Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 18

18:1 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם אֵ֥יןאֵיןאין מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וּבַיָּמִ֣יםוּבַיָּמִיםובימים הָהֵ֗םהָהֵםההם שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַדָּנִ֞יהַדָּנִיהדני מְבַקֶּשׁמְבַקֶּשׁמבקש־־־ל֤וֹלוֹלו נַֽחֲלָה֙נַחֲלָהנחלה לָשֶׁ֔בֶתלָשֶׁבֶתלשבת כִּי֩כִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־נָ֨פְלָהנָפְלָהנפלה לּ֜וֹלּוֹלו עַדעַדעד־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַה֛וּאהַהוּאההוא בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּנַחֲלָֽהבְּנַחֲלָהבנחלה׃׃׃ ססס 18:2 וַיִּשְׁלְח֣וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו בְנֵיבְנֵיבני־־־דָ֣ןדָןדן ׀׀׀ מִֽמִּשְׁפַּחְתָּ֡םמִמִּשְׁפַּחְתָּםממשפחתם חֲמִשָּׁ֣החֲמִשָּׁהחמשה אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים מִקְצוֹתָם֩מִקְצוֹתָםמקצותם אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חַ֜יִלחַיִלחיל מִצָּרְעָ֣המִצָּרְעָהמצרעה וּמֵֽאֶשְׁתָּאֹ֗לוּמֵאֶשְׁתָּאֹלומאשתאל לְרַגֵּ֤ללְרַגֵּללרגל אֶתאֶתאת־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ וּלְחָקְרָ֔הּוּלְחָקְרָהּולחקרה וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם לְכ֖וּלְכוּלכו חִקְר֣וּחִקְרוּחקרו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַרהַרהר־־־אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים עַדעַדעד־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִיכָ֔המִיכָהמיכה וַיָּלִ֖ינוּוַיָּלִינוּוילינו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 18:3 הֵ֚מָּההֵמָּההמה עִםעִםעם־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִיכָ֔המִיכָהמיכה וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה הִכִּ֔ירוּהִכִּירוּהכירו אֶתאֶתאת־־־ק֥וֹלקוֹלקול הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער הַלֵּוִ֑יהַלֵּוִיהלוי וַיָּס֣וּרוּוַיָּסוּרוּויסורו שָׁ֗םשָׁםשם וַיֹּ֤אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לוֹ֙לוֹלו מִֽימִימי־־־הֱבִיאֲךָ֣הֱבִיאֲךָהביאך הֲלֹ֔םהֲלֹםהלם וּמָֽהוּמָהומה־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה בָּזֶ֖הבָּזֶהבזה וּמַהוּמַהומה־־־לְּךָ֥לְּךָלך פֹֽהפֹהפה׃׃׃ 18:4 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם כָּזֹ֣הכָּזֹהכזה וְכָזֶ֔הוְכָזֶהוכזה עָ֥שָׂהעָשָׂהעשה לִ֖ילִילי מִיכָ֑המִיכָהמיכה וַיִּשְׂכְּרֵ֕נִיוַיִּשְׂכְּרֵנִיוישכרני וָאֱהִיוָאֱהִיואהי־־־ל֖וֹלוֹלו לְכֹהֵֽןלְכֹהֵןלכהן׃׃׃ 18:5 וַיֹּ֥אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֖וֹלוֹלו שְׁאַלשְׁאַלשאל־־־נָ֣אנָאנא בֵאלֹהִ֑יםבֵאלֹהִיםבאלהים וְנֵ֣דְעָ֔הוְנֵדְעָהונדעה הֲתַצְלִ֣יחַהֲתַצְלִיחַהתצליח דַּרְכֵּ֔נוּדַּרְכֵּנוּדרכנו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו הֹלְכִ֥יםהֹלְכִיםהלכים עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 18:6 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֛םלָהֶםלהם הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן לְכ֣וּלְכוּלכו לְשָׁל֑וֹםלְשָׁלוֹםלשלום נֹ֣כַחנֹכַחנכח יְהוָ֔היְהוָהיהוה דַּרְכְּכֶ֖םדַּרְכְּכֶםדרככם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תֵּֽלְכוּתֵּלְכוּתלכו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ פפפ
18:7 וַיֵּלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הָאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו לָ֑יְשָׁהלָיְשָׁהלישה וַיִּרְא֣וּוַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּקִרְבָּ֣הּבְּקִרְבָּהּבקרבה יוֹשֶֽׁבֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת־־־לָ֠בֶטַחלָבֶטַחלבטח כְּמִשְׁפַּ֨טכְּמִשְׁפַּטכמשפט צִדֹנִ֜יםצִדֹנִיםצדנים שֹׁקֵ֣טשֹׁקֵטשקט ׀׀׀ וּבֹטֵ֗חַוּבֹטֵחַובטח וְאֵיןוְאֵיןואין־־־מַכְלִ֨יםמַכְלִיםמכלים דָּבָ֤רדָּבָרדבר בָּאָ֙רֶץ֙בָּאָרֶץבארץ יוֹרֵ֣שׁיוֹרֵשׁיורש עֶ֔צֶרעֶצֶרעצר וּרְחֹקִ֥יםוּרְחֹקִיםורחקים הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה מִצִּ֣דֹנִ֔יםמִצִּדֹנִיםמצדנים וְדָבָ֥רוְדָבָרודבר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶ֖םלָהֶםלהם עִםעִםעם־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 18:8 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־אֲחֵיהֶ֔םאֲחֵיהֶםאחיהם צָרְעָ֖הצָרְעָהצרעה וְאֶשְׁתָּאֹ֑לוְאֶשְׁתָּאֹלואשתאל וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָהֶ֛םלָהֶםלהם אֲחֵיהֶ֖םאֲחֵיהֶםאחיהם מָ֥המָהמה אַתֶּֽםאַתֶּםאתם׃׃׃ 18:9 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו ק֚וּמָהקוּמָהקומה וְנַעֲלֶ֣הוְנַעֲלֶהונעלה עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם כִּ֤יכִּיכי רָאִ֙ינוּ֙רָאִינוּראינו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה טוֹבָ֖הטוֹבָהטובה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם מַחְשִׁ֔יםמַחְשִׁיםמחשים אַלאַלאל־־־תֵּעָ֣צְל֔וּתֵּעָצְלוּתעצלו לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת לָבֹ֖אלָבֹאלבא לָרֶ֥שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 18:10 כְּבֹאֲכֶ֞םכְּבֹאֲכֶםכבאכם תָּבֹ֣אוּתָּבֹאוּתבאו ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־עַ֣םעַםעם בֹּטֵ֗חַבֹּטֵחַבטח וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ רַחֲבַ֣תרַחֲבַתרחבת יָדַ֔יִםיָדַיִםידים כִּֽיכִּיכי־־־נְתָנָ֥הּנְתָנָהּנתנה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּיֶדְכֶ֑םבְּיֶדְכֶםבידכם מָקוֹם֙מָקוֹםמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־שָׁ֣םשָׁםשם מַחְס֔וֹרמַחְסוֹרמחסור כָּלכָּלכל־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 18:11 וַיִּסְע֤וּוַיִּסְעוּויסעו מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם מִמִּשְׁפַּ֣חַתמִמִּשְׁפַּחַתממשפחת הַדָּנִ֔יהַדָּנִיהדני מִצָּרְעָ֖המִצָּרְעָהמצרעה וּמֵאֶשְׁתָּאֹ֑לוּמֵאֶשְׁתָּאֹלומאשתאל שֵֽׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אִ֔ישׁאִישׁאיש חָג֖וּרחָגוּרחגור כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 18:12 וַֽיַּעֲל֗וּוַיַּעֲלוּויעלו וַֽיַּחֲנ֛וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּקִרְיַ֥תבְּקִרְיַתבקרית יְעָרִ֖יםיְעָרִיםיערים בִּֽיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן קָרְאוּ֩קָרְאוּקראו לַמָּק֨וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַה֜וּאהַהוּאההוא מַחֲנֵהמַחֲנֵהמחנה־־־דָ֗ןדָןדן עַ֚דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה הִנֵּ֕ההִנֵּההנה אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי קִרְיַ֥תקִרְיַתקרית יְעָרִֽיםיְעָרִיםיערים׃׃׃ 18:13 וַיַּעַבְר֥וּוַיַּעַבְרוּויעברו מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם הַרהַרהר־־־אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית מִיכָֽהמִיכָהמיכה׃׃׃ 18:14 וַֽיַּעֲנ֞וּוַיַּעֲנוּויענו חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַהֹלְכִים֮הַהֹלְכִיםההלכים לְרַגֵּל֮לְרַגֵּללרגל אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ לַיִשׁ֒לַיִשׁליש וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־אֲחֵיהֶ֔םאֲחֵיהֶםאחיהם הַיְדַעְתֶּ֗םהַיְדַעְתֶּםהידעתם כִּ֠יכִּיכי יֵ֣שׁיֵשׁיש בַּבָּתִּ֤יםבַּבָּתִּיםבבתים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אֵפ֣וֹדאֵפוֹדאפוד וּתְרָפִ֔יםוּתְרָפִיםותרפים וּפֶ֖סֶלוּפֶסֶלופסל וּמַסֵּכָ֑הוּמַסֵּכָהומסכה וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה דְּע֥וּדְּעוּדעו מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשֽׂוּתַּעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 18:15 וַיָּס֣וּרוּוַיָּסוּרוּויסורו שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה וַיָּבֹ֛אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־הַנַּ֥עַרהַנַּעַרהנער הַלֵּוִ֖יהַלֵּוִיהלוי בֵּ֣יתבֵּיתבית מִיכָ֑המִיכָהמיכה וַיִּשְׁאֲלוּוַיִּשְׁאֲלוּוישאלו־־־ל֖וֹלוֹלו לְשָׁלֽוֹםלְשָׁלוֹםלשלום׃׃׃ 18:16 וְשֵׁשׁוְשֵׁשׁושש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אִ֗ישׁאִישׁאיש חֲגוּרִים֙חֲגוּרִיםחגורים כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי מִלְחַמְתָּ֔םמִלְחַמְתָּםמלחמתם נִצָּבִ֖יםנִצָּבִיםנצבים פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִבְּנֵימִבְּנֵימבני־־־דָֽןדָןדן׃׃׃ 18:17 וַֽיַּעֲל֞וּוַיַּעֲלוּויעלו חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַהֹלְכִים֮הַהֹלְכִיםההלכים לְרַגֵּ֣ללְרַגֵּללרגל אֶתאֶתאת־־־הָאָרֶץ֒הָאָרֶץהארץ בָּ֣אוּבָּאוּבאו שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה לָקְח֗וּלָקְחוּלקחו אֶתאֶתאת־־־הַפֶּ֙סֶל֙הַפֶּסֶלהפסל וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣אֵפ֔וֹדהָאֵפוֹדהאפוד וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתְּרָפִ֖יםהַתְּרָפִיםהתרפים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּסֵּכָ֑ההַמַּסֵּכָההמסכה וְהַכֹּהֵ֗ןוְהַכֹּהֵןוהכהן נִצָּב֙נִצָּבנצב פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער וְשֵׁשׁוְשֵׁשׁושש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש הֶחָג֖וּרהֶחָגוּרהחגור כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי הַמִּלְחָמָֽההַמִּלְחָמָההמלחמה׃׃׃ 18:18 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה בָּ֚אוּבָּאוּבאו בֵּ֣יתבֵּיתבית מִיכָ֔המִיכָהמיכה וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־פֶּ֣סֶלפֶּסֶלפסל הָאֵפ֔וֹדהָאֵפוֹדהאפוד וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתְּרָפִ֖יםהַתְּרָפִיםהתרפים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּסֵּכָ֑ההַמַּסֵּכָההמסכה וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן מָ֥המָהמה אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם עֹשִֽׂיםעֹשִׂיםעשים׃׃׃ 18:19 וַיֹּאמְרוּ֩וַיֹּאמְרוּויאמרו ל֨וֹלוֹלו הַחֲרֵ֜שׁהַחֲרֵשׁהחרש שִֽׂיםשִׂיםשים־־־יָדְךָ֤יָדְךָידך עַלעַלעל־־־פִּ֙יךָ֙פִּיךָפיך וְלֵ֣ךְוְלֵךְולך עִמָּ֔נוּעִמָּנוּעמנו וֶֽהְיֵהוֶהְיֵהוהיה־־־לָ֖נוּלָנוּלנו לְאָ֣בלְאָבלאב וּלְכֹהֵ֑ןוּלְכֹהֵןולכהן הֲט֣וֹבהֲטוֹבהטוב ׀׀׀ הֱיוֹתְךָ֣הֱיוֹתְךָהיותך כֹהֵ֗ןכֹהֵןכהן לְבֵית֙לְבֵיתלבית אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶחָ֔דאֶחָדאחד א֚וֹאוֹאו הֱיוֹתְךָ֣הֱיוֹתְךָהיותך כֹהֵ֔ןכֹהֵןכהן לְשֵׁ֥בֶטלְשֵׁבֶטלשבט וּלְמִשְׁפָּחָ֖הוּלְמִשְׁפָּחָהולמשפחה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 18:20 וַיִּיטַב֙וַיִּיטַבוייטב לֵ֣בלֵבלב הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֵפ֔וֹדהָאֵפוֹדהאפוד וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתְּרָפִ֖יםהַתְּרָפִיםהתרפים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפָּ֑סֶלהַפָּסֶלהפסל וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 18:21 וַיִּפְנ֖וּוַיִּפְנוּויפנו וַיֵּלֵ֑כוּוַיֵּלֵכוּוילכו וַיָּשִׂ֨ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו אֶתאֶתאת־־־הַטַּ֧ףהַטַּףהטף וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּקְנֶ֛ההַמִּקְנֶההמקנה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכְּבוּדָּ֖ההַכְּבוּדָּההכבודה לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 18:22 הֵ֥מָּההֵמָּההמה הִרְחִ֖יקוּהִרְחִיקוּהרחיקו מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית מִיכָ֑המִיכָהמיכה וְהָאֲנָשִׁ֗יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּבָּתִּים֙בַּבָּתִּיםבבתים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עִםעִםעם־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִיכָ֔המִיכָהמיכה נִֽזְעֲק֔וּנִזְעֲקוּנזעקו וַיַּדְבִּ֖יקוּוַיַּדְבִּיקוּוידביקו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דָֽןדָןדן׃׃׃ 18:23 וַֽיִּקְרְאוּ֙וַיִּקְרְאוּויקראו אֶלאֶלאל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דָ֔ןדָןדן וַיַּסֵּ֖בּוּוַיַּסֵּבּוּויסבו פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לְמִיכָ֔הלְמִיכָהלמיכה מַהמַהמה־־־לְּךָ֖לְּךָלך כִּ֥יכִּיכי נִזְעָֽקְתָּנִזְעָקְתָּנזעקת׃׃׃ 18:24 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהַי֩אֱלֹהַיאלהי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֨יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְקַחְתֶּ֧םלְקַחְתֶּםלקחתם וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן וַתֵּלְכ֖וּוַתֵּלְכוּותלכו וּמַהוּמַהומה־־־לִּ֣ילִּילי ע֑וֹדעוֹדעוד וּמַהוּמַהומה־־־זֶּ֛הזֶּהזה תֹּאמְר֥וּתֹּאמְרוּתאמרו אֵלַ֖יאֵלַיאלי מַהמַהמה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 18:25 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָיו֙אֵלָיואליו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דָ֔ןדָןדן אַלאַלאל־־־תַּשְׁמַ֥עתַּשְׁמַעתשמע קוֹלְךָ֖קוֹלְךָקולך עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו פֶּֽןפֶּןפן־־־יִפְגְּע֣וּיִפְגְּעוּיפגעו בָכֶ֗םבָכֶםבכם אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים מָ֣רֵימָרֵימרי נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש וְאָסַפְתָּ֥הוְאָסַפְתָּהואספתה נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך וְנֶ֥פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש בֵּיתֶֽךָבֵּיתֶךָביתך׃׃׃ 18:26 וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו בְנֵיבְנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן לְדַרְכָּ֑םלְדַרְכָּםלדרכם וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא מִיכָ֗המִיכָהמיכה כִּיכִּיכי־־־חֲזָקִ֥יםחֲזָקִיםחזקים הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וַיִּ֖פֶןוַיִּפֶןויפן וַיָּ֥שָׁבוַיָּשָׁבוישב אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 18:27 וְהֵ֨מָּהוְהֵמָּהוהמה לָקְח֜וּלָקְחוּלקחו אֵ֧תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה מִיכָ֗המִיכָהמיכה וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַכֹּהֵן֮הַכֹּהֵןהכהן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָההָיָההיה־־־לוֹ֒לוֹלו וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַלעַלעל־־־לַ֗יִשׁלַיִשׁליש עַלעַלעל־־־עַם֙עַםעם שֹׁקֵ֣טשֹׁקֵטשקט וּבֹטֵ֔חַוּבֹטֵחַובטח וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר שָׂרְפ֥וּשָׂרְפוּשרפו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ 18:28 וְאֵ֨יןוְאֵיןואין מַצִּ֜ילמַצִּילמציל כִּ֧יכִּיכי רְֽחוֹקָהרְחוֹקָהרחוקה־־־הִ֣יאהִיאהיא מִצִּיד֗וֹןמִצִּידוֹןמצידון וְדָבָ֤רוְדָבָרודבר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶם֙לָהֶםלהם עִםעִםעם־־־אָדָ֔םאָדָםאדם וְהִ֕יאוְהִיאוהיא בָּעֵ֖מֶקבָּעֵמֶקבעמק אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־רְח֑וֹברְחוֹברחוב וַיִּבְנ֥וּוַיִּבְנוּויבנו אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר וַיֵּ֥שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 18:29 וַיִּקְרְא֤וּוַיִּקְרְאוּויקראו שֵׁםשֵׁםשם־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר דָּ֔ןדָּןדן בְּשֵׁם֙בְּשֵׁםבשם דָּ֣ןדָּןדן אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוּלַּ֖דיוּלַּדיולד לְיִשְׂרָאֵ֑ללְיִשְׂרָאֵללישראל וְאוּלָ֛םוְאוּלָםואולם לַ֥יִשׁלַיִשׁליש שֵׁםשֵׁםשם־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר לָרִאשֹׁנָֽהלָרִאשֹׁנָהלראשנה׃׃׃ 18:30 וַיָּקִ֧ימוּוַיָּקִימוּויקימו לָהֶ֛םלָהֶםלהם בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֑סֶלהַפָּסֶלהפסל וִ֠יהוֹנָתָןוִיהוֹנָתָןויהונתן בֶּןבֶּןבן־־־גֵּרְשֹׁ֨םגֵּרְשֹׁםגרשם בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֜המְנַשֶּׁהמנשה ה֣וּאהוּאהוא וּבָנָ֗יווּבָנָיוובניו הָי֤וּהָיוּהיו כֹהֲנִים֙כֹהֲנִיםכהנים לְשֵׁ֣בֶטלְשֵׁבֶטלשבט הַדָּנִ֔יהַדָּנִיהדני עַדעַדעד־־־י֖וֹםיוֹםיום גְּל֥וֹתגְּלוֹתגלות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 18:31 וַיָּשִׂ֣ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו לָהֶ֔םלָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־פֶּ֥סֶלפֶּסֶלפסל מִיכָ֖המִיכָהמיכה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֛ייְמֵיימי הֱי֥וֹתהֱיוֹתהיות בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּשִׁלֹֽהבְּשִׁלֹהבשלה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain