Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 24

24:1 וַיֶּאֶסֹ֧ףוַיֶּאֶסֹףויאסף יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁכֶ֑מָהשְׁכֶמָהשכמה וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא לְזִקְנֵ֨ילְזִקְנֵילזקני יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל וּלְרָאשָׁ֗יווּלְרָאשָׁיוולראשיו וּלְשֹֽׁפְטָיו֙וּלְשֹׁפְטָיוולשפטיו וּלְשֹׁ֣טְרָ֔יווּלְשֹׁטְרָיוולשטריו וַיִּֽתְיַצְּב֖וּוַיִּתְיַצְּבוּויתיצבו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 24:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַנָּהָ֗רהַנָּהָרהנהר יָשְׁב֤וּיָשְׁבוּישבו אֲבֽוֹתֵיכֶם֙אֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם מֵֽעוֹלָ֔םמֵעוֹלָםמעולם תֶּ֛רַחתֶּרַחתרח אֲבִ֥יאֲבִיאבי אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם וַאֲבִ֣יוַאֲבִיואבי נָח֑וֹרנָחוֹרנחור וַיַּעַבְד֖וּוַיַּעַבְדוּויעבדו אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 24:3 וָ֠אֶקַּחוָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־אֲבִיכֶ֤םאֲבִיכֶםאביכם אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר הַנָּהָ֔רהַנָּהָרהנהר וָאוֹלֵ֥ךְוָאוֹלֵךְואולך אוֹת֖וֹאוֹתוֹאותו בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען [וָאֶרֶב כ][וָאֶרֶב כ][וארב כ] (וָאַרְבֶּה֙ ק)(וָאַרְבֶּה ק)(וארבה ק) אֶתאֶתאת־־־זַרְע֔וֹזַרְעוֹזרעו וָֽאֶתֶּןוָאֶתֶּןואתן־־־ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 24:4 וָאֶתֵּ֣ןוָאֶתֵּןואתן לְיִצְחָ֔קלְיִצְחָקליצחק אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵשָׂ֑ועֵשָׂועשו וָאֶתֵּ֨ןוָאֶתֵּןואתן לְעֵשָׂ֜ולְעֵשָׂולעשו אֶתאֶתאת־־־הַ֤רהַרהר שֵׂעִיר֙שֵׂעִירשעיר לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אוֹת֔וֹאוֹתוֹאותו וְיַעֲקֹ֥בוְיַעֲקֹבויעקב וּבָנָ֖יווּבָנָיוובניו יָרְד֥וּיָרְדוּירדו מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 24:5 וָאֶשְׁלַ֞חוָאֶשְׁלַחואשלח אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וָאֶגֹּ֣ףוָאֶגֹּףואגף אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בְּקִרְבּ֑וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 24:6 וָֽאוֹצִ֤יאוָאוֹצִיאואוציא אֶתאֶתאת־־־אֲבֽוֹתֵיכֶם֙אֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וַתָּבֹ֖אוּוַתָּבֹאוּותבאו הַיָּ֑מָּההַיָּמָּההימה וַיִּרְדְּפ֨וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים אַחֲרֵ֧יאַחֲרֵיאחרי אֲבוֹתֵיכֶ֛םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם בְּרֶ֥כֶבבְּרֶכֶבברכב וּבְפָרָשִׁ֖יםוּבְפָרָשִׁיםובפרשים יַםיַםים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ 24:7 וַיִּצְעֲק֣וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם מַֽאֲפֵ֜למַאֲפֵלמאפל בֵּינֵיכֶ֣םבֵּינֵיכֶםביניכם ׀׀׀ וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַמִּצְרִ֗יםהַמִּצְרִיםהמצרים וַיָּבֵ֨אוַיָּבֵאויבא עָלָ֤יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הַיָּם֙הַיָּםהים וַיְכַסֵּ֔הוּוַיְכַסֵּהוּויכסהו וַתִּרְאֶ֙ינָה֙וַתִּרְאֶינָהותראינה עֵינֵיכֶ֔םעֵינֵיכֶםעיניכם אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וַתֵּשְׁב֥וּוַתֵּשְׁבוּותשבו בַמִּדְבָּ֖רבַמִּדְבָּרבמדבר יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 24:8 [וָאָבִאָה כ][וָאָבִאָה כ][ואבאה כ] (וָאָבִ֣יא ק)(וָאָבִיא ק)(ואביא ק) אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ הָאֱמֹרִי֙הָאֱמֹרִיהאמרי הַיּוֹשֵׁב֙הַיּוֹשֵׁבהיושב בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיִּֽלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם וָאֶתֵּ֨ןוָאֶתֵּןואתן אוֹתָ֤םאוֹתָםאותם בְּיֶדְכֶם֙בְּיֶדְכֶםבידכם וַתִּֽירְשׁ֣וּוַתִּירְשׁוּותירשו אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֔םאַרְצָםארצם וָאַשְׁמִידֵ֖םוָאַשְׁמִידֵםואשמידם מִפְּנֵיכֶֽםמִפְּנֵיכֶםמפניכם׃׃׃ 24:9 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם בָּלָ֤קבָּלָקבלק בֶּןבֶּןבן־־־צִפּוֹר֙צִפּוֹרצפור מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא לְבִלְעָ֥םלְבִלְעָםלבלעם בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֖וֹרבְּעוֹרבעור לְקַלֵּ֥ללְקַלֵּללקלל אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 24:10 וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבִ֖יתִיאָבִיתִיאביתי לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע לְבִלְעָ֑םלְבִלְעָםלבלעם וַיְבָ֤רֶךְוַיְבָרֶךְויברך בָּרוֹךְ֙בָּרוֹךְברוך אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וָאַצִּ֥לוָאַצִּלואצל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִיָּדֽוֹמִיָּדוֹמידו׃׃׃ 24:11 וַתַּעַבְר֣וּוַתַּעַבְרוּותעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּן֮הַיַּרְדֵּןהירדן וַתָּבֹ֣אוּוַתָּבֹאוּותבאו אֶלאֶלאל־־־יְרִיחוֹ֒יְרִיחוֹיריחו וַיִּלָּחֲמ֣וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו בָכֶ֣םבָכֶםבכם בַּעֲלֵֽיבַּעֲלֵיבעלי־־־יְ֠רִיחוֹיְרִיחוֹיריחו הָֽאֱמֹרִ֨יהָאֱמֹרִיהאמרי וְהַפְּרִזִּ֜יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַֽכְּנַעֲנִ֗יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני וְהַֽחִתִּי֙וְהַחִתִּיוהחתי וְהַגִּרְגָּשִׁ֔יוְהַגִּרְגָּשִׁיוהגרגשי הַֽחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי וְהַיְבוּסִ֑יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי וָאֶתֵּ֥ןוָאֶתֵּןואתן אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בְּיֶדְכֶֽםבְּיֶדְכֶםבידכם׃׃׃ 24:12 וָאֶשְׁלַ֤חוָאֶשְׁלַחואשלח לִפְנֵיכֶם֙לִפְנֵיכֶםלפניכם אֶתאֶתאת־־־הַצִּרְעָ֔ההַצִּרְעָההצרעה וַתְּגָ֤רֶשׁוַתְּגָרֶשׁותגרש אוֹתָם֙אוֹתָםאותם מִפְּנֵיכֶ֔םמִפְּנֵיכֶםמפניכם שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֑יהָאֱמֹרִיהאמרי לֹ֥אלֹאלא בְחַרְבְּךָ֖בְחַרְבְּךָבחרבך וְלֹ֥אוְלֹאולא בְקַשְׁתֶּֽךָבְקַשְׁתֶּךָבקשתך׃׃׃ 24:13 וָאֶתֵּ֨ןוָאֶתֵּןואתן לָכֶ֜םלָכֶםלכם אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ ׀׀׀ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָגַ֣עְתָּיָגַעְתָּיגעת בָּ֗הּבָּהּבה וְעָרִים֙וְעָרִיםוערים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־בְנִיתֶ֔םבְנִיתֶםבניתם וַתֵּשְׁב֖וּוַתֵּשְׁבוּותשבו בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם כְּרָמִ֤יםכְּרָמִיםכרמים וְזֵיתִים֙וְזֵיתִיםוזיתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נְטַעְתֶּ֔םנְטַעְתֶּםנטעתם אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם אֹכְלִֽיםאֹכְלִיםאכלים׃׃׃ 24:14 וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה יְר֧אוּיְראוּיראו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה וְעִבְד֥וּוְעִבְדוּועבדו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּתָמִ֣יםבְּתָמִיםבתמים וּבֶֽאֱמֶ֑תוּבֶאֱמֶתובאמת וְהָסִ֣ירוּוְהָסִירוּוהסירו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עָבְד֨וּעָבְדוּעבדו אֲבוֹתֵיכֶ֜םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם בְּעֵ֤בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַנָּהָר֙הַנָּהָרהנהר וּבְמִצְרַ֔יִםוּבְמִצְרַיִםובמצרים וְעִבְד֖וּוְעִבְדוּועבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:15 וְאִם֩וְאִםואם רַ֨ערַערע בְּֽעֵינֵיכֶ֜םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם לַעֲבֹ֣דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה בַּחֲר֨וּבַּחֲרוּבחרו לָכֶ֣םלָכֶםלכם הַיּוֹם֮הַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־מִ֣ימִימי תַעֲבֹדוּן֒תַעֲבֹדוּןתעבדון אִ֣םאִםאם אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהִ֞יםאֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָבְד֣וּעָבְדוּעבדו אֲבוֹתֵיכֶ֗םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר [בְּעֵבֶר כ][בְּעֵבֶר כ][בעבר כ] (מֵעֵ֣בֶר ק)(מֵעֵבֶר ק)(מעבר ק) הַנָּהָ֔רהַנָּהָרהנהר וְאִם֙וְאִםואם אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם יֹשְׁבִ֣יםיֹשְׁבִיםישבים בְּאַרְצָ֑םבְּאַרְצָםבארצם וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי וּבֵיתִ֔יוּבֵיתִיוביתי נַעֲבֹ֖דנַעֲבֹדנעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
24:16 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען הָעָם֙הָעָםהעם וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָלִ֣ילָהחָלִילָהחלילה לָּ֔נוּלָּנוּלנו מֵעֲזֹ֖במֵעֲזֹבמעזב אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה לַעֲבֹ֖דלַעֲבֹדלעבד אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 24:17 כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הוּא֩הוּאהוא הַמַּעֲלֶ֨ההַמַּעֲלֶההמעלה אֹתָ֧נוּאֹתָנוּאתנו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבוֹתֵ֛ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִ֑יםעֲבָדִיםעבדים וַאֲשֶׁ֧רוַאֲשֶׁרואשר עָשָׂ֣העָשָׂהעשה לְעֵינֵ֗ינוּלְעֵינֵינוּלעינינו אֶתאֶתאת־־־הָאֹת֤וֹתהָאֹתוֹתהאתות הַגְּדֹלוֹת֙הַגְּדֹלוֹתהגדלות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וַֽיִּשְׁמְרֵ֗נוּוַיִּשְׁמְרֵנוּוישמרנו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלַ֣כְנוּהָלַכְנוּהלכנו בָ֔הּבָהּבה וּבְכֹל֙וּבְכֹלובכל הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָבַ֖רְנוּעָבַרְנוּעברנו בְּקִרְבָּֽםבְּקִרְבָּםבקרבם׃׃׃ 24:18 וַיְגָ֨רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעַמִּ֗יםהָעַמִּיםהעמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֱמֹרִ֛יהָאֱמֹרִיהאמרי יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִפָּנֵ֑ינוּמִפָּנֵינוּמפנינו גַּםגַּםגם־־־אֲנַ֙חְנוּ֙אֲנַחְנוּאנחנו נַעֲבֹ֣דנַעֲבֹדנעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־ה֖וּאהוּאהוא אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ ססס 24:19 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם לֹ֤אלֹאלא תֽוּכְלוּ֙תוּכְלוּתוכלו לַעֲבֹ֣דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים קְדֹשִׁ֖יםקְדֹשִׁיםקדשים ה֑וּאהוּאהוא אֵֽלאֵלאל־־־קַנּ֣וֹאקַנּוֹאקנוא ה֔וּאהוּאהוא לֹֽאלֹאלא־־־יִשָּׂ֥איִשָּׂאישא לְפִשְׁעֲכֶ֖םלְפִשְׁעֲכֶםלפשעכם וּלְחַטֹּאותֵיכֶֽםוּלְחַטֹּאותֵיכֶםולחטאותיכם׃׃׃ 24:20 כִּ֤יכִּיכי תַֽעַזְבוּ֙תַעַזְבוּתעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַעֲבַדְתֶּ֖םוַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי נֵכָ֑רנֵכָרנכר וְשָׁ֨בוְשָׁבושב וְהֵרַ֤עוְהֵרַעוהרע לָכֶם֙לָכֶםלכם וְכִלָּ֣הוְכִלָּהוכלה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵיטִ֥יבהֵיטִיבהיטיב לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 24:21 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לֹ֕אלֹאלא כִּ֥יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה נַעֲבֹֽדנַעֲבֹדנעבד׃׃׃ 24:22 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם עֵדִ֤יםעֵדִיםעדים אַתֶּם֙אַתֶּםאתם בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם כִּֽיכִּיכי־־־אַתֶּ֞םאַתֶּםאתם בְּחַרְתֶּ֥םבְּחַרְתֶּםבחרתם לָכֶ֛םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַעֲבֹ֣דלַעֲבֹדלעבד אוֹת֑וֹאוֹתוֹאותו וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עֵדִֽיםעֵדִיםעדים׃׃׃ 24:23 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הָסִ֛ירוּהָסִירוּהסירו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הַנֵּכָ֖רהַנֵּכָרהנכר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבְּכֶ֑םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וְהַטּוּ֙וְהַטּוּוהטו אֶתאֶתאת־־־לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:24 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו נַעֲבֹ֔דנַעֲבֹדנעבד וּבְקוֹל֖וֹוּבְקוֹלוֹובקולו נִשְׁמָֽענִשְׁמָענשמע׃׃׃ 24:25 וַיִּכְרֹ֨תוַיִּכְרֹתויכרת יְהוֹשֻׁ֧עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בְּרִ֛יתבְּרִיתברית לָעָ֖םלָעָםלעם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם ל֛וֹלוֹלו חֹ֥קחֹקחק וּמִשְׁפָּ֖טוּמִשְׁפָּטומשפט בִּשְׁכֶֽםבִּשְׁכֶםבשכם׃׃׃ 24:26 וַיִּכְתֹּ֤בוַיִּכְתֹּבויכתב יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּסֵ֖פֶרבְּסֵפֶרבספר תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן גְּדוֹלָ֔הגְּדוֹלָהגדולה וַיְקִימֶ֣הָוַיְקִימֶהָויקימה שָּׁ֔םשָּׁםשם תַּ֚חַתתַּחַתתחת הָֽאַלָּ֔ההָאַלָּההאלה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּמִקְדַּ֥שׁבְּמִקְדַּשׁבמקדש יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 24:27 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הָאֶ֤בֶןהָאֶבֶןהאבן הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־בָּ֣נוּבָּנוּבנו לְעֵדָ֔הלְעֵדָהלעדה כִּֽיכִּיכי־־־הִ֣יאהִיאהיא שָׁמְעָ֗השָׁמְעָהשמעה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אִמְרֵ֣יאִמְרֵיאמרי יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה בָכֶם֙בָכֶםבכם לְעֵדָ֔הלְעֵדָהלעדה פֶּֽןפֶּןפן־־־תְּכַחֲשׁ֖וּןתְּכַחֲשׁוּןתכחשון בֵּאלֹהֵיכֶֽםבֵּאלֹהֵיכֶםבאלהיכם׃׃׃ 24:28 וַיְשַׁלַּ֤חוַיְשַׁלַּחוישלח יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אִ֖ישׁאִישׁאיש לְנַחֲלָתֽוֹלְנַחֲלָתוֹלנחלתו׃׃׃ פפפ
24:29 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיָּ֛מָתוַיָּמָתוימת יְהוֹשֻׁ֥עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֖וּןנוּןנון עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֑היְהוָהיהוה בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָ֥המֵאָהמאה וָעֶ֖שֶׂרוָעֶשֶׂרועשר שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 24:30 וַיִּקְבְּר֤וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בִּגְב֣וּלבִּגְבוּלבגבול נַחֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו בְּתִמְנַתבְּתִמְנַתבתמנת־־־סֶ֖רַחסֶרַחסרח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּהַרבְּהַרבהר־־־אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים מִצְּפ֖וֹןמִצְּפוֹןמצפון לְהַרלְהַרלהר־־־גָּֽעַשׁגָּעַשׁגעש׃׃׃ 24:31 וַיַּעֲבֹ֤דוַיַּעֲבֹדויעבד יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ יְמֵ֣ייְמֵיימי הַזְּקֵנִ֗יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֶאֱרִ֤יכוּהֶאֱרִיכוּהאריכו יָמִים֙יָמִיםימים אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר יָדְע֗וּיָדְעוּידעו אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 24:32 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַצְמ֣וֹתעַצְמוֹתעצמות י֠וֹסֵףיוֹסֵףיוסף אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶעֱל֨וּהֶעֱלוּהעלו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ מִמִּצְרַיִם֮מִמִּצְרַיִםממצרים קָבְר֣וּקָבְרוּקברו בִשְׁכֶם֒בִשְׁכֶםבשכם בְּחֶלְקַ֣תבְּחֶלְקַתבחלקת הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קָנָ֧הקָנָהקנה יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב מֵאֵ֛תמֵאֵתמאת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־חֲמ֥וֹרחֲמוֹרחמור אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־שְׁכֶ֖םשְׁכֶםשכם בְּמֵאָ֣הבְּמֵאָהבמאה קְשִׂיטָ֑הקְשִׂיטָהקשיטה וַיִּֽהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו לִבְנֵֽילִבְנֵילבני־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף לְנַחֲלָֽהלְנַחֲלָהלנחלה׃׃׃ 24:33 וְאֶלְעָזָ֥רוְאֶלְעָזָרואלעזר בֶּֽןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן מֵ֑תמֵתמת וַיִּקְבְּר֣וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו בְּגִבְעַת֙בְּגִבְעַתבגבעת פִּֽינְחָ֣ספִּינְחָספינחס בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִתַּןנִתַּןנתן־־־ל֖וֹלוֹלו בְּהַ֥רבְּהַרבהר אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain