Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 18

18:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן אַתָּ֗האַתָּהאתה וּבָנֶ֤יךָוּבָנֶיךָובניך וּבֵיתוּבֵיתובית־־־אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך אִתָּ֔ךְאִתָּךְאתך תִּשְׂא֖וּתִּשְׂאוּתשאו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון הַמִּקְדָּ֑שׁהַמִּקְדָּשׁהמקדש וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה וּבָנֶ֣יךָוּבָנֶיךָובניך אִתָּ֔ךְאִתָּךְאתך תִּשְׂא֖וּתִּשְׂאוּתשאו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון כְּהֻנַּתְכֶֽםכְּהֻנַּתְכֶםכהנתכם׃׃׃ 18:2 וְגַ֣םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־אַחֶיךָ֩אַחֶיךָאחיך מַטֵּ֨המַטֵּהמטה לֵוִ֜ילֵוִילוי שֵׁ֤בֶטשֵׁבֶטשבט אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך הַקְרֵ֣בהַקְרֵבהקרב אִתָּ֔ךְאִתָּךְאתך וְיִלָּו֥וּוְיִלָּווּוילוו עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך וִֽישָׁרְת֑וּךָוִישָׁרְתוּךָוישרתוך וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה וּבָנֶ֣יךָוּבָנֶיךָובניך אִתָּ֔ךְאִתָּךְאתך לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל הָעֵדֻֽתהָעֵדֻתהעדת׃׃׃ 18:3 וְשָֽׁמְרוּ֙וְשָׁמְרוּושמרו מִֽשְׁמַרְתְּךָ֔מִשְׁמַרְתְּךָמשמרתך וּמִשְׁמֶ֖רֶתוּמִשְׁמֶרֶתומשמרת כָּלכָּלכל־־־הָאֹ֑הֶלהָאֹהֶלהאהל אַךְ֩אַךְאך אֶלאֶלאל־־־כְּלֵ֨יכְּלֵיכלי הַקֹּ֤דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְאֶלוְאֶלואל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח לֹ֣אלֹאלא יִקְרָ֔בוּיִקְרָבוּיקרבו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָמֻ֥תוּיָמֻתוּימתו גַםגַםגם־־־הֵ֖םהֵםהם גַּםגַּםגם־־־אַתֶּֽםאַתֶּםאתם׃׃׃ 18:4 וְנִלְו֣וּוְנִלְווּונלוו עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וְשָֽׁמְר֗וּוְשָׁמְרוּושמרו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֙רֶת֙מִשְׁמֶרֶתמשמרת אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד לְכֹ֖ללְכֹללכל עֲבֹדַ֣תעֲבֹדַתעבדת הָאֹ֑הֶלהָאֹהֶלהאהל וְזָ֖רוְזָרוזר לֹאלֹאלא־־־יִקְרַ֥ביִקְרַביקרב אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 18:5 וּשְׁמַרְתֶּ֗םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֵ֚תאֵתאת מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְאֵ֖תוְאֵתואת מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה ע֛וֹדעוֹדעוד קֶ֖צֶףקֶצֶףקצף עַלעַלעל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 18:6 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני הִנֵּ֤ההִנֵּההנה לָקַ֙חְתִּי֙לָקַחְתִּילקחתי אֶתאֶתאת־־־אֲחֵיכֶ֣םאֲחֵיכֶםאחיכם הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים מִתּ֖וֹךְמִתּוֹךְמתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לָכֶ֞םלָכֶםלכם מַתָּנָ֤המַתָּנָהמתנה נְתֻנִים֙נְתֻנִיםנתנים לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לַעֲבֹ֕דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדַ֖תעֲבֹדַתעבדת אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 18:7 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה וּבָנֶ֣יךָוּבָנֶיךָובניך אִ֠תְּךָאִתְּךָאתך תִּשְׁמְר֨וּתִּשְׁמְרוּתשמרו אֶתאֶתאת־־־כְּהֻנַּתְכֶ֜םכְּהֻנַּתְכֶםכהנתכם לְכָללְכָללכל־־־דְּבַ֧רדְּבַרדבר הַמִּזְבֵּ֛חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וּלְמִבֵּ֥יתוּלְמִבֵּיתולמבית לַפָּרֹ֖כֶתלַפָּרֹכֶתלפרכת וַעֲבַדְתֶּ֑םוַעֲבַדְתֶּםועבדתם עֲבֹדַ֣תעֲבֹדַתעבדת מַתָּנָ֗המַתָּנָהמתנה אֶתֵּן֙אֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־כְּהֻנַּתְכֶ֔םכְּהֻנַּתְכֶםכהנתכם וְהַזָּ֥רוְהַזָּרוהזר הַקָּרֵ֖בהַקָּרֵבהקרב יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ ססס 18:8 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹן֒אַהֲרֹןאהרן וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני הִנֵּ֣ההִנֵּההנה נָתַ֣תִּֽינָתַתִּינתתי לְךָ֔לְךָלך אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֖רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת תְּרוּמֹתָ֑יתְּרוּמֹתָיתרומתי לְכָללְכָללכל־־־קָדְשֵׁ֣יקָדְשֵׁיקדשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל לְךָ֨לְךָלך נְתַתִּ֧יםנְתַתִּיםנתתים לְמָשְׁחָ֛הלְמָשְׁחָהלמשחה וּלְבָנֶ֖יךָוּלְבָנֶיךָולבניך לְחָקלְחָקלחק־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 18:9 זֶֽהזֶהזה־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֛לְךָלך מִקֹּ֥דֶשׁמִקֹּדֶשׁמקדש הַקֳּדָשִׁ֖יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים מִןמִןמן־־־הָאֵ֑שׁהָאֵשׁהאש כָּלכָּלכל־־־קָ֠רְבָּנָםקָרְבָּנָםקרבנם לְֽכָללְכָללכל־־־מִנְחָתָ֞םמִנְחָתָםמנחתם וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־חַטָּאתָ֗םחַטָּאתָםחטאתם וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־אֲשָׁמָם֙אֲשָׁמָםאשמם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָשִׁ֣יבוּיָשִׁיבוּישיבו לִ֔ילִילי קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֥יםקָדָשִׁיםקדשים לְךָ֛לְךָלך ה֖וּאהוּאהוא וּלְבָנֶֽיךָוּלְבָנֶיךָולבניך׃׃׃ 18:10 בְּקֹ֥דֶשׁבְּקֹדֶשׁבקדש הַקֳּדָשִׁ֖יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים תֹּאכֲלֶ֑נּוּתֹּאכֲלֶנּוּתאכלנו כָּלכָּלכל־־־זָכָר֙זָכָרזכר יֹאכַ֣ליֹאכַליאכל אֹת֔וֹאֹתוֹאתו קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 18:11 וְזֶהוְזֶהוזה־־־לְּךָ֞לְּךָלך תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת מַתָּנָ֗םמַתָּנָםמתנם לְכָללְכָללכל־־־תְּנוּפֹת֮תְּנוּפֹתתנופת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל לְךָ֣לְךָלך נְתַתִּ֗יםנְתַתִּיםנתתים וּלְבָנֶ֧יךָוּלְבָנֶיךָולבניך וְלִבְנֹתֶ֛יךָוְלִבְנֹתֶיךָולבנתיך אִתְּךָ֖אִתְּךָאתך לְחָקלְחָקלחק־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם כָּלכָּלכל־־־טָה֥וֹרטָהוֹרטהור בְּבֵיתְךָ֖בְּבֵיתְךָבביתך יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 18:12 כֹּ֚לכֹּלכל חֵ֣לֶבחֵלֶבחלב יִצְהָ֔ריִצְהָריצהר וְכָלוְכָלוכל־־־חֵ֖לֶבחֵלֶבחלב תִּיר֣וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש וְדָגָ֑ןוְדָגָןודגן רֵאשִׁיתָ֛םרֵאשִׁיתָםראשיתם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִתְּנ֥וּיִתְּנוּיתנו לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לְךָ֥לְךָלך נְתַתִּֽיםנְתַתִּיםנתתים׃׃׃ 18:13 בִּכּוּרֵ֞יבִּכּוּרֵיבכורי כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בְּאַרְצָ֛םבְּאַרְצָםבארצם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָבִ֥יאוּיָבִיאוּיביאו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לְךָ֣לְךָלך יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה כָּלכָּלכל־־־טָה֥וֹרטָהוֹרטהור בְּבֵיתְךָ֖בְּבֵיתְךָבביתך יֹאכֲלֶֽנּוּיֹאכֲלֶנּוּיאכלנו׃׃׃ 18:14 כָּלכָּלכל־־־חֵ֥רֶםחֵרֶםחרם בְּיִשְׂרָאֵ֖לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לְךָ֥לְךָלך יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 18:15 כָּלכָּלכל־־־פֶּ֣טֶרפֶּטֶרפטר רֶ֠חֶםרֶחֶםרחם לְֽכָללְכָללכל־־־בָּשָׂ֞רבָּשָׂרבשר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַקְרִ֧יבוּיַקְרִיבוּיקריבו לַֽיהוָ֛הלַיהוָהליהוה בָּאָדָ֥םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָ֖הוּבַבְּהֵמָהובבהמה יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך אַ֣ךְאַךְאך ׀׀׀ פָּדֹ֣הפָּדֹהפדה תִפְדֶּ֗התִפְדֶּהתפדה אֵ֚תאֵתאת בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם וְאֵ֛תוְאֵתואת בְּכֽוֹרבְּכוֹרבכור־־־הַבְּהֵמָ֥ההַבְּהֵמָההבהמה הַטְּמֵאָ֖ההַטְּמֵאָההטמאה תִּפְדֶּֽהתִּפְדֶּהתפדה׃׃׃ 18:16 וּפְדוּיָו֙וּפְדוּיָוופדויו מִבֶּןמִבֶּןמבן־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש תִּפְדֶּ֔התִּפְדֶּהתפדה בְּעֶ֨רְכְּךָ֔בְּעֶרְכְּךָבערכך כֶּ֛סֶףכֶּסֶףכסף חֲמֵ֥שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת שְׁקָלִ֖יםשְׁקָלִיםשקלים בְּשֶׁ֣קֶלבְּשֶׁקֶלבשקל הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים גֵּרָ֖הגֵּרָהגרה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 18:17 אַ֣ךְאַךְאך בְּֽכוֹרבְּכוֹרבכור־־־שׁ֡וֹרשׁוֹרשור אֽוֹאוֹאו־־־בְכ֨וֹרבְכוֹרבכור כֶּ֜שֶׂבכֶּשֶׂבכשב אֽוֹאוֹאו־־־בְכ֥וֹרבְכוֹרבכור עֵ֛זעֵזעז לֹ֥אלֹאלא תִפְדֶּ֖התִפְדֶּהתפדה קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש הֵ֑םהֵםהם אֶתאֶתאת־־־דָּמָ֞םדָּמָםדמם תִּזְרֹ֤קתִּזְרֹקתזרק עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־חֶלְבָּ֣םחֶלְבָּםחלבם תַּקְטִ֔ירתַּקְטִירתקטיר אִשֶּׁ֛האִשֶּׁהאשה לְרֵ֥יחַלְרֵיחַלריח נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 18:18 וּבְשָׂרָ֖םוּבְשָׂרָםובשרם יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך כַּחֲזֵ֧הכַּחֲזֵהכחזה הַתְּנוּפָ֛ההַתְּנוּפָההתנופה וּכְשׁ֥וֹקוּכְשׁוֹקוכשוק הַיָּמִ֖יןהַיָּמִיןהימין לְךָ֥לְךָלך יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 18:19 כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ תְּרוּמֹ֣תתְּרוּמֹתתרומת הַקֳּדָשִׁ֗יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָרִ֥ימוּיָרִימוּירימו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל לַֽיהוָה֒לַיהוָהליהוה נָתַ֣תִּֽינָתַתִּינתתי לְךָ֗לְךָלך וּלְבָנֶ֧יךָוּלְבָנֶיךָולבניך וְלִבְנֹתֶ֛יךָוְלִבְנֹתֶיךָולבנתיך אִתְּךָ֖אִתְּךָאתך לְחָקלְחָקלחק־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם בְּרִית֩בְּרִיתברית מֶ֨לַחמֶלַחמלח עוֹלָ֥םעוֹלָםעולם הִוא֙הִואהוא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְךָ֖לְךָלך וּלְזַרְעֲךָ֥וּלְזַרְעֲךָולזרעך אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 18:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן בְּאַרְצָם֙בְּאַרְצָםבארצם לֹ֣אלֹאלא תִנְחָ֔לתִנְחָלתנחל וְחֵ֕לֶקוְחֵלֶקוחלק לֹאלֹאלא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְךָ֖לְךָלך בְּתוֹכָ֑םבְּתוֹכָםבתוכם אֲנִ֤יאֲנִיאני חֶלְקְךָ֙חֶלְקְךָחלקך וְנַחֲלָ֣תְךָ֔וְנַחֲלָתְךָונחלתך בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 18:21 וְלִבְנֵ֣יוְלִבְנֵיולבני לֵוִ֔ילֵוִילוי הִנֵּ֥ההִנֵּההנה נָתַ֛תִּינָתַתִּינתתי כָּלכָּלכל־־־מַֽעֲשֵׂ֥רמַעֲשֵׂרמעשר בְּיִשְׂרָאֵ֖לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לְנַחֲלָ֑הלְנַחֲלָהלנחלה חֵ֤לֶףחֵלֶףחלף עֲבֹֽדָתָם֙עֲבֹדָתָםעבדתם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֣םהֵםהם עֹֽבְדִ֔יםעֹבְדִיםעבדים אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדַ֖תעֲבֹדַתעבדת אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 18:22 וְלֹאוְלֹאולא־־־יִקְרְב֥וּיִקְרְבוּיקרבו ע֛וֹדעוֹדעוד בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד לָשֵׂ֥אתלָשֵׂאתלשאת חֵ֖טְאחֵטְאחטא לָמֽוּתלָמוּתלמות׃׃׃ 18:23 וְעָבַ֨דוְעָבַדועבד הַלֵּוִ֜יהַלֵּוִיהלוי ה֗וּאהוּאהוא אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדַת֙עֲבֹדַתעבדת אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד וְהֵ֖םוְהֵםוהם יִשְׂא֣וּיִשְׂאוּישאו עֲוֺנָ֑םעֲוֺנָםעונם חֻקַּ֤תחֻקַּתחקת עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם וּבְתוֹךְ֙וּבְתוֹךְובתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא יִנְחֲל֖וּיִנְחֲלוּינחלו נַחֲלָֽהנַחֲלָהנחלה׃׃׃ 18:24 כִּ֞יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־מַעְשַׂ֣רמַעְשַׂרמעשר בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָרִ֤ימוּיָרִימוּירימו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה תְּרוּמָ֔התְּרוּמָהתרומה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לַלְוִיִּ֖םלַלְוִיִּםללוים לְנַחֲלָ֑הלְנַחֲלָהלנחלה עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לָהֶ֔םלָהֶםלהם בְּתוֹךְ֙בְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא יִנְחֲל֖וּיִנְחֲלוּינחלו נַחֲלָֽהנַחֲלָהנחלה׃׃׃ פפפ
18:25 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 18:26 וְאֶלוְאֶלואל־־־הַלְוִיִּ֣םהַלְוִיִּםהלוים תְּדַבֵּר֮תְּדַבֵּרתדבר וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶם֒אֲלֵהֶםאלהם כִּֽיכִּיכי־־־תִ֠קְחוּתִקְחוּתקחו מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּעֲשֵׂ֗רהַמַּעֲשֵׂרהמעשר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֛םלָכֶםלכם מֵאִתָּ֖םמֵאִתָּםמאתם בְּנַחֲלַתְכֶ֑םבְּנַחֲלַתְכֶםבנחלתכם וַהֲרֵמֹתֶ֤םוַהֲרֵמֹתֶםוהרמתם מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֔היְהוָהיהוה מַעֲשֵׂ֖רמַעֲשֵׂרמעשר מִןמִןמן־־־הַֽמַּעֲשֵֽׂרהַמַּעֲשֵׂרהמעשר׃׃׃ 18:27 וְנֶחְשַׁ֥בוְנֶחְשַׁבונחשב לָכֶ֖םלָכֶםלכם תְּרוּמַתְכֶ֑םתְּרוּמַתְכֶםתרומתכם כַּדָּגָן֙כַּדָּגָןכדגן מִןמִןמן־־־הַגֹּ֔רֶןהַגֹּרֶןהגרן וְכַֽמְלֵאָ֖הוְכַמְלֵאָהוכמלאה מִןמִןמן־־־הַיָּֽקֶבהַיָּקֶבהיקב׃׃׃ 18:28 כֵּ֣ןכֵּןכן תָּרִ֤ימוּתָּרִימוּתרימו גַםגַםגם־־־אַתֶּם֙אַתֶּםאתם תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִכֹּל֙מִכֹּלמכל מַעְשְׂרֹ֣תֵיכֶ֔םמַעְשְׂרֹתֵיכֶםמעשרתיכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּקְח֔וּתִּקְחוּתקחו מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּנְתַתֶּ֤םוּנְתַתֶּםונתתם מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו אֶתאֶתאת־־־תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְאַהֲרֹ֖ןלְאַהֲרֹןלאהרן הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 18:29 מִכֹּל֙מִכֹּלמכל מַתְּנֹ֣תֵיכֶ֔םמַתְּנֹתֵיכֶםמתנתיכם תָּרִ֕ימוּתָּרִימוּתרימו אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֑היְהוָהיהוה מִכָּלמִכָּלמכל־־־חֶלְבּ֔וֹחֶלְבּוֹחלבו אֶֽתאֶתאת־־־מִקְדְּשׁ֖וֹמִקְדְּשׁוֹמקדשו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 18:30 וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם בַּהֲרִֽימְכֶ֤םבַּהֲרִימְכֶםבהרימכם אֶתאֶתאת־־־חֶלְבּוֹ֙חֶלְבּוֹחלבו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְנֶחְשַׁב֙וְנֶחְשַׁבונחשב לַלְוִיִּ֔םלַלְוִיִּםללוים כִּתְבוּאַ֥תכִּתְבוּאַתכתבואת גֹּ֖רֶןגֹּרֶןגרן וְכִתְבוּאַ֥תוְכִתְבוּאַתוכתבואת יָֽקֶביָקֶביקב׃׃׃ 18:31 וַאֲכַלְתֶּ֤םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בְּכָלבְּכָלבכל־־־מָק֔וֹםמָקוֹםמקום אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם וּבֵֽיתְכֶ֑םוּבֵיתְכֶםוביתכם כִּֽיכִּיכי־־־שָׂכָ֥רשָׂכָרשכר הוּא֙הוּאהוא לָכֶ֔םלָכֶםלכם חֵ֥לֶףחֵלֶףחלף עֲבֹֽדַתְכֶ֖םעֲבֹדַתְכֶםעבדתכם בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 18:32 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִשְׂא֤וּתִשְׂאוּתשאו עָלָיו֙עָלָיועליו חֵ֔טְאחֵטְאחטא בַּהֲרִֽימְכֶ֥םבַּהֲרִימְכֶםבהרימכם אֶתאֶתאת־־־חֶלְבּ֖וֹחֶלְבּוֹחלבו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וְאֶתוְאֶתואת־־־קָדְשֵׁ֧יקָדְשֵׁיקדשי בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא תְחַלְּל֖וּתְחַלְּלוּתחללו וְלֹ֥אוְלֹאולא תָמֽוּתוּתָמוּתוּתמותו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain