפני לֹ֣אלֹאלא תָחִ֔ילוּתָחִילוּתחילו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֤מְתִּישַׂמְתִּישמתי חוֹל֙חוֹלחול גְּב֣וּלגְּבוּלגבול לַיָּ֔םלַיָּםלים חָקחָקחק־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעַבְרֶ֑נְהוּיַעַבְרֶנְהוּיעברנהו וַיִּֽתְגָּעֲשׁוּ֙וַיִּתְגָּעֲשׁוּויתגעשו וְלֹ֣אוְלֹאולא יוּכָ֔לוּיוּכָלוּיוכלו וְהָמ֥וּוְהָמוּוהמו גַלָּ֖יוגַלָּיוגליו וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעַבְרֻֽנְהוּיַעַבְרֻנְהוּיעברנהו׃׃׃ 5:23 וְלָעָ֤םוְלָעָםולעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה הָיָ֔ההָיָההיה לֵ֖בלֵבלב סוֹרֵ֣רסוֹרֵרסורר וּמוֹרֶ֑הוּמוֹרֶהומורה סָ֖רוּסָרוּסרו וַיֵּלֵֽכוּוַיֵּלֵכוּוילכו׃׃׃ 5:24 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָמְר֣וּאָמְרוּאמרו בִלְבָבָ֗םבִלְבָבָםבלבבם נִ֤ירָאנִירָאנירא נָא֙נָאנא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הַנֹּתֵ֗ןהַנֹּתֵןהנתן גֶּ֛שֶׁםגֶּשֶׁםגשם [וְיֹרֶה כ][וְיֹרֶה כ][וירה כ] (יוֹרֶ֥ה ק)(יוֹרֶה ק)(יורה ק) וּמַלְק֖וֹשׁוּמַלְקוֹשׁומלקוש בְּעִתּ֑וֹבְּעִתּוֹבעתו שְׁבֻע֛וֹתשְׁבֻעוֹתשבעות חֻקּ֥וֹתחֻקּוֹתחקות קָצִ֖ירקָצִירקציר יִשְׁמָריִשְׁמָרישמר־־־לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 5:25 עֲוֺנוֹתֵיכֶ֖םעֲוֺנוֹתֵיכֶםעונותיכם הִטּוּהִטּוּהטו־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וְחַטֹּ֣אותֵיכֶ֔םוְחַטֹּאותֵיכֶםוחטאותיכם מָנְע֥וּמָנְעוּמנעו הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב מִכֶּֽםמִכֶּםמכם׃׃׃ 5:26 כִּיכִּיכי־־־נִמְצְא֥וּנִמְצְאוּנמצאו בְעַמִּ֖יבְעַמִּיבעמי רְשָׁעִ֑יםרְשָׁעִיםרשעים יָשׁוּר֙יָשׁוּרישור כְּשַׁ֣ךְכְּשַׁךְכשך יְקוּשִׁ֔יםיְקוּשִׁיםיקושים הִצִּ֥יבוּהִצִּיבוּהציבו מַשְׁחִ֖יתמַשְׁחִיתמשחית אֲנָשִׁ֥יםאֲנָשִׁיםאנשים יִלְכֹּֽדוּיִלְכֹּדוּילכדו׃׃׃ 5:27 כִּכְלוּב֙כִּכְלוּבככלוב מָ֣לֵאמָלֵאמלא ע֔וֹףעוֹףעוף כֵּ֥ןכֵּןכן בָּתֵּיהֶ֖םבָּתֵּיהֶםבתיהם מְלֵאִ֣יםמְלֵאִיםמלאים מִרְמָ֑המִרְמָהמרמה עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן גָּדְל֖וּגָּדְלוּגדלו וַֽיַּעֲשִֽׁירוּוַיַּעֲשִׁירוּויעשירו׃׃׃ 5:28 שָׁמְנ֣וּשָׁמְנוּשמנו עָשְׁת֗וּעָשְׁתוּעשתו גַּ֚םגַּםגם עָֽבְר֣וּעָבְרוּעברו דִבְרֵידִבְרֵידברי־־־רָ֔ערָערע דִּ֣יןדִּיןדין לֹאלֹאלא־־־דָ֔נוּדָנוּדנו דִּ֥יןדִּיןדין יָת֖וֹםיָתוֹםיתום וְיַצְלִ֑יחוּוְיַצְלִיחוּויצליחו וּמִשְׁפַּ֥טוּמִשְׁפַּטומשפט אֶבְיוֹנִ֖יםאֶבְיוֹנִיםאביונים לֹ֥אלֹאלא שָׁפָֽטוּשָׁפָטוּשפטו׃׃׃ 5:29 הַֽעַלהַעַלהעל־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה לֹֽאלֹאלא־־־אֶפְקֹ֖דאֶפְקֹדאפקד נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָ֑היְהֹוָהיהוה אִ֚םאִםאם בְּג֣וֹיבְּגוֹיבגוי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּזֶ֔הכָּזֶהכזה לֹ֥אלֹאלא תִתְנַקֵּ֖םתִתְנַקֵּםתתנקם נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ ססס 5:30 שַׁמָּה֙שַׁמָּהשמה וְשַׁ֣עֲרוּרָ֔הוְשַׁעֲרוּרָהושערורה נִהְיְתָ֖הנִהְיְתָהנהיתה בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 5:31 הַנְּבִיאִ֞יםהַנְּבִיאִיםהנביאים נִבְּא֣וּנִבְּאוּנבאו־־־בַשֶּׁ֗קֶרבַשֶּׁקֶרבשקר וְהַכֹּהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים יִרְדּ֣וּיִרְדּוּירדו עַלעַלעל־־־יְדֵיהֶ֔םיְדֵיהֶםידיהם וְעַמִּ֖יוְעַמִּיועמי אָ֣הֲבוּאָהֲבוּאהבו כֵ֑ןכֵןכן וּמַֽהוּמַהומה־־־תַּעֲשׂ֖וּתַּעֲשׂוּתעשו לְאַחֲרִיתָֽהּלְאַחֲרִיתָהּלאחריתה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain