Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 14

14:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 14:2 זֹ֤אתזֹאתזאת תִּֽהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת הַמְּצֹרָ֔עהַמְּצֹרָעהמצרע בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום טָהֳרָת֑וֹטָהֳרָתוֹטהרתו וְהוּבָ֖אוְהוּבָאוהובא אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 14:3 וְיָצָא֙וְיָצָאויצא הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֶלאֶלאל־־־מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה וְרָאָה֙וְרָאָהוראה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה נִרְפָּ֥אנִרְפָּאנרפא נֶֽגַענֶגַענגע־־־הַצָּרַ֖עַתהַצָּרַעַתהצרעת מִןמִןמן־־־הַצָּרֽוּעַהַצָּרוּעַהצרוע׃׃׃ 14:4 וְצִוָּה֙וְצִוָּהוצוה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְלָקַ֧חוְלָקַחולקח לַמִּטַּהֵ֛רלַמִּטַּהֵרלמטהר שְׁתֵּֽישְׁתֵּישתי־־־צִפֳּרִ֥יםצִפֳּרִיםצפרים חַיּ֖וֹתחַיּוֹתחיות טְהֹר֑וֹתטְהֹרוֹתטהרות וְעֵ֣ץוְעֵץועץ אֶ֔רֶזאֶרֶזארז וּשְׁנִ֥יוּשְׁנִיושני תוֹלַ֖עַתתוֹלַעַתתולעת וְאֵזֹֽבוְאֵזֹבואזב׃׃׃ 14:5 וְצִוָּה֙וְצִוָּהוצוה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְשָׁחַ֖טוְשָׁחַטושחט אֶתאֶתאת־־־הַצִּפּ֣וֹרהַצִּפּוֹרהצפור הָאֶחָ֑תהָאֶחָתהאחת אֶלאֶלאל־־־כְּלִיכְּלִיכלי־־־חֶ֖רֶשׂחֶרֶשׂחרש עַלעַלעל־־־מַ֥יִםמַיִםמים חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 14:6 אֶתאֶתאת־־־הַצִּפֹּ֤רהַצִּפֹּרהצפר הַֽחַיָּה֙הַחַיָּההחיה יִקַּ֣חיִקַּחיקח אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵ֥ץעֵץעץ הָאֶ֛רֶזהָאֶרֶזהארז וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁנִ֥ישְׁנִישני הַתּוֹלַ֖עַתהַתּוֹלַעַתהתולעת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֵזֹ֑בהָאֵזֹבהאזב וְטָבַ֨לוְטָבַלוטבל אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ הַצִּפֹּ֣רהַצִּפֹּרהצפר הַֽחַיָּ֗ההַחַיָּההחיה בְּדַם֙בְּדַםבדם הַצִּפֹּ֣רהַצִּפֹּרהצפר הַשְּׁחֻטָ֔ההַשְּׁחֻטָההשחטה עַ֖לעַלעל הַמַּ֥יִםהַמַּיִםהמים הַֽחַיִּֽיםהַחַיִּיםהחיים׃׃׃ 14:7 וְהִזָּ֗הוְהִזָּהוהזה עַ֧לעַלעל הַמִּטַּהֵ֛רהַמִּטַּהֵרהמטהר מִןמִןמן־־־הַצָּרַ֖עַתהַצָּרַעַתהצרעת שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֑יםפְּעָמִיםפעמים וְטִ֣הֲר֔וֹוְטִהֲרוֹוטהרו וְשִׁלַּ֛חוְשִׁלַּחושלח אֶתאֶתאת־־־הַצִּפֹּ֥רהַצִּפֹּרהצפר הַֽחַיָּ֖ההַחַיָּההחיה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 14:8 וְכִבֶּס֩וְכִבֶּסוכבס הַמִּטַּהֵ֨רהַמִּטַּהֵרהמטהר אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֜יובְּגָדָיובגדיו וְגִלַּ֣חוְגִלַּחוגלח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׂעָר֗וֹשְׂעָרוֹשערו וְרָחַ֤ץוְרָחַץורחץ בַּמַּ֙יִם֙בַּמַּיִםבמים וְטָהֵ֔רוְטָהֵרוטהר וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וְיָשַׁ֛בוְיָשַׁבוישב מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לְאָהֳל֖וֹלְאָהֳלוֹלאהלו שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 14:9 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֜יהַשְּׁבִיעִיהשביעי יְגַלַּ֣חיְגַלַּחיגלח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׂעָר֗וֹשְׂעָרוֹשערו אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֤וֹרֹאשׁוֹראשו וְאֶתוְאֶתואת־־־זְקָנוֹ֙זְקָנוֹזקנו וְאֵת֙וְאֵתואת גַּבֹּ֣תגַּבֹּתגבת עֵינָ֔יועֵינָיועיניו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׂעָר֖וֹשְׂעָרוֹשערו יְגַלֵּ֑חַיְגַלֵּחַיגלח וְכִבֶּ֣סוְכִבֶּסוכבס אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֗יובְּגָדָיובגדיו וְרָחַ֧ץוְרָחַץורחץ אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂר֛וֹבְּשָׂרוֹבשרו בַּמַּ֖יִםבַּמַּיִםבמים וְטָהֵֽרוְטָהֵרוטהר׃׃׃ 14:10 וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁמִינִ֗יהַשְּׁמִינִיהשמיני יִקַּ֤חיִקַּחיקח שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־כְבָשִׂים֙כְבָשִׂיםכבשים תְּמִימִ֔יםתְּמִימִיםתמימים וְכַבְשָׂ֥הוְכַבְשָׂהוכבשה אַחַ֛תאַחַתאחת בַּתבַּתבת־־־שְׁנָתָ֖הּשְׁנָתָהּשנתה תְּמִימָ֑התְּמִימָהתמימה וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה עֶשְׂרֹנִ֗יםעֶשְׂרֹנִיםעשרנים סֹ֤לֶתסֹלֶתסלת מִנְחָה֙מִנְחָהמנחה בְּלוּלָ֣הבְּלוּלָהבלולה בַשֶּׁ֔מֶןבַשֶּׁמֶןבשמן וְלֹ֥גוְלֹגולג אֶחָ֖דאֶחָדאחד שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 14:11 וְהֶעֱמִ֞ידוְהֶעֱמִידוהעמיד הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַֽמְטַהֵ֗רהַמְטַהֵרהמטהר אֵ֛תאֵתאת הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הַמִּטַּהֵ֖רהַמִּטַּהֵרהמטהר וְאֹתָ֑םוְאֹתָםואתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 14:12 וְלָקַ֨חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֣בֶשׂהַכֶּבֶשׂהכבש הָאֶחָ֗דהָאֶחָדהאחד וְהִקְרִ֥יבוְהִקְרִיבוהקריב אֹת֛וֹאֹתוֹאתו לְאָשָׁ֖םלְאָשָׁםלאשם וְאֶתוְאֶתואת־־־לֹ֣גלֹגלג הַשָּׁ֑מֶןהַשָּׁמֶןהשמן וְהֵנִ֥יףוְהֵנִיףוהניף אֹתָ֛םאֹתָםאתם תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:13 וְשָׁחַ֣טוְשָׁחַטושחט אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֗בֶשׂהַכֶּבֶשׂהכבש בִּ֠מְקוֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁחַ֧טיִשְׁחַטישחט אֶתאֶתאת־־־הַֽחַטָּ֛אתהַחַטָּאתהחטאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה בִּמְק֣וֹםבִּמְקוֹםבמקום הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש כִּ֡יכִּיכי כַּ֠חַטָּאתכַּחַטָּאתכחטאת הָאָשָׁ֥םהָאָשָׁםהאשם הוּא֙הוּאהוא לַכֹּהֵ֔ןלַכֹּהֵןלכהן קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 14:14 וְלָקַ֣חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵן֮הַכֹּהֵןהכהן מִדַּ֣םמִדַּםמדם הָאָשָׁם֒הָאָשָׁםהאשם וְנָתַן֙וְנָתַןונתן הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן עַלעַלעל־־־תְּנ֛וּךְתְּנוּךְתנוך אֹ֥זֶןאֹזֶןאזן הַמִּטַּהֵ֖רהַמִּטַּהֵרהמטהר הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדוֹ֙יָדוֹידו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו הַיְמָנִֽיתהַיְמָנִיתהימנית׃׃׃ 14:15 וְלָקַ֥חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן מִלֹּ֣גמִלֹּגמלג הַשָּׁ֑מֶןהַשָּׁמֶןהשמן וְיָצַ֛קוְיָצַקויצק עַלעַלעל־־־כַּ֥ףכַּףכף הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן הַשְּׂמָאלִֽיתהַשְּׂמָאלִיתהשמאלית׃׃׃ 14:16 וְטָבַ֤לוְטָבַלוטבל הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־אֶצְבָּע֣וֹאֶצְבָּעוֹאצבעו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית מִןמִןמן־־־הַשֶּׁ֕מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּפּ֖וֹכַּפּוֹכפו הַשְּׂמָאלִ֑יתהַשְּׂמָאלִיתהשמאלית וְהִזָּ֨הוְהִזָּהוהזה מִןמִןמן־־־הַשֶּׁ֧מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן בְּאֶצְבָּע֛וֹבְּאֶצְבָּעוֹבאצבעו שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֖יםפְּעָמִיםפעמים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:17 וּמִיֶּ֨תֶרוּמִיֶּתֶרומיתר הַשֶּׁ֜מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּפּ֗וֹכַּפּוֹכפו יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן עַלעַלעל־־־תְּנ֞וּךְתְּנוּךְתנוך אֹ֤זֶןאֹזֶןאזן הַמִּטַּהֵר֙הַמִּטַּהֵרהמטהר הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדוֹ֙יָדוֹידו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית עַ֖לעַלעל דַּ֥םדַּםדם הָאָשָֽׁםהָאָשָׁםהאשם׃׃׃ 14:18 וְהַנּוֹתָ֗רוְהַנּוֹתָרוהנותר בַּשֶּׁ֙מֶן֙בַּשֶּׁמֶןבשמן אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּ֣ףכַּףכף הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַמִּטַּהֵ֑רהַמִּטַּהֵרהמטהר וְכִפֶּ֥רוְכִפֶּרוכפר עָלָ֛יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:19 וְעָשָׂ֤הוְעָשָׂהועשה הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַ֣חַטָּ֔אתהַחַטָּאתהחטאת וְכִפֶּ֕רוְכִפֶּרוכפר עַלעַלעל־־־הַמִּטַּהֵ֖רהַמִּטַּהֵרהמטהר מִטֻּמְאָת֑וֹמִטֻּמְאָתוֹמטמאתו וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר יִשְׁחַ֥טיִשְׁחַטישחט אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָֽההָעֹלָההעלה׃׃׃ 14:20 וְהֶעֱלָ֧הוְהֶעֱלָהוהעלה הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָ֥ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּנְחָ֖ההַמִּנְחָההמנחה הַמִּזְבֵּ֑חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה וְכִפֶּ֥רוְכִפֶּרוכפר עָלָ֛יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן וְטָהֵֽרוְטָהֵרוטהר׃׃׃ ססס 14:21 וְאִםוְאִםואם־־־דַּ֣לדַּלדל ה֗וּאהוּאהוא וְאֵ֣יןוְאֵיןואין יָדוֹ֮יָדוֹידו מַשֶּׂגֶת֒מַשֶּׂגֶתמשגת וְ֠לָקַחוְלָקַחולקח כֶּ֣בֶשׂכֶּבֶשׂכבש אֶחָ֥דאֶחָדאחד אָשָׁ֛םאָשָׁםאשם לִתְנוּפָ֖הלִתְנוּפָהלתנופה לְכַפֵּ֣רלְכַפֵּרלכפר עָלָ֑יועָלָיועליו וְעִשָּׂר֨וֹןוְעִשָּׂרוֹןועשרון סֹ֜לֶתסֹלֶתסלת אֶחָ֨דאֶחָדאחד בָּל֥וּלבָּלוּלבלול בַּשֶּׁ֛מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן לְמִנְחָ֖הלְמִנְחָהלמנחה וְלֹ֥גוְלֹגולג שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 14:22 וּשְׁתֵּ֣יוּשְׁתֵּיושתי תֹרִ֗יםתֹרִיםתרים א֤וֹאוֹאו שְׁנֵי֙שְׁנֵישני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יוֹנָ֔היוֹנָהיונה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּשִּׂ֖יגתַּשִּׂיגתשיג יָד֑וֹיָדוֹידו וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה אֶחָד֙אֶחָדאחד חַטָּ֔אתחַטָּאתחטאת וְהָאֶחָ֖דוְהָאֶחָדוהאחד עֹלָֽהעֹלָהעלה׃׃׃ 14:23 וְהֵבִ֨יאוְהֵבִיאוהביא אֹתָ֜םאֹתָםאתם בַּיּ֧וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁמִינִ֛יהַשְּׁמִינִיהשמיני לְטָהֳרָת֖וֹלְטָהֳרָתוֹלטהרתו אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן אֶלאֶלאל־־־פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:24 וְלָקַ֧חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־כֶּ֥בֶשׂכֶּבֶשׂכבש הָאָשָׁ֖םהָאָשָׁםהאשם וְאֶתוְאֶתואת־־־לֹ֣גלֹגלג הַשָּׁ֑מֶןהַשָּׁמֶןהשמן וְהֵנִ֨יףוְהֵנִיףוהניף אֹתָ֧םאֹתָםאתם הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:25 וְשָׁחַט֮וְשָׁחַטושחט אֶתאֶתאת־־־כֶּ֣בֶשׂכֶּבֶשׂכבש הָֽאָשָׁם֒הָאָשָׁםהאשם וְלָקַ֤חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן מִדַּ֣םמִדַּםמדם הָֽאָשָׁ֔םהָאָשָׁםהאשם וְנָתַ֛ןוְנָתַןונתן עַלעַלעל־־־תְּנ֥וּךְתְּנוּךְתנוך אֹֽזֶןאֹזֶןאזן־־־הַמִּטַּהֵ֖רהַמִּטַּהֵרהמטהר הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדוֹ֙יָדוֹידו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו הַיְמָנִֽיתהַיְמָנִיתהימנית׃׃׃ 14:26 וּמִןוּמִןומן־־־הַשֶּׁ֖מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן יִצֹ֣קיִצֹקיצק הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן עַלעַלעל־־־כַּ֥ףכַּףכף הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן הַשְּׂמָאלִֽיתהַשְּׂמָאלִיתהשמאלית׃׃׃ 14:27 וְהִזָּ֤הוְהִזָּהוהזה הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן בְּאֶצְבָּע֣וֹבְּאֶצְבָּעוֹבאצבעו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית מִןמִןמן־־־הַשֶּׁ֕מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּפּ֖וֹכַּפּוֹכפו הַשְּׂמָאלִ֑יתהַשְּׂמָאלִיתהשמאלית שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֖יםפְּעָמִיםפעמים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:28 וְנָתַ֨ןוְנָתַןונתן הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן מִןמִןמן־־־הַשֶּׁ֣מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּפּ֗וֹכַּפּוֹכפו עַלעַלעל־־־תְּנ֞וּךְתְּנוּךְתנוך אֹ֤זֶןאֹזֶןאזן הַמִּטַּהֵר֙הַמִּטַּהֵרהמטהר הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדוֹ֙יָדוֹידו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית עַלעַלעל־־־מְק֖וֹםמְקוֹםמקום דַּ֥םדַּםדם הָאָשָֽׁםהָאָשָׁםהאשם׃׃׃ 14:29 וְהַנּוֹתָ֗רוְהַנּוֹתָרוהנותר מִןמִןמן־־־הַשֶּׁ֙מֶן֙הַשֶּׁמֶןהשמן אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּ֣ףכַּףכף הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַמִּטַּהֵ֑רהַמִּטַּהֵרהמטהר לְכַפֵּ֥רלְכַפֵּרלכפר עָלָ֖יועָלָיועליו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:30 וְעָשָׂ֤הוְעָשָׂהועשה אֶתאֶתאת־־־הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד מִןמִןמן־־־הַתֹּרִ֔יםהַתֹּרִיםהתרים א֖וֹאוֹאו מִןמִןמן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַיּוֹנָ֑ההַיּוֹנָההיונה מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר תַּשִּׂ֖יגתַּשִּׂיגתשיג יָדֽוֹיָדוֹידו׃׃׃ 14:31 אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּשִּׂ֞יגתַּשִּׂיגתשיג יָד֗וֹיָדוֹידו אֶתאֶתאת־־־הָאֶחָ֥דהָאֶחָדהאחד חַטָּ֛אתחַטָּאתחטאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֶחָ֥דהָאֶחָדהאחד עֹלָ֖העֹלָהעלה עַלעַלעל־־־הַמִּנְחָ֑ההַמִּנְחָההמנחה וְכִפֶּ֧רוְכִפֶּרוכפר הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן עַ֥לעַלעל הַמִּטַּהֵ֖רהַמִּטַּהֵרהמטהר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:32 זֹ֣אתזֹאתזאת תּוֹרַ֔תתּוֹרַתתורת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֖וֹבּוֹבו נֶ֣גַענֶגַענגע צָרָ֑עַתצָרָעַתצרעת אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תַשִּׂ֥יגתַשִּׂיגתשיג יָד֖וֹיָדוֹידו בְּטָהֳרָתֽוֹבְּטָהֳרָתוֹבטהרתו׃׃׃ פפפ
14:33 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 14:34 כִּ֤יכִּיכי תָבֹ֙אוּ֙תָבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֛יאֲנִיאני נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָכֶ֖םלָכֶםלכם לַאֲחֻזָּ֑הלַאֲחֻזָּהלאחזה וְנָתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי נֶ֣גַענֶגַענגע צָרַ֔עַתצָרַעַתצרעת בְּבֵ֖יתבְּבֵיתבבית אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ אֲחֻזַּתְכֶֽםאֲחֻזַּתְכֶםאחזתכם׃׃׃ 14:35 וּבָא֙וּבָאובא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֣וֹלוֹלו הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וְהִגִּ֥ידוְהִגִּידוהגיד לַכֹּהֵ֖ןלַכֹּהֵןלכהן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּנֶ֕גַעכְּנֶגַעכנגע נִרְאָ֥הנִרְאָהנראה לִ֖ילִילי בַּבָּֽיִתבַּבָּיִתבבית׃׃׃ 14:36 וְצִוָּ֨הוְצִוָּהוצוה הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וּפִנּ֣וּוּפִנּוּופנו אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֗יִתהַבַּיִתהבית בְּטֶ֨רֶםבְּטֶרֶםבטרם יָבֹ֤איָבֹאיבא הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן לִרְא֣וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־הַנֶּ֔גַעהַנֶּגַעהנגע וְלֹ֥אוְלֹאולא יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית וְאַ֥חַרוְאַחַרואחר כֵּ֛ןכֵּןכן יָבֹ֥איָבֹאיבא הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 14:37 וְרָאָ֣הוְרָאָהוראה אֶתאֶתאת־־־הַנֶּ֗גַעהַנֶּגַעהנגע וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה הַנֶּ֙גַע֙הַנֶּגַעהנגע בְּקִירֹ֣תבְּקִירֹתבקירת הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית שְׁקַֽעֲרוּרֹת֙שְׁקַעֲרוּרֹתשקערורת יְרַקְרַקֹּ֔תיְרַקְרַקֹּתירקרקת א֖וֹאוֹאו אֲדַמְדַּמֹּ֑תאֲדַמְדַּמֹּתאדמדמת וּמַרְאֵיהֶ֥ןוּמַרְאֵיהֶןומראיהן שָׁפָ֖לשָׁפָלשפל מִןמִןמן־־־הַקִּֽירהַקִּירהקיר׃׃׃ 14:38 וְיָצָ֧אוְיָצָאויצא הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן מִןמִןמן־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית אֶלאֶלאל־־־פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְהִסְגִּ֥ירוְהִסְגִּירוהסגיר אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 14:39 וְשָׁ֥בוְשָׁבושב הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֑יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וְרָאָ֕הוְרָאָהוראה וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה פָּשָׂ֥הפָּשָׂהפשה הַנֶּ֖גַעהַנֶּגַעהנגע בְּקִירֹ֥תבְּקִירֹתבקירת הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 14:40 וְצִוָּה֙וְצִוָּהוצוה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְחִלְּצוּ֙וְחִלְּצוּוחלצו אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲבָנִ֔יםהָאֲבָנִיםהאבנים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן הַנָּ֑גַעהַנָּגַעהנגע וְהִשְׁלִ֤יכוּוְהִשְׁלִיכוּוהשליכו אֶתְהֶן֙אֶתְהֶןאתהן אֶלאֶלאל־־־מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֔ירלָעִירלעיר אֶלאֶלאל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום טָמֵֽאטָמֵאטמא׃׃׃ 14:41 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבַּ֛יִתהַבַּיִתהבית יַקְצִ֥עַיַקְצִעַיקצע מִבַּ֖יִתמִבַּיִתמבית סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְשָׁפְכ֗וּוְשָׁפְכוּושפכו אֶתאֶתאת־־־הֶֽעָפָר֙הֶעָפָרהעפר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִקְצ֔וּהִקְצוּהקצו אֶלאֶלאל־־־מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֔ירלָעִירלעיר אֶלאֶלאל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום טָמֵֽאטָמֵאטמא׃׃׃ 14:42 וְלָקְחוּ֙וְלָקְחוּולקחו אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים אֲחֵר֔וֹתאֲחֵרוֹתאחרות וְהֵבִ֖יאוּוְהֵבִיאוּוהביאו אֶלאֶלאל־־־תַּ֣חַתתַּחַתתחת הָאֲבָנִ֑יםהָאֲבָנִיםהאבנים וְעָפָ֥רוְעָפָרועפר אַחֵ֛ראַחֵראחר יִקַּ֖חיִקַּחיקח וְטָ֥חוְטָחוטח אֶתאֶתאת־־־הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 14:43 וְאִםוְאִםואם־־־יָשׁ֤וּביָשׁוּבישוב הַנֶּ֙גַע֙הַנֶּגַעהנגע וּפָרַ֣חוּפָרַחופרח בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית אַחַ֖ראַחַראחר חִלֵּ֣ץחִלֵּץחלץ אֶתאֶתאת־־־הָאֲבָנִ֑יםהָאֲבָנִיםהאבנים וְאַחֲרֵ֛יוְאַחֲרֵיואחרי הִקְצ֥וֹתהִקְצוֹתהקצות אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית וְאַחֲרֵ֥יוְאַחֲרֵיואחרי הִטּֽוֹחַהִטּוֹחַהטוח׃׃׃ 14:44 וּבָא֙וּבָאובא הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְרָאָ֕הוְרָאָהוראה וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה פָּשָׂ֥הפָּשָׂהפשה הַנֶּ֖גַעהַנֶּגַעהנגע בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית צָרַ֨עַתצָרַעַתצרעת מַמְאֶ֥רֶתמַמְאֶרֶתממארת הִ֛ואהִואהוא בַּבַּ֖יִתבַּבַּיִתבבית טָמֵ֥אטָמֵאטמא הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 14:45 וְנָתַ֣ץוְנָתַץונתץ אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֗יִתהַבַּיִתהבית אֶתאֶתאת־־־אֲבָנָיו֙אֲבָנָיואבניו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵצָ֔יועֵצָיועציו וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עֲפַ֣רעֲפַרעפר הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְהוֹצִיא֙וְהוֹצִיאוהוציא אֶלאֶלאל־־־מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֔ירלָעִירלעיר אֶלאֶלאל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום טָמֵֽאטָמֵאטמא׃׃׃ 14:46 וְהַבָּא֙וְהַבָּאוהבא אֶלאֶלאל־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֖ייְמֵיימי הִסְגִּ֣ירהִסְגִּירהסגיר אֹת֑וֹאֹתוֹאתו יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 14:47 וְהַשֹּׁכֵ֣בוְהַשֹּׁכֵבוהשכב בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית יְכַבֵּ֖סיְכַבֵּסיכבס אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֑יובְּגָדָיובגדיו וְהָאֹכֵ֣לוְהָאֹכֵלוהאכל בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית יְכַבֵּ֖סיְכַבֵּסיכבס אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָֽיובְּגָדָיובגדיו׃׃׃ 14:48 וְאִםוְאִםואם־־־בֹּ֨אבֹּאבא יָבֹ֜איָבֹאיבא הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְרָאָה֙וְרָאָהוראה וְ֠הִנֵּהוְהִנֵּהוהנה לֹאלֹאלא־־־פָשָׂ֤הפָשָׂהפשה הַנֶּ֙גַע֙הַנֶּגַעהנגע בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי הִטֹּ֣חַהִטֹּחַהטח אֶתאֶתאת־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְטִהַ֤רוְטִהַרוטהר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית כִּ֥יכִּיכי נִרְפָּ֖אנִרְפָּאנרפא הַנָּֽגַעהַנָּגַעהנגע׃׃׃ 14:49 וְלָקַ֛חוְלָקַחולקח לְחַטֵּ֥אלְחַטֵּאלחטא אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי צִפֳּרִ֑יםצִפֳּרִיםצפרים וְעֵ֣ץוְעֵץועץ אֶ֔רֶזאֶרֶזארז וּשְׁנִ֥יוּשְׁנִיושני תוֹלַ֖עַתתוֹלַעַתתולעת וְאֵזֹֽבוְאֵזֹבואזב׃׃׃ 14:50 וְשָׁחַ֖טוְשָׁחַטושחט אֶתאֶתאת־־־הַצִּפֹּ֣רהַצִּפֹּרהצפר הָאֶחָ֑תהָאֶחָתהאחת אֶלאֶלאל־־־כְּלִיכְּלִיכלי־־־חֶ֖רֶשׂחֶרֶשׂחרש עַלעַלעל־־־מַ֥יִםמַיִםמים חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 14:51 וְלָקַ֣חוְלָקַחולקח אֶתאֶתאת־־־עֵֽץעֵץעץ־־־הָ֠אֶרֶזהָאֶרֶזהארז וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֨אֵזֹ֜בהָאֵזֹבהאזב וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שְׁנִ֣ישְׁנִישני הַתּוֹלַ֗עַתהַתּוֹלַעַתהתולעת וְאֵת֮וְאֵתואת הַצִּפֹּ֣רהַצִּפֹּרהצפר הַֽחַיָּה֒הַחַיָּההחיה וְטָבַ֣לוְטָבַלוטבל אֹתָ֗םאֹתָםאתם בְּדַם֙בְּדַםבדם הַצִּפֹּ֣רהַצִּפֹּרהצפר הַשְּׁחוּטָ֔ההַשְּׁחוּטָההשחוטה וּבַמַּ֖יִםוּבַמַּיִםובמים הַֽחַיִּ֑יםהַחַיִּיםהחיים וְהִזָּ֥הוְהִזָּהוהזה אֶלאֶלאל־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִֽיםפְּעָמִיםפעמים׃׃׃ 14:52 וְחִטֵּ֣אוְחִטֵּאוחטא אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית בְּדַם֙בְּדַםבדם הַצִּפּ֔וֹרהַצִּפּוֹרהצפור וּבַמַּ֖יִםוּבַמַּיִםובמים הַֽחַיִּ֑יםהַחַיִּיםהחיים וּבַצִּפֹּ֣רוּבַצִּפֹּרובצפר הַחַיָּ֗ההַחַיָּההחיה וּבְעֵ֥ץוּבְעֵץובעץ הָאֶ֛רֶזהָאֶרֶזהארז וּבָאֵזֹ֖בוּבָאֵזֹבובאזב וּבִשְׁנִ֥יוּבִשְׁנִיובשני הַתּוֹלָֽעַתהַתּוֹלָעַתהתולעת׃׃׃ 14:53 וְשִׁלַּ֞חוְשִׁלַּחושלח אֶתאֶתאת־־־הַצִּפֹּ֧רהַצִּפֹּרהצפר הַֽחַיָּ֛ההַחַיָּההחיה אֶלאֶלאל־־־מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֖ירלָעִירלעיר אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וְכִפֶּ֥רוְכִפֶּרוכפר עַלעַלעל־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית וְטָהֵֽרוְטָהֵרוטהר׃׃׃ 14:54 זֹ֖אתזֹאתזאת הַתּוֹרָ֑ההַתּוֹרָההתורה לְכָללְכָללכל־־־נֶ֥גַענֶגַענגע הַצָּרַ֖עַתהַצָּרַעַתהצרעת וְלַנָּֽתֶקוְלַנָּתֶקולנתק׃׃׃ 14:55 וּלְצָרַ֥עַתוּלְצָרַעַתולצרעת הַבֶּ֖גֶדהַבֶּגֶדהבגד וְלַבָּֽיִתוְלַבָּיִתולבית׃׃׃ 14:56 וְלַשְׂאֵ֥תוְלַשְׂאֵתולשאת וְלַסַּפַּ֖חַתוְלַסַּפַּחַתולספחת וְלַבֶּהָֽרֶתוְלַבֶּהָרֶתולבהרת׃׃׃ 14:57 לְהוֹרֹ֕תלְהוֹרֹתלהורת בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַטָּמֵ֖אהַטָּמֵאהטמא וּבְי֣וֹםוּבְיוֹםוביום הַטָּהֹ֑רהַטָּהֹרהטהר זֹ֥אתזֹאתזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הַצָּרָֽעַתהַצָּרָעַתהצרעת׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain