Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 17

17:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 17:2 אֱמֹ֨ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־אֶלְעָזָ֜ראֶלְעָזָראלעזר בֶּןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְיָרֵ֤םוְיָרֵםוירם אֶתאֶתאת־־־הַמַּחְתֹּת֙הַמַּחְתֹּתהמחתת מִבֵּ֣יןמִבֵּיןמבין הַשְּׂרֵפָ֔ההַשְּׂרֵפָההשרפה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש זְרֵהזְרֵהזרה־־־הָ֑לְאָההָלְאָההלאה כִּ֖יכִּיכי קָדֵֽשׁוּקָדֵשׁוּקדשו׃׃׃ 17:3 אֵ֡תאֵתאת מַחְתּוֹת֩מַחְתּוֹתמחתות הַֽחַטָּאִ֨יםהַחַטָּאִיםהחטאים הָאֵ֜לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּנַפְשֹׁתָ֗םבְּנַפְשֹׁתָםבנפשתם וְעָשׂ֨וּוְעָשׂוּועשו אֹתָ֜םאֹתָםאתם רִקֻּעֵ֤ירִקֻּעֵירקעי פַחִים֙פַחִיםפחים צִפּ֣וּיצִפּוּיצפוי לַמִּזְבֵּ֔חַלַמִּזְבֵּחַלמזבח כִּֽיכִּיכי־־־הִקְרִיבֻ֥םהִקְרִיבֻםהקריבם לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיִּקְדָּ֑שׁוּוַיִּקְדָּשׁוּויקדשו וְיִֽהְי֥וּוְיִהְיוּויהיו לְא֖וֹתלְאוֹתלאות לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 17:4 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן אֵ֚תאֵתאת מַחְתּ֣וֹתמַחְתּוֹתמחתות הַנְּחֹ֔שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִקְרִ֖יבוּהִקְרִיבוּהקריבו הַשְּׂרֻפִ֑יםהַשְּׂרֻפִיםהשרפים וַֽיְרַקְּע֖וּםוַיְרַקְּעוּםוירקעום צִפּ֥וּיצִפּוּיצפוי לַמִּזְבֵּֽחַלַמִּזְבֵּחַלמזבח׃׃׃ 17:5 זִכָּר֞וֹןזִכָּרוֹןזכרון לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לְ֠מַעַןלְמַעַןלמען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִקְרַ֜ביִקְרַביקרב אִ֣ישׁאִישׁאיש זָ֗רזָרזר אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא מִזֶּ֤רַעמִזֶּרַעמזרע אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן ה֔וּאהוּאהוא לְהַקְטִ֥ירלְהַקְטִירלהקטיר קְטֹ֖רֶתקְטֹרֶתקטרת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה כְקֹ֙רַח֙כְקֹרַחכקרח וְכַ֣עֲדָת֔וֹוְכַעֲדָתוֹוכעדתו כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 17:6 וַיִּלֹּ֜נוּוַיִּלֹּנוּוילנו כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֤תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְעַֽלוְעַלועל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם הֲמִתֶּ֖םהֲמִתֶּםהמתם אֶתאֶתאת־־־עַ֥םעַםעם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּהִקָּהֵ֤לבְּהִקָּהֵלבהקהל הָֽעֵדָה֙הָעֵדָההעדה עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְעַֽלוְעַלועל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן וַיִּפְנוּ֙וַיִּפְנוּויפנו אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה כִסָּ֖הוּכִסָּהוּכסהו הֶעָנָ֑ןהֶעָנָןהענן וַיֵּרָ֖אוַיֵּרָאוירא כְּב֥וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:8 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ פפפ
17:9 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 17:10 הֵרֹ֗מּוּהֵרֹמּוּהרמו מִתּוֹךְ֙מִתּוֹךְמתוך הָעֵדָ֣ההָעֵדָההעדה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וַאֲכַלֶּ֥הוַאֲכַלֶּהואכלה אֹתָ֖םאֹתָםאתם כְּרָ֑גַעכְּרָגַעכרגע וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶֽםפְּנֵיהֶםפניהם׃׃׃ 17:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן קַ֣חקַחקח אֶתאֶתאת־־־הַ֠מַּחְתָּההַמַּחְתָּההמחתה וְתֶןוְתֶןותן־־־עָלֶ֨יהָעָלֶיהָעליה אֵ֜שׁאֵשׁאש מֵעַ֤למֵעַלמעל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח וְשִׂ֣יםוְשִׂיםושים קְטֹ֔רֶתקְטֹרֶתקטרת וְהוֹלֵ֧ךְוְהוֹלֵךְוהולך מְהֵרָ֛המְהֵרָהמהרה אֶלאֶלאל־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה וְכַפֵּ֣רוְכַפֵּרוכפר עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם כִּֽיכִּיכי־־־יָצָ֥איָצָאיצא הַקֶּ֛צֶףהַקֶּצֶףהקצף מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֵחֵ֥להֵחֵלהחל הַנָּֽגֶףהַנָּגֶףהנגף׃׃׃ 17:12 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר ׀׀׀ דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיָּ֙רָץ֙וַיָּרָץוירץ אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךתּוֹךתוך הַקָּהָ֔להַקָּהָלהקהל וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה הֵחֵ֥להֵחֵלהחל הַנֶּ֖גֶףהַנֶּגֶףהנגף בָּעָ֑םבָּעָםבעם וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶֽתאֶתאת־־־הַקְּטֹ֔רֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת וַיְכַפֵּ֖רוַיְכַפֵּרויכפר עַלעַלעל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 17:13 וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד בֵּֽיןבֵּיןבין־־־הַמֵּתִ֖יםהַמֵּתִיםהמתים וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַֽחַיִּ֑יםהַחַיִּיםהחיים וַתֵּעָצַ֖רוַתֵּעָצַרותעצר הַמַּגֵּפָֽההַמַּגֵּפָההמגפה׃׃׃ 17:14 וַיִּהְי֗וּוַיִּהְיוּויהיו הַמֵּתִים֙הַמֵּתִיםהמתים בַּמַּגֵּפָ֔הבַּמַּגֵּפָהבמגפה אַרְבָּעָ֥האַרְבָּעָהארבעה עָשָׂ֛רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁבַ֣עוּשְׁבַעושבע מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות מִלְּבַ֥דמִלְּבַדמלבד הַמֵּתִ֖יםהַמֵּתִיםהמתים עַלעַלעל־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־קֹֽרַחקֹרַחקרח׃׃׃ 17:15 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְהַמַּגֵּפָ֖הוְהַמַּגֵּפָהוהמגפה נֶעֱצָֽרָהנֶעֱצָרָהנעצרה׃׃׃ פפפ
17:16 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 17:17 דַּבֵּ֣רדַּבֵּרדבר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְקַ֣חוְקַחוקח מֵֽאִתָּ֡םמֵאִתָּםמאתם מַטֶּ֣המַטֶּהמטה מַטֶּה֩מַטֶּהמטה לְבֵ֨יתלְבֵיתלבית אָ֜באָבאב מֵאֵ֤תמֵאֵתמאת כָּלכָּלכל־־־נְשִֽׂיאֵהֶם֙נְשִׂיאֵהֶםנשיאהם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֔םאֲבֹתָםאבתם שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר מַטּ֑וֹתמַטּוֹתמטות אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו תִּכְתֹּ֖בתִּכְתֹּבתכתב עַלעַלעל־־־מַטֵּֽהוּמַטֵּהוּמטהו׃׃׃ 17:18 וְאֵת֙וְאֵתואת שֵׁ֣םשֵׁםשם אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן תִּכְתֹּ֖בתִּכְתֹּבתכתב עַלעַלעל־־־מַטֵּ֣המַטֵּהמטה לֵוִ֑ילֵוִילוי כִּ֚יכִּיכי מַטֶּ֣המַטֶּהמטה אֶחָ֔דאֶחָדאחד לְרֹ֖אשׁלְרֹאשׁלראש בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ 17:19 וְהִנַּחְתָּ֖םוְהִנַּחְתָּםוהנחתם בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני הָֽעֵד֔וּתהָעֵדוּתהעדות אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אִוָּעֵ֥דאִוָּעֵדאועד לָכֶ֖םלָכֶםלכם שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 17:20 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶבְחַראֶבְחַראבחר־־־בּ֖וֹבּוֹבו מַטֵּ֣הוּמַטֵּהוּמטהו יִפְרָ֑חיִפְרָחיפרח וַהֲשִׁכֹּתִ֣יוַהֲשִׁכֹּתִיוהשכתי מֵֽעָלַ֗ימֵעָלַימעלי אֶתאֶתאת־־־תְּלֻנּוֹת֙תְּלֻנּוֹתתלנות בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥םהֵםהם מַלִּינִ֖םמַלִּינִםמלינם עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ 17:21 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתְּנ֣וּוַיִּתְּנוּויתנו אֵלָ֣יואֵלָיואליו ׀׀׀ כָּֽלכָּלכל־־־נְשִֽׂיאֵיהֶ֡םנְשִׂיאֵיהֶםנשיאיהם מַטֶּה֩מַטֶּהמטה לְנָשִׂ֨יאלְנָשִׂיאלנשיא אֶחָ֜דאֶחָדאחד מַטֶּ֨המַטֶּהמטה לְנָשִׂ֤יאלְנָשִׂיאלנשיא אֶחָד֙אֶחָדאחד לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֔םאֲבֹתָםאבתם שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר מַטּ֑וֹתמַטּוֹתמטות וּמַטֵּ֥הוּמַטֵּהומטה אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך מַטּוֹתָֽםמַטּוֹתָםמטותם׃׃׃ 17:22 וַיַּנַּ֥חוַיַּנַּחוינח מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַמַּטֹּ֖תהַמַּטֹּתהמטת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּאֹ֖הֶלבְּאֹהֶלבאהל הָעֵדֻֽתהָעֵדֻתהעדת׃׃׃ 17:23 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֗תמִמָּחֳרָתממחרת וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל הָעֵד֔וּתהָעֵדוּתהעדות וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה פָּרַ֥חפָּרַחפרח מַטֵּֽהמַטֵּהמטה־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית לֵוִ֑ילֵוִילוי וַיֹּ֤צֵֽאוַיֹּצֵאויצא פֶ֙רַח֙פֶרַחפרח וַיָּ֣צֵֽץוַיָּצֵץויצץ צִ֔יץצִיץציץ וַיִּגְמֹ֖לוַיִּגְמֹלויגמל שְׁקֵדִֽיםשְׁקֵדִיםשקדים׃׃׃ 17:24 וַיֹּצֵ֨אוַיֹּצֵאויצא מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמַּטֹּת֙הַמַּטֹּתהמטת מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּרְא֥וּוַיִּרְאוּויראו וַיִּקְח֖וּוַיִּקְחוּויקחו אִ֥ישׁאִישׁאיש מַטֵּֽהוּמַטֵּהוּמטהו׃׃׃ ססס 17:25 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה הָשֵׁ֞בהָשֵׁבהשב אֶתאֶתאת־־־מַטֵּ֤המַטֵּהמטה אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָעֵד֔וּתהָעֵדוּתהעדות לְמִשְׁמֶ֥רֶתלְמִשְׁמֶרֶתלמשמרת לְא֖וֹתלְאוֹתלאות לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־מֶ֑רִימֶרִימרי וּתְכַ֧לוּתְכַלותכל תְּלוּנֹּתָ֛םתְּלוּנֹּתָםתלונתם מֵעָלַ֖ימֵעָלַימעלי וְלֹ֥אוְלֹאולא יָמֻֽתוּיָמֻתוּימתו׃׃׃ 17:26 וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו כֵּ֥ןכֵּןכן עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ ססס 17:27 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֵ֥ןהֵןהן גָּוַ֛עְנוּגָּוַעְנוּגוענו אָבַ֖דְנוּאָבַדְנוּאבדנו כֻּלָּ֥נוּכֻּלָּנוּכלנו אָבָֽדְנוּאָבָדְנוּאבדנו׃׃׃ 17:28 כֹּ֣לכֹּלכל הַקָּרֵ֧בהַקָּרֵבהקרב ׀׀׀ הַקָּרֵ֛בהַקָּרֵבהקרב אֶלאֶלאל־־־מִשְׁכַּ֥ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֖היְהוָהיהוה יָמ֑וּתיָמוּתימות הַאִ֥םהַאִםהאם תַּ֖מְנוּתַּמְנוּתמנו לִגְוֺֽעַלִגְוֺעַלגוע׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain