Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 40

40:1 לַ֝מְנַצֵּ֗חַלַמְנַצֵּחַלמנצח לְדָוִ֥דלְדָוִדלדוד מִזְמֽוֹרמִזְמוֹרמזמור׃׃׃ 40:2 קַוֺּ֣הקַוֺּהקוה קִוִּ֣יתִיקִוִּיתִיקויתי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּ֥טוַיֵּטויט אֵ֝לַ֗יאֵלַיאלי וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע שַׁוְעָתִֽישַׁוְעָתִישועתי׃׃׃ 40:3 וַיַּעֲלֵ֤נִיוַיַּעֲלֵנִיויעלני ׀׀׀ מִבּ֥וֹרמִבּוֹרמבור שָׁאוֹן֮שָׁאוֹןשאון מִטִּ֪יטמִטִּיטמטיט הַיָּ֫וֵ֥ןהַיָּוֵןהיון וַיָּ֖קֶםוַיָּקֶםויקם עַלעַלעל־־־סֶ֥לַעסֶלַעסלע רַגְלַ֗ירַגְלַירגלי כּוֹנֵ֥ןכּוֹנֵןכונן אֲשֻׁרָֽיאֲשֻׁרָיאשרי׃׃׃ 40:4 וַיִּתֵּ֬ןוַיִּתֵּןויתן בְּפִ֨יבְּפִיבפי ׀׀׀ שִׁ֥ירשִׁירשיר חָדָשׁ֮חָדָשׁחדש תְּהִלָּ֪התְּהִלָּהתהלה לֵֽאלֹ֫הֵ֥ינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו יִרְא֣וּיִרְאוּיראו רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים וְיִירָ֑אוּוְיִירָאוּוייראו וְ֝יִבְטְח֗וּוְיִבְטְחוּויבטחו בַּיהוָֽהבַּיהוָהביהוה׃׃׃ 40:5 אַ֥שְֽׁרֵיאַשְׁרֵיאשרי הַגֶּ֗בֶרהַגֶּבֶרהגבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֣םשָׂםשם יְ֭הֹוָהיְהֹוָהיהוה מִבְטַח֑וֹמִבְטַחוֹמבטחו וְֽלֹאוְלֹאולא־־־פָנָ֥הפָנָהפנה אֶלאֶלאל־־־רְ֝הָבִ֗יםרְהָבִיםרהבים וְשָׂטֵ֥יוְשָׂטֵיושטי כָזָֽבכָזָבכזב׃׃׃ 40:6 רַבּ֤וֹתרַבּוֹתרבות עָשִׂ֨יתָעָשִׂיתָעשית ׀׀׀ אַתָּ֤האַתָּהאתה ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהַי֮אֱלֹהַיאלהי נִֽפְלְאֹתֶ֥יךָנִפְלְאֹתֶיךָנפלאתיך וּמַחְשְׁבֹתֶ֗יךָוּמַחְשְׁבֹתֶיךָומחשבתיך אֵ֫לֵ֥ינוּאֵלֵינוּאלינו אֵ֤יןאֵיןאין ׀׀׀ עֲרֹ֬ךְעֲרֹךְערך אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך אַגִּ֥ידָהאַגִּידָהאגידה וַאֲדַבֵּ֑רָהוַאֲדַבֵּרָהואדברה עָ֝צְמ֗וּעָצְמוּעצמו מִסַּפֵּֽרמִסַּפֵּרמספר׃׃׃ 40:7 זֶ֤בַחזֶבַחזבח וּמִנְחָ֨הוּמִנְחָהומנחה ׀׀׀ לֹֽאלֹאלא־־־חָפַ֗צְתָּחָפַצְתָּחפצת אָ֭זְנַיִםאָזְנַיִםאזנים כָּרִ֣יתָכָּרִיתָכרית לִּ֑ילִּילי עוֹלָ֥העוֹלָהעולה וַ֝חֲטָאָ֗הוַחֲטָאָהוחטאה לֹ֣אלֹאלא שָׁאָֽלְתָּשָׁאָלְתָּשאלת׃׃׃ 40:8 אָ֣זאָזאז אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי הִנֵּההִנֵּההנה־־־בָ֑אתִיבָאתִיבאתי בִּמְגִלַּתבִּמְגִלַּתבמגלת־־־סֵ֝֗פֶרסֵפֶרספר כָּת֥וּבכָּתוּבכתוב עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 40:9 לַֽעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות־־־רְצוֹנְךָ֣רְצוֹנְךָרצונך אֱלֹהַ֣יאֱלֹהַיאלהי חָפָ֑צְתִּיחָפָצְתִּיחפצתי וְ֝ת֥וֹרָתְךָ֗וְתוֹרָתְךָותורתך בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך מֵעָֽימֵעָימעי׃׃׃ 40:10 בִּשַּׂ֤רְתִּיבִּשַּׂרְתִּיבשרתי צֶ֨דֶקצֶדֶקצדק ׀׀׀ בְּקָ֘הָ֤לבְּקָהָלבקהל רָ֗ברָברב הִנֵּ֣ההִנֵּההנה שְׂ֭פָתַישְׂפָתַישפתי לֹ֣אלֹאלא אֶכְלָ֑אאֶכְלָאאכלא יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה אַתָּ֥האַתָּהאתה יָדָֽעְתָּיָדָעְתָּידעת׃׃׃ 40:11 צִדְקָתְךָ֬צִדְקָתְךָצדקתך לֹאלֹאלא־־־כִסִּ֨יתִיכִסִּיתִיכסיתי ׀׀׀ בְּת֬וֹךְבְּתוֹךְבתוך לִבִּ֗ילִבִּילבי אֱמוּנָתְךָ֣אֱמוּנָתְךָאמונתך וּתְשׁוּעָתְךָ֣וּתְשׁוּעָתְךָותשועתך אָמָ֑רְתִּיאָמָרְתִּיאמרתי לֹאלֹאלא־־־כִחַ֥דְתִּיכִחַדְתִּיכחדתי חַסְדְּךָ֥חַסְדְּךָחסדך וַ֝אֲמִתְּךָ֗וַאֲמִתְּךָואמתך לְקָהָ֥ללְקָהָללקהל רָֽברָברב׃׃׃ 40:12 אַתָּ֤האַתָּהאתה יְהוָ֗היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־תִכְלָ֣אתִכְלָאתכלא רַחֲמֶ֣יךָרַחֲמֶיךָרחמיך מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני חַסְדְּךָ֥חַסְדְּךָחסדך וַ֝אֲמִתְּךָ֗וַאֲמִתְּךָואמתך תָּמִ֥ידתָּמִידתמיד יִצְּרֽוּנִייִצְּרוּנִייצרוני׃׃׃ 40:13 כִּ֤יכִּיכי אָפְפ֥וּאָפְפוּאפפו־־־עָלַ֨יעָלַיעלי ׀׀׀ רָע֡וֹתרָעוֹתרעות עַדעַדעד־־־אֵ֬יןאֵיןאין מִסְפָּ֗רמִסְפָּרמספר הִשִּׂיג֣וּנִיהִשִּׂיגוּנִיהשיגוני עֲ֭וֺנֹתַיעֲוֺנֹתַיעונתי וְלֹאוְלֹאולא־־־יָכֹ֣לְתִּייָכֹלְתִּייכלתי לִרְא֑וֹתלִרְאוֹתלראות עָצְמ֥וּעָצְמוּעצמו מִשַּֽׂעֲר֥וֹתמִשַּׂעֲרוֹתמשערות רֹ֝אשִׁ֗ירֹאשִׁיראשי וְלִבִּ֥יוְלִבִּיולבי עֲזָבָֽנִיעֲזָבָנִיעזבני׃׃׃ 40:14 רְצֵ֣הרְצֵהרצה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לְהַצִּילֵ֑נִילְהַצִּילֵנִילהצילני יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה לְעֶזְרָ֥תִילְעֶזְרָתִילעזרתי חֽוּשָׁהחוּשָׁהחושה׃׃׃ 40:15 יֵ֘בֹ֤שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו וְיַחְפְּר֨וּוְיַחְפְּרוּויחפרו ׀׀׀ יַחַד֮יַחַדיחד מְבַקְשֵׁ֥ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי לִסְפּ֫וֹתָ֥הּלִסְפּוֹתָהּלספותה יִסֹּ֣גוּיִסֹּגוּיסגו אָ֭חוֹראָחוֹראחור וְיִכָּלְמ֑וּוְיִכָּלְמוּויכלמו חֲ֝פֵצֵ֗יחֲפֵצֵיחפצי רָעָתִֽירָעָתִירעתי׃׃׃ 40:16 יָ֭שֹׁמּוּיָשֹׁמּוּישמו עַלעַלעל־־־עֵ֣קֶבעֵקֶבעקב בָּשְׁתָּ֑םבָּשְׁתָּםבשתם הָאֹמְרִ֥יםהָאֹמְרִיםהאמרים לִ֝֗ילִילי הֶ֘אָ֥חהֶאָחהאח ׀׀׀ הֶאָֽחהֶאָחהאח׃׃׃ 40:17 יָ֘שִׂ֤ישׂוּיָשִׂישׂוּישישו וְיִשְׂמְח֨וּוְיִשְׂמְחוּוישמחו ׀׀׀ בְּךָ֗בְּךָבך כָּֽלכָּלכל־־־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָמְבַקְשֶׁיךָמבקשיך יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו תָ֭מִידתָמִידתמיד יִגְדַּ֣ליִגְדַּליגדל יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֹֽ֝הֲבֵ֗יאֹהֲבֵיאהבי תְּשׁוּעָתֶֽךָתְּשׁוּעָתֶךָתשועתך׃׃׃ 40:18 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ עָנִ֣יעָנִיעני וְאֶבְיוֹן֮וְאֶבְיוֹןואביון אֲדֹנָ֪יאֲדֹנָיאדני יַחֲשָׁ֫ביַחֲשָׁביחשב לִ֥ילִילי עֶזְרָתִ֣יעֶזְרָתִיעזרתי וּמְפַלְטִ֣יוּמְפַלְטִיומפלטי אַ֑תָּהאַתָּהאתה אֱ֝לֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי אַלאַלאל־־־תְּאַחַֽרתְּאַחַרתאחר׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain