Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Lamentations 1

1:1 אֵיכָ֣האֵיכָהאיכה ׀׀׀ יָשְׁבָ֣היָשְׁבָהישבה בָדָ֗דבָדָדבדד הָעִיר֙הָעִירהעיר רַבָּ֣תִירַבָּתִירבתי עָ֔םעָםעם הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה כְּאַלְמָנָ֑הכְּאַלְמָנָהכאלמנה רַּבָּ֣תִירַּבָּתִירבתי בַגּוֹיִ֗םבַגּוֹיִםבגוים שָׂרָ֙תִי֙שָׂרָתִישרתי בַּמְּדִינ֔וֹתבַּמְּדִינוֹתבמדינות הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה לָמַֽסלָמַסלמס׃׃׃ ססס 1:2 בָּכ֨וֹבָּכוֹבכו תִבְכֶּ֜התִבְכֶּהתבכה בַּלַּ֗יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה וְדִמְעָתָהּ֙וְדִמְעָתָהּודמעתה עַ֣לעַלעל לֶֽחֱיָ֔הּלֶחֱיָהּלחיה אֵֽיןאֵיןאין־־־לָ֥הּלָהּלה מְנַחֵ֖םמְנַחֵםמנחם מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹהֲבֶ֑יהָאֹהֲבֶיהָאהביה כָּלכָּלכל־־־רֵעֶ֙יהָ֙רֵעֶיהָרעיה בָּ֣גְדוּבָּגְדוּבגדו בָ֔הּבָהּבה הָ֥יוּהָיוּהיו לָ֖הּלָהּלה לְאֹיְבִֽיםלְאֹיְבִיםלאיבים׃׃׃ ססס 1:3 גָּֽלְתָ֨הגָּלְתָהגלתה יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה מֵעֹ֙נִי֙מֵעֹנִימעני וּמֵרֹ֣בוּמֵרֹבומרב עֲבֹדָ֔העֲבֹדָהעבדה הִ֚יאהִיאהיא יָשְׁבָ֣היָשְׁבָהישבה בַגּוֹיִ֔םבַגּוֹיִםבגוים לֹ֥אלֹאלא מָצְאָ֖המָצְאָהמצאה מָנ֑וֹחַמָנוֹחַמנוח כָּלכָּלכל־־־רֹדְפֶ֥יהָרֹדְפֶיהָרדפיה הִשִּׂיג֖וּהָהִשִּׂיגוּהָהשיגוה בֵּ֥יןבֵּיןבין הַמְּצָרִֽיםהַמְּצָרִיםהמצרים׃׃׃ ססס 1:4 דַּרְכֵ֨ידַּרְכֵידרכי צִיּ֜וֹןצִיּוֹןציון אֲבֵל֗וֹתאֲבֵלוֹתאבלות מִבְּלִי֙מִבְּלִימבלי בָּאֵ֣יבָּאֵיבאי מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד כָּלכָּלכל־־־שְׁעָרֶ֙יהָ֙שְׁעָרֶיהָשעריה שֽׁוֹמֵמִ֔יןשׁוֹמֵמִיןשוממין כֹּהֲנֶ֖יהָכֹּהֲנֶיהָכהניה נֶאֱנָחִ֑יםנֶאֱנָחִיםנאנחים בְּתוּלֹתֶ֥יהָבְּתוּלֹתֶיהָבתולתיה נּוּג֖וֹתנּוּגוֹתנוגות וְהִ֥יאוְהִיאוהיא מַרמַרמר־־־לָֽהּלָהּלה׃׃׃ ססס 1:5 הָי֨וּהָיוּהיו צָרֶ֤יהָצָרֶיהָצריה לְרֹאשׁ֙לְרֹאשׁלראש אֹיְבֶ֣יהָאֹיְבֶיהָאיביה שָׁל֔וּשָׁלוּשלו כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה הוֹגָ֖הּהוֹגָהּהוגה עַ֣לעַלעל רֹברֹברב־־־פְּשָׁעֶ֑יהָפְּשָׁעֶיהָפשעיה עוֹלָלֶ֛יהָעוֹלָלֶיהָעולליה הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו שְׁבִ֖ישְׁבִישבי לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־צָֽרצָרצר׃׃׃ ססס 1:6 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא[מן כ בת־ כ][מן כ בת־ כ][מן כ בת־ כ](מִבַּת ק)(מִבַּת ק)(מבת ק) צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון כָּלכָּלכל־־־הֲדָרָ֑הּהֲדָרָהּהדרה הָי֣וּהָיוּהיו שָׂרֶ֗יהָשָׂרֶיהָשריה כְּאַיָּלִים֙כְּאַיָּלִיםכאילים לֹאלֹאלא־־־מָצְא֣וּמָצְאוּמצאו מִרְעֶ֔המִרְעֶהמרעה וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו בְלֹאבְלֹאבלא־־־כֹ֖חַכֹחַכח לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני רוֹדֵֽףרוֹדֵףרודף׃׃׃ ססס 1:7 זָֽכְרָ֣הזָכְרָהזכרה יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם יְמֵ֤ייְמֵיימי עָנְיָהּ֙עָנְיָהּעניה וּמְרוּדֶ֔יהָוּמְרוּדֶיהָומרודיה כֹּ֚לכֹּלכל מַחֲמֻדֶ֔יהָמַחֲמֻדֶיהָמחמדיה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָי֖וּהָיוּהיו מִ֣ימֵימִימֵימימי קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם בִּנְפֹ֧לבִּנְפֹלבנפל עַמָּ֣הּעַמָּהּעמה בְּיַדבְּיַדביד־־־צָ֗רצָרצר וְאֵ֤יןוְאֵיןואין עוֹזֵר֙עוֹזֵרעוזר לָ֔הּלָהּלה רָא֣וּהָרָאוּהָראוה צָרִ֔יםצָרִיםצרים שָׂחֲק֖וּשָׂחֲקוּשחקו עַ֥לעַלעל מִשְׁבַּתֶּֽהָמִשְׁבַּתֶּהָמשבתה׃׃׃ ססס 1:8 חֵ֤טְאחֵטְאחטא חָֽטְאָה֙חָטְאָהחטאה יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן לְנִידָ֣הלְנִידָהלנידה הָיָ֑תָההָיָתָההיתה כָּֽלכָּלכל־־־מְכַבְּדֶ֤יהָמְכַבְּדֶיהָמכבדיה הִזִּיל֙וּהָ֙הִזִּילוּהָהזילוה כִּיכִּיכי־־־רָא֣וּרָאוּראו עֶרְוָתָ֔הּעֶרְוָתָהּערותה גַּםגַּםגם־־־הִ֥יאהִיאהיא נֶאֶנְחָ֖הנֶאֶנְחָהנאנחה וַתָּ֥שָׁבוַתָּשָׁבותשב אָחֽוֹראָחוֹראחור׃׃׃ ססס 1:9 טֻמְאָתָ֣הּטֻמְאָתָהּטמאתה בְּשׁוּלֶ֗יהָבְּשׁוּלֶיהָבשוליה לֹ֤אלֹאלא זָֽכְרָה֙זָכְרָהזכרה אַחֲרִיתָ֔הּאַחֲרִיתָהּאחריתה וַתֵּ֣רֶדוַתֵּרֶדותרד פְּלָאִ֔יםפְּלָאִיםפלאים אֵ֥יןאֵיןאין מְנַחֵ֖םמְנַחֵםמנחם לָ֑הּלָהּלה רְאֵ֤הרְאֵהראה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עָנְיִ֔יעָנְיִיעניי כִּ֥יכִּיכי הִגְדִּ֖ילהִגְדִּילהגדיל אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ ססס 1:10 יָדוֹ֙יָדוֹידו פָּ֣רַשׂפָּרַשׂפרש צָ֔רצָרצר עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־מַחֲמַדֶּ֑יהָמַחֲמַדֶּיהָמחמדיה כִּֽיכִּיכי־־־רָאֲתָ֤הרָאֲתָהראתה גוֹיִם֙גוֹיִםגוים בָּ֣אוּבָּאוּבאו מִקְדָּשָׁ֔הּמִקְדָּשָׁהּמקדשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּ֔יתָהצִוִּיתָהצויתה לֹאלֹאלא־־־יָבֹ֥אוּיָבֹאוּיבאו בַקָּהָ֖לבַקָּהָלבקהל לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 1:11 כָּלכָּלכל־־־עַמָּ֤הּעַמָּהּעמה נֶאֱנָחִים֙נֶאֱנָחִיםנאנחים מְבַקְּשִׁ֣יםמְבַקְּשִׁיםמבקשים לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם נָתְנ֧וּנָתְנוּנתנו [מַחֲמֹודֵּיהֶם כ][מַחֲמֹודֵּיהֶם כ][מחמודיהם כ] (מַחֲמַדֵּיהֶ֛ם ק)(מַחֲמַדֵּיהֶם ק)(מחמדיהם ק) בְּאֹ֖כֶלבְּאֹכֶלבאכל לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש רְאֵ֤הרְאֵהראה יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְֽהַבִּ֔יטָהוְהַבִּיטָהוהביטה כִּ֥יכִּיכי הָיִ֖יתִיהָיִיתִיהייתי זוֹלֵלָֽהזוֹלֵלָהזוללה׃׃׃ ססס 1:12 ל֣וֹאלוֹאלוא אֲלֵיכֶם֮אֲלֵיכֶםאליכם כָּלכָּלכל־־־עֹ֣בְרֵיעֹבְרֵיעברי דֶרֶךְ֒דֶרֶךְדרך הַבִּ֣יטוּהַבִּיטוּהביטו וּרְא֗וּוּרְאוּוראו אִםאִםאם־־־יֵ֤שׁיֵשׁיש מַכְאוֹב֙מַכְאוֹבמכאוב כְּמַכְאֹבִ֔יכְּמַכְאֹבִיכמכאבי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עוֹלַ֖לעוֹלַלעולל לִ֑ילִילי אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הוֹגָ֣ההוֹגָההוגה יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ ססס 1:13 מִמָּר֛וֹםמִמָּרוֹםממרום שָֽׁלַחשָׁלַחשלח־־־אֵ֥שׁאֵשׁאש בְּעַצְמֹתַ֖יבְּעַצְמֹתַיבעצמתי וַיִּרְדֶּ֑נָּהוַיִּרְדֶּנָּהוירדנה פָּרַ֨שׂפָּרַשׂפרש רֶ֤שֶׁתרֶשֶׁתרשת לְרַגְלַי֙לְרַגְלַילרגלי הֱשִׁיבַ֣נִיהֱשִׁיבַנִיהשיבני אָח֔וֹראָחוֹראחור נְתָנַ֙נִי֙נְתָנַנִינתנני שֹֽׁמֵמָ֔השֹׁמֵמָהשממה כָּלכָּלכל־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום דָּוָֽהדָּוָהדוה׃׃׃ ססס 1:14 נִשְׂקַד֩נִשְׂקַדנשקד עֹ֨לעֹלעל פְּשָׁעַ֜יפְּשָׁעַיפשעי בְּיָד֗וֹבְּיָדוֹבידו יִשְׂתָּֽרְג֛וּיִשְׂתָּרְגוּישתרגו עָל֥וּעָלוּעלו עַלעַלעל־־־צַוָּארִ֖יצַוָּארִיצוארי הִכְשִׁ֣ילהִכְשִׁילהכשיל כֹּחִ֑יכֹּחִיכחי נְתָנַ֣נִינְתָנַנִינתנני אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני בִּידֵ֖יבִּידֵיבידי לֹאלֹאלא־־־אוּכַ֥לאוּכַלאוכל קֽוּםקוּםקום׃׃׃ ססס 1:15 סִלָּ֨הסִלָּהסלה כָלכָלכל־־־אַבִּירַ֤יאַבִּירַיאבירי ׀׀׀ אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני בְּקִרְבִּ֔יבְּקִרְבִּיבקרבי קָרָ֥אקָרָאקרא עָלַ֛יעָלַיעלי מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד לִשְׁבֹּ֣רלִשְׁבֹּרלשבר בַּחוּרָ֑יבַּחוּרָיבחורי גַּ֚תגַּתגת דָּרַ֣ךְדָּרַךְדרך אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני לִבְתוּלַ֖תלִבְתוּלַתלבתולת בַּתבַּתבת־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ ססס 1:16 עַלעַלעל־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה ׀׀׀ אֲנִ֣יאֲנִיאני בוֹכִיָּ֗הבוֹכִיָּהבוכיה עֵינִ֤יעֵינִיעיני ׀׀׀ עֵינִי֙עֵינִיעיני יֹ֣רְדָהיֹרְדָהירדה מַּ֔יִםמַּיִםמים כִּֽיכִּיכי־־־רָחַ֥קרָחַקרחק מִמֶּ֛נִּימִמֶּנִּיממני מְנַחֵ֖םמְנַחֵםמנחם מֵשִׁ֣יבמֵשִׁיבמשיב נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי הָי֤וּהָיוּהיו בָנַי֙בָנַיבני שֽׁוֹמֵמִ֔יםשׁוֹמֵמִיםשוממים כִּ֥יכִּיכי גָבַ֖רגָבַרגבר אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ ססס 1:17 פֵּֽרְשָׂ֨הפֵּרְשָׂהפרשה צִיּ֜וֹןצִיּוֹןציון בְּיָדֶ֗יהָבְּיָדֶיהָבידיה אֵ֤יןאֵיןאין מְנַחֵם֙מְנַחֵםמנחם לָ֔הּלָהּלה צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְיַעֲקֹ֖בלְיַעֲקֹבליעקב סְבִיבָ֣יוסְבִיבָיוסביביו צָרָ֑יוצָרָיוצריו הָיְתָ֧ההָיְתָההיתה יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם לְנִדָּ֖הלְנִדָּהלנדה בֵּינֵיהֶֽםבֵּינֵיהֶםביניהם׃׃׃ ססס 1:18 צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק ה֛וּאהוּאהוא יְהוָ֖היְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי פִ֣יהוּפִיהוּפיהו מָרִ֑יתִימָרִיתִימריתי שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֣אנָאנא כָלכָלכל־־־[עַמִּים כ][עַמִּים כ][עמים כ] (הָֽעַמִּ֗ים ק)(הָעַמִּים ק)(העמים ק) וּרְאוּ֙וּרְאוּוראו מַכְאֹבִ֔ימַכְאֹבִימכאבי בְּתוּלֹתַ֥יבְּתוּלֹתַיבתולתי וּבַחוּרַ֖יוּבַחוּרַיובחורי הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו בַשֶּֽׁבִיבַשֶּׁבִיבשבי׃׃׃ ססס 1:19 קָרָ֤אתִיקָרָאתִיקראתי לַֽמְאַהֲבַי֙לַמְאַהֲבַילמאהבי הֵ֣מָּההֵמָּההמה רִמּ֔וּנִירִמּוּנִירמוני כֹּהֲנַ֥יכֹּהֲנַיכהני וּזְקֵנַ֖יוּזְקֵנַיוזקני בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר גָּוָ֑עוּגָּוָעוּגועו כִּֽיכִּיכי־־־בִקְשׁ֥וּבִקְשׁוּבקשו אֹ֙כֶל֙אֹכֶלאכל לָ֔מוֹלָמוֹלמו וְיָשִׁ֖יבוּוְיָשִׁיבוּוישיבו אֶתאֶתאת־־־נַפְשָֽׁםנַפְשָׁםנפשם׃׃׃ ססס 1:20 רְאֵ֨הרְאֵהראה יְהוָ֤היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־צַרצַרצר־־־לִי֙לִילי מֵעַ֣ימֵעַימעי חֳמַרְמָ֔רוּחֳמַרְמָרוּחמרמרו נֶהְפַּ֤ךְנֶהְפַּךְנהפך לִבִּי֙לִבִּילבי בְּקִרְבִּ֔יבְּקִרְבִּיבקרבי כִּ֥יכִּיכי מָר֖וֹמָרוֹמרו מָרִ֑יתִימָרִיתִימריתי מִח֥וּץמִחוּץמחוץ שִׁכְּלָהשִׁכְּלָהשכלה־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב בַּבַּ֥יִתבַּבַּיִתבבית כַּמָּֽוֶתכַּמָּוֶתכמות׃׃׃ ססס 1:21 שָׁמְע֞וּשָׁמְעוּשמעו כִּ֧יכִּיכי נֶאֱנָחָ֣הנֶאֱנָחָהנאנחה אָ֗נִיאָנִיאני אֵ֤יןאֵיןאין מְנַחֵם֙מְנַחֵםמנחם לִ֔ילִילי כָּלכָּלכל־־־אֹ֨יְבַ֜יאֹיְבַיאיבי שָׁמְע֤וּשָׁמְעוּשמעו רָֽעָתִי֙רָעָתִירעתי שָׂ֔שׂוּשָׂשׂוּששו כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֖האַתָּהאתה עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית הֵבֵ֥אתָהֵבֵאתָהבאת יוֹםיוֹםיום־־־קָרָ֖אתָקָרָאתָקראת וְיִֽהְי֥וּוְיִהְיוּויהיו כָמֽוֹנִיכָמוֹנִיכמוני׃׃׃ ססס 1:22 תָּבֹ֨אתָּבֹאתבא כָלכָלכל־־־רָעָתָ֤םרָעָתָםרעתם לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך וְעוֹלֵ֣לוְעוֹלֵלועולל לָ֔מוֹלָמוֹלמו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עוֹלַ֛לְתָּעוֹלַלְתָּעוללת לִ֖ילִילי עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־פְּשָׁעָ֑יפְּשָׁעָיפשעי כִּֽיכִּיכי־־־רַבּ֥וֹתרַבּוֹתרבות אַנְחֹתַ֖יאַנְחֹתַיאנחתי וְלִבִּ֥יוְלִבִּיולבי דַוָּֽידַוָּידוי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain