Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 22

22:1 וַיִּסְע֖וּוַיִּסְעוּויסעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיַּחֲנוּ֙וַיַּחֲנוּויחנו בְּעַֽרְב֣וֹתבְּעַרְבוֹתבערבות מוֹאָ֔במוֹאָבמואב מֵעֵ֖בֶרמֵעֵבֶרמעבר לְיַרְדֵּ֥ןלְיַרְדֵּןלירדן יְרֵחֽוֹיְרֵחוֹירחו׃׃׃ ססס 22:2 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא בָּלָ֖קבָּלָקבלק בֶּןבֶּןבן־־־צִפּ֑וֹרצִפּוֹרצפור אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לָֽאֱמֹרִֽילָאֱמֹרִילאמרי׃׃׃ 22:3 וַיָּ֨גָרוַיָּגָרויגר מוֹאָ֜במוֹאָבמואב מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני הָעָ֛םהָעָםהעם מְאֹ֖דמְאֹדמאד כִּ֣יכִּיכי רַברַברב־־־ה֑וּאהוּאהוא וַיָּ֣קָץוַיָּקָץויקץ מוֹאָ֔במוֹאָבמואב מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 22:4 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מוֹאָ֜במוֹאָבמואב אֶלאֶלאל־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני מִדְיָ֗ןמִדְיָןמדין עַתָּ֞העַתָּהעתה יְלַחֲכ֤וּיְלַחֲכוּילחכו הַקָּהָל֙הַקָּהָלהקהל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־סְבִ֣יבֹתֵ֔ינוּסְבִיבֹתֵינוּסביבתינו כִּלְחֹ֣ךְכִּלְחֹךְכלחך הַשּׁ֔וֹרהַשּׁוֹרהשור אֵ֖תאֵתאת יֶ֣רֶקיֶרֶקירק הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וּבָלָ֧קוּבָלָקובלק בֶּןבֶּןבן־־־צִפּ֛וֹרצִפּוֹרצפור מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך לְמוֹאָ֖בלְמוֹאָבלמואב בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִֽואהַהִואההוא׃׃׃ 22:5 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֜יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֣םבִּלְעָםבלעם בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֗וֹרבְּעוֹרבעור פְּ֠תוֹרָהפְּתוֹרָהפתורה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַנָּהָ֛רהַנָּהָרהנהר אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו לִקְרֹאלִקְרֹאלקרא־־־ל֑וֹלוֹלו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הִ֠נֵּההִנֵּההנה עַ֣םעַםעם יָצָ֤איָצָאיצא מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים הִנֵּ֤ההִנֵּההנה כִסָּה֙כִסָּהכסה אֶתאֶתאת־־־עֵ֣יןעֵיןעין הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְה֥וּאוְהוּאוהוא יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב מִמֻּלִֽימִמֻּלִיממלי׃׃׃ 22:6 וְעַתָּה֩וְעַתָּהועתה לְכָהלְכָהלכה־־־נָּ֨אנָּאנא אָֽרָהאָרָהארה־־־לִּ֜ילִּילי אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֗ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־עָצ֥וּםעָצוּםעצום הוּא֙הוּאהוא מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני אוּלַ֤יאוּלַיאולי אוּכַל֙אוּכַלאוכל נַכֶּהנַכֶּהנכה־־־בּ֔וֹבּוֹבו וַאֲגָרְשֶׁ֖נּוּוַאֲגָרְשֶׁנּוּואגרשנו מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֣יכִּיכי יָדַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֵ֤תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּבָרֵךְ֙תְּבָרֵךְתברך מְבֹרָ֔ךְמְבֹרָךְמברך וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר תָּאֹ֖רתָּאֹרתאר יוּאָֽריוּאָריואר׃׃׃ 22:7 וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו זִקְנֵ֤יזִקְנֵיזקני מוֹאָב֙מוֹאָבמואב וְזִקְנֵ֣יוְזִקְנֵיוזקני מִדְיָ֔ןמִדְיָןמדין וּקְסָמִ֖יםוּקְסָמִיםוקסמים בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיְדַבְּר֥וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלָ֖יואֵלָיואליו דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי בָלָֽקבָלָקבלק׃׃׃ 22:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם לִ֤ינוּלִינוּלינו פֹה֙פֹהפה הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה וַהֲשִׁבֹתִ֤יוַהֲשִׁבֹתִיוהשבתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם דָּבָ֔רדָּבָרדבר כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיֵּשְׁב֥וּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָׂרֵֽישָׂרֵישרי־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב עִםעִםעם־־־בִּלְעָֽםבִּלְעָםבלעם׃׃׃ 22:9 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֛ימִימי הָאֲנָשִׁ֥יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 22:10 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָ֖םבִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בָּלָ֧קבָּלָקבלק בֶּןבֶּןבן־־־צִפֹּ֛רצִפֹּרצפר מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֖במוֹאָבמואב שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 22:11 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הָעָם֙הָעָםהעם הַיֹּצֵ֣אהַיֹּצֵאהיצא מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וַיְכַ֖סוַיְכַסויכס אֶתאֶתאת־־־עֵ֣יןעֵיןעין הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ עַתָּ֗העַתָּהעתה לְכָ֤הלְכָהלכה קָֽבָהקָבָהקבה־־־לִּי֙לִּילי אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אוּלַ֥יאוּלַיאולי אוּכַ֛לאוּכַלאוכל לְהִלָּ֥חֶםלְהִלָּחֶםלהלחם בּ֖וֹבּוֹבו וְגֵרַשְׁתִּֽיווְגֵרַשְׁתִּיווגרשתיו׃׃׃ 22:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם לֹ֥אלֹאלא תֵלֵ֖ךְתֵלֵךְתלך עִמָּהֶ֑םעִמָּהֶםעמהם לֹ֤אלֹאלא תָאֹר֙תָאֹרתאר אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כִּ֥יכִּיכי בָר֖וּךְבָרוּךְברוך הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 22:13 וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי בָלָ֔קבָלָקבלק לְכ֖וּלְכוּלכו אֶֽלאֶלאל־־־אַרְצְכֶ֑םאַרְצְכֶםארצכם כִּ֚יכִּיכי מֵאֵ֣ןמֵאֵןמאן יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְתִתִּ֖ילְתִתִּילתתי לַהֲלֹ֥ךְלַהֲלֹךְלהלך עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 22:14 וַיָּק֙וּמוּ֙וַיָּקוּמוּויקומו שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֑קבָּלָקבלק וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מֵאֵ֥ןמֵאֵןמאן בִּלְעָ֖םבִּלְעָםבלעם הֲלֹ֥ךְהֲלֹךְהלך עִמָּֽנוּעִמָּנוּעמנו׃׃׃ 22:15 וַיֹּ֥סֶףוַיֹּסֶףויסף ע֖וֹדעוֹדעוד בָּלָ֑קבָּלָקבלק שְׁלֹ֣חַשְׁלֹחַשלח שָׂרִ֔יםשָׂרִיםשרים רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים וְנִכְבָּדִ֖יםוְנִכְבָּדִיםונכבדים מֵאֵֽלֶּהמֵאֵלֶּהמאלה׃׃׃ 22:16 וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֗וֹלוֹלו כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר בָּלָ֣קבָּלָקבלק בֶּןבֶּןבן־־־צִפּ֔וֹרצִפּוֹרצפור אַלאַלאל־־־נָ֥אנָאנא תִמָּנַ֖עתִמָּנַעתמנע מֵהֲלֹ֥ךְמֵהֲלֹךְמהלך אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 22:17 כִּֽיכִּיכי־־־כַבֵּ֤דכַבֵּדכבד אֲכַבֶּדְךָ֙אֲכַבֶּדְךָאכבדך מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֹּאמַ֥רתֹּאמַרתאמר אֵלַ֖יאֵלַיאלי אֶֽעֱשֶׂ֑האֶעֱשֶׂהאעשה וּלְכָהוּלְכָהולכה־־־נָּא֙נָּאנא קָֽבָהקָבָהקבה־־־לִּ֔ילִּילי אֵ֖תאֵתאת הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 22:18 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען בִּלְעָ֗םבִּלְעָםבלעם וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי בָלָ֔קבָלָקבלק אִםאִםאם־־־יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־לִ֥ילִילי בָלָ֛קבָלָקבלק מְלֹ֥אמְלֹאמלא בֵית֖וֹבֵיתוֹביתו כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֑בוְזָהָבוזהב לֹ֣אלֹאלא אוּכַ֗לאוּכַלאוכל לַעֲבֹר֙לַעֲבֹרלעבר אֶתאֶתאת־־־פִּי֙פִּיפי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יאֱלֹהָיאלהי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות קְטַנָּ֖הקְטַנָּהקטנה א֥וֹאוֹאו גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ 22:19 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שְׁב֨וּשְׁבוּשבו נָ֥אנָאנא בָזֶ֛הבָזֶהבזה גַּםגַּםגם־־־אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה וְאֵ֣דְעָ֔הוְאֵדְעָהואדעה מַהמַהמה־־־יֹּסֵ֥ףיֹּסֵףיסף יְהוָ֖היְהוָהיהוה דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר עִמִּֽיעִמִּיעמי׃׃׃ 22:20 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָם֮בִּלְעָםבלעם לַיְלָה֒לַיְלָהלילה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו אִםאִםאם־־־לִקְרֹ֤אלִקְרֹאלקרא לְךָ֙לְךָלך בָּ֣אוּבָּאוּבאו הָאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים ק֖וּםקוּםקום לֵ֣ךְלֵךְלך אִתָּ֑םאִתָּםאתם וְאַ֗ךְוְאַךְואך אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך אֹת֥וֹאֹתוֹאתו תַעֲשֶֽׂהתַעֲשֶׂהתעשה׃׃׃ 22:21 וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַֽיַּחֲבֹ֖שׁוַיַּחֲבֹשׁויחבש אֶתאֶתאת־־־אֲתֹנ֑וֹאֲתֹנוֹאתנו וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך עִםעִםעם־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 22:22 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֣ףאַףאף אֱלֹהִים֮אֱלֹהִיםאלהים כִּֽיכִּיכי־־־הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך הוּא֒הוּאהוא וַיִּתְיַצֵּ֞בוַיִּתְיַצֵּבויתיצב מַלְאַ֧ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֛היְהוָהיהוה בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך לְשָׂטָ֣ןלְשָׂטָןלשטן ל֑וֹלוֹלו וְהוּא֙וְהוּאוהוא רֹכֵ֣ברֹכֵברכב עַלעַלעל־־־אֲתֹנ֔וֹאֲתֹנוֹאתנו וּשְׁנֵ֥יוּשְׁנֵיושני נְעָרָ֖יונְעָרָיונעריו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 22:23 וַתֵּ֣רֶאוַתֵּרֶאותרא הָאָתוֹן֩הָאָתוֹןהאתון אֶתאֶתאת־־־מַלְאַ֨ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֜היְהוָהיהוה נִצָּ֣בנִצָּבנצב בַּדֶּ֗רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְחַרְבּ֤וֹוְחַרְבּוֹוחרבו שְׁלוּפָה֙שְׁלוּפָהשלופה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וַתֵּ֤טוַתֵּטותט הָֽאָתוֹן֙הָאָתוֹןהאתון מִןמִןמן־־־הַדֶּ֔רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם אֶתאֶתאת־־־הָ֣אָת֔וֹןהָאָתוֹןהאתון לְהַטֹּתָ֖הּלְהַטֹּתָהּלהטתה הַדָּֽרֶךְהַדָּרֶךְהדרך׃׃׃ 22:24 וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּמִשְׁע֖וֹלבְּמִשְׁעוֹלבמשעול הַכְּרָמִ֑יםהַכְּרָמִיםהכרמים גָּדֵ֥רגָּדֵרגדר מִזֶּ֖המִזֶּהמזה וְגָדֵ֥רוְגָדֵרוגדר מִזֶּֽהמִזֶּהמזה׃׃׃ 22:25 וַתֵּ֨רֶאוַתֵּרֶאותרא הָאָת֜וֹןהָאָתוֹןהאתון אֶתאֶתאת־־־מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַתִּלָּחֵץ֙וַתִּלָּחֵץותלחץ אֶלאֶלאל־־־הַקִּ֔ירהַקִּירהקיר וַתִּלְחַ֛ץוַתִּלְחַץותלחץ אֶתאֶתאת־־־רֶ֥גֶלרֶגֶלרגל בִּלְעָ֖םבִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־הַקִּ֑ירהַקִּירהקיר וַיֹּ֖סֶףוַיֹּסֶףויסף לְהַכֹּתָֽהּלְהַכֹּתָהּלהכתה׃׃׃ 22:26 וַיּ֥וֹסֶףוַיּוֹסֶףויוסף מַלְאַךְמַלְאַךְמלאך־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֲב֑וֹרעֲבוֹרעבור וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום צָ֔רצָרצר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך לִנְט֖וֹתלִנְטוֹתלנטות יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹֽאולוּשְׂמֹאולושמאול׃׃׃ 22:27 וַתֵּ֤רֶאוַתֵּרֶאותרא הָֽאָתוֹן֙הָאָתוֹןהאתון אֶתאֶתאת־־־מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתִּרְבַּ֖ץוַתִּרְבַּץותרבץ תַּ֣חַתתַּחַתתחת בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֣ףאַףאף בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הָאָת֖וֹןהָאָתוֹןהאתון בַּמַּקֵּֽלבַּמַּקֵּלבמקל׃׃׃ 22:28 וַיִּפְתַּ֥חוַיִּפְתַּחויפתח יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יפִּיפי הָאָת֑וֹןהָאָתוֹןהאתון וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לְבִלְעָם֙לְבִלְעָםלבלעם מֶהמֶהמה־־־עָשִׂ֣יתִֽיעָשִׂיתִיעשיתי לְךָ֔לְךָלך כִּ֣יכִּיכי הִכִּיתַ֔נִיהִכִּיתַנִיהכיתני זֶ֖הזֶהזה שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש רְגָלִֽיםרְגָלִיםרגלים׃׃׃ 22:29 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם לָֽאָת֔וֹןלָאָתוֹןלאתון כִּ֥יכִּיכי הִתְעַלַּ֖לְתְּהִתְעַלַּלְתְּהתעללת בִּ֑יבִּיבי ל֤וּלוּלו יֶשׁיֶשׁיש־־־חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב בְּיָדִ֔יבְּיָדִיבידי כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֖העַתָּהעתה הֲרַגְתִּֽיךְהֲרַגְתִּיךְהרגתיך׃׃׃ 22:30 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאָת֜וֹןהָאָתוֹןהאתון אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֗םבִּלְעָםבלעם הֲלוֹא֩הֲלוֹאהלוא אָנֹכִ֨יאָנֹכִיאנכי אֲתֹֽנְךָ֜אֲתֹנְךָאתנך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָכַ֣בְתָּרָכַבְתָּרכבת עָלַ֗יעָלַיעלי מֵעֽוֹדְךָ֙מֵעוֹדְךָמעודך עַדעַדעד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה הַֽהַסְכֵּ֣ןהַהַסְכֵּןההסכן הִסְכַּ֔נְתִּיהִסְכַּנְתִּיהסכנתי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְךָ֖לְךָלך כֹּ֑הכֹּהכה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 22:31 וַיְגַ֣לוַיְגַלויגל יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני בִלְעָם֒בִלְעָםבלעם וַיַּ֞רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־מַלְאַ֤ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה נִצָּ֣בנִצָּבנצב בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְחַרְבּ֥וֹוְחַרְבּוֹוחרבו שְׁלֻפָ֖השְׁלֻפָהשלפה בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וַיִּקֹּ֥דוַיִּקֹּדויקד וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לְאַפָּֽיולְאַפָּיולאפיו׃׃׃ 22:32 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־מָ֗המָהמה הִכִּ֙יתָ֙הִכִּיתָהכית אֶתאֶתאת־־־אֲתֹ֣נְךָ֔אֲתֹנְךָאתנך זֶ֖הזֶהזה שָׁל֣וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש רְגָלִ֑יםרְגָלִיםרגלים הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי יָצָ֣אתִייָצָאתִייצאתי לְשָׂטָ֔ןלְשָׂטָןלשטן כִּֽיכִּיכי־־־יָרַ֥טיָרַטירט הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך לְנֶגְדִּֽילְנֶגְדִּילנגדי׃׃׃ 22:33 וַתִּרְאַ֙נִי֙וַתִּרְאַנִיותראני הָֽאָת֔וֹןהָאָתוֹןהאתון וַתֵּ֣טוַתֵּטותט לְפָנַ֔ילְפָנַילפני זֶ֖הזֶהזה שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש רְגָלִ֑יםרְגָלִיםרגלים אוּלַי֙אוּלַיאולי נָטְתָ֣הנָטְתָהנטתה מִפָּנַ֔ימִפָּנַימפני כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֛העַתָּהעתה גַּםגַּםגם־־־אֹתְכָ֥האֹתְכָהאתכה הָרַ֖גְתִּיהָרַגְתִּיהרגתי וְאוֹתָ֥הּוְאוֹתָהּואותה הֶחֱיֵֽיתִיהֶחֱיֵיתִיהחייתי׃׃׃ 22:34 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָ֜םבִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־מַלְאַ֤ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה חָטָ֔אתִיחָטָאתִיחטאתי כִּ֚יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֛האַתָּהאתה נִצָּ֥בנִצָּבנצב לִקְרָאתִ֖ילִקְרָאתִילקראתי בַּדָּ֑רֶךְבַּדָּרֶךְבדרך וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־רַ֥ערַערע בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך אָשׁ֥וּבָהאָשׁוּבָהאשובה לִּֽילִּילי׃׃׃ 22:35 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר מַלְאַ֨ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֗םבִּלְעָםבלעם לֵ֚ךְלֵךְלך עִםעִםעם־־־הָ֣אֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְאֶ֗פֶסוְאֶפֶסואפס אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך אֹת֣וֹאֹתוֹאתו תְדַבֵּ֑רתְדַבֵּרתדבר וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בִּלְעָ֖םבִּלְעָםבלעם עִםעִםעם־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי בָלָֽקבָלָקבלק׃׃׃ 22:36 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע בָּלָ֖קבָּלָקבלק כִּ֣יכִּיכי בָ֣אבָאבא בִלְעָ֑םבִלְעָםבלעם וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא לִקְרָאת֜וֹלִקְרָאתוֹלקראתו אֶלאֶלאל־־־עִ֣ירעִירעיר מוֹאָ֗במוֹאָבמואב אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול אַרְנֹ֔ןאַרְנֹןארנן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בִּקְצֵ֥הבִּקְצֵהבקצה הַגְּבֽוּלהַגְּבוּלהגבול׃׃׃ 22:37 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּלָ֜קבָּלָקבלק אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֗םבִּלְעָםבלעם הֲלֹא֩הֲלֹאהלא שָׁלֹ֨חַשָׁלֹחַשלח שָׁלַ֤חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך לִקְרֹאלִקְרֹאלקרא־־־לָ֔ךְלָךְלך לָ֥מָּהלָמָּהלמה לֹאלֹאלא־־־הָלַ֖כְתָּהָלַכְתָּהלכת אֵלָ֑יאֵלָיאלי הַֽאֻמְנָ֔םהַאֻמְנָםהאמנם לֹ֥אלֹאלא אוּכַ֖לאוּכַלאוכל כַּבְּדֶֽךָכַּבְּדֶךָכבדך׃׃׃ 22:38 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָ֜םבִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֗קבָּלָקבלק הִֽנֵּההִנֵּההנה־־־בָ֙אתִי֙בָאתִיבאתי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך עַתָּ֕העַתָּהעתה הֲיָכ֥וֹלהֲיָכוֹלהיכול אוּכַ֖לאוּכַלאוכל דַּבֵּ֣רדַּבֵּרדבר מְא֑וּמָהמְאוּמָהמאומה הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָשִׂ֧יםיָשִׂיםישים אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים בְּפִ֖יבְּפִיבפי אֹת֥וֹאֹתוֹאתו אֲדַבֵּֽראֲדַבֵּראדבר׃׃׃ 22:39 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בִּלְעָ֖םבִּלְעָםבלעם עִםעִםעם־־־בָּלָ֑קבָּלָקבלק וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו קִרְיַ֥תקִרְיַתקרית חֻצֽוֹתחֻצוֹתחצות׃׃׃ 22:40 וַיִּזְבַּ֥חוַיִּזְבַּחויזבח בָּלָ֖קבָּלָקבלק בָּקָ֣רבָּקָרבקר וָצֹ֑אןוָצֹאןוצאן וַיְשַׁלַּ֣חוַיְשַׁלַּחוישלח לְבִלְעָ֔םלְבִלְעָםלבלעם וְלַשָּׂרִ֖יםוְלַשָּׂרִיםולשרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 22:41 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח בָּלָק֙בָּלָקבלק אֶתאֶתאת־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַֽיַּעֲלֵ֖הוּוַיַּעֲלֵהוּויעלהו בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות בָּ֑עַלבָּעַלבעל וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם קְצֵ֥הקְצֵהקצה הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain