Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 1

1:1 דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי נְחֶמְיָ֖הנְחֶמְיָהנחמיה בֶּןבֶּןבן־־־חֲכַלְיָ֑החֲכַלְיָהחכליה וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי בְחֹֽדֶשׁבְחֹדֶשׁבחדש־־־[כִּסְלֵו כ][כִּסְלֵו כ][כסלו כ] (כִּסְלֵיו֙ ק)(כִּסְלֵיו ק)(כסליו ק) שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת עֶשְׂרִ֔יםעֶשְׂרִיםעשרים וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני הָיִ֖יתִיהָיִיתִיהייתי בְּשׁוּשַׁ֥ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָֽההַבִּירָההבירה׃׃׃ 1:2 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא חֲנָ֜נִיחֲנָנִיחנני אֶחָ֧דאֶחָדאחד מֵאַחַ֛ימֵאַחַימאחי ה֥וּאהוּאהוא וַאֲנָשִׁ֖יםוַאֲנָשִׁיםואנשים מִֽיהוּדָ֑המִיהוּדָהמיהודה וָאֶשְׁאָלֵ֞םוָאֶשְׁאָלֵםואשאלם עַלעַלעל־־־הַיְּהוּדִ֧יםהַיְּהוּדִיםהיהודים הַפְּלֵיטָ֛ההַפְּלֵיטָההפליטה אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁאֲר֥וּנִשְׁאֲרוּנשארו מִןמִןמן־־־הַשֶּׁ֖בִיהַשֶּׁבִיהשבי וְעַלוְעַלועל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 1:3 וַיֹּאמְרוּ֮וַיֹּאמְרוּויאמרו לִי֒לִילי הַֽנִּשְׁאָרִ֞יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁאֲר֤וּנִשְׁאֲרוּנשארו מִןמִןמן־־־הַשְּׁבִי֙הַשְּׁבִיהשבי שָׁ֣םשָׁםשם בַּמְּדִינָ֔הבַּמְּדִינָהבמדינה בְּרָעָ֥הבְּרָעָהברעה גְדֹלָ֖הגְדֹלָהגדלה וּבְחֶרְפָּ֑הוּבְחֶרְפָּהובחרפה וְחוֹמַ֤תוְחוֹמַתוחומת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם מְפֹרָ֔צֶתמְפֹרָצֶתמפרצת וּשְׁעָרֶ֖יהָוּשְׁעָרֶיהָושעריה נִצְּת֥וּנִצְּתוּנצתו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ 1:4 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כְּשָׁמְעִ֣יכְּשָׁמְעִיכשמעי ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה יָשַׁ֙בְתִּי֙יָשַׁבְתִּיישבתי וָֽאֶבְכֶּ֔הוָאֶבְכֶּהואבכה וָאֶתְאַבְּלָ֖הוָאֶתְאַבְּלָהואתאבלה יָמִ֑יםיָמִיםימים וָֽאֱהִ֥יוָאֱהִיואהי צָם֙צָםצם וּמִתְפַּלֵּ֔לוּמִתְפַּלֵּלומתפלל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 1:5 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אָֽנָּ֤אאָנָּאאנא יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים הָאֵ֥להָאֵלהאל הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְהַנּוֹרָ֑אוְהַנּוֹרָאוהנורא שֹׁמֵ֤רשֹׁמֵרשמר הַבְּרִית֙הַבְּרִיתהברית וָחֶ֔סֶדוָחֶסֶדוחסד לְאֹהֲבָ֖יולְאֹהֲבָיולאהביו וּלְשֹׁמְרֵ֥יוּלְשֹׁמְרֵיולשמרי מִצְוֺתָֽיומִצְוֺתָיומצותיו׃׃׃ 1:6 תְּהִ֣יתְּהִיתהי נָ֣אנָאנא אָזְנְךָֽאָזְנְךָאזנך־־־קַשֶּׁ֣בֶתקַשֶּׁבֶתקשבת וְֽעֵינֶ֪יךָוְעֵינֶיךָועיניך פְתֻוּח֟וֹתפְתֻוּחוֹתפתוחות לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע אֶלאֶלאל־־־תְּפִלַּ֣תתְּפִלַּתתפלת עַבְדְּךָ֡עַבְדְּךָעבדך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָנֹכִי֩אָנֹכִיאנכי מִתְפַּלֵּ֨למִתְפַּלֵּלמתפלל לְפָנֶ֤יךָלְפָנֶיךָלפניך הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלַ֔יְלָהוָלַיְלָהולילה עַלעַלעל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עֲבָדֶ֑יךָעֲבָדֶיךָעבדיך וּמִתְוַדֶּ֗הוּמִתְוַדֶּהומתודה עַלעַלעל־־־חַטֹּ֤אותחַטֹּאותחטאות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֣אנוּחָטָאנוּחטאנו לָ֔ךְלָךְלך וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני וּבֵיתוּבֵיתובית־־־אָבִ֖יאָבִיאבי חָטָֽאנוּחָטָאנוּחטאנו׃׃׃ 1:7 חֲבֹ֖לחֲבֹלחבל חָבַ֣לְנוּחָבַלְנוּחבלנו לָ֑ךְלָךְלך וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֣רְנוּשָׁמַרְנוּשמרנו אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְוֺ֗תהַמִּצְוֺתהמצות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽחֻקִּים֙הַחֻקִּיםהחקים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֔יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתָצִוִּיתָצוית אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 1:8 זְכָרזְכָרזכר־־־נָא֙נָאנא אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֛יתָצִוִּיתָצוית אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם תִּמְעָ֔לוּתִּמְעָלוּתמעלו אֲנִ֕יאֲנִיאני אָפִ֥יץאָפִיץאפיץ אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בָּעַמִּֽיםבָּעַמִּיםבעמים׃׃׃ 1:9 וְשַׁבְתֶּ֣םוְשַׁבְתֶּםושבתם אֵלַ֔יאֵלַיאלי וּשְׁמַרְתֶּם֙וּשְׁמַרְתֶּםושמרתם מִצְוֺתַ֔ימִצְוֺתַימצותי וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם אִםאִםאם־־־יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה נִֽדַּחֲכֶ֜םנִדַּחֲכֶםנדחכם בִּקְצֵ֤הבִּקְצֵהבקצה הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים מִשָּׁ֣םמִשָּׁםמשם אֲקַבְּצֵ֔םאֲקַבְּצֵםאקבצם [וַהֲבֹואֹתִים כ][וַהֲבֹואֹתִים כ][והבואתים כ] (וַהֲבִֽיאוֹתִים֙ ק)(וַהֲבִיאוֹתִים ק)(והביאותים ק) אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחַ֔רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי לְשַׁכֵּ֥ןלְשַׁכֵּןלשכן אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֖ישְׁמִישמי שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 1:10 וְהֵ֥םוְהֵםוהם עֲבָדֶ֖יךָעֲבָדֶיךָעבדיך וְעַמֶּ֑ךָוְעַמֶּךָועמך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר פָּדִ֙יתָ֙פָּדִיתָפדית בְּכֹחֲךָ֣בְּכֹחֲךָבכחך הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול וּבְיָדְךָ֖וּבְיָדְךָובידך הַחֲזָקָֽההַחֲזָקָההחזקה׃׃׃ 1:11 אָנָּ֣אאָנָּאאנא אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני תְּהִ֣יתְּהִיתהי נָ֣אנָאנא אָזְנְךָֽאָזְנְךָאזנך־־־קַ֠שֶּׁבֶתקַשֶּׁבֶתקשבת אֶלאֶלאל־־־תְּפִלַּ֨תתְּפִלַּתתפלת עַבְדְּךָ֜עַבְדְּךָעבדך וְאֶלוְאֶלואל־־־תְּפִלַּ֣תתְּפִלַּתתפלת עֲבָדֶ֗יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הַֽחֲפֵצִים֙הַחֲפֵצִיםהחפצים לְיִרְאָ֣הלְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־שְׁמֶ֔ךָשְׁמֶךָשמך וְהַצְלִֽיחָהוְהַצְלִיחָהוהצליחה־־־נָּ֤אנָּאנא לְעַבְדְּךָ֙לְעַבְדְּךָלעבדך הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וּתְנֵ֣הוּוּתְנֵהוּותנהו לְרַחֲמִ֔יםלְרַחֲמִיםלרחמים לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַאֲנִ֛יוַאֲנִיואני הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי מַשְׁקֶ֖המַשְׁקֶהמשקה לַמֶּֽלֶךְלַמֶּלֶךְלמלך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain