Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 7

7:1 אַ֣לְלַיאַלְלַיאללי לִ֗ילִילי כִּ֤יכִּיכי הָיִ֙יתִי֙הָיִיתִיהייתי כְּאָסְפֵּיכְּאָסְפֵּיכאספי־־־קַ֔יִץקַיִץקיץ כְּעֹלְלֹ֖תכְּעֹלְלֹתכעללת בָּצִ֑ירבָּצִירבציר אֵיןאֵיןאין־־־אֶשְׁכּ֣וֹלאֶשְׁכּוֹלאשכול לֶאֱכ֔וֹללֶאֱכוֹללאכול בִּכּוּרָ֖הבִּכּוּרָהבכורה אִוְּתָ֥האִוְּתָהאותה נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 7:2 אָבַ֤דאָבַדאבד חָסִיד֙חָסִידחסיד מִןמִןמן־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְיָשָׁ֥רוְיָשָׁרוישר בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם אָ֑יִןאָיִןאין כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם לְדָמִ֣יםלְדָמִיםלדמים יֶאֱרֹ֔בוּיֶאֱרֹבוּיארבו אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָחִ֖יהוּאָחִיהוּאחיהו יָצ֥וּדוּיָצוּדוּיצודו חֵֽרֶםחֵרֶםחרם׃׃׃ 7:3 עַלעַלעל־־־הָרַ֤עהָרַעהרע כַּפַּ֙יִם֙כַּפַּיִםכפים לְהֵיטִ֔יבלְהֵיטִיבלהיטיב הַשַּׂ֣רהַשַּׂרהשר שֹׁאֵ֔לשֹׁאֵלשאל וְהַשֹּׁפֵ֖טוְהַשֹּׁפֵטוהשפט בַּשִׁלּ֑וּםבַּשִׁלּוּםבשלום וְהַגָּד֗וֹלוְהַגָּדוֹלוהגדול דֹּבֵ֨רדֹּבֵרדבר הַוַּ֥תהַוַּתהות נַפְשׁ֛וֹנַפְשׁוֹנפשו ה֖וּאהוּאהוא וַֽיְעַבְּתֽוּהָוַיְעַבְּתוּהָויעבתוה׃׃׃ 7:4 טוֹבָ֣םטוֹבָםטובם כְּחֵ֔דֶקכְּחֵדֶקכחדק יָשָׁ֖ריָשָׁרישר מִמְּסוּכָ֑המִמְּסוּכָהממסוכה י֤וֹםיוֹםיום מְצַפֶּ֙יךָ֙מְצַפֶּיךָמצפיך פְּקֻדָּתְךָ֣פְּקֻדָּתְךָפקדתך בָ֔אָהבָאָהבאה עַתָּ֥העַתָּהעתה תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה מְבוּכָתָֽםמְבוּכָתָםמבוכתם׃׃׃ 7:5 אַלאַלאל־־־תַּאֲמִ֣ינוּתַּאֲמִינוּתאמינו בְרֵ֔עַבְרֵעַברע אַֽלאַלאל־־־תִּבְטְח֖וּתִּבְטְחוּתבטחו בְּאַלּ֑וּףבְּאַלּוּףבאלוף מִשֹּׁכֶ֣בֶתמִשֹּׁכֶבֶתמשכבת חֵיקֶ֔ךָחֵיקֶךָחיקך שְׁמֹ֖רשְׁמֹרשמר פִּתְחֵיפִּתְחֵיפתחי־־־פִֽיךָפִיךָפיך׃׃׃ 7:6 כִּֽיכִּיכי־־־בֵן֙בֵןבן מְנַבֵּ֣למְנַבֵּלמנבל אָ֔באָבאב בַּ֚תבַּתבת קָמָ֣הקָמָהקמה בְאִמָּ֔הּבְאִמָּהּבאמה כַּלָּ֖הכַּלָּהכלה בַּחֲמֹתָ֑הּבַּחֲמֹתָהּבחמתה אֹיְבֵ֥יאֹיְבֵיאיבי אִ֖ישׁאִישׁאיש אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי בֵיתֽוֹבֵיתוֹביתו׃׃׃ 7:7 וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה אֲצַפֶּ֔האֲצַפֶּהאצפה אוֹחִ֖ילָהאוֹחִילָהאוחילה לֵאלֹהֵ֣ילֵאלֹהֵילאלהי יִשְׁעִ֑ייִשְׁעִיישעי יִשְׁמָעֵ֖נִייִשְׁמָעֵנִיישמעני אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 7:8 אַֽלאַלאל־־־תִּשְׂמְחִ֤יתִּשְׂמְחִיתשמחי אֹיַ֙בְתִּי֙אֹיַבְתִּיאיבתי לִ֔ילִילי כִּ֥יכִּיכי נָפַ֖לְתִּינָפַלְתִּינפלתי קָ֑מְתִּיקָמְתִּיקמתי כִּֽיכִּיכי־־־אֵשֵׁ֣באֵשֵׁבאשב בַּחֹ֔שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך יְהוָ֖היְהוָהיהוה א֥וֹראוֹראור לִֽילִילי׃׃׃ ססס 7:9 זַ֤עַףזַעַףזעף יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶשָּׂ֔אאֶשָּׂאאשא כִּ֥יכִּיכי חָטָ֖אתִיחָטָאתִיחטאתי ל֑וֹלוֹלו עַד֩עַדעד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָרִ֤יביָרִיביריב רִיבִי֙רִיבִיריבי וְעָשָׂ֣הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּטִ֔ימִשְׁפָּטִימשפטי יוֹצִיאֵ֣נִייוֹצִיאֵנִייוציאני לָא֔וֹרלָאוֹרלאור אֶרְאֶ֖האֶרְאֶהאראה בְּצִדְקָתֽוֹבְּצִדְקָתוֹבצדקתו׃׃׃ 7:10 וְתֵרֶ֤אוְתֵרֶאותרא אֹיַ֙בְתִּי֙אֹיַבְתִּיאיבתי וּתְכַסֶּ֣הָוּתְכַסֶּהָותכסה בוּשָׁ֔הבוּשָׁהבושה הָאֹמְרָ֣ההָאֹמְרָההאמרה אֵלַ֔יאֵלַיאלי אַיּ֖וֹאַיּוֹאיו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך עֵינַי֙עֵינַיעיני תִּרְאֶ֣ינָּהתִּרְאֶינָּהתראינה בָּ֔הּבָּהּבה עַתָּ֛העַתָּהעתה תִּֽהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לְמִרְמָ֖סלְמִרְמָסלמרמס כְּטִ֥יטכְּטִיטכטיט חוּצֽוֹתחוּצוֹתחוצות׃׃׃ 7:11 י֖וֹםיוֹםיום לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות גְּדֵרָ֑יִךְגְּדֵרָיִךְגדריך י֥וֹםיוֹםיום הַה֖וּאהַהוּאההוא יִרְחַקיִרְחַקירחק־־־חֹֽקחֹקחק׃׃׃ 7:12 י֥וֹםיוֹםיום הוּא֙הוּאהוא וְעָדֶ֣יךָוְעָדֶיךָועדיך יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא לְמִנִּ֥ילְמִנִּילמני אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור וְעָרֵ֣יוְעָרֵיוערי מָצ֑וֹרמָצוֹרמצור וּלְמִנִּ֤יוּלְמִנִּיולמני מָצוֹר֙מָצוֹרמצור וְעַדוְעַדועד־־־נָהָ֔רנָהָרנהר וְיָ֥םוְיָםוים מִיָּ֖םמִיָּםמים וְהַ֥רוְהַרוהר הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 7:13 וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ לִשְׁמָמָ֖הלִשְׁמָמָהלשממה עַלעַלעל־־־יֹֽשְׁבֶ֑יהָיֹשְׁבֶיהָישביה מִפְּרִ֖ימִפְּרִימפרי מַֽעַלְלֵיהֶֽםמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם׃׃׃ ססס 7:14 רְעֵ֧הרְעֵהרעה עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך בְשִׁבְטֶ֗ךָבְשִׁבְטֶךָבשבטך צֹ֚אןצֹאןצאן נַֽחֲלָתֶ֔ךָנַחֲלָתֶךָנחלתך שֹׁכְנִ֣ישֹׁכְנִישכני לְבָדָ֔דלְבָדָדלבדד יַ֖עַריַעַריער בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך כַּרְמֶ֑לכַּרְמֶלכרמל יִרְע֥וּיִרְעוּירעו בָשָׁ֛ןבָשָׁןבשן וְגִלְעָ֖דוְגִלְעָדוגלעד כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 7:15 כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי צֵאתְךָ֖צֵאתְךָצאתך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אַרְאֶ֖נּוּאַרְאֶנּוּאראנו נִפְלָאֽוֹתנִפְלָאוֹתנפלאות׃׃׃ 7:16 יִרְא֤וּיִרְאוּיראו גוֹיִם֙גוֹיִםגוים וְיֵבֹ֔שׁוּוְיֵבֹשׁוּויבשו מִכֹּ֖למִכֹּלמכל גְּבֽוּרָתָ֑םגְּבוּרָתָםגבורתם יָשִׂ֤ימוּיָשִׂימוּישימו יָד֙יָדיד עַלעַלעל־־־פֶּ֔הפֶּהפה אָזְנֵיהֶ֖םאָזְנֵיהֶםאזניהם תֶּחֱרַֽשְׁנָהתֶּחֱרַשְׁנָהתחרשנה׃׃׃ 7:17 יְלַחֲכ֤וּיְלַחֲכוּילחכו עָפָר֙עָפָרעפר כַּנָּחָ֔שׁכַּנָּחָשׁכנחש כְּזֹחֲלֵ֣יכְּזֹחֲלֵיכזחלי אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ יִרְגְּז֖וּיִרְגְּזוּירגזו מִמִּסְגְּרֹֽתֵיהֶ֑םמִמִּסְגְּרֹתֵיהֶםממסגרתיהם אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו יִפְחָ֔דוּיִפְחָדוּיפחדו וְיִֽרְא֖וּוְיִרְאוּויראו מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 7:18 מִימִימי־־־אֵ֣לאֵלאל כָּמ֗וֹךָכָּמוֹךָכמוך נֹשֵׂ֤אנֹשֵׂאנשא עָוֺן֙עָוֺןעון וְעֹבֵ֣רוְעֹבֵרועבר עַלעַלעל־־־פֶּ֔שַׁעפֶּשַׁעפשע לִשְׁאֵרִ֖יתלִשְׁאֵרִיתלשארית נַחֲלָת֑וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לֹאלֹאלא־־־הֶחֱזִ֤יקהֶחֱזִיקהחזיק לָעַד֙לָעַדלעד אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו כִּֽיכִּיכי־־־חָפֵ֥ץחָפֵץחפץ חֶ֖סֶדחֶסֶדחסד הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:19 יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב יְרַֽחֲמֵ֔נוּיְרַחֲמֵנוּירחמנו יִכְבֹּ֖שׁיִכְבֹּשׁיכבש עֲוֺֽנֹתֵ֑ינוּעֲוֺנֹתֵינוּעונתינו וְתַשְׁלִ֛יךְוְתַשְׁלִיךְותשליך בִּמְצֻל֥וֹתבִּמְצֻלוֹתבמצלות יָ֖םיָםים כָּלכָּלכל־־־חַטֹּאותָֽםחַטֹּאותָםחטאותם׃׃׃ 7:20 תִּתֵּ֤ןתִּתֵּןתתן אֱמֶת֙אֱמֶתאמת לְיַֽעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב חֶ֖סֶדחֶסֶדחסד לְאַבְרָהָ֑םלְאַבְרָהָםלאברהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥עְתָּנִשְׁבַּעְתָּנשבעת לַאֲבֹתֵ֖ינוּלַאֲבֹתֵינוּלאבתינו מִ֥ימֵימִימֵימימי קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain