Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 5

5:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֣עַכִשְׁמֹעַכשמע כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֡יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר בְּעֵ֨בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֜ןהַיַּרְדֵּןהירדן יָ֗מָּהיָמָּהימה וְכָלוְכָלוכל־־־מַלְכֵ֤ימַלְכֵימלכי הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים אֵ֠תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹבִ֨ישׁהוֹבִישׁהוביש יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֵ֧ימֵימי הַיַּרְדֵּ֛ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־[עָבְרָנוּ כ][עָבְרָנוּ כ][עברנו כ] (עָבְרָ֑ם ק)(עָבְרָם ק)(עברם ק) וַיִּמַּ֣סוַיִּמַּסוימס לְבָבָ֗םלְבָבָםלבבם וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֨יָההָיָההיה בָ֥םבָםבם עוֹד֙עוֹדעוד ר֔וּחַרוּחַרוח מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 5:2 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע עֲשֵׂ֥העֲשֵׂהעשה לְךָ֖לְךָלך חַֽרְב֣וֹתחַרְבוֹתחרבות צֻרִ֑יםצֻרִיםצרים וְשׁ֛וּבוְשׁוּבושוב מֹ֥למֹלמל אֶתאֶתאת־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שֵׁנִֽיתשֵׁנִיתשנית׃׃׃ 5:3 וַיַּעַשׂוַיַּעַשׂויעש־־־ל֥וֹלוֹלו יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע חַֽרְב֣וֹתחַרְבוֹתחרבות צֻרִ֑יםצֻרִיםצרים וַיָּ֙מָל֙וַיָּמָלוימל אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־גִּבְעַ֖תגִּבְעַתגבעת הָעֲרָלֽוֹתהָעֲרָלוֹתהערלות׃׃׃ 5:4 וְזֶ֥הוְזֶהוזה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָ֣למָלמל יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע כָּלכָּלכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַיֹּצֵא֩הַיֹּצֵאהיצא מִמִּצְרַ֨יִםמִמִּצְרַיִםממצרים הַזְּכָרִ֜יםהַזְּכָרִיםהזכרים כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה מֵ֤תוּמֵתוּמתו בַמִּדְבָּר֙בַמִּדְבָּרבמדבר בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּצֵאתָ֖םבְּצֵאתָםבצאתם מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 5:5 כִּֽיכִּיכי־־־מֻלִ֣יםמֻלִיםמלים הָי֔וּהָיוּהיו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם הַיֹּֽצְאִ֑יםהַיֹּצְאִיםהיצאים וְכָלוְכָלוכל־־־הָ֠עָםהָעָםהעם הַיִּלֹּדִ֨יםהַיִּלֹּדִיםהילדים בַּמִּדְבָּ֥רבַּמִּדְבָּרבמדבר בַּדֶּ֛רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּצֵאתָ֥םבְּצֵאתָםבצאתם מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים לֹאלֹאלא־־־מָֽלוּמָלוּמלו׃׃׃ 5:6 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֗השָׁנָהשנה הָלְכ֣וּהָלְכוּהלכו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל בַּמִּדְבָּר֒בַּמִּדְבָּרבמדבר עַדעַדעד־־־תֹּ֨םתֹּםתם כָּלכָּלכל־־־הַגּ֜וֹיהַגּוֹיהגוי אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה הַיֹּצְאִ֣יםהַיֹּצְאִיםהיצאים מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֤ענִשְׁבַּענשבע יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָהֶ֔םלָהֶםלהם לְבִלְתִּ֞ילְבִלְתִּילבלתי הַרְאוֹתָ֣םהַרְאוֹתָםהראותם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֨ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֤היְהוָהיהוה לַֽאֲבוֹתָם֙לַאֲבוֹתָםלאבותם לָ֣תֶתלָתֶתלתת לָ֔נוּלָנוּלנו אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ 5:7 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵיהֶם֙בְּנֵיהֶםבניהם הֵקִ֣יםהֵקִיםהקים תַּחְתָּ֔םתַּחְתָּםתחתם אֹתָ֖םאֹתָםאתם מָ֣למָלמל יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע כִּיכִּיכי־־־עֲרֵלִ֣יםעֲרֵלִיםערלים הָי֔וּהָיוּהיו כִּ֛יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־מָ֥לוּמָלוּמלו אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 5:8 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־תַּ֥מּוּתַּמּוּתמו כָלכָלכל־־־הַגּ֖וֹיהַגּוֹיהגוי לְהִמּ֑וֹללְהִמּוֹללהמול וַיֵּשְׁב֥וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַחְתָּ֛םתַחְתָּםתחתם בַּֽמַּחֲנֶ֖הבַּמַּחֲנֶהבמחנה עַ֥דעַדעד חֲיוֹתָֽםחֲיוֹתָםחיותם׃׃׃ פפפ
5:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום גַּלּ֛וֹתִיגַּלּוֹתִיגלותי אֶתאֶתאת־־־חֶרְפַּ֥תחֶרְפַּתחרפת מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מֵעֲלֵיכֶ֑םמֵעֲלֵיכֶםמעליכם וַיִּקְרָ֞אוַיִּקְרָאויקרא שֵׁ֣םשֵׁםשם הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַהוּא֙הַהוּאההוא גִּלְגָּ֔לגִּלְגָּלגלגל עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:10 וַיַּחֲנ֥וּוַיַּחֲנוּויחנו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּגִּלְגָּ֑לבַּגִּלְגָּלבגלגל וַיַּעֲשׂ֣וּוַיַּעֲשׂוּויעשו אֶתאֶתאת־־־הַפֶּ֡סַחהַפֶּסַחהפסח בְּאַרְבָּעָה֩בְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֨רעָשָׂרעשר י֥וֹםיוֹםיום לַחֹ֛דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בָּעֶ֖רֶבבָּעֶרֶבבערב בְּעַֽרְב֥וֹתבְּעַרְבוֹתבערבות יְרִיחֽוֹיְרִיחוֹיריחו׃׃׃ 5:11 וַיֹּ֨אכְל֜וּוַיֹּאכְלוּויאכלו מֵעֲב֥וּרמֵעֲבוּרמעבור הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ מִמָּֽחֳרַ֥תמִמָּחֳרַתממחרת הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח מַצּ֣וֹתמַצּוֹתמצות וְקָל֑וּיוְקָלוּיוקלוי בְּעֶ֖צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:12 וַיִּשְׁבֹּ֨תוַיִּשְׁבֹּתוישבת הַמָּ֜ןהַמָּןהמן מִֽמָּחֳרָ֗תמִמָּחֳרָתממחרת בְּאָכְלָם֙בְּאָכְלָםבאכלם מֵעֲב֣וּרמֵעֲבוּרמעבור הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה ע֛וֹדעוֹדעוד לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מָ֑ןמָןמן וַיֹּאכְל֗וּוַיֹּאכְלוּויאכלו מִתְּבוּאַת֙מִתְּבוּאַתמתבואת אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען בַּשָּׁנָ֖הבַּשָּׁנָהבשנה הַהִֽיאהַהִיאההיא׃׃׃ ססס 5:13 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּֽהְי֣וֹתבִּהְיוֹתבהיות יְהוֹשֻׁעַ֮יְהוֹשֻׁעַיהושע בִּירִיחוֹ֒בִּירִיחוֹביריחו וַיִּשָּׂ֤אוַיִּשָּׂאוישא עֵינָיו֙עֵינָיועיניו וַיַּ֔רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִישׁ֙אִישׁאיש עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד לְנֶגְדּ֔וֹלְנֶגְדּוֹלנגדו וְחַרְבּ֥וֹוְחַרְבּוֹוחרבו שְׁלוּפָ֖השְׁלוּפָהשלופה בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֵלָיו֙אֵלָיואליו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו הֲלָ֥נוּהֲלָנוּהלנו אַתָּ֖האַתָּהאתה אִםאִםאם־־־לְצָרֵֽינוּלְצָרֵינוּלצרינו׃׃׃ 5:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לֹ֗אלֹאלא כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני שַׂרשַׂרשר־־־צְבָֽאצְבָאצבא־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַתָּ֣העַתָּהעתה בָ֑אתִיבָאתִיבאתי וַיִּפֹּל֩וַיִּפֹּלויפל יְהוֹשֻׁ֨עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־פָּנָ֥יופָּנָיופניו אַ֙רְצָה֙אַרְצָהארצה וַיִּשְׁתָּ֔חוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו מָ֥המָהמה אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני מְדַבֵּ֥רמְדַבֵּרמדבר אֶלאֶלאל־־־עַבְדּֽוֹעַבְדּוֹעבדו׃׃׃ 5:15 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֨אצְבָאצבא יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע שַׁלשַׁלשל־־־נַֽעַלְךָ֙נַעַלְךָנעלך מֵעַ֣למֵעַלמעל רַגְלֶ֔ךָרַגְלֶךָרגלך כִּ֣יכִּיכי הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֛האַתָּהאתה עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד עָלָ֖יועָלָיועליו קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש ה֑וּאהוּאהוא וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain