Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 2

2:3 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני חֹשֵׁ֛בחֹשֵׁבחשב עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁפָּחָ֥ההַמִּשְׁפָּחָההמשפחה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת רָעָ֑הרָעָהרעה אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תָמִ֨ישׁוּתָמִישׁוּתמישו מִשָּׁ֜םמִשָּׁםמשם צַוְּארֹֽתֵיכֶ֗םצַוְּארֹתֵיכֶםצוארתיכם וְלֹ֤אוְלֹאולא תֵֽלְכוּ֙תֵלְכוּתלכו רוֹמָ֔הרוֹמָהרומה כִּ֛יכִּיכי עֵ֥תעֵתעת רָעָ֖הרָעָהרעה הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 2:4 בַּיּ֨וֹםבַּיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא יִשָּׂ֧איִשָּׂאישא עֲלֵיכֶ֣םעֲלֵיכֶםעליכם מָשָׁ֗למָשָׁלמשל וְנָהָ֨הוְנָהָהונהה נְהִ֤ינְהִינהי נִֽהְיָה֙נִהְיָהנהיה אָמַר֙אָמַראמר שָׁד֣וֹדשָׁדוֹדשדוד נְשַׁדֻּ֔נוּנְשַׁדֻּנוּנשדנו חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק עַמִּ֖יעַמִּיעמי יָמִ֑יריָמִירימיר אֵ֚יךְאֵיךְאיך יָמִ֣ישׁיָמִישׁימיש לִ֔ילִילי לְשׁוֹבֵ֥בלְשׁוֹבֵבלשובב שָׂדֵ֖ינוּשָׂדֵינוּשדינו יְחַלֵּֽקיְחַלֵּקיחלק׃׃׃ 2:5 לָכֵן֙לָכֵןלכן לֹֽאלֹאלא־־־יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לְךָ֔לְךָלך מַשְׁלִ֥יךְמַשְׁלִיךְמשליך חֶ֖בֶלחֶבֶלחבל בְּגוֹרָ֑לבְּגוֹרָלבגורל בִּקְהַ֖לבִּקְהַלבקהל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:6 אַלאַלאל־־־תַּטִּ֖פוּתַּטִּפוּתטפו יַטִּיפ֑וּןיַטִּיפוּןיטיפון לֹֽאלֹאלא־־־יַטִּ֣פוּיַטִּפוּיטפו לָאֵ֔לֶּהלָאֵלֶּהלאלה לֹ֥אלֹאלא יִסַּ֖גיִסַּגיסג כְּלִמּֽוֹתכְּלִמּוֹתכלמות׃׃׃ 2:7 הֶאָמ֣וּרהֶאָמוּרהאמור בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב הֲקָצַר֙הֲקָצַרהקצר ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מַעֲלָלָ֑יומַעֲלָלָיומעלליו הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא דְבָרַ֨ידְבָרַידברי יֵיטִ֔יבוּיֵיטִיבוּייטיבו עִ֖םעִםעם הַיָּשָׁ֥רהַיָּשָׁרהישר הוֹלֵֽךְהוֹלֵךְהולך׃׃׃ 2:8 וְאֶתְמ֗וּלוְאֶתְמוּלואתמול עַמִּי֙עַמִּיעמי לְאוֹיֵ֣בלְאוֹיֵבלאויב יְקוֹמֵ֔םיְקוֹמֵםיקומם מִמּ֣וּלמִמּוּלממול שַׂלְמָ֔השַׂלְמָהשלמה אֶ֖דֶראֶדֶראדר תַּפְשִׁט֑וּןתַּפְשִׁטוּןתפשטון מֵעֹבְרִ֣יםמֵעֹבְרִיםמעברים בֶּ֔טַחבֶּטַחבטח שׁוּבֵ֖ישׁוּבֵישובי מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 2:9 נְשֵׁ֤ינְשֵׁינשי עַמִּי֙עַמִּיעמי תְּגָ֣רְשׁ֔וּןתְּגָרְשׁוּןתגרשון מִבֵּ֖יתמִבֵּיתמבית תַּֽעֲנֻגֶ֑יהָתַּעֲנֻגֶיהָתענגיה מֵעַל֙מֵעַלמעל עֹֽלָלֶ֔יהָעֹלָלֶיהָעלליה תִּקְח֥וּתִּקְחוּתקחו הֲדָרִ֖יהֲדָרִיהדרי לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 2:10 ק֣וּמוּקוּמוּקומו וּלְכ֔וּוּלְכוּולכו כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־זֹ֖אתזֹאתזאת הַמְּנוּחָ֑ההַמְּנוּחָההמנוחה בַּעֲב֥וּרבַּעֲבוּרבעבור טָמְאָ֛הטָמְאָהטמאה תְּחַבֵּ֖לתְּחַבֵּלתחבל וְחֶ֥בֶלוְחֶבֶלוחבל נִמְרָֽץנִמְרָץנמרץ׃׃׃ 2:11 לוּלוּלו־־־אִ֞ישׁאִישׁאיש הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך ר֙וּחַ֙רוּחַרוח וָשֶׁ֣קֶרוָשֶׁקֶרושקר כִּזֵּ֔בכִּזֵּבכזב אַטִּ֣ףאַטִּףאטף לְךָ֔לְךָלך לַיַּ֖יִןלַיַּיִןליין וְלַשֵּׁכָ֑רוְלַשֵּׁכָרולשכר וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה מַטִּ֖יףמַטִּיףמטיף הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 2:12 אָסֹ֨ףאָסֹףאסף אֶאֱסֹ֜ףאֶאֱסֹףאאסף יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב כֻּלָּ֗ךְכֻּלָּךְכלך קַבֵּ֤ץקַבֵּץקבץ אֲקַבֵּץ֙אֲקַבֵּץאקבץ שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יַ֥חַדיַחַדיחד אֲשִׂימֶ֖נּוּאֲשִׂימֶנּוּאשימנו כְּצֹ֣אןכְּצֹאןכצאן בָּצְרָ֑הבָּצְרָהבצרה כְּעֵ֙דֶר֙כְּעֵדֶרכעדר בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַדָּֽבְר֔וֹהַדָּבְרוֹהדברו תְּהִימֶ֖נָהתְּהִימֶנָהתהימנה מֵאָדָֽםמֵאָדָםמאדם׃׃׃ 2:13 עָלָ֤העָלָהעלה הַפֹּרֵץ֙הַפֹּרֵץהפרץ לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם פָּֽרְצוּ֙פָּרְצוּפרצו וַֽיַּעֲבֹ֔רוּוַיַּעֲבֹרוּויעברו שַׁ֖עַרשַׁעַרשער וַיֵּ֣צְאוּוַיֵּצְאוּויצאו ב֑וֹבוֹבו וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר מַלְכָּם֙מַלְכָּםמלכם לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה בְּרֹאשָֽׁםבְּרֹאשָׁםבראשם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain