Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 4

4:1 שִׁמְע֞וּשִׁמְעוּשמעו הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה פָּר֤וֹתפָּרוֹתפרות הַבָּשָׁן֙הַבָּשָׁןהבשן אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּהַ֣רבְּהַרבהר שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון הָעֹשְׁק֣וֹתהָעֹשְׁקוֹתהעשקות דַּלִּ֔יםדַּלִּיםדלים הָרֹצְצ֖וֹתהָרֹצְצוֹתהרצצות אֶבְיוֹנִ֑יםאֶבְיוֹנִיםאביונים הָאֹמְרֹ֥תהָאֹמְרֹתהאמרת לַאֲדֹֽנֵיהֶ֖םלַאֲדֹנֵיהֶםלאדניהם הָבִ֥יאָההָבִיאָההביאה וְנִשְׁתֶּֽהוְנִשְׁתֶּהונשתה׃׃׃ 4:2 נִשְׁבַּ֨ענִשְׁבַּענשבע אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה בְּקָדְשׁ֔וֹבְּקָדְשׁוֹבקדשו כִּ֛יכִּיכי הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יָמִ֖יםיָמִיםימים בָּאִ֣יםבָּאִיםבאים עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם וְנִשָּׂ֤אוְנִשָּׂאונשא אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בְּצִנּ֔וֹתבְּצִנּוֹתבצנות וְאַחֲרִיתְכֶ֖ןוְאַחֲרִיתְכֶןואחריתכן בְּסִיר֥וֹתבְּסִירוֹתבסירות דּוּגָֽהדּוּגָהדוגה׃׃׃ 4:3 וּפְרָצִ֥יםוּפְרָצִיםופרצים תֵּצֶ֖אנָהתֵּצֶאנָהתצאנה אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה נֶגְדָּ֑הּנֶגְדָּהּנגדה וְהִשְׁלַכְתֶּ֥נָהוְהִשְׁלַכְתֶּנָהוהשלכתנה הַהַרְמ֖וֹנָההַהַרְמוֹנָהההרמונה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:4 בֹּ֤אוּבֹּאוּבאו בֵֽיתבֵיתבית־־־אֵל֙אֵלאל וּפִשְׁע֔וּוּפִשְׁעוּופשעו הַגִּלְגָּ֖להַגִּלְגָּלהגלגל הַרְבּ֣וּהַרְבּוּהרבו לִפְשֹׁ֑עַלִפְשֹׁעַלפשע וְהָבִ֤יאוּוְהָבִיאוּוהביאו לַבֹּ֙קֶר֙לַבֹּקֶרלבקר זִבְחֵיכֶ֔םזִבְחֵיכֶםזבחיכם לִשְׁלֹ֥שֶׁתלִשְׁלֹשֶׁתלשלשת יָמִ֖יםיָמִיםימים מַעְשְׂרֹֽתֵיכֶֽםמַעְשְׂרֹתֵיכֶםמעשרתיכם׃׃׃ 4:5 וְקַטֵּ֤רוְקַטֵּרוקטר מֵֽחָמֵץ֙מֵחָמֵץמחמץ תּוֹדָ֔התּוֹדָהתודה וְקִרְא֥וּוְקִרְאוּוקראו נְדָב֖וֹתנְדָבוֹתנדבות הַשְׁמִ֑יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו כִּ֣יכִּיכי כֵ֤ןכֵןכן אֲהַבְתֶּם֙אֲהַבְתֶּםאהבתם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 4:6 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִי֩אֲנִיאני נָתַ֨תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֜םלָכֶםלכם נִקְי֤וֹןנִקְיוֹןנקיון שִׁנַּ֙יִם֙שִׁנַּיִםשנים בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָ֣רֵיכֶ֔םעָרֵיכֶםעריכם וְחֹ֣סֶרוְחֹסֶרוחסר לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מְקוֹמֹֽתֵיכֶ֑םמְקוֹמֹתֵיכֶםמקומתיכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שַׁבְתֶּ֥םשַׁבְתֶּםשבתם עָדַ֖יעָדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:7 וְגַ֣םוְגַםוגם אָנֹכִי֩אָנֹכִיאנכי מָנַ֨עְתִּימָנַעְתִּימנעתי מִכֶּ֜םמִכֶּםמכם אֶתאֶתאת־־־הַגֶּ֗שֶׁםהַגֶּשֶׁםהגשם בְּע֨וֹדבְּעוֹדבעוד שְׁלֹשָׁ֤השְׁלֹשָׁהשלשה חֳדָשִׁים֙חֳדָשִׁיםחדשים לַקָּצִ֔ירלַקָּצִירלקציר וְהִמְטַרְתִּי֙וְהִמְטַרְתִּיוהמטרתי עַלעַלעל־־־עִ֣ירעִירעיר אֶחָ֔תאֶחָתאחת וְעַלוְעַלועל־־־עִ֥ירעִירעיר אַחַ֖תאַחַתאחת לֹ֣אלֹאלא אַמְטִ֑יראַמְטִיראמטיר חֶלְקָ֤החֶלְקָהחלקה אַחַת֙אַחַתאחת תִּמָּטֵ֔רתִּמָּטֵרתמטר וְחֶלְקָ֛הוְחֶלְקָהוחלקה אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־לֹֽאלֹאלא־־־תַמְטִ֥ירתַמְטִירתמטיר עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה תִּיבָֽשׁתִּיבָשׁתיבש׃׃׃ 4:8 וְנָע֡וּוְנָעוּונעו שְׁתַּיִם֩שְׁתַּיִםשתים שָׁלֹ֨שׁשָׁלֹשׁשלש עָרִ֜יםעָרִיםערים אֶלאֶלאל־־־עִ֥ירעִירעיר אַחַ֛תאַחַתאחת לִשְׁתּ֥וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות מַ֖יִםמַיִםמים וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׂבָּ֑עוּיִשְׂבָּעוּישבעו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שַׁבְתֶּ֥םשַׁבְתֶּםשבתם עָדַ֖יעָדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:9 הִכֵּ֣יתִיהִכֵּיתִיהכיתי אֶתְכֶם֮אֶתְכֶםאתכם בַּשִּׁדָּפ֣וֹןבַּשִּׁדָּפוֹןבשדפון וּבַיֵּרָקוֹן֒וּבַיֵּרָקוֹןובירקון הַרְבּ֨וֹתהַרְבּוֹתהרבות גַּנּוֹתֵיכֶ֧םגַּנּוֹתֵיכֶםגנותיכם וְכַרְמֵיכֶ֛םוְכַרְמֵיכֶםוכרמיכם וּתְאֵנֵיכֶ֥םוּתְאֵנֵיכֶםותאניכם וְזֵיתֵיכֶ֖םוְזֵיתֵיכֶםוזיתיכם יֹאכַ֣ליֹאכַליאכל הַגָּזָ֑םהַגָּזָםהגזם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שַׁבְתֶּ֥םשַׁבְתֶּםשבתם עָדַ֖יעָדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 4:10 שִׁלַּ֨חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי בָכֶ֥םבָכֶםבכם דֶּ֙בֶר֙דֶּבֶרדבר בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים הָרַ֤גְתִּיהָרַגְתִּיהרגתי בַחֶ֙רֶב֙בַחֶרֶבבחרב בַּח֣וּרֵיכֶ֔םבַּחוּרֵיכֶםבחוריכם עִ֖םעִםעם שְׁבִ֣ישְׁבִישבי סֽוּסֵיכֶ֑םסוּסֵיכֶםסוסיכם וָאַעֲלֶ֞הוָאַעֲלֶהואעלה בְּאֹ֤שׁבְּאֹשׁבאש מַחֲנֵיכֶם֙מַחֲנֵיכֶםמחניכם וּֽבְאַפְּכֶ֔םוּבְאַפְּכֶםובאפכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שַׁבְתֶּ֥םשַׁבְתֶּםשבתם עָדַ֖יעָדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:11 הָפַ֣כְתִּיהָפַכְתִּיהפכתי בָכֶ֗םבָכֶםבכם כְּמַהְפֵּכַ֤תכְּמַהְפֵּכַתכמהפכת אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־סְדֹ֣םסְדֹםסדם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמֹרָ֔העֲמֹרָהעמרה וַתִּהְי֕וּוַתִּהְיוּותהיו כְּא֖וּדכְּאוּדכאוד מֻצָּ֣למֻצָּלמצל מִשְׂרֵפָ֑המִשְׂרֵפָהמשרפה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שַׁבְתֶּ֥םשַׁבְתֶּםשבתם עָדַ֖יעָדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 4:12 לָכֵ֕ןלָכֵןלכן כֹּ֥הכֹּהכה אֶעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לְּךָ֖לְּךָלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עֵ֚קֶבעֵקֶבעקב כִּֽיכִּיכי־־־זֹ֣אתזֹאתזאת אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּ֔ךְלָּךְלך הִכּ֥וֹןהִכּוֹןהכון לִקְרַאתלִקְרַאתלקראת־־־אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:13 כִּ֡יכִּיכי הִנֵּה֩הִנֵּההנה יוֹצֵ֨ריוֹצֵריוצר הָרִ֜יםהָרִיםהרים וּבֹרֵ֣אוּבֹרֵאוברא ר֗וּחַרוּחַרוח וּמַגִּ֤ידוּמַגִּידומגיד לְאָדָם֙לְאָדָםלאדם מַהמַהמה־־־שֵּׂח֔וֹשֵּׂחוֹשחו עֹשֵׂ֥העֹשֵׂהעשה שַׁ֙חַר֙שַׁחַרשחר עֵיפָ֔העֵיפָהעיפה וְדֹרֵ֖ךְוְדֹרֵךְודרך עַלעַלעל־־־בָּ֣מֳתֵיבָּמֳתֵיבמתי אָ֑רֶץאָרֶץארץ יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain