Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 21

21:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 21:2 שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו שָׁ֭מוֹעַשָׁמוֹעַשמוע מִלָּתִ֑ימִלָּתִימלתי וּתְהִיוּתְהִיותהי־־־זֹ֝֗אתזֹאתזאת תַּנְח֥וּמֹֽתֵיכֶֽםתַּנְחוּמֹתֵיכֶםתנחומתיכם׃׃׃ 21:3 שָׂ֭אוּנִישָׂאוּנִישאוני וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי אֲדַבֵּ֑ראֲדַבֵּראדבר וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר דַּבְּרִ֣ידַּבְּרִידברי תַלְעִֽיגתַלְעִיגתלעיג׃׃׃ 21:4 הֶ֭אָנֹכִיהֶאָנֹכִיהאנכי לְאָדָ֣םלְאָדָםלאדם שִׂיחִ֑ישִׂיחִישיחי וְאִםוְאִםואם־־־מַ֝דּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע לֹאלֹאלא־־־תִקְצַ֥רתִקְצַרתקצר רוּחִֽירוּחִירוחי׃׃׃ 21:5 פְּנוּפְּנוּפנו־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי וְהָשַׁ֑מּוּוְהָשַׁמּוּוהשמו וְשִׂ֖ימוּוְשִׂימוּושימו יָ֣דיָדיד עַלעַלעל־־־פֶּֽהפֶּהפה׃׃׃ 21:6 וְאִםוְאִםואם־־־זָכַ֥רְתִּיזָכַרְתִּיזכרתי וְנִבְהָ֑לְתִּיוְנִבְהָלְתִּיונבהלתי וְאָחַ֥זוְאָחַזואחז בְּ֝שָׂרִ֗יבְּשָׂרִיבשרי פַּלָּצֽוּתפַּלָּצוּתפלצות׃׃׃ 21:7 מַדּ֣וּעַמַדּוּעַמדוע רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יִחְי֑וּיִחְיוּיחיו עָ֝תְק֗וּעָתְקוּעתקו גַּםגַּםגם־־־גָּ֥בְרוּגָּבְרוּגברו חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 21:8 זַרְעָ֤םזַרְעָםזרעם נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון לִפְנֵיהֶ֣םלִפְנֵיהֶםלפניהם עִמָּ֑םעִמָּםעמם וְ֝צֶאֱצָאֵיהֶ֗םוְצֶאֱצָאֵיהֶםוצאצאיהם לְעֵינֵיהֶֽםלְעֵינֵיהֶםלעיניהם׃׃׃ 21:9 בָּתֵּיהֶ֣םבָּתֵּיהֶםבתיהם שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום מִפָּ֑חַדמִפָּחַדמפחד וְלֹ֤אוְלֹאולא שֵׁ֖בֶטשֵׁבֶטשבט אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 21:10 שׁוֹר֣וֹשׁוֹרוֹשורו עִ֭בַּרעִבַּרעבר וְלֹ֣אוְלֹאולא יַגְעִ֑ליַגְעִליגעל תְּפַלֵּ֥טתְּפַלֵּטתפלט פָּ֝רָת֗וֹפָּרָתוֹפרתו וְלֹ֣אוְלֹאולא תְשַׁכֵּֽלתְשַׁכֵּלתשכל׃׃׃ 21:11 יְשַׁלְּח֣וּיְשַׁלְּחוּישלחו כַ֭צֹּאןכַצֹּאןכצאן עֲוִילֵיהֶ֑םעֲוִילֵיהֶםעויליהם וְ֝יַלְדֵיהֶ֗םוְיַלְדֵיהֶםוילדיהם יְרַקֵּדֽוּןיְרַקֵּדוּןירקדון׃׃׃ 21:12 יִ֭שְׂאוּיִשְׂאוּישאו כְּתֹ֣ףכְּתֹףכתף וְכִנּ֑וֹרוְכִנּוֹרוכנור וְ֝יִשְׂמְח֗וּוְיִשְׂמְחוּוישמחו לְק֣וֹללְקוֹללקול עוּגָֽבעוּגָבעוגב׃׃׃ 21:13 [יְבַלּוּ כ][יְבַלּוּ כ][יבלו כ] (יְכַלּ֣וּ ק)(יְכַלּוּ ק)(יכלו ק) בַטּ֣וֹבבַטּוֹבבטוב יְמֵיהֶ֑םיְמֵיהֶםימיהם וּ֝בְרֶ֗גַעוּבְרֶגַעוברגע שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול יֵחָֽתּוּיֵחָתּוּיחתו׃׃׃ 21:14 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָ֭אֵללָאֵללאל ס֣וּרסוּרסור מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וְדַ֥עַתוְדַעַתודעת דְּ֝רָכֶ֗יךָדְּרָכֶיךָדרכיך לֹ֣אלֹאלא חָפָֽצְנוּחָפָצְנוּחפצנו׃׃׃ 21:15 מַהמַהמה־־־שַׁדַּ֥ישַׁדַּישדי כִּֽיכִּיכי־־־נַֽעַבְדֶ֑נּוּנַעַבְדֶנּוּנעבדנו וּמַהוּמַהומה־־־נּ֝וֹעִ֗ילנּוֹעִילנועיל כִּ֣יכִּיכי נִפְגַּענִפְגַּענפגע־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 21:16 הֵ֤ןהֵןהן לֹ֣אלֹאלא בְיָדָ֣םבְיָדָםבידם טוּבָ֑םטוּבָםטובם עֲצַ֥תעֲצַתעצת רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים רָ֣חֲקָהרָחֲקָהרחקה מֶֽנִּימֶנִּימני׃׃׃ 21:17 כַּמָּ֤הכַּמָּהכמה ׀׀׀ נֵרנֵרנר־־־רְשָׁ֘עִ֤יםרְשָׁעִיםרשעים יִדְעָ֗ךְיִדְעָךְידעך וְיָבֹ֣אוְיָבֹאויבא עָלֵ֣ימוֹעָלֵימוֹעלימו אֵידָ֑םאֵידָםאידם חֲ֝בָלִ֗יםחֲבָלִיםחבלים יְחַלֵּ֥קיְחַלֵּקיחלק בְּאַפּֽוֹבְּאַפּוֹבאפו׃׃׃ 21:18 יִהְי֗וּיִהְיוּיהיו כְּתֶ֥בֶןכְּתֶבֶןכתבן לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וּ֝כְמֹ֗ץוּכְמֹץוכמץ גְּנָבַ֥תּוּגְּנָבַתּוּגנבתו סוּפָֽהסוּפָהסופה׃׃׃ 21:19 אֱל֗וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה יִצְפֹּןיִצְפֹּןיצפן־־־לְבָנָ֥יולְבָנָיולבניו אוֹנ֑וֹאוֹנוֹאונו יְשַׁלֵּ֖םיְשַׁלֵּםישלם אֵלָ֣יואֵלָיואליו וְיֵדָֽעוְיֵדָעוידע׃׃׃ 21:20 יִרְא֣וּיִרְאוּיראו [עֵינֹו כ][עֵינֹו כ][עינו כ] (עֵינָ֣יו ק)(עֵינָיו ק)(עיניו ק) כִּיד֑וֹכִּידוֹכידו וּמֵחֲמַ֖תוּמֵחֲמַתומחמת שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי יִשְׁתֶּֽהיִשְׁתֶּהישתה׃׃׃ 21:21 כִּ֤יכִּיכי מַהמַהמה־־־חֶפְצ֣וֹחֶפְצוֹחפצו בְּבֵית֣וֹבְּבֵיתוֹבביתו אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו וּמִסְפַּ֖רוּמִסְפַּרומספר חֳדָשָׁ֣יוחֳדָשָׁיוחדשיו חֻצָּֽצוּחֻצָּצוּחצצו׃׃׃ 21:22 הַלְאֵ֥להַלְאֵלהלאל יְלַמֶּדיְלַמֶּדילמד־־־דָּ֑עַתדָּעַתדעת וְ֝ה֗וּאוְהוּאוהוא רָמִ֥יםרָמִיםרמים יִשְׁפּֽוֹטיִשְׁפּוֹטישפוט׃׃׃ 21:23 זֶ֗הזֶהזה יָ֭מוּתיָמוּתימות בְּעֶ֣צֶםבְּעֶצֶםבעצם תֻּמּ֑וֹתֻּמּוֹתמו כֻּ֝לּ֗וֹכֻּלּוֹכלו שַׁלְאֲנַ֥ןשַׁלְאֲנַןשלאנן וְשָׁלֵֽיווְשָׁלֵיוושליו׃׃׃ 21:24 עֲ֭טִינָיועֲטִינָיועטיניו מָלְא֣וּמָלְאוּמלאו חָלָ֑בחָלָבחלב וּמֹ֖חַוּמֹחַומח עַצְמוֹתָ֣יועַצְמוֹתָיועצמותיו יְשֻׁקֶּֽהיְשֻׁקֶּהישקה׃׃׃ 21:25 וְזֶ֗הוְזֶהוזה יָ֭מוּתיָמוּתימות בְּנֶ֣פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש מָרָ֑המָרָהמרה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָ֝כַ֗לאָכַלאכל בַּטּוֹבָֽהבַּטּוֹבָהבטובה׃׃׃ 21:26 יַ֭חַדיַחַדיחד עַלעַלעל־־־עָפָ֣רעָפָרעפר יִשְׁכָּ֑בוּיִשְׁכָּבוּישכבו וְ֝רִמָּ֗הוְרִמָּהורמה תְּכַסֶּ֥התְּכַסֶּהתכסה עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 21:27 הֵ֣ןהֵןהן יָ֭דַעְתִּייָדַעְתִּיידעתי מַחְשְׁבֽוֹתֵיכֶ֑םמַחְשְׁבוֹתֵיכֶםמחשבותיכם וּ֝מְזִמּ֗וֹתוּמְזִמּוֹתומזמות עָלַ֥יעָלַיעלי תַּחְמֹֽסוּתַּחְמֹסוּתחמסו׃׃׃ 21:28 כִּ֤יכִּיכי תֹֽאמְר֗וּתֹאמְרוּתאמרו אַיֵּ֥האַיֵּהאיה בֵיתבֵיתבית־־־נָדִ֑יבנָדִיבנדיב וְ֝אַיֵּ֗הוְאַיֵּהואיה אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל ׀׀׀ מִשְׁכְּנ֬וֹתמִשְׁכְּנוֹתמשכנות רְשָׁעִֽיםרְשָׁעִיםרשעים׃׃׃ 21:29 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא שְׁ֭אֶלְתֶּםשְׁאֶלְתֶּםשאלתם ע֣וֹבְרֵיעוֹבְרֵיעוברי דָ֑רֶךְדָרֶךְדרך וְ֝אֹתֹתָ֗םוְאֹתֹתָםואתתם לֹ֣אלֹאלא תְנַכֵּֽרוּתְנַכֵּרוּתנכרו׃׃׃ 21:30 כִּ֤יכִּיכי לְי֣וֹםלְיוֹםליום אֵ֭ידאֵידאיד יֵחָ֣שֶׂךְיֵחָשֶׂךְיחשך רָ֑ערָערע לְי֖וֹםלְיוֹםליום עֲבָר֣וֹתעֲבָרוֹתעברות יוּבָֽלוּיוּבָלוּיובלו׃׃׃ 21:31 מִֽימִימי־־־יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד עַלעַלעל־־־פָּנָ֣יופָּנָיופניו דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־עָ֝שָׂ֗העָשָׂהעשה מִ֣ימִימי יְשַׁלֶּםיְשַׁלֶּםישלם־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 21:32 וְ֭הוּאוְהוּאוהוא לִקְבָר֣וֹתלִקְבָרוֹתלקברות יוּבָ֑ליוּבָליובל וְֽעַלוְעַלועל־־־גָּדִ֥ישׁגָּדִישׁגדיש יִשְׁקֽוֹדיִשְׁקוֹדישקוד׃׃׃ 21:33 מָֽתְקוּמָתְקוּמתקו־־־ל֗וֹלוֹלו רִגְבֵ֫ירִגְבֵירגבי נָ֥חַלנָחַלנחל וְ֭אַחֲרָיווְאַחֲרָיוואחריו כָּלכָּלכל־־־אָדָ֣םאָדָםאדם יִמְשׁ֑וֹךְיִמְשׁוֹךְימשוך וּ֝לְפָנָ֗יווּלְפָנָיוולפניו אֵ֣יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 21:34 וְ֭אֵיךְוְאֵיךְואיך תְּנַחֲמ֣וּנִיתְּנַחֲמוּנִיתנחמוני הָ֑בֶלהָבֶלהבל וּ֝תְשֽׁוּבֹתֵיכֶ֗םוּתְשׁוּבֹתֵיכֶםותשובתיכם נִשְׁאַרנִשְׁאַרנשאר־־־מָֽעַלמָעַלמעל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain