Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 13

13:1 בֵּ֣ןבֵּןבן חָ֭כָםחָכָםחכם מ֣וּסַרמוּסַרמוסר אָ֑באָבאב וְ֝לֵ֗ץוְלֵץולץ לֹאלֹאלא־־־שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע גְּעָרָֽהגְּעָרָהגערה׃׃׃ 13:2 מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי פִיפִיפי־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש יֹ֣אכַליֹאכַליאכל ט֑וֹבטוֹבטוב וְנֶ֖פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש בֹּגְדִ֣יםבֹּגְדִיםבגדים חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 13:3 נֹצֵ֣רנֹצֵרנצר פִּ֭יופִּיופיו שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו פֹּשֵׂ֥קפֹּשֵׂקפשק שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו מְחִתָּהמְחִתָּהמחתה־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 13:4 מִתְאַוָּ֣המִתְאַוָּהמתאוה וָ֭אַיִןוָאַיִןואין נַפְשׁ֣וֹנַפְשׁוֹנפשו עָצֵ֑לעָצֵלעצל וְנֶ֖פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש חָרֻצִ֣יםחָרֻצִיםחרצים תְּדֻשָּֽׁןתְּדֻשָּׁןתדשן׃׃׃ 13:5 דְּבַרדְּבַרדבר־־־שֶׁ֭קֶרשֶׁקֶרשקר יִשְׂנָ֣איִשְׂנָאישנא צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וְ֝רָשָׁ֗עוְרָשָׁעורשע יַבְאִ֥ישׁיַבְאִישׁיבאיש וְיַחְפִּֽירוְיַחְפִּירויחפיר׃׃׃ 13:6 צְ֭דָקָהצְדָקָהצדקה תִּצֹּ֣רתִּצֹּרתצר תָּםתָּםתם־־־דָּ֑רֶךְדָּרֶךְדרך וְ֝רִשְׁעָ֗הוְרִשְׁעָהורשעה תְּסַלֵּ֥ףתְּסַלֵּףתסלף חַטָּֽאתחַטָּאתחטאת׃׃׃ 13:7 יֵ֣שׁיֵשׁיש מִ֭תְעַשֵּׁרמִתְעַשֵּׁרמתעשר וְאֵ֣יןוְאֵיןואין כֹּ֑לכֹּלכל מִ֝תְרוֹשֵׁ֗שׁמִתְרוֹשֵׁשׁמתרושש וְה֣וֹןוְהוֹןוהון רָֽברָברב׃׃׃ 13:8 כֹּ֣פֶרכֹּפֶרכפר נֶֽפֶשׁנֶפֶשׁנפש־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש עָשְׁר֑וֹעָשְׁרוֹעשרו וְ֝רָ֗שׁוְרָשׁורש לֹאלֹאלא־־־שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע גְּעָרָֽהגְּעָרָהגערה׃׃׃ 13:9 אוֹראוֹראור־־־צַדִּיקִ֥יםצַדִּיקִיםצדיקים יִשְׂמָ֑חיִשְׂמָחישמח וְנֵ֖רוְנֵרונר רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יִדְעָֽךְיִדְעָךְידעך׃׃׃ 13:10 רַקרַקרק־־־בְּ֭זָדוֹןבְּזָדוֹןבזדון יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן מַצָּ֑המַצָּהמצה וְאֶתוְאֶתואת־־־נ֖וֹעָצִ֣יםנוֹעָצִיםנועצים חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 13:11 ה֭וֹןהוֹןהון מֵהֶ֣בֶלמֵהֶבֶלמהבל יִמְעָ֑טיִמְעָטימעט וְקֹבֵ֖ץוְקֹבֵץוקבץ עַלעַלעל־־־יָ֣דיָדיד יַרְבֶּֽהיַרְבֶּהירבה׃׃׃ 13:12 תּוֹחֶ֣לֶתתּוֹחֶלֶתתוחלת מְ֭מֻשָּׁכָהמְמֻשָּׁכָהממשכה מַחֲלָהמַחֲלָהמחלה־־־לֵ֑בלֵבלב וְעֵ֥ץוְעֵץועץ חַ֝יִּ֗יםחַיִּיםחיים תַּאֲוָ֥התַּאֲוָהתאוה בָאָֽהבָאָהבאה׃׃׃ 13:13 בָּ֣זבָּזבז לְ֭דָבָרלְדָבָרלדבר יֵחָ֣בֶליֵחָבֶליחבל ל֑וֹלוֹלו וִירֵ֥אוִירֵאוירא מִ֝צְוָ֗המִצְוָהמצוה ה֣וּאהוּאהוא יְשֻׁלָּֽםיְשֻׁלָּםישלם׃׃׃ 13:14 תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת חָ֭כָםחָכָםחכם מְק֣וֹרמְקוֹרמקור חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים לָ֝ס֗וּרלָסוּרלסור מִמֹּ֥קְשֵׁימִמֹּקְשֵׁיממקשי מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 13:15 שֵֽׂכֶלשֵׂכֶלשכל־־־ט֭וֹבטוֹבטוב יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־חֵ֑ןחֵןחן וְדֶ֖רֶךְוְדֶרֶךְודרך בֹּגְדִ֣יםבֹּגְדִיםבגדים אֵיתָֽןאֵיתָןאיתן׃׃׃ 13:16 כָּלכָּלכל־־־עָ֭רוּםעָרוּםערום יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה בְדָ֑עַתבְדָעַתבדעת וּ֝כְסִ֗ילוּכְסִילוכסיל יִפְרֹ֥שׂיִפְרֹשׂיפרש אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 13:17 מַלְאָ֣ךְמַלְאָךְמלאך רָ֭שָׁערָשָׁערשע יִפֹּ֣ליִפֹּליפל בְּרָ֑עבְּרָעברע וְצִ֖ירוְצִירוציר אֱמוּנִ֣יםאֱמוּנִיםאמונים מַרְפֵּֽאמַרְפֵּאמרפא׃׃׃ 13:18 רֵ֣ישׁרֵישׁריש וְ֭קָלוֹןוְקָלוֹןוקלון פּוֹרֵ֣עַפּוֹרֵעַפורע מוּסָ֑רמוּסָרמוסר וְשׁוֹמֵ֖רוְשׁוֹמֵרושומר תּוֹכַ֣חַתתּוֹכַחַתתוכחת יְכֻבָּֽדיְכֻבָּדיכבד׃׃׃ 13:19 תַּאֲוָ֣התַּאֲוָהתאוה נִ֭הְיָהנִהְיָהנהיה תֶּעֱרַ֣בתֶּעֱרַבתערב לְנָ֑פֶשׁלְנָפֶשׁלנפש וְתוֹעֲבַ֥תוְתוֹעֲבַתותועבת כְּ֝סִילִ֗יםכְּסִילִיםכסילים ס֣וּרסוּרסור מֵרָֽעמֵרָעמרע׃׃׃ 13:20 [הָלֹוךְ כ][הָלֹוךְ כ][הלוך כ] (הוֹלֵ֣ךְ ק)(הוֹלֵךְ ק)(הולך ק) אֶתאֶתאת־־־חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים [וַחֲכָם כ][וַחֲכָם כ][וחכם כ] (יֶחְכָּ֑ם ק)(יֶחְכָּם ק)(יחכם ק) וְרֹעֶ֖הוְרֹעֶהורעה כְסִילִ֣יםכְסִילִיםכסילים יֵרֽוֹעַיֵרוֹעַירוע׃׃׃ 13:21 חַ֭טָּאִיםחַטָּאִיםחטאים תְּרַדֵּ֣ףתְּרַדֵּףתרדף רָעָ֑הרָעָהרעה וְאֶתוְאֶתואת־־־צַ֝דִּיקִ֗יםצַדִּיקִיםצדיקים יְשַׁלֶּםיְשַׁלֶּםישלם־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 13:22 ט֗וֹבטוֹבטוב יַנְחִ֥יליַנְחִילינחיל בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בָנִ֑יםבָנִיםבנים וְצָפ֥וּןוְצָפוּןוצפון לַ֝צַּדִּ֗יקלַצַּדִּיקלצדיק חֵ֣ילחֵילחיל חוֹטֵֽאחוֹטֵאחוטא׃׃׃ 13:23 רָברָברב־־־אֹ֭כֶלאֹכֶלאכל נִ֣ירנִירניר רָאשִׁ֑יםרָאשִׁיםראשים וְיֵ֥שׁוְיֵשׁויש נִ֝סְפֶּ֗הנִסְפֶּהנספה בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 13:24 חוֹשֵׂ֣ךְחוֹשֵׂךְחושך שִׁ֭בְטוֹשִׁבְטוֹשבטו שׂוֹנֵ֣אשׂוֹנֵאשונא בְנ֑וֹבְנוֹבנו וְ֝אֹהֲב֗וֹוְאֹהֲבוֹואהבו שִֽׁחֲר֥וֹשִׁחֲרוֹשחרו מוּסָֽרמוּסָרמוסר׃׃׃ 13:25 צַדִּ֗יקצַדִּיקצדיק אֹ֭כֵלאֹכֵלאכל לְשֹׂ֣בַעלְשֹׂבַעלשבע נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו וּבֶ֖טֶןוּבֶטֶןובטן רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים תֶּחְסָֽרתֶּחְסָרתחסר׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain