Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 24

24:1 מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע מִ֭שַּׁדַּימִשַּׁדַּימשדי לֹאלֹאלא־־־נִצְפְּנ֣וּנִצְפְּנוּנצפנו עִתִּ֑יםעִתִּיםעתים [וְיֹדְעֹו כ][וְיֹדְעֹו כ][וידעו כ] (וְ֝יֹדְעָ֗יו ק)(וְיֹדְעָיו ק)(וידעיו ק) לֹאלֹאלא־־־חָ֥זוּחָזוּחזו יָמָֽיויָמָיוימיו׃׃׃ 24:2 גְּבֻל֥וֹתגְּבֻלוֹתגבלות יַשִּׂ֑יגוּיַשִּׂיגוּישיגו עֵ֥דֶרעֵדֶרעדר גָּ֝זְל֗וּגָּזְלוּגזלו וַיִּרְעֽוּוַיִּרְעוּוירעו׃׃׃ 24:3 חֲמ֣וֹרחֲמוֹרחמור יְתוֹמִ֣יםיְתוֹמִיםיתומים יִנְהָ֑גוּיִנְהָגוּינהגו יַ֝חְבְּל֗וּיַחְבְּלוּיחבלו שׁ֣וֹרשׁוֹרשור אַלְמָנָֽהאַלְמָנָהאלמנה׃׃׃ 24:4 יַטּ֣וּיַטּוּיטו אֶבְיוֹנִ֣יםאֶבְיוֹנִיםאביונים מִדָּ֑רֶךְמִדָּרֶךְמדרך יַ֥חַדיַחַדיחד חֻ֝בְּא֗וּחֻבְּאוּחבאו עֲנִיֵּיעֲנִיֵּיעניי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 24:5 הֵ֤ןהֵןהן פְּרָאִ֨יםפְּרָאִיםפראים ׀׀׀ בַּֽמִּדְבָּ֗רבַּמִּדְבָּרבמדבר יָצְא֣וּיָצְאוּיצאו בְּ֭פָעֳלָםבְּפָעֳלָםבפעלם מְשַׁחֲרֵ֣ימְשַׁחֲרֵימשחרי לַטָּ֑רֶףלַטָּרֶףלטרף עֲרָבָ֥העֲרָבָהערבה ל֥וֹלוֹלו לֶ֝֗חֶםלֶחֶםלחם לַנְּעָרִֽיםלַנְּעָרִיםלנערים׃׃׃ 24:6 בַּ֭שָּׂדֶהבַּשָּׂדֶהבשדה בְּלִיל֣וֹבְּלִילוֹבלילו [יַקְצִירוּ כ][יַקְצִירוּ כ][יקצירו כ] (יִקְצ֑וֹרוּ ק)(יִקְצוֹרוּ ק)(יקצורו ק) וְכֶ֖רֶםוְכֶרֶםוכרם רָשָׁ֣ערָשָׁערשע יְלַקֵּֽשׁוּיְלַקֵּשׁוּילקשו׃׃׃ 24:7 עָר֣וֹםעָרוֹםערום יָ֭לִינוּיָלִינוּילינו מִבְּלִ֣ימִבְּלִימבלי לְב֑וּשׁלְבוּשׁלבוש וְאֵ֥יןוְאֵיןואין כְּ֝ס֗וּתכְּסוּתכסות בַּקָּרָֽהבַּקָּרָהבקרה׃׃׃ 24:8 מִזֶּ֣רֶםמִזֶּרֶםמזרם הָרִ֣יםהָרִיםהרים יִרְטָ֑בוּיִרְטָבוּירטבו וּֽמִבְּלִ֥יוּמִבְּלִיומבלי מַ֝חְסֶ֗המַחְסֶהמחסה חִבְּקוּחִבְּקוּחבקו־־־צֽוּרצוּרצור׃׃׃ 24:9 יִ֭גְזְלוּיִגְזְלוּיגזלו מִשֹּׁ֣דמִשֹּׁדמשד יָת֑וֹםיָתוֹםיתום וְֽעַלוְעַלועל־־־עָנִ֥יעָנִיעני יַחְבֹּֽלוּיַחְבֹּלוּיחבלו׃׃׃ 24:10 עָר֣וֹםעָרוֹםערום הִ֭לְּכוּהִלְּכוּהלכו בְּלִ֣יבְּלִיבלי לְב֑וּשׁלְבוּשׁלבוש וּ֝רְעֵבִ֗יםוּרְעֵבִיםורעבים נָ֣שְׂאוּנָשְׂאוּנשאו עֹֽמֶרעֹמֶרעמר׃׃׃ 24:11 בֵּיןבֵּיןבין־־־שׁוּרֹתָ֥םשׁוּרֹתָםשורתם יַצְהִ֑ירוּיַצְהִירוּיצהירו יְקָבִ֥יםיְקָבִיםיקבים דָּ֝רְכ֗וּדָּרְכוּדרכו וַיִּצְמָֽאוּוַיִּצְמָאוּויצמאו׃׃׃ 24:12 מֵ֘עִ֤ירמֵעִירמעיר מְתִ֨יםמְתִיםמתים ׀׀׀ יִנְאָ֗קוּיִנְאָקוּינאקו וְנֶֽפֶשׁוְנֶפֶשׁונפש־־־חֲלָלִ֥יםחֲלָלִיםחללים תְּשַׁוֵּ֑עַתְּשַׁוֵּעַתשוע וֶ֝אֱל֗וֹהַּוֶאֱלוֹהַּואלוה לֹאלֹאלא־־־יָשִׂ֥יםיָשִׂיםישים תִּפְלָֽהתִּפְלָהתפלה׃׃׃ 24:13 הֵ֤מָּההֵמָּההמה ׀׀׀ הָיוּ֮הָיוּהיו בְּֽמֹרְדֵ֫יבְּמֹרְדֵיבמרדי־־־א֥וֹראוֹראור לֹֽאלֹאלא־־־הִכִּ֥ירוּהִכִּירוּהכירו דְרָכָ֑יודְרָכָיודרכיו וְלֹ֥אוְלֹאולא יָ֝שְׁב֗וּיָשְׁבוּישבו בִּנְתִיבֹתָֽיובִּנְתִיבֹתָיובנתיבתיו׃׃׃ 24:14 לָא֡וֹרלָאוֹרלאור יָ֘ק֤וּםיָקוּםיקום רוֹצֵ֗חַרוֹצֵחַרוצח יִֽקְטָליִקְטָליקטל־־־עָנִ֥יעָנִיעני וְאֶבְי֑וֹןוְאֶבְיוֹןואביון וּ֝בַלַּ֗יְלָהוּבַלַּיְלָהובלילה יְהִ֣ייְהִייהי כַגַּנָּֽבכַגַּנָּבכגנב׃׃׃ 24:15 וְעֵ֤יןוְעֵיןועין נֹאֵ֨ףנֹאֵףנאף ׀׀׀ שָׁ֤מְרָֽהשָׁמְרָהשמרה נֶ֣שֶׁףנֶשֶׁףנשף לֵ֭אמֹרלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תְשׁוּרֵ֣נִיתְשׁוּרֵנִיתשורני עָ֑יִןעָיִןעין וְסֵ֖תֶרוְסֵתֶרוסתר פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים יָשִֽׂיםיָשִׂיםישים׃׃׃ 24:16 חָתַ֥רחָתַרחתר בַּחֹ֗שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך בָּ֫תִּ֥יםבָּתִּיםבתים יוֹמָ֥םיוֹמָםיומם חִתְּמוּחִתְּמוּחתמו־־־לָ֗מוֹלָמוֹלמו לֹאלֹאלא־־־יָ֥דְעוּיָדְעוּידעו אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 24:17 כִּ֤יכִּיכי יַחְדָּ֨ויַחְדָּויחדו ׀׀׀ בֹּ֣קֶרבֹּקֶרבקר לָ֣מוֹלָמוֹלמו צַלְמָ֑וֶתצַלְמָוֶתצלמות כִּֽיכִּיכי־־־יַ֝כִּ֗יריַכִּיריכיר בַּלְה֥וֹתבַּלְהוֹתבלהות צַלְמָֽוֶתצַלְמָוֶתצלמות׃׃׃ 24:18 קַֽלקַלקל־־־ה֤וּאהוּאהוא ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־מַ֗יִםמַיִםמים תְּקֻלַּ֣לתְּקֻלַּלתקלל חֶלְקָתָ֣םחֶלְקָתָםחלקתם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ לֹֽאלֹאלא־־־יִ֝פְנֶהיִפְנֶהיפנה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך כְּרָמִֽיםכְּרָמִיםכרמים׃׃׃ 24:19 צִיָּ֤הצִיָּהציה גַםגַםגם־־־חֹ֗םחֹםחם יִגְזְל֥וּיִגְזְלוּיגזלו מֵֽימֵימֵימֵימימי־־־שֶׁ֗לֶגשֶׁלֶגשלג שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול חָטָֽאוּחָטָאוּחטאו׃׃׃ 24:20 יִשְׁכָּ֘חֵ֤הוּיִשְׁכָּחֵהוּישכחהו רֶ֨חֶםרֶחֶםרחם ׀׀׀ מְתָ֘ק֤וֹמְתָקוֹמתקו רִמָּ֗הרִמָּהרמה ע֥וֹדעוֹדעוד לֹֽאלֹאלא־־־יִזָּכֵ֑ריִזָּכֵריזכר וַתִּשָּׁבֵ֖רוַתִּשָּׁבֵרותשבר כָּעֵ֣ץכָּעֵץכעץ עַוְלָֽהעַוְלָהעולה׃׃׃ 24:21 רֹעֶ֣הרֹעֶהרעה עֲ֭קָרָהעֲקָרָהעקרה לֹ֣אלֹאלא תֵלֵ֑דתֵלֵדתלד וְ֝אַלְמָנָ֗הוְאַלְמָנָהואלמנה לֹ֣אלֹאלא יְיֵטִֽיביְיֵטִיבייטיב׃׃׃ 24:22 וּמָשַׁ֣ךְוּמָשַׁךְומשך אַבִּירִ֣יםאַבִּירִיםאבירים בְּכֹח֑וֹבְּכֹחוֹבכחו יָ֝ק֗וּםיָקוּםיקום וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יַאֲמִ֥יןיַאֲמִיןיאמין בַּֽחַיִּֽיןבַּחַיִּיןבחיין׃׃׃ 24:23 יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־ל֣וֹלוֹלו לָ֭בֶטַחלָבֶטַחלבטח וְיִשָּׁעֵ֑ןוְיִשָּׁעֵןוישען וְ֝עֵינֵ֗יהוּוְעֵינֵיהוּועיניהו עַלעַלעל־־־דַּרְכֵיהֶֽםדַּרְכֵיהֶםדרכיהם׃׃׃ 24:24 ר֤וֹמּוּרוֹמּוּרומו מְּעַ֨טמְּעַטמעט ׀׀׀ וְֽאֵינֶ֗נּוּוְאֵינֶנּוּואיננו וְֽהֻמְּכ֗וּוְהֻמְּכוּוהמכו כַּכֹּ֥לכַּכֹּלככל יִקָּפְצ֑וּןיִקָּפְצוּןיקפצון וּכְרֹ֖אשׁוּכְרֹאשׁוכראש שִׁבֹּ֣לֶתשִׁבֹּלֶתשבלת יִמָּֽלוּיִמָּלוּימלו׃׃׃ 24:25 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֣אלֹאלא אֵ֭פוֹאֵפוֹאפו מִ֣ימִימי יַכְזִיבֵ֑נִייַכְזִיבֵנִייכזיבני וְיָשֵׂ֥םוְיָשֵׂםוישם לְ֝אַ֗ללְאַללאל מִלָּתִֽימִלָּתִימלתי׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain