Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Malachi 2

2:1 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אֲלֵיכֶ֛םאֲלֵיכֶםאליכם הַמִּצְוָ֥ההַמִּצְוָההמצוה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ 2:2 אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא תִשְׁמְע֡וּתִשְׁמְעוּתשמעו וְאִםוְאִםואם־־־לֹא֩לֹאלא תָשִׂ֨ימוּתָשִׂימוּתשימו עַלעַלעל־־־לֵ֜בלֵבלב לָתֵ֧תלָתֵתלתת כָּב֣וֹדכָּבוֹדכבוד לִשְׁמִ֗ילִשְׁמִילשמי אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וְשִׁלַּחְתִּ֤יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי בָכֶם֙בָכֶםבכם אֶתאֶתאת־־־הַמְּאֵרָ֔ההַמְּאֵרָההמארה וְאָרוֹתִ֖יוְאָרוֹתִיוארותי אֶתאֶתאת־־־בִּרְכֽוֹתֵיכֶ֑םבִּרְכוֹתֵיכֶםברכותיכם וְגַם֙וְגַםוגם אָרוֹתִ֔יהָאָרוֹתִיהָארותיה כִּ֥יכִּיכי אֵינְכֶ֖םאֵינְכֶםאינכם שָׂמִ֥יםשָׂמִיםשמים עַלעַלעל־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 2:3 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני גֹעֵ֤רגֹעֵרגער לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הַזֶּ֔רַעהַזֶּרַעהזרע וְזֵרִ֤יתִיוְזֵרִיתִיוזריתי פֶ֙רֶשׁ֙פֶרֶשׁפרש עַלעַלעל־־־פְּנֵיכֶ֔םפְּנֵיכֶםפניכם פֶּ֖רֶשׁפֶּרֶשׁפרש חַגֵּיכֶ֑םחַגֵּיכֶםחגיכם וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 2:4 וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֚יכִּיכי שִׁלַּ֣חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם אֵ֖תאֵתאת הַמִּצְוָ֣ההַמִּצְוָההמצוה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת לִֽהְי֤וֹתלִהְיוֹתלהיות בְּרִיתִי֙בְּרִיתִיבריתי אֶתאֶתאת־־־לֵוִ֔ילֵוִילוי אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:5 בְּרִיתִ֣יבְּרִיתִיבריתי ׀׀׀ הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו הַֽחַיִּים֙הַחַיִּיםהחיים וְהַ֨שָּׁל֔וֹםוְהַשָּׁלוֹםוהשלום וָאֶתְּנֵֽםוָאֶתְּנֵםואתנם־־־ל֥וֹלוֹלו מוֹרָ֖אמוֹרָאמורא וַיִּֽירָאֵ֑נִיוַיִּירָאֵנִיוייראני וּמִפְּנֵ֥יוּמִפְּנֵיומפני שְׁמִ֖ישְׁמִישמי נִחַ֥תנִחַתנחת הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 2:6 תּוֹרַ֤תתּוֹרַתתורת אֱמֶת֙אֱמֶתאמת הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה בְּפִ֔יהוּבְּפִיהוּבפיהו וְעַוְלָ֖הוְעַוְלָהועולה לֹאלֹאלא־־־נִמְצָ֣אנִמְצָאנמצא בִשְׂפָתָ֑יובִשְׂפָתָיובשפתיו בְּשָׁל֤וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום וּבְמִישׁוֹר֙וּבְמִישׁוֹרובמישור הָלַ֣ךְהָלַךְהלך אִתִּ֔יאִתִּיאתי וְרַבִּ֖יםוְרַבִּיםורבים הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב מֵעָוֺֽןמֵעָוֺןמעון׃׃׃ 2:7 כִּֽיכִּיכי־־־שִׂפְתֵ֤ישִׂפְתֵישפתי כֹהֵן֙כֹהֵןכהן יִשְׁמְרוּיִשְׁמְרוּישמרו־־־דַ֔עַתדַעַתדעת וְתוֹרָ֖הוְתוֹרָהותורה יְבַקְשׁ֣וּיְבַקְשׁוּיבקשו מִפִּ֑יהוּמִפִּיהוּמפיהו כִּ֛יכִּיכי מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 2:8 וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם סַרְתֶּ֣םסַרְתֶּםסרתם מִןמִןמן־־־הַדֶּ֔רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך הִכְשַׁלְתֶּ֥םהִכְשַׁלְתֶּםהכשלתם רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים בַּתּוֹרָ֑הבַּתּוֹרָהבתורה שִֽׁחַתֶּם֙שִׁחַתֶּםשחתם בְּרִ֣יתבְּרִיתברית הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:9 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם נִבְזִ֥יםנִבְזִיםנבזים וּשְׁפָלִ֖יםוּשְׁפָלִיםושפלים לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם כְּפִ֗יכְּפִיכפי אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֵֽינְכֶם֙אֵינְכֶםאינכם שֹׁמְרִ֣יםשֹׁמְרִיםשמרים אֶתאֶתאת־־־דְּרָכַ֔ידְּרָכַידרכי וְנֹשְׂאִ֥יםוְנֹשְׂאִיםונשאים פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים בַּתּוֹרָֽהבַּתּוֹרָהבתורה׃׃׃ פפפ
2:10 הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא אָ֤באָבאב אֶחָד֙אֶחָדאחד לְכֻלָּ֔נוּלְכֻלָּנוּלכלנו הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא אֵ֥לאֵלאל אֶֽחָ֖דאֶחָדאחד בְּרָאָ֑נוּבְּרָאָנוּבראנו מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע נִבְגַּד֙נִבְגַּדנבגד אִ֣ישׁאִישׁאיש בְּאָחִ֔יובְּאָחִיובאחיו לְחַלֵּ֖ללְחַלֵּללחלל בְּרִ֥יתבְּרִיתברית אֲבֹתֵֽינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו׃׃׃ 2:11 בָּגְדָ֣הבָּגְדָהבגדה יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְתוֹעֵבָ֛הוְתוֹעֵבָהותועבה נֶעֶשְׂתָ֥הנֶעֶשְׂתָהנעשתה בְיִשְׂרָאֵ֖לבְיִשְׂרָאֵלבישראל וּבִירֽוּשָׁלִָ֑םוּבִירוּשָׁלִָםובירושלם כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ חִלֵּ֣לחִלֵּלחלל יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה קֹ֤דֶשׁקֹדֶשׁקדש יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָהֵ֔באָהֵבאהב וּבָעַ֖לוּבָעַלובעל בַּתבַּתבת־־־אֵ֥לאֵלאל נֵכָֽרנֵכָרנכר׃׃׃ 2:12 יַכְרֵ֨תיַכְרֵתיכרת יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָאִ֨ישׁלָאִישׁלאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֙נָּה֙יַעֲשֶׂנָּהיעשנה עֵ֣רעֵרער וְעֹנֶ֔הוְעֹנֶהוענה מֵאָהֳלֵ֖ימֵאָהֳלֵימאהלי יַֽעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וּמַגִּ֣ישׁוּמַגִּישׁומגיש מִנְחָ֔המִנְחָהמנחה לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
2:13 וְזֹאת֙וְזֹאתוזאת שֵׁנִ֣יתשֵׁנִיתשנית תַּֽעֲשׂ֔וּתַּעֲשׂוּתעשו כַּסּ֤וֹתכַּסּוֹתכסות דִּמְעָה֙דִּמְעָהדמעה אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּכִ֖יבְּכִיבכי וַֽאֲנָקָ֑הוַאֲנָקָהואנקה מֵאֵ֣יןמֵאֵיןמאין ע֗וֹדעוֹדעוד פְּנוֹת֙פְּנוֹתפנות אֶלאֶלאל־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה וְלָקַ֥חַתוְלָקַחַתולקחת רָצ֖וֹןרָצוֹןרצון מִיֶּדְכֶֽםמִיֶּדְכֶםמידכם׃׃׃ 2:14 וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם עַלעַלעל־־־מָ֑המָהמה עַ֡לעַלעל כִּיכִּיכי־־־יְהוָה֩יְהוָהיהוה הֵעִ֨ידהֵעִידהעיד בֵּינְךָ֜בֵּינְךָבינך וּבֵ֣יןוּבֵיןובין ׀׀׀ אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת נְעוּרֶ֗יךָנְעוּרֶיךָנעוריך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתָּה֙אַתָּהאתה בָּגַ֣דְתָּהבָּגַדְתָּהבגדתה בָּ֔הּבָּהּבה וְהִ֥יאוְהִיאוהיא חֲבֶרְתְּךָ֖חֲבֶרְתְּךָחברתך וְאֵ֥שֶׁתוְאֵשֶׁתואשת בְּרִיתֶֽךָבְּרִיתֶךָבריתך׃׃׃ 2:15 וְלֹאוְלֹאולא־־־אֶחָ֣דאֶחָדאחד עָשָׂ֗העָשָׂהעשה וּשְׁאָ֥רוּשְׁאָרושאר ר֙וּחַ֙רוּחַרוח ל֔וֹלוֹלו וּמָה֙וּמָהומה הָֽאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד מְבַקֵּ֖שׁמְבַקֵּשׁמבקש זֶ֣רַעזֶרַעזרע אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וְנִשְׁמַרְתֶּם֙וְנִשְׁמַרְתֶּםונשמרתם בְּר֣וּחֲכֶ֔םבְּרוּחֲכֶםברוחכם וּבְאֵ֥שֶׁתוּבְאֵשֶׁתובאשת נְעוּרֶ֖יךָנְעוּרֶיךָנעוריך אַלאַלאל־־־יִבְגֹּֽדיִבְגֹּדיבגד׃׃׃ 2:16 כִּֽיכִּיכי־־־שָׂנֵ֣אשָׂנֵאשנא שַׁלַּ֗חשַׁלַּחשלח אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְכִסָּ֤הוְכִסָּהוכסה חָמָס֙חָמָסחמס עַלעַלעל־־־לְבוּשׁ֔וֹלְבוּשׁוֹלבושו אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וְנִשְׁמַרְתֶּ֥םוְנִשְׁמַרְתֶּםונשמרתם בְּרוּחֲכֶ֖םבְּרוּחֲכֶםברוחכם וְלֹ֥אוְלֹאולא תִבְגֹּֽדוּתִבְגֹּדוּתבגדו׃׃׃ ססס 2:17 הוֹגַעְתֶּ֤םהוֹגַעְתֶּםהוגעתם יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּדִבְרֵיכֶ֔םבְּדִבְרֵיכֶםבדבריכם וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם בַּמָּ֣הבַּמָּהבמה הוֹגָ֑עְנוּהוֹגָעְנוּהוגענו בֶּאֱמָרְכֶ֗םבֶּאֱמָרְכֶםבאמרכם כָּלכָּלכל־־־עֹ֨שֵׂהעֹשֵׂהעשה רָ֜ערָערע ט֣וֹבטוֹבטוב ׀׀׀ בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּבָהֶם֙וּבָהֶםובהם ה֣וּאהוּאהוא חָפֵ֔ץחָפֵץחפץ א֥וֹאוֹאו אַיֵּ֖האַיֵּהאיה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הַמִּשְׁפָּֽטהַמִּשְׁפָּטהמשפט׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain