Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 20

20:1 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־הָ֨עֵדָ֤ההָעֵדָההעדה מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־צִן֙צִןצן בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָֽרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הָעָ֖םהָעָםהעם בְּקָדֵ֑שׁבְּקָדֵשׁבקדש וַתָּ֤מָתוַתָּמָתותמת שָׁם֙שָׁםשם מִרְיָ֔םמִרְיָםמרים וַתִּקָּבֵ֖רוַתִּקָּבֵרותקבר שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 20:2 וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה מַ֖יִםמַיִםמים לָעֵדָ֑הלָעֵדָהלעדה וַיִּקָּ֣הֲל֔וּוַיִּקָּהֲלוּויקהלו עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְעַֽלוְעַלועל־־־אַהֲרֹֽןאַהֲרֹןאהרן׃׃׃ 20:3 וַיָּ֥רֶבוַיָּרֶבוירב הָעָ֖םהָעָםהעם עִםעִםעם־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר וְל֥וּוְלוּולו גָוַ֛עְנוּגָוַעְנוּגוענו בִּגְוַ֥עבִּגְוַעבגוע אַחֵ֖ינוּאַחֵינוּאחינו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:4 וְלָמָ֤הוְלָמָהולמה הֲבֵאתֶם֙הֲבֵאתֶםהבאתם אֶתאֶתאת־־־קְהַ֣לקְהַלקהל יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַמִּדְבָּ֖רהַמִּדְבָּרהמדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לָמ֣וּתלָמוּתלמות שָׁ֔םשָׁםשם אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וּבְעִירֵֽנוּוּבְעִירֵנוּובעירנו׃׃׃ 20:5 וְלָמָ֤הוְלָמָהולמה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙הֶעֱלִיתֻנוּהעליתנו מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים לְהָבִ֣יאלְהָבִיאלהביא אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הָרָ֖עהָרָעהרע הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לֹ֣אלֹאלא ׀׀׀ מְק֣וֹםמְקוֹםמקום זֶ֗רַעזֶרַעזרע וּתְאֵנָ֤הוּתְאֵנָהותאנה וְגֶ֙פֶן֙וְגֶפֶןוגפן וְרִמּ֔וֹןוְרִמּוֹןורמון וּמַ֥יִםוּמַיִםומים אַ֖יִןאַיִןאין לִשְׁתּֽוֹתלִשְׁתּוֹתלשתות׃׃׃ 20:6 וַיָּבֹא֩וַיָּבֹאויבא מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֜ןוְאַהֲרֹןואהרן מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הַקָּהָ֗להַקָּהָלהקהל אֶלאֶלאל־־־פֶּ֙תַח֙פֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם וַיֵּרָ֥אוַיֵּרָאוירא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ פפפ
20:7 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 20:8 קַ֣חקַחקח אֶתאֶתאת־־־הַמַּטֶּ֗ההַמַּטֶּההמטה וְהַקְהֵ֤לוְהַקְהֵלוהקהל אֶתאֶתאת־־־הָעֵדָה֙הָעֵדָההעדה אַתָּה֙אַתָּהאתה וְאַהֲרֹ֣ןוְאַהֲרֹןואהרן אָחִ֔יךָאָחִיךָאחיך וְדִבַּרְתֶּ֧םוְדִבַּרְתֶּםודברתם אֶלאֶלאל־־־הַסֶּ֛לַעהַסֶּלַעהסלע לְעֵינֵיהֶ֖םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם וְנָתַ֣ןוְנָתַןונתן מֵימָ֑יומֵימָיומימיו וְהוֹצֵאתָ֨וְהוֹצֵאתָוהוצאת לָהֶ֥םלָהֶםלהם מַ֙יִם֙מַיִםמים מִןמִןמן־־־הַסֶּ֔לַעהַסֶּלַעהסלע וְהִשְׁקִיתָ֥וְהִשְׁקִיתָוהשקית אֶתאֶתאת־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּעִירָֽםבְּעִירָםבעירם׃׃׃ 20:9 וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַמַּטֶּ֖ההַמַּטֶּההמטה מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּֽהוּצִוָּהוּצוהו׃׃׃ 20:10 וַיַּקְהִ֜לוּוַיַּקְהִלוּויקהלו מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֛ןוְאַהֲרֹןואהרן אֶתאֶתאת־־־הַקָּהָ֖להַקָּהָלהקהל אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַסָּ֑לַעהַסָּלַעהסלע וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֗םלָהֶםלהם שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָא֙נָאנא הַמֹּרִ֔יםהַמֹּרִיםהמרים הֲמִןהֲמִןהמן־־־הַסֶּ֣לַעהַסֶּלַעהסלע הַזֶּ֔ההַזֶּההזה נוֹצִ֥יאנוֹצִיאנוציא לָכֶ֖םלָכֶםלכם מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 20:11 וַיָּ֨רֶםוַיָּרֶםוירם מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־יָד֗וֹיָדוֹידו וַיַּ֧ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַסֶּ֛לַעהַסֶּלַעהסלע בְּמַטֵּ֖הוּבְּמַטֵּהוּבמטהו פַּעֲמָ֑יִםפַּעֲמָיִםפעמים וַיֵּצְאוּ֙וַיֵּצְאוּויצאו מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וַתֵּ֥שְׁתְּוַתֵּשְׁתְּותשת הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה וּבְעִירָֽםוּבְעִירָםובעירם׃׃׃ ססס 20:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹן֒אַהֲרֹןאהרן יַ֚עַןיַעַןיען לֹאלֹאלא־־־הֶאֱמַנְתֶּ֣םהֶאֱמַנְתֶּםהאמנתם בִּ֔יבִּיבי לְהַ֨קְדִּישֵׁ֔נִילְהַקְדִּישֵׁנִילהקדישני לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לָכֵ֗ןלָכֵןלכן לֹ֤אלֹאלא תָבִ֙יאוּ֙תָבִיאוּתביאו אֶתאֶתאת־־־הַקָּהָ֣להַקָּהָלהקהל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 20:13 הֵ֚מָּההֵמָּההמה מֵ֣ימֵימי מְרִיבָ֔המְרִיבָהמריבה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָב֥וּרָבוּרבו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּקָּדֵ֖שׁוַיִּקָּדֵשׁויקדש בָּֽםבָּםבם׃׃׃ ססס 20:14 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה מַלְאָכִ֛יםמַלְאָכִיםמלאכים מִקָּדֵ֖שׁמִקָּדֵשׁמקדש אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֱד֑וֹםאֱדוֹםאדום כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אָחִ֣יךָאָחִיךָאחיך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַתְּלָאָ֖ההַתְּלָאָההתלאה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מְצָאָֽתְנוּמְצָאָתְנוּמצאתנו׃׃׃ 20:15 וַיֵּרְד֤וּוַיֵּרְדוּוירדו אֲבֹתֵ֙ינוּ֙אֲבֹתֵינוּאבתינו מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה וַנֵּ֥שֶׁבוַנֵּשֶׁבונשב בְּמִצְרַ֖יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וַיָּרֵ֥עוּוַיָּרֵעוּוירעו לָ֛נוּלָנוּלנו מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְלַאֲבֹתֵֽינוּוְלַאֲבֹתֵינוּולאבתינו׃׃׃ 20:16 וַנִּצְעַ֤קוַנִּצְעַקונצעק אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע קֹלֵ֔נוּקֹלֵנוּקלנו וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָ֔ךְמַלְאָךְמלאך וַיֹּצִאֵ֖נוּוַיֹּצִאֵנוּויצאנו מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו בְקָדֵ֔שׁבְקָדֵשׁבקדש עִ֖ירעִירעיר קְצֵ֥הקְצֵהקצה גְבוּלֶֽךָגְבוּלֶךָגבולך׃׃׃ 20:17 נַעְבְּרָהנַעְבְּרָהנעברה־־־נָּ֣אנָּאנא בְאַרְצֶ֗ךָבְאַרְצֶךָבארצך לֹ֤אלֹאלא נַעֲבֹר֙נַעֲבֹרנעבר בְּשָׂדֶ֣הבְּשָׂדֶהבשדה וּבְכֶ֔רֶםוּבְכֶרֶםובכרם וְלֹ֥אוְלֹאולא נִשְׁתֶּ֖הנִשְׁתֶּהנשתה מֵ֣ימֵימי בְאֵ֑רבְאֵרבאר דֶּ֧רֶךְדֶּרֶךְדרך הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נֵלֵ֗ךְנֵלֵךְנלך לֹ֤אלֹאלא נִטֶּה֙נִטֶּהנטה יָמִ֣יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֔אולוּשְׂמֹאולושמאול עַ֥דעַדעד אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־נַעֲבֹ֖רנַעֲבֹרנעבר גְּבוּלֶֽךָגְּבוּלֶךָגבולך׃׃׃ 20:18 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום לֹ֥אלֹאלא תַעֲבֹ֖רתַעֲבֹרתעבר בִּ֑יבִּיבי פֶּןפֶּןפן־־־בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב אֵצֵ֥אאֵצֵאאצא לִקְרָאתֶֽךָלִקְרָאתֶךָלקראתך׃׃׃ 20:19 וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֥יואֵלָיואליו בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֘ליִשְׂרָאֵלישראל בַּֽמְסִלָּ֣הבַּמְסִלָּהבמסלה נַעֲלֶה֒נַעֲלֶהנעלה וְאִםוְאִםואם־־־מֵימֶ֤יךָמֵימֶיךָמימיך נִשְׁתֶּה֙נִשְׁתֶּהנשתה אֲנִ֣יאֲנִיאני וּמִקְנַ֔יוּמִקְנַיומקני וְנָתַתִּ֖יוְנָתַתִּיונתתי מִכְרָ֑םמִכְרָםמכרם רַ֥קרַקרק אֵיןאֵיןאין־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר בְּרַגְלַ֥יבְּרַגְלַיברגלי אֶֽעֱבֹֽרָהאֶעֱבֹרָהאעברה׃׃׃ 20:20 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא תַעֲבֹ֑רתַעֲבֹרתעבר וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא אֱדוֹם֙אֱדוֹםאדום לִקְרָאת֔וֹלִקְרָאתוֹלקראתו בְּעַ֥םבְּעַםבעם כָּבֵ֖דכָּבֵדכבד וּבְיָ֥דוּבְיָדוביד חֲזָקָֽהחֲזָקָהחזקה׃׃׃ 20:21 וַיְמָאֵ֣ןוַיְמָאֵןוימאן ׀׀׀ אֱד֗וֹםאֱדוֹםאדום נְתֹן֙נְתֹןנתן אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עֲבֹ֖רעֲבֹרעבר בִּגְבֻל֑וֹבִּגְבֻלוֹבגבלו וַיֵּ֥טוַיֵּטויט יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ פפפ
20:22 וַיִּסְע֖וּוַיִּסְעוּויסעו מִקָּדֵ֑שׁמִקָּדֵשׁמקדש וַיָּבֹ֧אוּוַיָּבֹאוּויבאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה הֹ֥רהֹרהר הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 20:23 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן בְּהֹ֣רבְּהֹרבהר הָהָ֑רהָהָרההר עַלעַלעל־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־אֱד֖וֹםאֱדוֹםאדום לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 20:24 יֵאָסֵ֤ףיֵאָסֵףיאסף אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־עַמָּ֔יועַמָּיועמיו כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָבֹא֙יָבֹאיבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֛לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מְרִיתֶ֥םמְרִיתֶםמריתם אֶתאֶתאת־־־פִּ֖יפִּיפי לְמֵ֥ילְמֵילמי מְרִיבָֽהמְרִיבָהמריבה׃׃׃ 20:25 קַ֚חקַחקח אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶלְעָזָ֖ראֶלְעָזָראלעזר בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וְהַ֥עַלוְהַעַלוהעל אֹתָ֖םאֹתָםאתם הֹ֥רהֹרהר הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 20:26 וְהַפְשֵׁ֤טוְהַפְשֵׁטוהפשט אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְהִלְבַּשְׁתָּ֖םוְהִלְבַּשְׁתָּםוהלבשתם אֶתאֶתאת־־־אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וְאַהֲרֹ֥ןוְאַהֲרֹןואהרן יֵאָסֵ֖ףיֵאָסֵףיאסף וּמֵ֥תוּמֵתומת שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 20:27 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַֽיַּעֲלוּ֙וַיַּעֲלוּויעלו אֶלאֶלאל־־־הֹ֣רהֹרהר הָהָ֔רהָהָרההר לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 20:28 וַיַּפְשֵׁט֩וַיַּפְשֵׁטויפשט מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֗יובְּגָדָיובגדיו וַיַּלְבֵּ֤שׁוַיַּלְבֵּשׁוילבש אֹתָם֙אֹתָםאתם אֶתאֶתאת־־־אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו וַיָּ֧מָתוַיָּמָתוימת אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן שָׁ֖םשָׁםשם בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הָהָ֑רהָהָרההר וַיֵּ֧רֶדוַיֵּרֶדוירד מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה וְאֶלְעָזָ֖רוְאֶלְעָזָרואלעזר מִןמִןמן־־־הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 20:29 וַיִּרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה כִּ֥יכִּיכי גָוַ֖עגָוַעגוע אַהֲרֹ֑ןאַהֲרֹןאהרן וַיִּבְכּ֤וּוַיִּבְכּוּויבכו אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים י֔וֹםיוֹםיום כֹּ֖לכֹּלכל בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain