Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 42

42:1 וַיַּ֖עַןוַיַּעַןויען אִיּ֥וֹבאִיּוֹבאיוב אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 42:2 [יָדַעְתָּ כ][יָדַעְתָּ כ][ידעת כ] (יָ֭דַעְתִּי ק)(יָדַעְתִּי ק)(ידעתי ק) כִּיכִּיכי־־־כֹ֣לכֹלכל תּוּכָ֑לתּוּכָלתוכל וְלֹאוְלֹאולא־־־יִבָּצֵ֖ריִבָּצֵריבצר מִמְּךָ֣מִמְּךָממך מְזִמָּֽהמְזִמָּהמזמה׃׃׃ 42:3 מִ֤ימִימי זֶ֨הזֶהזה ׀׀׀ מַעְלִ֥יםמַעְלִיםמעלים עֵצָ֗העֵצָהעצה בְּֽלִ֫יבְּלִיבלי דָ֥עַתדָעַתדעת לָכֵ֣ןלָכֵןלכן הִ֭גַּדְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי וְלֹ֣אוְלֹאולא אָבִ֑יןאָבִיןאבין נִפְלָא֥וֹתנִפְלָאוֹתנפלאות מִ֝מֶּ֗נִּימִמֶּנִּיממני וְלֹ֣אוְלֹאולא אֵדָֽעאֵדָעאדע׃׃׃ 42:4 שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־נָ֭אנָאנא וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי אֲדַבֵּ֑ראֲדַבֵּראדבר אֶ֝שְׁאָלְךָ֗אֶשְׁאָלְךָאשאלך וְהוֹדִיעֵֽנִיוְהוֹדִיעֵנִיוהודיעני׃׃׃ 42:5 לְשֵֽׁמַעלְשֵׁמַעלשמע־־־אֹ֥זֶןאֹזֶןאזן שְׁמַעְתִּ֑יךָשְׁמַעְתִּיךָשמעתיך וְ֝עַתָּ֗הוְעַתָּהועתה עֵינִ֥יעֵינִיעיני רָאָֽתְךָרָאָתְךָראתך׃׃׃ 42:6 עַלעַלעל־־־כֵּ֭ןכֵּןכן אֶמְאַ֣סאֶמְאַסאמאס וְנִחַ֑מְתִּיוְנִחַמְתִּיונחמתי עַלעַלעל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר וָאֵֽפֶרוָאֵפֶרואפר׃׃׃ פפפ
42:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחַ֨ראַחַראחר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶלאֶלאל־־־אִיּ֑וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אֱלִיפַ֣זאֱלִיפַזאליפז הַתֵּֽימָנִ֗יהַתֵּימָנִיהתימני חָרָ֨החָרָהחרה אַפִּ֤יאַפִּיאפי בְךָ֙בְךָבך וּבִשְׁנֵ֣יוּבִשְׁנֵיובשני רֵעֶ֔יךָרֵעֶיךָרעיך כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא דִבַּרְתֶּ֥םדִבַּרְתֶּםדברתם אֵלַ֛יאֵלַיאלי נְכוֹנָ֖הנְכוֹנָהנכונה כְּעַבְדִּ֥יכְּעַבְדִּיכעבדי אִיּֽוֹבאִיּוֹבאיוב׃׃׃ 42:8 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה קְחֽוּקְחוּקחו־־־לָכֶ֣םלָכֶםלכם שִׁבְעָֽהשִׁבְעָהשבעה־־־פָרִים֩פָרִיםפרים וְשִׁבְעָ֨הוְשִׁבְעָהושבעה אֵילִ֜יםאֵילִיםאילים וּלְכ֣וּוּלְכוּולכו ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וְהַעֲלִיתֶ֤םוְהַעֲלִיתֶםוהעליתם עוֹלָה֙עוֹלָהעולה בַּֽעַדְכֶ֔םבַּעַדְכֶםבעדכם וְאִיּ֣וֹבוְאִיּוֹבואיוב עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי יִתְפַּלֵּ֖ליִתְפַּלֵּליתפלל עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם כִּ֧יכִּיכי אִםאִםאם־־־פָּנָ֣יופָּנָיופניו אֶשָּׂ֗אאֶשָּׂאאשא לְבִלְתִּ֞ילְבִלְתִּילבלתי עֲשׂ֤וֹתעֲשׂוֹתעשות עִמָּכֶם֙עִמָּכֶםעמכם נְבָלָ֔הנְבָלָהנבלה כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא דִבַּרְתֶּ֥םדִבַּרְתֶּםדברתם אֵלַ֛יאֵלַיאלי נְכוֹנָ֖הנְכוֹנָהנכונה כְּעַבְדִּ֥יכְּעַבְדִּיכעבדי אִיּֽוֹבאִיּוֹבאיוב׃׃׃ 42:9 וַיֵּלְכוּ֩וַיֵּלְכוּוילכו אֱלִיפַ֨זאֱלִיפַזאליפז הַתֵּֽימָנִ֜יהַתֵּימָנִיהתימני וּבִלְדַּ֣דוּבִלְדַּדובלדד הַשּׁוּחִ֗יהַשּׁוּחִיהשוחי צֹפַר֙צֹפַרצפר הַנַּ֣עֲמָתִ֔יהַנַּעֲמָתִיהנעמתי וַֽיַּעֲשׂ֔וּוַיַּעֲשׂוּויעשו כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני אִיּֽוֹבאִיּוֹבאיוב׃׃׃ 42:10 וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה שָׁ֚בשָׁבשב אֶתאֶתאת־־־[שְׁבִית כ][שְׁבִית כ][שבית כ] (שְׁב֣וּת ק)(שְׁבוּת ק)(שבות ק) אִיּ֔וֹבאִיּוֹבאיוב בְּהִֽתְפַּֽלְל֖וֹבְּהִתְפַּלְלוֹבהתפללו בְּעַ֣דבְּעַדבעד רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וַ֧יֹּסֶףוַיֹּסֶףויסף יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְאִיּ֖וֹבלְאִיּוֹבלאיוב לְמִשְׁנֶֽהלְמִשְׁנֶהלמשנה׃׃׃ 42:11 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֵ֠לָיואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־אֶחָ֨יואֶחָיואחיו וְכָלוְכָלוכל־־־[אַחְיֹתָיו כ][אַחְיֹתָיו כ][אחיתיו כ] (אַחְיוֹתָ֜יו ק)(אַחְיוֹתָיו ק)(אחיותיו ק) וְכָלוְכָלוכל־־־יֹדְעָ֣יויֹדְעָיוידעיו לְפָנִ֗יםלְפָנִיםלפנים וַיֹּאכְל֨וּוַיֹּאכְלוּויאכלו עִמּ֣וֹעִמּוֹעמו לֶחֶם֮לֶחֶםלחם בְּבֵיתוֹ֒בְּבֵיתוֹבביתו וַיָּנֻ֤דוּוַיָּנֻדוּוינדו לוֹ֙לוֹלו וַיְנַחֲמ֣וּוַיְנַחֲמוּוינחמו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבִ֥יאהֵבִיאהביא יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָלָ֑יועָלָיועליו וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־ל֗וֹלוֹלו אִ֚ישׁאִישׁאיש קְשִׂיטָ֣הקְשִׂיטָהקשיטה אֶחָ֔תאֶחָתאחת וְאִ֕ישׁוְאִישׁואיש נֶ֥זֶםנֶזֶםנזם זָהָ֖בזָהָבזהב אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ ססס 42:12 וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה בֵּרַ֛ךְבֵּרַךְברך אֶתאֶתאת־־־אַחֲרִ֥יתאַחֲרִיתאחרית אִיּ֖וֹבאִיּוֹבאיוב מֵרֵאשִׁת֑וֹמֵרֵאשִׁתוֹמראשתו וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֡וֹלוֹלו אַרְבָּעָה֩אַרְבָּעָהארבעה עָשָׂ֨רעָשָׂרעשר אֶ֜לֶףאֶלֶףאלף צֹ֗אןצֹאןצאן וְשֵׁ֤שֶׁתוְשֵׁשֶׁתוששת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים גְּמַלִּ֔יםגְּמַלִּיםגמלים וְאֶֽלֶףוְאֶלֶףואלף־־־צֶ֥מֶדצֶמֶדצמד בָּקָ֖רבָּקָרבקר וְאֶ֥לֶףוְאֶלֶףואלף אֲתוֹנֽוֹתאֲתוֹנוֹתאתונות׃׃׃ 42:13 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֛וֹלוֹלו שִׁבְעָ֥נָהשִׁבְעָנָהשבענה בָנִ֖יםבָנִיםבנים וְשָׁל֥וֹשׁוְשָׁלוֹשׁושלוש בָּנֽוֹתבָּנוֹתבנות׃׃׃ 42:14 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא שֵׁםשֵׁםשם־־־הָֽאַחַת֙הָאַחַתהאחת יְמִימָ֔היְמִימָהימימה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית קְצִיעָ֑הקְצִיעָהקציעה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשְּׁלִישִׁ֖יתהַשְּׁלִישִׁיתהשלישית קֶ֥רֶןקֶרֶןקרן הַפּֽוּךְהַפּוּךְהפוך׃׃׃ 42:15 וְלֹ֨אוְלֹאולא נִמְצָ֜אנִמְצָאנמצא נָשִׁ֥יםנָשִׁיםנשים יָפ֛וֹתיָפוֹתיפות כִּבְנ֥וֹתכִּבְנוֹתכבנות אִיּ֖וֹבאִיּוֹבאיוב בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֧םלָהֶםלהם אֲבִיהֶ֛םאֲבִיהֶםאביהם נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ ססס 42:16 וַיְחִ֤יוַיְחִיויחי אִיּוֹב֙אִיּוֹבאיוב אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־זֹ֔אתזֹאתזאת מֵאָ֥המֵאָהמאה וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה [וַיַּרְא כ][וַיַּרְא כ][וירא כ] (וַיִּרְאֶ֗ה ק)(וַיִּרְאֶה ק)(ויראה ק) אֶתאֶתאת־־־בָּנָיו֙בָּנָיובניו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בָנָ֔יובָנָיובניו אַרְבָּעָ֖האַרְבָּעָהארבעה דֹּרֽוֹתדֹּרוֹתדרות׃׃׃ 42:17 וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת אִיּ֔וֹבאִיּוֹבאיוב זָקֵ֖ןזָקֵןזקן וּשְׂבַ֥עוּשְׂבַעושבע יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain