Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 31

31:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 31:2 נְקֹ֗םנְקֹםנקם נִקְמַת֙נִקְמַתנקמת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת הַמִּדְיָנִ֑יםהַמִּדְיָנִיםהמדינים אַחַ֖ראַחַראחר תֵּאָסֵ֥ףתֵּאָסֵףתאסף אֶלאֶלאל־־־עַמֶּֽיךָעַמֶּיךָעמיך׃׃׃ 31:3 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הֵחָלְצ֧וּהֵחָלְצוּהחלצו מֵאִתְּכֶ֛םמֵאִתְּכֶםמאתכם אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים לַצָּבָ֑אלַצָּבָאלצבא וְיִהְיוּ֙וְיִהְיוּויהיו עַלעַלעל־־־מִדְיָ֔ןמִדְיָןמדין לָתֵ֥תלָתֵתלתת נִקְמַתנִקְמַתנקמת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּמִדְיָֽןבְּמִדְיָןבמדין׃׃׃ 31:4 אֶ֚לֶףאֶלֶףאלף לַמַּטֶּ֔הלַמַּטֶּהלמטה אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף לַמַּטֶּ֑הלַמַּטֶּהלמטה לְכֹל֙לְכֹללכל מַטּ֣וֹתמַטּוֹתמטות יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל תִּשְׁלְח֖וּתִּשְׁלְחוּתשלחו לַצָּבָֽאלַצָּבָאלצבא׃׃׃ 31:5 וַיִּמָּֽסְרוּ֙וַיִּמָּסְרוּוימסרו מֵאַלְפֵ֣ימֵאַלְפֵימאלפי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף לַמַּטֶּ֑הלַמַּטֶּהלמטה שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף חֲלוּצֵ֥יחֲלוּצֵיחלוצי צָבָֽאצָבָאצבא׃׃׃ 31:6 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח אֹתָ֥םאֹתָםאתם מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף לַמַּטֶּ֖הלַמַּטֶּהלמטה לַצָּבָ֑אלַצָּבָאלצבא אֹ֠תָםאֹתָםאתם וְאֶתוְאֶתואת־־־פִּ֨ינְחָ֜ספִּינְחָספינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֤ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי הַקֹּ֛דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וַחֲצֹצְר֥וֹתוַחֲצֹצְרוֹתוחצצרות הַתְּרוּעָ֖ההַתְּרוּעָההתרועה בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 31:7 וַֽיִּצְבְּאוּ֙וַיִּצְבְּאוּויצבאו עַלעַלעל־־־מִדְיָ֔ןמִדְיָןמדין כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיַּֽהַרְג֖וּוַיַּהַרְגוּויהרגו כָּלכָּלכל־־־זָכָֽרזָכָרזכר׃׃׃ 31:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכֵ֨ימַלְכֵימלכי מִדְיָ֜ןמִדְיָןמדין הָרְג֣וּהָרְגוּהרגו עַלעַלעל־־־חַלְלֵיהֶ֗םחַלְלֵיהֶםחלליהם אֶתאֶתאת־־־אֱוִ֤יאֱוִיאוי וְאֶתוְאֶתואת־־־רֶ֙קֶם֙רֶקֶםרקם וְאֶתוְאֶתואת־־־צ֤וּרצוּרצור וְאֶתוְאֶתואת־־־חוּר֙חוּרחור וְאֶתוְאֶתואת־־־רֶ֔בַערֶבַערבע חֲמֵ֖שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי מִדְיָ֑ןמִדְיָןמדין וְאֵת֙וְאֵתואת בִּלְעָ֣םבִּלְעָםבלעם בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֔וֹרבְּעוֹרבעור הָרְג֖וּהָרְגוּהרגו בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 31:9 וַיִּשְׁבּ֧וּוַיִּשְׁבּוּוישבו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־נְשֵׁ֥ינְשֵׁינשי מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין וְאֶתוְאֶתואת־־־טַפָּ֑םטַפָּםטפם וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בְּהֶמְתָּ֧םבְּהֶמְתָּםבהמתם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־מִקְנֵהֶ֛םמִקְנֵהֶםמקנהם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־חֵילָ֖םחֵילָםחילם בָּזָֽזוּבָּזָזוּבזזו׃׃׃ 31:10 וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עָרֵיהֶם֙עָרֵיהֶםעריהם בְּמ֣וֹשְׁבֹתָ֔םבְּמוֹשְׁבֹתָםבמושבתם וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־טִֽירֹתָ֑םטִירֹתָםטירתם שָׂרְפ֖וּשָׂרְפוּשרפו בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 31:11 וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁלָ֔להַשָּׁלָלהשלל וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַמַּלְק֑וֹחַהַמַּלְקוֹחַהמלקוח בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָֽהוּבַבְּהֵמָהובבהמה׃׃׃ 31:12 וַיָּבִ֡אוּוַיָּבִאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֩מֹשֶׁהמשה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶלְעָזָ֨ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶלוְאֶלואל־־־עֲדַ֣תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁבִ֧יהַשְּׁבִיהשבי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּלְק֛וֹחַהַמַּלְקוֹחַהמלקוח וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁלָ֖להַשָּׁלָלהשלל אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה אֶלאֶלאל־־־עַֽרְבֹ֣תעַרְבֹתערבת מוֹאָ֔במוֹאָבמואב אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־יַרְדֵּ֥ןיַרְדֵּןירדן יְרֵחֽוֹיְרֵחוֹירחו׃׃׃ ססס 31:13 וַיֵּ֨צְא֜וּוַיֵּצְאוּויצאו מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה וְאֶלְעָזָ֧רוְאֶלְעָזָרואלעזר הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן וְכָלוְכָלוכל־־־נְשִׂיאֵ֥ינְשִׂיאֵינשיאי הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה לִקְרָאתָ֑םלִקְרָאתָםלקראתם אֶלאֶלאל־־־מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶֽהלַמַּחֲנֶהלמחנה׃׃׃ 31:14 וַיִּקְצֹ֣ףוַיִּקְצֹףויקצף מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה עַ֖לעַלעל פְּקוּדֵ֣יפְּקוּדֵיפקודי הֶחָ֑יִלהֶחָיִלהחיל שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי הָאֲלָפִים֙הָאֲלָפִיםהאלפים וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי הַמֵּא֔וֹתהַמֵּאוֹתהמאות הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים מִצְּבָ֥אמִצְּבָאמצבא הַמִּלְחָמָֽההַמִּלְחָמָההמלחמה׃׃׃ 31:15 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה הַֽחִיִּיתֶ֖םהַחִיִּיתֶםהחייתם כָּלכָּלכל־־־נְקֵבָֽהנְקֵבָהנקבה׃׃׃ 31:16 הֵ֣ןהֵןהן הֵ֜נָּההֵנָּההנה הָי֨וּהָיוּהיו לִבְנֵ֤ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם לִמְסָרלִמְסָרלמסר־־־מַ֥עַלמַעַלמעל בַּיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה עַלעַלעל־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־פְּע֑וֹרפְּעוֹרפעור וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי הַמַּגֵּפָ֖ההַמַּגֵּפָההמגפה בַּעֲדַ֥תבַּעֲדַתבעדת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:17 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הִרְג֥וּהִרְגוּהרגו כָלכָלכל־־־זָכָ֖רזָכָרזכר בַּטָּ֑ףבַּטָּףבטף וְכָלוְכָלוכל־־־אִשָּׁ֗האִשָּׁהאשה יֹדַ֥עַתיֹדַעַתידעת אִ֛ישׁאִישׁאיש לְמִשְׁכַּ֥בלְמִשְׁכַּבלמשכב זָכָ֖רזָכָרזכר הֲרֹֽגוּהֲרֹגוּהרגו׃׃׃ 31:18 וְכֹל֙וְכֹלוכל הַטַּ֣ףהַטַּףהטף בַּנָּשִׁ֔יםבַּנָּשִׁיםבנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָדְע֖וּיָדְעוּידעו מִשְׁכַּ֣במִשְׁכַּבמשכב זָכָ֑רזָכָרזכר הַחֲי֖וּהַחֲיוּהחיו לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 31:19 וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם חֲנ֛וּחֲנוּחנו מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֖הלַמַּחֲנֶהלמחנה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים כֹּל֩כֹּלכל הֹרֵ֨גהֹרֵגהרג נֶ֜פֶשׁנֶפֶשׁנפש וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ נֹגֵ֣עַנֹגֵעַנגע בֶּֽחָלָ֗לבֶּחָלָלבחלל תִּֽתְחַטְּא֞וּתִּתְחַטְּאוּתתחטאו בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁי֙הַשְּׁלִישִׁיהשלישי וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם וּשְׁבִיכֶֽםוּשְׁבִיכֶםושביכם׃׃׃ 31:20 וְכָלוְכָלוכל־־־בֶּ֧גֶדבֶּגֶדבגד וְכָלוְכָלוכל־־־כְּלִיכְּלִיכלי־־־ע֛וֹרעוֹרעור וְכָלוְכָלוכל־־־מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה עִזִּ֖יםעִזִּיםעזים וְכָלוְכָלוכל־־־כְּלִיכְּלִיכלי־־־עֵ֑ץעֵץעץ תִּתְחַטָּֽאוּתִּתְחַטָּאוּתתחטאו׃׃׃ ססס 31:21 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלְעָזָ֤ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַצָּבָ֔אהַצָּבָאהצבא הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה זֹ֚אתזֹאתזאת חֻקַּ֣תחֻקַּתחקת הַתּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 31:22 אַ֥ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־הַזָּהָ֖בהַזָּהָבהזהב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכָּ֑סֶףהַכָּסֶףהכסף אֶֽתאֶתאת־־־הַנְּחֹ֙שֶׁת֙הַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֶתאֶתאת־־־הַבַּרְזֶ֔להַבַּרְזֶלהברזל אֶֽתאֶתאת־־־הַבְּדִ֖ילהַבְּדִילהבדיל וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֹפָֽרֶתהָעֹפָרֶתהעפרת׃׃׃ 31:23 כָּלכָּלכל־־־דָּבָ֞רדָּבָרדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָבֹ֣איָבֹאיבא בָאֵ֗שׁבָאֵשׁבאש תַּעֲבִ֤ירוּתַּעֲבִירוּתעבירו בָאֵשׁ֙בָאֵשׁבאש וְטָהֵ֔רוְטָהֵרוטהר אַ֕ךְאַךְאך בְּמֵ֥יבְּמֵיבמי נִדָּ֖הנִדָּהנדה יִתְחַטָּ֑איִתְחַטָּאיתחטא וְכֹ֨לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָבֹ֛איָבֹאיבא בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש תַּעֲבִ֥ירוּתַּעֲבִירוּתעבירו בַמָּֽיִםבַמָּיִםבמים׃׃׃ 31:24 וְכִבַּסְתֶּ֧םוְכִבַּסְתֶּםוכבסתם בִּגְדֵיכֶ֛םבִּגְדֵיכֶםבגדיכם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וּטְהַרְתֶּ֑םוּטְהַרְתֶּםוטהרתם וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר תָּבֹ֥אוּתָּבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ פפפ
31:25 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 31:26 שָׂ֗אשָׂאשא אֵ֣תאֵתאת רֹ֤אשׁרֹאשׁראש מַלְק֙וֹחַ֙מַלְקוֹחַמלקוח הַשְּׁבִ֔יהַשְּׁבִיהשבי בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָ֑הוּבַבְּהֵמָהובבהמה אַתָּה֙אַתָּהאתה וְאֶלְעָזָ֣רוְאֶלְעָזָרואלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְרָאשֵׁ֖יוְרָאשֵׁיוראשי אֲב֥וֹתאֲבוֹתאבות הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 31:27 וְחָצִ֙יתָ֙וְחָצִיתָוחצית אֶתאֶתאת־־־הַמַּלְק֔וֹחַהַמַּלְקוֹחַהמלקוח בֵּ֚יןבֵּיןבין תֹּפְשֵׂ֣יתֹּפְשֵׂיתפשי הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה הַיֹּצְאִ֖יםהַיֹּצְאִיםהיצאים לַצָּבָ֑אלַצָּבָאלצבא וּבֵ֖יןוּבֵיןובין כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 31:28 וַהֲרֵמֹתָ֨וַהֲרֵמֹתָוהרמת מֶ֜כֶסמֶכֶסמכס לַֽיהוָ֗הלַיהוָהליהוה מֵאֵ֞תמֵאֵתמאת אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה הַיֹּצְאִ֣יםהַיֹּצְאִיםהיצאים לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא אֶחָ֣דאֶחָדאחד נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש מֵחֲמֵ֖שׁמֵחֲמֵשׁמחמש הַמֵּא֑וֹתהַמֵּאוֹתהמאות מִןמִןמן־־־הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם וּמִןוּמִןומן־־־הַבָּקָ֔רהַבָּקָרהבקר וּמִןוּמִןומן־־־הַחֲמֹרִ֖יםהַחֲמֹרִיםהחמרים וּמִןוּמִןומן־־־הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 31:29 מִמַּֽחֲצִיתָ֖םמִמַּחֲצִיתָםממחציתם תִּקָּ֑חוּתִּקָּחוּתקחו וְנָתַתָּ֛הוְנָתַתָּהונתתה לְאֶלְעָזָ֥רלְאֶלְעָזָרלאלעזר הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן תְּרוּמַ֥תתְּרוּמַתתרומת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:30 וּמִמַּחֲצִ֨תוּמִמַּחֲצִתוממחצת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל תִּקַּ֣חתִּקַּחתקח ׀׀׀ אֶחָ֣דאֶחָדאחד ׀׀׀ אָחֻ֣זאָחֻזאחז מִןמִןמן־־־הַחֲמִשִּׁ֗יםהַחֲמִשִּׁיםהחמשים מִןמִןמן־־־הָאָדָ֧םהָאָדָםהאדם מִןמִןמן־־־הַבָּקָ֛רהַבָּקָרהבקר מִןמִןמן־־־הַחֲמֹרִ֥יםהַחֲמֹרִיםהחמרים וּמִןוּמִןומן־־־הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַבְּהֵמָ֑ההַבְּהֵמָההבהמה וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה אֹתָם֙אֹתָםאתם לַלְוִיִּ֔םלַלְוִיִּםללוים שֹׁמְרֵ֕ישֹׁמְרֵישמרי מִשְׁמֶ֖רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת מִשְׁכַּ֥ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:31 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וְאֶלְעָזָ֖רוְאֶלְעָזָרואלעזר הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 31:32 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי הַמַּלְק֔וֹחַהַמַּלְקוֹחַהמלקוח יֶ֣תֶריֶתֶריתר הַבָּ֔זהַבָּזהבז אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּזְז֖וּבָּזְזוּבזזו עַ֣םעַםעם הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא צֹ֗אןצֹאןצאן שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף וְשִׁבְעִ֥יםוְשִׁבְעִיםושבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וַחֲמֵֽשֶׁתוַחֲמֵשֶׁתוחמשת־־־אֲלָפִֽיםאֲלָפִיםאלפים׃׃׃ 31:33 וּבָקָ֕רוּבָקָרובקר שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים וְשִׁבְעִ֖יםוְשִׁבְעִיםושבעים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 31:34 וַחֲמֹרִ֕יםוַחֲמֹרִיםוחמרים אֶחָ֥דאֶחָדאחד וְשִׁשִּׁ֖יםוְשִׁשִּׁיםוששים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 31:35 וְנֶ֣פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש אָדָ֔םאָדָםאדם מִןמִןמן־־־הַ֨נָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדְע֖וּיָדְעוּידעו מִשְׁכַּ֣במִשְׁכַּבמשכב זָכָ֑רזָכָרזכר כָּלכָּלכל־־־נֶ֕פֶשׁנֶפֶשׁנפש שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 31:36 וַתְּהִי֙וַתְּהִיותהי הַֽמֶּחֱצָ֔ההַמֶּחֱצָההמחצה חֵ֕לֶקחֵלֶקחלק הַיֹּצְאִ֖יםהַיֹּצְאִיםהיצאים בַּצָּבָ֑אבַּצָּבָאבצבא מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר הַצֹּ֗אןהַצֹּאןהצאן שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף וּשְׁלֹשִׁ֣יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וְשִׁבְעַ֥תוְשִׁבְעַתושבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וַחֲמֵ֥שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 31:37 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי הַמֶּ֥כֶסהַמֶּכֶסהמכס לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה מִןמִןמן־־־הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש וְשִׁבְעִֽיםוְשִׁבְעִיםושבעים׃׃׃ 31:38 וְהַ֨בָּקָ֔רוְהַבָּקָרוהבקר שִׁשָּׁ֥השִׁשָּׁהששה וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אָ֑לֶףאָלֶףאלף וּמִכְסָ֥םוּמִכְסָםומכסם לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים וְשִׁבְעִֽיםוְשִׁבְעִיםושבעים׃׃׃ 31:39 וַחֲמֹרִ֕יםוַחֲמֹרִיםוחמרים שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וַחֲמֵ֣שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות וּמִכְסָ֥םוּמִכְסָםומכסם לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֶחָ֥דאֶחָדאחד וְשִׁשִּֽׁיםוְשִׁשִּׁיםוששים׃׃׃ 31:40 וְנֶ֣פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש אָדָ֔םאָדָםאדם שִׁשָּׁ֥השִׁשָּׁהששה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אָ֑לֶףאָלֶףאלף וּמִכְסָם֙וּמִכְסָםומכסם לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 31:41 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־מֶ֙כֶס֙מֶכֶסמכס תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְאֶלְעָזָ֖רלְאֶלְעָזָרלאלעזר הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 31:42 וּמִֽמַּחֲצִ֖יתוּמִמַּחֲצִיתוממחצית בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר חָצָ֣החָצָהחצה מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה מִןמִןמן־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַצֹּבְאִֽיםהַצֹּבְאִיםהצבאים׃׃׃ 31:43 וַתְּהִ֛יוַתְּהִיותהי מֶחֱצַ֥תמֶחֱצַתמחצת הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה מִןמִןמן־־־הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף וּשְׁלֹשִׁ֣יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וַחֲמֵ֥שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 31:44 וּבָקָ֕רוּבָקָרובקר שִׁשָּׁ֥השִׁשָּׁהששה וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 31:45 וַחֲמֹרִ֕יםוַחֲמֹרִיםוחמרים שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וַחֲמֵ֥שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 31:46 וְנֶ֣פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש אָדָ֔םאָדָםאדם שִׁשָּׁ֥השִׁשָּׁהששה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 31:47 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה מִמַּחֲצִ֣תמִמַּחֲצִתממחצת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הָֽאָחֻז֙הָאָחֻזהאחז אֶחָ֣דאֶחָדאחד מִןמִןמן־־־הַחֲמִשִּׁ֔יםהַחֲמִשִּׁיםהחמשים מִןמִןמן־־־הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וּמִןוּמִןומן־־־הַבְּהֵמָ֑ההַבְּהֵמָההבהמה וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן אֹתָ֜םאֹתָםאתם לַלְוִיִּ֗םלַלְוִיִּםללוים שֹֽׁמְרֵי֙שֹׁמְרֵישמרי מִשְׁמֶ֙רֶת֙מִשְׁמֶרֶתמשמרת מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 31:48 וַֽיִּקְרְבוּ֙וַיִּקְרְבוּויקרבו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה הַפְּקֻדִ֕יםהַפְּקֻדִיםהפקדים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לְאַלְפֵ֣ילְאַלְפֵילאלפי הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הָאֲלָפִ֖יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי הַמֵּאֽוֹתהַמֵּאוֹתהמאות׃׃׃ 31:49 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך נָֽשְׂא֗וּנָשְׂאוּנשאו אֶתאֶתאת־־־רֹ֛אשׁרֹאשׁראש אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיָדֵ֑נוּבְּיָדֵנוּבידנו וְלֹאוְלֹאולא־־־נִפְקַ֥דנִפְקַדנפקד מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 31:50 וַנַּקְרֵ֞בוַנַּקְרֵבונקרב אֶתאֶתאת־־־קָרְבַּ֣ןקָרְבַּןקרבן יְהוָ֗היְהוָהיהוה אִישׁ֩אִישׁאיש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מָצָ֤אמָצָאמצא כְלִֽיכְלִיכלי־־־זָהָב֙זָהָבזהב אֶצְעָדָ֣האֶצְעָדָהאצעדה וְצָמִ֔ידוְצָמִידוצמיד טַבַּ֖עַתטַבַּעַתטבעת עָגִ֣ילעָגִילעגיל וְכוּמָ֑זוְכוּמָזוכומז לְכַפֵּ֥רלְכַפֵּרלכפר עַלעַלעל־־־נַפְשֹׁתֵ֖ינוּנַפְשֹׁתֵינוּנפשתינו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:51 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה וְאֶלְעָזָ֧רוְאֶלְעָזָרואלעזר הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַזָּהָ֖בהַזָּהָבהזהב מֵֽאִתָּ֑םמֵאִתָּםמאתם כֹּ֖לכֹּלכל כְּלִ֥יכְּלִיכלי מַעֲשֶֽׂהמַעֲשֶׂהמעשה׃׃׃ 31:52 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־זְהַ֣בזְהַבזהב הַתְּרוּמָ֗ההַתְּרוּמָההתרומה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֵרִ֙ימוּ֙הֵרִימוּהרימו לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה שִׁשָּׁ֨השִׁשָּׁהששה עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף שְׁבַעשְׁבַעשבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּׁ֖יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים שָׁ֑קֶלשָׁקֶלשקל מֵאֵת֙מֵאֵתמאת שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָֽאֲלָפִ֔יםהָאֲלָפִיםהאלפים וּמֵאֵ֖תוּמֵאֵתומאת שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַמֵּאֽוֹתהַמֵּאוֹתהמאות׃׃׃ 31:53 אַנְשֵׁי֙אַנְשֵׁיאנשי הַצָּבָ֔אהַצָּבָאהצבא בָּזְז֖וּבָּזְזוּבזזו אִ֥ישׁאִישׁאיש לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 31:54 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה וְאֶלְעָזָ֤רוְאֶלְעָזָרואלעזר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב מֵאֵ֛תמֵאֵתמאת שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הָאֲלָפִ֖יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְהַמֵּא֑וֹתוְהַמֵּאוֹתוהמאות וַיָּבִ֤אוּוַיָּבִאוּויבאו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד זִכָּר֥וֹןזִכָּרוֹןזכרון לִבְנֵֽילִבְנֵילבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain