Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 11

11:1 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הָעָם֙הָעָםהעם כְּמִתְאֹ֣נְנִ֔יםכְּמִתְאֹנְנִיםכמתאננים רַ֖ערַערע בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיִּ֣חַרוַיִּחַרויחר אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וַתִּבְעַרוַתִּבְעַרותבער־־־בָּם֙בָּםבם אֵ֣שׁאֵשׁאש יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתֹּ֖אכַלוַתֹּאכַלותאכל בִּקְצֵ֥הבִּקְצֵהבקצה הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 11:2 וַיִּצְעַ֥קוַיִּצְעַקויצעק הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיִּתְפַּלֵּ֤לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתִּשְׁקַ֖עוַתִּשְׁקַעותשקע הָאֵֽשׁהָאֵשׁהאש׃׃׃ 11:3 וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא שֵֽׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא תַּבְעֵרָ֑התַּבְעֵרָהתבערה כִּֽיכִּיכי־־־בָעֲרָ֥הבָעֲרָהבערה בָ֖םבָםבם אֵ֥שׁאֵשׁאש יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:4 וְהָֽאסַפְסֻף֙וְהָאסַפְסֻףוהאספסף אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבּ֔וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו הִתְאַוּ֖וּהִתְאַוּוּהתאוו תַּאֲוָ֑התַּאֲוָהתאוה וַיָּשֻׁ֣בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו וַיִּבְכּ֗וּוַיִּבְכּוּויבכו גַּ֚םגַּםגם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מִ֥ימִימי יַאֲכִלֵ֖נוּיַאֲכִלֵנוּיאכלנו בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃ 11:5 זָכַ֙רְנוּ֙זָכַרְנוּזכרנו אֶתאֶתאת־־־הַדָּגָ֔ההַדָּגָההדגה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נֹאכַ֥לנֹאכַלנאכל בְּמִצְרַ֖יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים חִנָּ֑םחִנָּםחנם אֵ֣תאֵתאת הַקִּשֻּׁאִ֗יםהַקִּשֻּׁאִיםהקשאים וְאֵת֙וְאֵתואת הָֽאֲבַטִּחִ֔יםהָאֲבַטִּחִיםהאבטחים וְאֶתוְאֶתואת־־־הֶחָצִ֥ירהֶחָצִירהחציר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבְּצָלִ֖יםהַבְּצָלִיםהבצלים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשּׁוּמִֽיםהַשּׁוּמִיםהשומים׃׃׃ 11:6 וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה נַפְשֵׁ֥נוּנַפְשֵׁנוּנפשנו יְבֵשָׁ֖היְבֵשָׁהיבשה אֵ֣יןאֵיןאין כֹּ֑לכֹּלכל בִּלְתִּ֖יבִּלְתִּיבלתי אֶלאֶלאל־־־הַמָּ֥ןהַמָּןהמן עֵינֵֽינוּעֵינֵינוּעינינו׃׃׃ 11:7 וְהַמָּ֕ןוְהַמָּןוהמן כִּזְרַעכִּזְרַעכזרע־־־גַּ֖דגַּדגד ה֑וּאהוּאהוא וְעֵינ֖וֹוְעֵינוֹועינו כְּעֵ֥יןכְּעֵיןכעין הַבְּדֹֽלַחהַבְּדֹלַחהבדלח׃׃׃ 11:8 שָׁטוּ֩שָׁטוּשטו הָעָ֨םהָעָםהעם וְלָֽקְט֜וּוְלָקְטוּולקטו וְטָחֲנ֣וּוְטָחֲנוּוטחנו בָרֵחַ֗יִםבָרֵחַיִםברחים א֤וֹאוֹאו דָכוּ֙דָכוּדכו בַּמְּדֹכָ֔הבַּמְּדֹכָהבמדכה וּבִשְּׁלוּ֙וּבִשְּׁלוּובשלו בַּפָּר֔וּרבַּפָּרוּרבפרור וְעָשׂ֥וּוְעָשׂוּועשו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו עֻג֑וֹתעֻגוֹתעגות וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה טַעְמ֔וֹטַעְמוֹטעמו כְּטַ֖עַםכְּטַעַםכטעם לְשַׁ֥דלְשַׁדלשד הַשָּֽׁמֶןהַשָּׁמֶןהשמן׃׃׃ 11:9 וּבְרֶ֧דֶתוּבְרֶדֶתוברדת הַטַּ֛להַטַּלהטל עַלעַלעל־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה יֵרֵ֥דיֵרֵדירד הַמָּ֖ןהַמָּןהמן עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 11:10 וַיִּשְׁמַ֨עוַיִּשְׁמַעוישמע מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֗םהָעָםהעם בֹּכֶה֙בֹּכֶהבכה לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יולְמִשְׁפְּחֹתָיולמשפחתיו אִ֖ישׁאִישׁאיש לְפֶ֣תַחלְפֶתַחלפתח אָהֳל֑וֹאָהֳלוֹאהלו וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֤ףאַףאף יְהוָה֙יְהוָהיהוה מְאֹ֔דמְאֹדמאד וּבְעֵינֵ֥יוּבְעֵינֵיובעיני מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה רָֽערָערע׃׃׃ 11:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה לָמָ֤הלָמָהלמה הֲרֵעֹ֙תָ֙הֲרֵעֹתָהרעת לְעַבְדֶּ֔ךָלְעַבְדֶּךָלעבדך וְלָ֛מָּהוְלָמָּהולמה לֹאלֹאלא־־־מָצָ֥תִימָצָתִימצתי חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך לָשׂ֗וּםלָשׂוּםלשום אֶתאֶתאת־־־מַשָּׂ֛אמַשָּׂאמשא כָּלכָּלכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 11:12 הֶאָנֹכִ֣יהֶאָנֹכִיהאנכי הָרִ֗יתִיהָרִיתִיהריתי אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אִםאִםאם־־־אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי יְלִדְתִּ֑יהוּיְלִדְתִּיהוּילדתיהו כִּֽיכִּיכי־־־תֹאמַ֨רתֹאמַרתאמר אֵלַ֜יאֵלַיאלי שָׂאֵ֣הוּשָׂאֵהוּשאהו בְחֵיקֶ֗ךָבְחֵיקֶךָבחיקך כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יִשָּׂ֤איִשָּׂאישא הָאֹמֵן֙הָאֹמֵןהאמן אֶתאֶתאת־־־הַיֹּנֵ֔קהַיֹּנֵקהינק עַ֚לעַלעל הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֖עְתָּנִשְׁבַּעְתָּנשבעת לַאֲבֹתָֽיולַאֲבֹתָיולאבתיו׃׃׃ 11:13 מֵאַ֤יִןמֵאַיִןמאין לִי֙לִילי בָּשָׂ֔רבָּשָׂרבשר לָתֵ֖תלָתֵתלתת לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־יִבְכּ֤וּיִבְכּוּיבכו עָלַי֙עָלַיעלי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר תְּנָהתְּנָהתנה־־־לָּ֥נוּלָּנוּלנו בָשָׂ֖רבָשָׂרבשר וְנֹאכֵֽלָהוְנֹאכֵלָהונאכלה׃׃׃ 11:14 לֹֽאלֹאלא־־־אוּכַ֤לאוּכַלאוכל אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי לְבַדִּ֔ילְבַדִּילבדי לָשֵׂ֖אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֥יכִּיכי כָבֵ֖דכָבֵדכבד מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 11:15 וְאִםוְאִםואם־־־כָּ֣כָהכָּכָהככה ׀׀׀ אַתְּאַתְּאת־־־עֹ֣שֶׂהעֹשֶׂהעשה לִּ֗ילִּילי הָרְגֵ֤נִיהָרְגֵנִיהרגני נָא֙נָאנא הָרֹ֔גהָרֹגהרג אִםאִםאם־־־מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וְאַלוְאַלואל־־־אֶרְאֶ֖האֶרְאֶהאראה בְּרָעָתִֽיבְּרָעָתִיברעתי׃׃׃ פפפ
11:16 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה אֶסְפָהאֶסְפָהאספה־־־לִּ֞ילִּילי שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים אִישׁ֮אִישׁאיש מִזִּקְנֵ֣ימִזִּקְנֵימזקני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת כִּיכִּיכי־־־הֵ֛םהֵםהם זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני הָעָ֖םהָעָםהעם וְשֹׁטְרָ֑יווְשֹׁטְרָיוושטריו וְלָקַחְתָּ֤וְלָקַחְתָּולקחת אֹתָם֙אֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד וְהִֽתְיַצְּב֥וּוְהִתְיַצְּבוּוהתיצבו שָׁ֖םשָׁםשם עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 11:17 וְיָרַדְתִּ֗יוְיָרַדְתִּיוירדתי וְדִבַּרְתִּ֣יוְדִבַּרְתִּיודברתי עִמְּךָ֮עִמְּךָעמך שָׁם֒שָׁםשם וְאָצַלְתִּ֗יוְאָצַלְתִּיואצלתי מִןמִןמן־־־הָר֛וּחַהָרוּחַהרוח אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וְנָשְׂא֤וּוְנָשְׂאוּונשאו אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך בְּמַשָּׂ֣אבְּמַשָּׂאבמשא הָעָ֔םהָעָםהעם וְלֹאוְלֹאולא־־־תִשָּׂ֥אתִשָּׂאתשא אַתָּ֖האַתָּהאתה לְבַדֶּֽךָלְבַדֶּךָלבדך׃׃׃ 11:18 וְאֶלוְאֶלואל־־־הָעָ֨םהָעָםהעם תֹּאמַ֜רתֹּאמַרתאמר הִתְקַדְּשׁ֣וּהִתְקַדְּשׁוּהתקדשו לְמָחָר֮לְמָחָרלמחר וַאֲכַלְתֶּ֣םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם בָּשָׂר֒בָּשָׂרבשר כִּ֡יכִּיכי בְּכִיתֶם֩בְּכִיתֶםבכיתם בְּאָזְנֵ֨יבְּאָזְנֵיבאזני יְהוָ֜היְהוָהיהוה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר מִ֤ימִימי יַאֲכִלֵ֙נוּ֙יַאֲכִלֵנוּיאכלנו בָּשָׂ֔רבָּשָׂרבשר כִּיכִּיכי־־־ט֥וֹבטוֹבטוב לָ֖נוּלָנוּלנו בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וְנָתַ֨ןוְנָתַןונתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה לָכֶ֛םלָכֶםלכם בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר וַאֲכַלְתֶּֽםוַאֲכַלְתֶּםואכלתם׃׃׃ 11:19 לֹ֣אלֹאלא י֥וֹםיוֹםיום אֶחָ֛דאֶחָדאחד תֹּאכְל֖וּןתֹּאכְלוּןתאכלון וְלֹ֣אוְלֹאולא יוֹמָ֑יִםיוֹמָיִםיומים וְלֹ֣אוְלֹאולא ׀׀׀ חֲמִשָּׁ֣החֲמִשָּׁהחמשה יָמִ֗יםיָמִיםימים וְלֹא֙וְלֹאולא עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה יָמִ֔יםיָמִיםימים וְלֹ֖אוְלֹאולא עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 11:20 עַ֣דעַדעד ׀׀׀ חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש יָמִ֗יםיָמִיםימים עַ֤דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵצֵא֙יֵצֵאיצא מֵֽאַפְּכֶ֔םמֵאַפְּכֶםמאפכם וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְזָרָ֑אלְזָרָאלזרא יַ֗עַןיַעַןיען כִּֽיכִּיכי־־־מְאַסְתֶּ֤םמְאַסְתֶּםמאסתם אֶתאֶתאת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבְּכֶ֔םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וַתִּבְכּ֤וּוַתִּבְכּוּותבכו לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֖הזֶּהזה יָצָ֥אנוּיָצָאנוּיצאנו מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 11:21 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף רַגְלִ֔ירַגְלִירגלי הָעָ֕םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי בְּקִרְבּ֑וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה אָמַ֗רְתָּאָמַרְתָּאמרת בָּשָׂר֙בָּשָׂרבשר אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְאָכְל֖וּוְאָכְלוּואכלו חֹ֥דֶשׁחֹדֶשׁחדש יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 11:22 הֲצֹ֧אןהֲצֹאןהצאן וּבָקָ֛רוּבָקָרובקר יִשָּׁחֵ֥טיִשָּׁחֵטישחט לָהֶ֖םלָהֶםלהם וּמָצָ֣אוּמָצָאומצא לָהֶ֑םלָהֶםלהם אִ֣םאִםאם אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דְּגֵ֥ידְּגֵידגי הַיָּ֛םהַיָּםהים יֵאָסֵ֥ףיֵאָסֵףיאסף לָהֶ֖םלָהֶםלהם וּמָצָ֥אוּמָצָאומצא לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ פפפ
11:23 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה הֲיַ֥דהֲיַדהיד יְהוָ֖היְהוָהיהוה תִּקְצָ֑רתִּקְצָרתקצר עַתָּ֥העַתָּהעתה תִרְאֶ֛התִרְאֶהתראה הֲיִקְרְךָ֥הֲיִקְרְךָהיקרך דְבָרִ֖ידְבָרִידברי אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 11:24 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיְדַבֵּר֙וַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֶּאֱסֹ֞ףוַיֶּאֱסֹףויאסף שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אִישׁ֙אִישׁאיש מִזִּקְנֵ֣ימִזִּקְנֵימזקני הָעָ֔םהָעָםהעם וַֽיַּעֲמֵ֥דוַיַּעֲמֵדויעמד אֹתָ֖םאֹתָםאתם סְבִיבֹ֥תסְבִיבֹתסביבת הָאֹֽהֶלהָאֹהֶלהאהל׃׃׃ 11:25 וַיֵּ֨רֶדוַיֵּרֶדוירד יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ בֶּעָנָן֮בֶּעָנָןבענן וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אֵלָיו֒אֵלָיואליו וַיָּ֗אצֶלוַיָּאצֶלויאצל מִןמִןמן־־־הָר֙וּחַ֙הָרוּחַהרוח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָלָ֔יועָלָיועליו וַיִּתֵּ֕ןוַיִּתֵּןויתן עַלעַלעל־־־שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֖ישׁאִישׁאיש הַזְּקֵנִ֑יםהַזְּקֵנִיםהזקנים וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּנ֤וֹחַכְּנוֹחַכנוח עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם הָר֔וּחַהָרוּחַהרוח וַיִּֽתְנַבְּא֖וּוַיִּתְנַבְּאוּויתנבאו וְלֹ֥אוְלֹאולא יָסָֽפוּיָסָפוּיספו׃׃׃ 11:26 וַיִּשָּׁאֲר֣וּוַיִּשָּׁאֲרוּוישארו שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים ׀׀׀ בַּֽמַּחֲנֶ֡הבַּמַּחֲנֶהבמחנה שֵׁ֣םשֵׁםשם הָאֶחָ֣דהָאֶחָדהאחד ׀׀׀ אֶלְדָּ֡דאֶלְדָּדאלדד וְשֵׁם֩וְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֨יהַשֵּׁנִיהשני מֵידָ֜דמֵידָדמידד וַתָּ֧נַחוַתָּנַחותנח עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם הָר֗וּחַהָרוּחַהרוח וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה בַּכְּתֻבִ֔יםבַּכְּתֻבִיםבכתבים וְלֹ֥אוְלֹאולא יָצְא֖וּיָצְאוּיצאו הָאֹ֑הֱלָההָאֹהֱלָההאהלה וַיִּֽתְנַבְּא֖וּוַיִּתְנַבְּאוּויתנבאו בַּֽמַּחֲנֶֽהבַּמַּחֲנֶהבמחנה׃׃׃ 11:27 וַיָּ֣רָץוַיָּרָץוירץ הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער וַיַּגֵּ֥דוַיַּגֵּדויגד לְמֹשֶׁ֖הלְמֹשֶׁהלמשה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֶלְדָּ֣דאֶלְדָּדאלדד וּמֵידָ֔דוּמֵידָדומידד מִֽתְנַבְּאִ֖יםמִתְנַבְּאִיםמתנבאים בַּֽמַּחֲנֶֽהבַּמַּחֲנֶהבמחנה׃׃׃ 11:28 וַיַּ֜עַןוַיַּעַןויען יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֗וּןנוּןנון מְשָׁרֵ֥תמְשָׁרֵתמשרת מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה מִבְּחֻרָ֖יומִבְּחֻרָיומבחריו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה כְּלָאֵֽםכְּלָאֵםכלאם׃׃׃ 11:29 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה הַֽמְקַנֵּ֥אהַמְקַנֵּאהמקנא אַתָּ֖האַתָּהאתה לִ֑ילִילי וּמִ֨יוּמִיומי יִתֵּ֜ןיִתֵּןיתן כָּלכָּלכל־־־עַ֤םעַםעם יְהוָה֙יְהוָהיהוה נְבִיאִ֔יםנְבִיאִיםנביאים כִּיכִּיכי־־־יִתֵּ֧ןיִתֵּןיתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־רוּח֖וֹרוּחוֹרוחו עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 11:30 וַיֵּאָסֵ֥ףוַיֵּאָסֵףויאסף מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה ה֖וּאהוּאהוא וְזִקְנֵ֥יוְזִקְנֵיוזקני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:31 וְר֜וּחַוְרוּחַורוח נָסַ֣ענָסַענסע ׀׀׀ מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיָּ֣גָזוַיָּגָזויגז שַׂלְוִים֮שַׂלְוִיםשלוים מִןמִןמן־־־הַיָּם֒הַיָּםהים וַיִּטֹּ֨שׁוַיִּטֹּשׁויטש עַלעַלעל־־־הַֽמַּחֲנֶ֜ההַמַּחֲנֶההמחנה כְּדֶ֧רֶךְכְּדֶרֶךְכדרך י֣וֹםיוֹםיום כֹּ֗הכֹּהכה וּכְדֶ֤רֶךְוּכְדֶרֶךְוכדרך יוֹם֙יוֹםיום כֹּ֔הכֹּהכה סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וּכְאַמָּתַ֖יִםוּכְאַמָּתַיִםוכאמתים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:32 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם הָעָ֡םהָעָםהעם כָּלכָּלכל־־־הַיּוֹם֩הַיּוֹםהיום הַה֨וּאהַהוּאההוא וְכָלוְכָלוכל־־־הַלַּ֜יְלָההַלַּיְלָההלילה וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ י֣וֹםיוֹםיום הַֽמָּחֳרָ֗תהַמָּחֳרָתהמחרת וַיַּֽאַסְפוּ֙וַיַּאַסְפוּויאספו אֶתאֶתאת־־־הַשְּׂלָ֔והַשְּׂלָוהשלו הַמַּמְעִ֕יטהַמַּמְעִיטהממעיט אָסַ֖ףאָסַףאסף עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה חֳמָרִ֑יםחֳמָרִיםחמרים וַיִּשְׁטְח֤וּוַיִּשְׁטְחוּוישטחו לָהֶם֙לָהֶםלהם שָׁט֔וֹחַשָׁטוֹחַשטוח סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 11:33 הַבָּשָׂ֗רהַבָּשָׂרהבשר עוֹדֶ֙נּוּ֙עוֹדֶנּוּעודנו בֵּ֣יןבֵּיןבין שִׁנֵּיהֶ֔םשִׁנֵּיהֶםשניהם טֶ֖רֶםטֶרֶםטרם יִכָּרֵ֑תיִכָּרֵתיכרת וְאַ֤ףוְאַףואף יְהוָה֙יְהוָהיהוה חָרָ֣החָרָהחרה בָעָ֔םבָעָםבעם וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּעָ֔םבָּעָםבעם מַכָּ֖המַכָּהמכה רַבָּ֥הרַבָּהרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 11:34 וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שֵֽׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא קִבְר֣וֹתקִבְרוֹתקברות הַֽתַּאֲוָ֑ההַתַּאֲוָההתאוה כִּיכִּיכי־־־שָׁם֙שָׁםשם קָֽבְר֔וּקָבְרוּקברו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם הַמִּתְאַוִּֽיםהַמִּתְאַוִּיםהמתאוים׃׃׃ 11:35 מִקִּבְר֧וֹתמִקִּבְרוֹתמקברות הַֽתַּאֲוָ֛ההַתַּאֲוָההתאוה נָסְע֥וּנָסְעוּנסעו הָעָ֖םהָעָםהעם חֲצֵר֑וֹתחֲצֵרוֹתחצרות וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו בַּחֲצֵרֽוֹתבַּחֲצֵרוֹתבחצרות׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain