Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 52

52:1 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת שָׁנָה֙שָׁנָהשנה צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירֽוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו [חֲמִיטַל כ][חֲמִיטַל כ][חמיטל כ] (חֲמוּטַ֥ל ק)(חֲמוּטַל ק)(חמוטל ק) בַּֽתבַּתבת־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מִלִּבְנָֽהמִלִּבְנָהמלבנה׃׃׃ 52:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה יְהוֹיָקִֽיםיְהוֹיָקִיםיהויקים׃׃׃ 52:3 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ עַלעַלעל־־־אַ֣ףאַףאף יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה בִּירוּשָׁלִַ֣םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וִֽיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה עַדעַדעד־־־הִשְׁלִיכ֥וֹהִשְׁלִיכוֹהשליכו אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יופָּנָיופניו וַיִּמְרֹ֥דוַיִּמְרֹדוימרד צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְּמֶ֥לֶךְבְּמֶלֶךְבמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 52:4 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בַשָּׁנָ֨הבַשָּׁנָהבשנה הַתְּשִׁעִ֜יתהַתְּשִׁעִיתהתשעית לְמָלְכ֗וֹלְמָלְכוֹלמלכו בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָעֲשִׂירִי֮הָעֲשִׂירִיהעשירי בֶּעָשׂ֣וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹדֶשׁ֒לַחֹדֶשׁלחדש בָּ֠אבָּאבא נְבוּכַדְרֶאצַּ֨רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל ה֤וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־חֵילוֹ֙חֵילוֹחילו עַלעַלעל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וַיִּבְנ֥וּוַיִּבְנוּויבנו עָלֶ֛יהָעָלֶיהָעליה דָּיֵ֖קדָּיֵקדיק סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 52:5 וַתָּבֹ֥אוַתָּבֹאותבא הָעִ֖ירהָעִירהעיר בַּמָּצ֑וֹרבַּמָּצוֹרבמצור עַ֚דעַדעד עַשְׁתֵּ֣יעַשְׁתֵּיעשתי עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך צִדְקִיָּֽהוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו׃׃׃ 52:6 בַּחֹ֤דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָֽרְבִיעִי֙הָרְבִיעִיהרביעי בְּתִשְׁעָ֣הבְּתִשְׁעָהבתשעה לַחֹ֔דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש וַיֶּחֱזַ֥קוַיֶּחֱזַקויחזק הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בָּעִ֑ירבָּעִירבעיר וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֥ההָיָההיה לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם לְעַ֥םלְעַםלעם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 52:7 וַתִּבָּקַ֣עוַתִּבָּקַעותבקע הָעִ֗ירהָעִירהעיר וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֡ההַמִּלְחָמָההמלחמה יִבְרְחוּ֩יִבְרְחוּיברחו וַיֵּצְא֨וּוַיֵּצְאוּויצאו מֵהָעִ֜ירמֵהָעִירמהעיר לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה דֶּ֜רֶךְדֶּרֶךְדרך שַׁ֤עַרשַׁעַרשער בֵּיןבֵּיןבין־־־הַחֹמֹתַ֙יִם֙הַחֹמֹתַיִםהחמתים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־גַּ֣ןגַּןגן הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכַשְׂדִּ֥יםוְכַשְׂדִּיםוכשדים עַלעַלעל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר סָבִ֑יבסָבִיבסביב וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הָעֲרָבָֽההָעֲרָבָההערבה׃׃׃ 52:8 וַיִּרְדְּפ֤וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו חֵילחֵילחיל־־־כַּשְׂדִּים֙כַּשְׂדִּיםכשדים אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּשִּׂ֥יגוּוַיַּשִּׂיגוּוישיגו אֶתאֶתאת־־־צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְּעַֽרְבֹ֣תבְּעַרְבֹתבערבת יְרֵח֑וֹיְרֵחוֹירחו וְכָלוְכָלוכל־־־חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו נָפֹ֖צוּנָפֹצוּנפצו מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 52:9 וַֽיִּתְפְּשׂוּ֙וַיִּתְפְּשׂוּויתפשו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּעֲל֨וּוַיַּעֲלוּויעלו אֹת֜וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־מֶ֧לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל רִבְלָ֖תָהרִבְלָתָהרבלתה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חֲמָ֑תחֲמָתחמת וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מִשְׁפָּטִֽיםמִשְׁפָּטִיםמשפטים׃׃׃ 52:10 וַיִּשְׁחַ֧טוַיִּשְׁחַטוישחט מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו לְעֵינָ֑יולְעֵינָיולעיניו וְגַ֛םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה שָׁחַ֥טשָׁחַטשחט בְּרִבְלָֽתָהבְּרִבְלָתָהברבלתה׃׃׃ 52:11 וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵינֵ֥יעֵינֵיעיני צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו עִוֵּ֑רעִוֵּרעור וַיַּאַסְרֵ֣הוּוַיַּאַסְרֵהוּויאסרהו בַֽנְחֻשְׁתַּ֗יִםבַנְחֻשְׁתַּיִםבנחשתים וַיְבִאֵ֤הוּוַיְבִאֵהוּויבאהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל בָּבֶ֔לָהבָּבֶלָהבבלה וַיִּתְּנֵ֥הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו [בְבֵית כ][בְבֵית כ][בבית כ] (בֵֽית ק)(בֵית ק)(בית ק) הַפְּקֻדֹּ֖תהַפְּקֻדֹּתהפקדת עַדעַדעד־־־י֥וֹםיוֹםיום מוֹתֽוֹמוֹתוֹמותו׃׃׃ 52:12 וּבַחֹ֤דֶשׁוּבַחֹדֶשׁובחדש הַֽחֲמִישִׁי֙הַחֲמִישִׁיהחמישי בֶּעָשׂ֣וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹ֔דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הִ֗יאהִיאהיא שְׁנַת֙שְׁנַתשנת תְּשַֽׁעתְּשַׁעתשע־־־עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך נְבוּכַדְרֶאצַּ֣רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל בָּ֗אבָּאבא נְבֽוּזַרְאֲדָן֙נְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֔יםטַבָּחִיםטבחים עָמַ֛דעָמַדעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 52:13 וַיִּשְׂרֹ֥ףוַיִּשְׂרֹףוישרף אֶתאֶתאת־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בָּתֵּ֧יבָּתֵּיבתי יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 52:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־חֹמ֥וֹתחֹמוֹתחמות יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם סָבִ֑יבסָבִיבסביב נָֽתְצוּ֙נָתְצוּנתצו כָּלכָּלכל־־־חֵ֣ילחֵילחיל כַּשְׂדִּ֔יםכַּשְׂדִּיםכשדים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֶתאֶתאת־־־רַברַברב־־־טַבָּחִֽיםטַבָּחִיםטבחים׃׃׃ 52:15 וּמִדַּלּ֨וֹתוּמִדַּלּוֹתומדלות הָעָ֜םהָעָםהעם וְֽאֶתוְאֶתואת־־־יֶ֥תֶריֶתֶריתר הָעָ֣םהָעָםהעם ׀׀׀ הַנִּשְׁאָרִ֣יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בָּעִ֗ירבָּעִירבעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנֹּֽפְלִים֙הַנֹּפְלִיםהנפלים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָֽפְלוּ֙נָפְלוּנפלו אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאֵ֖תוְאֵתואת יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָֽאָמ֑וֹןהָאָמוֹןהאמון הֶגְלָ֕ההֶגְלָההגלה נְבוּזַרְאֲדָ֖ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִֽיםטַבָּחִיםטבחים׃׃׃ 52:16 וּמִדַּלּ֣וֹתוּמִדַּלּוֹתומדלות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ הִשְׁאִ֕ירהִשְׁאִירהשאיר נְבוּזַרְאֲדָ֖ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֑יםטַבָּחִיםטבחים לְכֹרְמִ֖יםלְכֹרְמִיםלכרמים וּלְיֹגְבִֽיםוּלְיֹגְבִיםוליגבים׃׃׃ 52:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּוּדֵ֨יעַמּוּדֵיעמודי הַנְּחֹ֜שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּכֹנ֞וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות וְאֶתוְאֶתואת־־־יָ֧םיָםים הַנְּחֹ֛שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה שִׁבְּר֣וּשִׁבְּרוּשברו כַשְׂדִּ֑יםכַשְׂדִּיםכשדים וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־נְחֻשְׁתָּ֖םנְחֻשְׁתָּםנחשתם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 52:18 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֠סִּרוֹתהַסִּרוֹתהסרות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּעִ֨יםהַיָּעִיםהיעים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽמְזַמְּר֜וֹתהַמְזַמְּרוֹתהמזמרות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְרָקֹ֣תהַמִּזְרָקֹתהמזרקת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּפּ֗וֹתהַכַּפּוֹתהכפות וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֧יכְּלֵיכלי הַנְּחֹ֛שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְשָׁרְת֥וּיְשָׁרְתוּישרתו בָהֶ֖םבָהֶםבהם לָקָֽחוּלָקָחוּלקחו׃׃׃ 52:19 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֠סִּפִּיםהַסִּפִּיםהספים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּחְתּ֨וֹתהַמַּחְתּוֹתהמחתות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְרָק֜וֹתהַמִּזְרָקוֹתהמזרקות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסִּיר֣וֹתהַסִּירוֹתהסירות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּנֹר֗וֹתהַמְּנֹרוֹתהמנרות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּפּוֹת֙הַכַּפּוֹתהכפות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּנַקִי֔וֹתהַמְּנַקִיוֹתהמנקיות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר זָהָב֙זָהָבזהב זָהָ֔בזָהָבזהב וַאֲשֶׁרוַאֲשֶׁרואשר־־־כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף לָקַ֖חלָקַחלקח רַברַברב־־־טַבָּחִֽיםטַבָּחִיםטבחים׃׃׃ 52:20 הָעַמּוּדִ֣יםהָעַמּוּדִיםהעמודים ׀׀׀ שְׁנַ֗יִםשְׁנַיִםשנים הַיָּ֤םהַיָּםהים אֶחָד֙אֶחָדאחד וְהַבָּקָ֞רוְהַבָּקָרוהבקר שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֤רעָשָׂרעשר נְחֹ֙שֶׁת֙נְחֹשֶׁתנחשת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַמְּכֹנ֔וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֛העָשָׂהעשה הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה מִשְׁקָ֔למִשְׁקָלמשקל לִנְחֻשְׁתָּ֖םלִנְחֻשְׁתָּםלנחשתם כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֥יםהַכֵּלִיםהכלים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 52:21 וְהָעַמּוּדִ֗יםוְהָעַמּוּדִיםוהעמודים שְׁמֹנֶ֨השְׁמֹנֶהשמנה עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּה֙אַמָּהאמה [קֹומָה כ][קֹומָה כ][קומה כ] (קוֹמַת֙ ק)(קוֹמַת ק)(קומת ק) הָעַמֻּ֣דהָעַמֻּדהעמד הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד וְח֛וּטוְחוּטוחוט שְׁתֵּיםשְׁתֵּיםשתים־־־עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּ֖האַמָּהאמה יְסֻבֶּ֑נּוּיְסֻבֶּנּוּיסבנו וְעָבְי֛וֹוְעָבְיוֹועביו אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע אַצְבָּע֖וֹתאַצְבָּעוֹתאצבעות נָבֽוּבנָבוּבנבוב׃׃׃ 52:22 וְכֹתֶ֨רֶתוְכֹתֶרֶתוכתרת עָלָ֜יועָלָיועליו נְחֹ֗שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְקוֹמַ֨תוְקוֹמַתוקומת הַכֹּתֶ֥רֶתהַכֹּתֶרֶתהכתרת הָאַחַת֮הָאַחַתהאחת חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש אַמּוֹת֒אַמּוֹתאמות וּשְׂבָכָ֨הוּשְׂבָכָהושבכה וְרִמּוֹנִ֧יםוְרִמּוֹנִיםורמונים עַֽלעַלעל־־־הַכּוֹתֶ֛רֶתהַכּוֹתֶרֶתהכותרת סָבִ֖יבסָבִיבסביב הַכֹּ֣להַכֹּלהכל נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְכָאֵ֛לֶּהוְכָאֵלֶּהוכאלה לַֽעַמּ֥וּדלַעַמּוּדלעמוד הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני וְרִמּוֹנִֽיםוְרִמּוֹנִיםורמונים׃׃׃ 52:23 וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו הָֽרִמֹּנִ֔יםהָרִמֹּנִיםהרמנים תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים וְשִׁשָּׁ֖הוְשִׁשָּׁהוששה ר֑וּחָהרוּחָהרוחה כָּלכָּלכל־־־הָרִמּוֹנִ֥יםהָרִמּוֹנִיםהרמונים מֵאָ֛המֵאָהמאה עַלעַלעל־־־הַשְּׂבָכָ֖ההַשְּׂבָכָההשבכה סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 52:24 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח רַברַברב־־־טַבָּחִ֗יםטַבָּחִיםטבחים אֶתאֶתאת־־־שְׂרָיָה֙שְׂרָיָהשריה כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וְאֶתוְאֶתואת־־־צְפַנְיָ֖הצְפַנְיָהצפניה כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן הַמִּשְׁנֶ֑ההַמִּשְׁנֶההמשנה וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁלֹ֖שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת שֹׁמְרֵ֥ישֹׁמְרֵישמרי הַסַּֽףהַסַּףהסף׃׃׃ 52:25 וּמִןוּמִןומן־־־הָעִ֡ירהָעִירהעיר לָקַח֩לָקַחלקח סָרִ֨יססָרִיססריס אֶחָ֜דאֶחָדאחד אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־הָיָ֥ההָיָההיה פָקִ֣ידפָקִידפקיד ׀׀׀ עַלעַלעל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְשִׁבְעָ֨הוְשִׁבְעָהושבעה אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים מֵרֹאֵ֤ימֵרֹאֵימראי פְנֵיפְנֵיפני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִמְצְא֣וּנִמְצְאוּנמצאו בָעִ֔ירבָעִירבעיר וְאֵ֗תוְאֵתואת סֹפֵר֙סֹפֵרספר שַׂ֣רשַׂרשר הַצָּבָ֔אהַצָּבָאהצבא הַמַּצְבִּ֖אהַמַּצְבִּאהמצבא אֶתאֶתאת־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְשִׁשִּׁ֥יםוְשִׁשִּׁיםוששים אִישׁ֙אִישׁאיש מֵעַ֣םמֵעַםמעם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ הַֽנִּמְצְאִ֖יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 52:26 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם נְבוּזַרְאֲדָ֖ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֑יםטַבָּחִיםטבחים וַיֹּ֧לֶךְוַיֹּלֶךְוילך אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל רִבְלָֽתָהרִבְלָתָהרבלתה׃׃׃ 52:27 וַיַּכֶּ֣הוַיַּכֶּהויכה אוֹתָם֩אוֹתָםאותם מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֧לבָּבֶלבבל וַיְמִתֵ֛םוַיְמִתֵםוימתם בְּרִבְלָ֖הבְּרִבְלָהברבלה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חֲמָ֑תחֲמָתחמת וַיִּ֥גֶלוַיִּגֶלויגל יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה מֵעַ֥למֵעַלמעל אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ 52:28 זֶ֣הזֶהזה הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶגְלָ֖ההֶגְלָההגלה נְבֽוּכַדְרֶאצַּ֑רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־שֶׁ֕בַעשֶׁבַעשבע יְהוּדִ֕יםיְהוּדִיםיהודים שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וּשְׁלֹשָֽׁהוּשְׁלֹשָׁהושלשה׃׃׃ 52:29 בִּשְׁנַ֛תבִּשְׁנַתבשנת שְׁמוֹנֶ֥השְׁמוֹנֶהשמונה עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה לִנְבֽוּכַדְרֶאצַּ֑רלִנְבוּכַדְרֶאצַּרלנבוכדראצר מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם נֶ֕פֶשׁנֶפֶשׁנפש שְׁמֹנֶ֥השְׁמֹנֶהשמנה מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ 52:30 בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש וְעֶשְׂרִים֮וְעֶשְׂרִיםועשרים לִנְבֽוּכַדְרֶאצַּר֒לִנְבוּכַדְרֶאצַּרלנבוכדראצר הֶגְלָ֗ההֶגְלָההגלה נְבֽוּזַרְאֲדָן֙נְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֔יםטַבָּחִיםטבחים יְהוּדִ֕יםיְהוּדִיםיהודים נֶ֕פֶשׁנֶפֶשׁנפש שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים וַחֲמִשָּׁ֑הוַחֲמִשָּׁהוחמשה כָּלכָּלכל־־־נֶ֕פֶשׁנֶפֶשׁנפש אַרְבַּ֥עַתאַרְבַּעַתארבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ פפפ
52:31 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בִשְׁלֹשִׁ֨יםבִשְׁלֹשִׁיםבשלשים וָשֶׁ֜בַעוָשֶׁבַעושבע שָׁנָ֗השָׁנָהשנה לְגָלוּת֙לְגָלוּתלגלות יְהוֹיָכִ֣ןיְהוֹיָכִןיהויכן מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה בִּשְׁנֵ֤יםבִּשְׁנֵיםבשנים עָשָׂר֙עָשָׂרעשר חֹ֔דֶשׁחֹדֶשׁחדש בְּעֶשְׂרִ֥יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וַחֲמִשָּׁ֖הוַחֲמִשָּׁהוחמשה לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש נָשָׂ֡אנָשָׂאנשא אֱוִ֣ילאֱוִילאויל מְרֹדַךְ֩מְרֹדַךְמרדך מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת מַלְכֻת֗וֹמַלְכֻתוֹמלכתו אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֙רֹאשׁראש יְהוֹיָכִ֣יןיְהוֹיָכִיןיהויכין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיֹּצֵ֥אוַיֹּצֵאויצא אוֹת֖וֹאוֹתוֹאותו מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית [הַכְּלִיא כ][הַכְּלִיא כ][הכליא כ] (הַכְּלֽוּא ק)(הַכְּלוּא ק)(הכלוא ק)׃׃׃ 52:32 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו טֹב֑וֹתטֹבוֹתטבות וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו מִמַּ֗עַלמִמַּעַלממעל לְכִסֵּ֧אלְכִסֵּאלכסא [מְלָכִים כ][מְלָכִים כ][מלכים כ] (הַמְּלָכִ֛ים ק)(הַמְּלָכִים ק)(המלכים ק) אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בְּבָבֶֽלבְּבָבֶלבבבל׃׃׃ 52:33 וְשִׁנָּ֕הוְשִׁנָּהושנה אֵ֖תאֵתאת בִּגְדֵ֣יבִּגְדֵיבגדי כִלְא֑וֹכִלְאוֹכלאו וְאָכַ֨לוְאָכַלואכל לֶ֧חֶםלֶחֶםלחם לְפָנָ֛יולְפָנָיולפניו תָּמִ֖ידתָּמִידתמיד כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיָּֽוחַיָּוחיו׃׃׃ 52:34 וַאֲרֻחָת֗וֹוַאֲרֻחָתוֹוארחתו אֲרֻחַת֩אֲרֻחַתארחת תָּמִ֨ידתָּמִידתמיד נִתְּנָהנִתְּנָהנתנה־־־לּ֜וֹלּוֹלו מֵאֵ֧תמֵאֵתמאת מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֖וֹבְּיוֹמוֹביומו עַדעַדעד־־־י֣וֹםיוֹםיום מוֹת֑וֹמוֹתוֹמותו כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיָּֽיוחַיָּיוחייו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain