Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 12

12:1 וַתְּדַבֵּ֨רוַתְּדַבֵּרותדבר מִרְיָ֤םמִרְיָםמרים וְאַהֲרֹן֙וְאַהֲרֹןואהרן בְּמֹשֶׁ֔הבְּמֹשֶׁהבמשה עַלעַלעל־־־אֹד֛וֹתאֹדוֹתאדות הָאִשָּׁ֥ההָאִשָּׁההאשה הַכֻּשִׁ֖יתהַכֻּשִׁיתהכשית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָקָ֑חלָקָחלקח כִּֽיכִּיכי־־־אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה כֻשִׁ֖יתכֻשִׁיתכשית לָקָֽחלָקָחלקח׃׃׃ 12:2 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הֲרַ֤קהֲרַקהרק אַךְאַךְאך־־־בְּמֹשֶׁה֙בְּמֹשֶׁהבמשה דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֲלֹ֖אהֲלֹאהלא גַּםגַּםגם־־־בָּ֣נוּבָּנוּבנו דִבֵּ֑רדִבֵּרדבר וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:3 וְהָאִ֥ישׁוְהָאִישׁוהאיש מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה [עָנָו כ][עָנָו כ][ענו כ] (עָנָ֣יו ק)(עָנָיו ק)(עניו ק) מְאֹ֑דמְאֹדמאד מִכֹּל֙מִכֹּלמכל הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ ססס 12:4 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה פִּתְאֹ֗םפִּתְאֹםפתאם אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־מִרְיָ֔םמִרְיָםמרים צְא֥וּצְאוּצאו שְׁלָשְׁתְּכֶ֖םשְׁלָשְׁתְּכֶםשלשתכם אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו שְׁלָשְׁתָּֽםשְׁלָשְׁתָּםשלשתם׃׃׃ 12:5 וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּעַמּ֣וּדבְּעַמּוּדבעמוד עָנָ֔ןעָנָןענן וַֽיַּעֲמֹ֖דוַיַּעֲמֹדויעמד פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הָאֹ֑הֶלהָאֹהֶלהאהל וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן וּמִרְיָ֔םוּמִרְיָםומרים וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 12:6 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֣אנָאנא דְבָרָ֑ידְבָרָידברי אִםאִםאם־־־יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה נְבִ֣יאֲכֶ֔םנְבִיאֲכֶםנביאכם יְהוָ֗היְהוָהיהוה בַּמַּרְאָה֙בַּמַּרְאָהבמראה אֵלָ֣יואֵלָיואליו אֶתְוַדָּ֔עאֶתְוַדָּעאתודע בַּחֲל֖וֹםבַּחֲלוֹםבחלום אֲדַבֶּראֲדַבֶּראדבר־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 12:7 לֹאלֹאלא־־־כֵ֖ןכֵןכן עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה בְּכָלבְּכָלבכל־־־בֵּיתִ֖יבֵּיתִיביתי נֶאֱמָ֥ןנֶאֱמָןנאמן הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 12:8 פֶּ֣הפֶּהפה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֞הפֶּהפה אֲדַבֶּראֲדַבֶּראדבר־־־בּ֗וֹבּוֹבו וּמַרְאֶה֙וּמַרְאֶהומראה וְלֹ֣אוְלֹאולא בְחִידֹ֔תבְחִידֹתבחידת וּתְמֻנַ֥תוּתְמֻנַתותמנת יְהוָ֖היְהוָהיהוה יַבִּ֑יטיַבִּיטיביט וּמַדּ֙וּעַ֙וּמַדּוּעַומדוע לֹ֣אלֹאלא יְרֵאתֶ֔םיְרֵאתֶםיראתם לְדַבֵּ֖רלְדַבֵּרלדבר בְּעַבְדִּ֥יבְּעַבְדִּיבעבדי בְמֹשֶֽׁהבְמֹשֶׁהבמשה׃׃׃ 12:9 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר אַ֧ףאַףאף יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּ֖םבָּםבם וַיֵּלַֽךְוַיֵּלַךְוילך׃׃׃ 12:10 וְהֶעָנָ֗ןוְהֶעָנָןוהענן סָ֚רסָרסר מֵעַ֣למֵעַלמעל הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה מִרְיָ֖םמִרְיָםמרים מְצֹרַ֣עַתמְצֹרַעַתמצרעת כַּשָּׁ֑לֶגכַּשָּׁלֶגכשלג וַיִּ֧פֶןוַיִּפֶןויפן אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־מִרְיָ֖םמִרְיָםמרים וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה מְצֹרָֽעַתמְצֹרָעַתמצרעת׃׃׃ 12:11 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני אַלאַלאל־־־נָ֨אנָאנא תָשֵׁ֤תתָשֵׁתתשת עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו חַטָּ֔אתחַטָּאתחטאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נוֹאַ֖לְנוּנוֹאַלְנוּנואלנו וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר חָטָֽאנוּחָטָאנוּחטאנו׃׃׃ 12:12 אַלאַלאל־־־נָ֥אנָאנא תְהִ֖יתְהִיתהי כַּמֵּ֑תכַּמֵּתכמת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בְּצֵאתוֹ֙בְּצֵאתוֹבצאתו מֵרֶ֣חֶםמֵרֶחֶםמרחם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו וַיֵּאָכֵ֖לוַיֵּאָכֵלויאכל חֲצִ֥יחֲצִיחצי בְשָׂרֽוֹבְשָׂרוֹבשרו׃׃׃ 12:13 וַיִּצְעַ֣קוַיִּצְעַקויצעק מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֵ֕לאֵלאל נָ֛אנָאנא רְפָ֥ארְפָארפא נָ֖אנָאנא לָֽהּלָהּלה׃׃׃ פפפ
12:14 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וְאָבִ֙יהָ֙וְאָבִיהָואביה יָרֹ֤קיָרֹקירק יָרַק֙יָרַקירק בְּפָנֶ֔יהָבְּפָנֶיהָבפניה הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא תִכָּלֵ֖םתִכָּלֵםתכלם שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים תִּסָּגֵ֞רתִּסָּגֵרתסגר שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת יָמִים֙יָמִיםימים מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֔הלַמַּחֲנֶהלמחנה וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר תֵּאָסֵֽףתֵּאָסֵףתאסף׃׃׃ 12:15 וַתִּסָּגֵ֥רוַתִּסָּגֵרותסגר מִרְיָ֛םמִרְיָםמרים מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֖הלַמַּחֲנֶהלמחנה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם לֹ֣אלֹאלא נָסַ֔ענָסַענסע עַדעַדעד־־־הֵאָסֵ֖ףהֵאָסֵףהאסף מִרְיָֽםמִרְיָםמרים׃׃׃ 12:16 וְאַחַ֛רוְאַחַרואחר נָסְע֥וּנָסְעוּנסעו הָעָ֖םהָעָםהעם מֵחֲצֵר֑וֹתמֵחֲצֵרוֹתמחצרות וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּמִדְבַּ֥רבְּמִדְבַּרבמדבר פָּארָֽןפָּארָןפארן׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain