Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 2

2:1 וּבִשְׁנַ֣תוּבִשְׁנַתובשנת שְׁתַּ֗יִםשְׁתַּיִםשתים לְמַלְכוּת֙לְמַלְכוּתלמלכות נְבֻֽכַדְנֶצַּ֔רנְבֻכַדְנֶצַּרנבכדנצר חָלַ֥םחָלַםחלם נְבֻֽכַדְנֶצַּ֖רנְבֻכַדְנֶצַּרנבכדנצר חֲלֹמ֑וֹתחֲלֹמוֹתחלמות וַתִּתְפָּ֣עֶםוַתִּתְפָּעֶםותתפעם רוּח֔וֹרוּחוֹרוחו וּשְׁנָת֖וֹוּשְׁנָתוֹושנתו נִהְיְתָ֥הנִהְיְתָהנהיתה עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 2:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִקְרֹ֨אלִקְרֹאלקרא לַֽחַרְטֻמִּ֜יםלַחַרְטֻמִּיםלחרטמים וְלָֽאַשָּׁפִ֗יםוְלָאַשָּׁפִיםולאשפים וְלַֽמְכַשְּׁפִים֙וְלַמְכַשְּׁפִיםולמכשפים וְלַכַּשְׂדִּ֔יםוְלַכַּשְׂדִּיםולכשדים לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך חֲלֹמֹתָ֑יוחֲלֹמֹתָיוחלמתיו וַיָּבֹ֕אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיַּֽעַמְד֖וּוַיַּעַמְדוּויעמדו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 2:3 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֛םלָהֶםלהם הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חֲל֣וֹםחֲלוֹםחלום חָלָ֑מְתִּיחָלָמְתִּיחלמתי וַתִּפָּ֣עֶםוַתִּפָּעֶםותפעם רוּחִ֔ירוּחִירוחי לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲלֽוֹםהַחֲלוֹםהחלום׃׃׃ 2:4 וַֽיְדַבְּר֧וּוַיְדַבְּרוּוידברו הַכַּשְׂדִּ֛יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֲרָמִ֑יתאֲרָמִיתארמית מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא לְעָלְמִ֣יןלְעָלְמִיןלעלמין חֱיִ֔יחֱיִיחיי אֱמַ֥ראֱמַראמר חֶלְמָ֛אחֶלְמָאחלמא [לְעַבְדַּיִךְ כ][לְעַבְדַּיִךְ כ][לעבדיך כ] (לְעַבְדָ֖ךְ ק)(לְעַבְדָךְ ק)(לעבדך ק) וּפִשְׁרָ֥אוּפִשְׁרָאופשרא נְחַוֵּֽאנְחַוֵּאנחוא׃׃׃ 2:5 עָנֵ֤העָנֵהענה מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר [לְכַשְׂדָּיֵא כ][לְכַשְׂדָּיֵא כ][לכשדיא כ] (לְכַשְׂדָּאֵ֔י ק)(לְכַשְׂדָּאֵי ק)(לכשדאי ק) מִלְּתָ֖אמִלְּתָאמלתא מִנִּ֣ימִנִּימני אַזְדָּ֑אאַזְדָּאאזדא הֵ֣ןהֵןהן לָ֤אלָאלא תְהֽוֹדְעוּנַּ֙נִי֙תְהוֹדְעוּנַּנִיתהודעונני חֶלְמָ֣אחֶלְמָאחלמא וּפִשְׁרֵ֔הּוּפִשְׁרֵהּופשרה הַדָּמִין֙הַדָּמִיןהדמין תִּתְעַבְד֔וּןתִּתְעַבְדוּןתתעבדון וּבָתֵּיכ֖וֹןוּבָתֵּיכוֹןובתיכון נְוָלִ֥ינְוָלִינולי יִתְּשָׂמֽוּןיִתְּשָׂמוּןיתשמון׃׃׃ 2:6 וְהֵ֨ןוְהֵןוהן חֶלְמָ֤אחֶלְמָאחלמא וּפִשְׁרֵהּ֙וּפִשְׁרֵהּופשרה תְּֽהַחֲוֺ֔ןתְּהַחֲוֺןתהחון מַתְּנָ֤ןמַתְּנָןמתנן וּנְבִזְבָּה֙וּנְבִזְבָּהונבזבה וִיקָ֣רוִיקָרויקר שַׂגִּ֔יאשַׂגִּיאשגיא תְּקַבְּל֖וּןתְּקַבְּלוּןתקבלון מִןמִןמן־־־קֳדָמָ֑יקֳדָמָיקדמי לָהֵ֕ןלָהֵןלהן חֶלְמָ֥אחֶלְמָאחלמא וּפִשְׁרֵ֖הּוּפִשְׁרֵהּופשרה הַחֲוֺֽנִיהַחֲוֺנִיהחוני׃׃׃ 2:7 עֲנ֥וֹעֲנוֹענו תִנְיָנ֖וּתתִנְיָנוּתתנינות וְאָמְרִ֑יןוְאָמְרִיןואמרין מַלְכָּ֕אמַלְכָּאמלכא חֶלְמָ֛אחֶלְמָאחלמא יֵאמַ֥ריֵאמַריאמר לְעַבְד֖וֹהִילְעַבְדוֹהִילעבדוהי וּפִשְׁרָ֥הוּפִשְׁרָהופשרה נְהַחֲוֵֽהנְהַחֲוֵהנהחוה׃׃׃ 2:8 עָנֵ֤העָנֵהענה מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר מִןמִןמן־־־יַצִּיב֙יַצִּיביציב יָדַ֣עיָדַעידע אֲנָ֔האֲנָהאנה דִּ֥ידִּידי עִדָּנָ֖אעִדָּנָאעדנא אַנְתּ֣וּןאַנְתּוּןאנתון זָבְנִ֑יןזָבְנִיןזבנין כָּלכָּלכל־־־קֳבֵל֙קֳבֵלקבל דִּ֣ידִּידי חֲזֵית֔וֹןחֲזֵיתוֹןחזיתון דִּ֥ידִּידי אַזְדָּ֖אאַזְדָּאאזדא מִנִּ֥ימִנִּימני מִלְּתָֽאמִלְּתָאמלתא׃׃׃ 2:9 דִּ֣ידִּידי הֵןהֵןהן־־־חֶלְמָא֩חֶלְמָאחלמא לָ֨אלָאלא תְהֽוֹדְעֻנַּ֜נִיתְהוֹדְעֻנַּנִיתהודענני חֲדָהחֲדָהחדה־־־הִ֣יאהִיאהיא דָֽתְכ֗וֹןדָתְכוֹןדתכון וּמִלָּ֨הוּמִלָּהומלה כִדְבָ֤הכִדְבָהכדבה וּשְׁחִיתָה֙וּשְׁחִיתָהושחיתה [הַזְמִנְתּוּן כ][הַזְמִנְתּוּן כ][הזמנתון כ] (הִזְדְּמִנְתּוּן֙ ק)(הִזְדְּמִנְתּוּן ק)(הזדמנתון ק) לְמֵאמַ֣רלְמֵאמַרלמאמר קָֽדָמַ֔יקָדָמַיקדמי עַ֛דעַדעד דִּ֥ידִּידי עִדָּנָ֖אעִדָּנָאעדנא יִשְׁתַּנֵּ֑איִשְׁתַּנֵּאישתנא לָהֵ֗ןלָהֵןלהן חֶלְמָא֙חֶלְמָאחלמא אֱמַ֣רוּאֱמַרוּאמרו לִ֔ילִילי וְֽאִנְדַּ֕עוְאִנְדַּעואנדע דִּ֥ידִּידי פִשְׁרֵ֖הּפִשְׁרֵהּפשרה תְּהַחֲוֻנַּֽנִיתְּהַחֲוֻנַּנִיתהחונני׃׃׃ 2:10 עֲנ֨וֹעֲנוֹענו [כַשְׂדָּיֵא כ][כַשְׂדָּיֵא כ][כשדיא כ] (כַשְׂדָּאֵ֤י ק)(כַשְׂדָּאֵי ק)(כשדאי ק) קֳדָםקֳדָםקדם־־־מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְאָ֣מְרִ֔יןוְאָמְרִיןואמרין לָֽאלָאלא־־־אִיתַ֤יאִיתַיאיתי אֲנָשׁ֙אֲנָשׁאנש עַלעַלעל־־־יַבֶּשְׁתָּ֔איַבֶּשְׁתָּאיבשתא דִּ֚ידִּידי מִלַּ֣תמִלַּתמלת מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא יוּכַ֖ליוּכַליוכל לְהַחֲוָיָ֑הלְהַחֲוָיָהלהחויה כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֗לקֳבֵלקבל דִּ֚ידִּידי כָּלכָּלכל־־־מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך רַ֣ברַברב וְשַׁלִּ֔יטוְשַׁלִּיטושליט מִלָּ֤המִלָּהמלה כִדְנָה֙כִדְנָהכדנה לָ֣אלָאלא שְׁאֵ֔לשְׁאֵלשאל לְכָללְכָללכל־־־חַרְטֹּ֖םחַרְטֹּםחרטם וְאָשַׁ֥ףוְאָשַׁףואשף וְכַשְׂדָּֽיוְכַשְׂדָּיוכשדי׃׃׃ 2:11 וּמִלְּתָ֨אוּמִלְּתָאומלתא דִֽידִידי־־־מַלְכָּ֤המַלְכָּהמלכה שָׁאֵל֙שָׁאֵלשאל יַקִּירָ֔היַקִּירָהיקירה וְאָחֳרָן֙וְאָחֳרָןואחרן לָ֣אלָאלא אִיתַ֔יאִיתַיאיתי דִּ֥ידִּידי יְחַוִּנַּ֖הּיְחַוִּנַּהּיחונה קֳדָ֣םקֳדָםקדם מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא לָהֵ֣ןלָהֵןלהן אֱלָהִ֔יןאֱלָהִיןאלהין דִּ֚ידִּידי מְדָ֣רְה֔וֹןמְדָרְהוֹןמדרהון עִםעִםעם־־־בִּשְׂרָ֖אבִּשְׂרָאבשרא לָ֥אלָאלא אִיתֽוֹהִיאִיתוֹהִיאיתוהי׃׃׃ 2:12 כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֣לקֳבֵלקבל דְּנָ֔הדְּנָהדנה מַלְכָּ֕אמַלְכָּאמלכא בְּנַ֖סבְּנַסבנס וּקְצַ֣ףוּקְצַףוקצף שַׂגִּ֑יאשַׂגִּיאשגיא וַאֲמַר֙וַאֲמַרואמר לְה֣וֹבָדָ֔הלְהוֹבָדָהלהובדה לְכֹ֖ללְכֹללכל חַכִּימֵ֥יחַכִּימֵיחכימי בָבֶֽלבָבֶלבבל׃׃׃ 2:13 וְדָתָ֣אוְדָתָאודתא נֶפְקַ֔תנֶפְקַתנפקת וְחַכִּֽימַיָּ֖אוְחַכִּימַיָּאוחכימיא מִֽתְקַטְּלִ֑יןמִתְקַטְּלִיןמתקטלין וּבְע֛וֹוּבְעוֹובעו דָּנִיֵּ֥אלדָּנִיֵּאלדניאל וְחַבְר֖וֹהִיוְחַבְרוֹהִיוחברוהי לְהִתְקְטָלָֽהלְהִתְקְטָלָהלהתקטלה׃׃׃ פפפ
2:14 בֵּאדַ֣יִןבֵּאדַיִןבאדין דָּנִיֵּ֗אלדָּנִיֵּאלדניאל הֲתִיב֙הֲתִיבהתיב עֵטָ֣אעֵטָאעטא וּטְעֵ֔םוּטְעֵםוטעם לְאַרְי֕וֹךְלְאַרְיוֹךְלאריוך רַברַברב־־־טַבָּחַיָּ֖אטַבָּחַיָּאטבחיא דִּ֣ידִּידי מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא דִּ֚ידִּידי נְפַ֣קנְפַקנפק לְקַטָּלָ֔הלְקַטָּלָהלקטלה לְחַכִּימֵ֖ילְחַכִּימֵילחכימי בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 2:15 עָנֵ֣העָנֵהענה וְאָמַ֗רוְאָמַרואמר לְאַרְיוֹךְ֙לְאַרְיוֹךְלאריוך שַׁלִּיטָ֣אשַׁלִּיטָאשליטא דִֽידִידי־־־מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא עַלעַלעל־־־מָ֥המָהמה דָתָ֛אדָתָאדתא מְהַחְצְפָ֖המְהַחְצְפָהמהחצפה מִןמִןמן־־־קֳדָ֣םקֳדָםקדם מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא אֱדַ֣יִןאֱדַיִןאדין מִלְּתָ֔אמִלְּתָאמלתא הוֹדַ֥עהוֹדַעהודע אַרְי֖וֹךְאַרְיוֹךְאריוך לְדָנִיֵּֽאללְדָנִיֵּאללדניאל׃׃׃ 2:16 וְדָ֣נִיֵּ֔אלוְדָנִיֵּאלודניאל עַ֖לעַלעל וּבְעָ֣הוּבְעָהובעה מִןמִןמן־־־מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא דִּ֚ידִּידי זְמָ֣ןזְמָןזמן יִנְתֵּןיִנְתֵּןינתן־־־לֵ֔הּלֵהּלה וּפִשְׁרָ֖אוּפִשְׁרָאופשרא לְהַֽחֲוָיָ֥הלְהַחֲוָיָהלהחויה לְמַלְכָּֽאלְמַלְכָּאלמלכא׃׃׃ פפפ
2:17 אֱדַ֥יִןאֱדַיִןאדין דָּֽנִיֵּ֖אלדָּנִיֵּאלדניאל לְבַיְתֵ֣הּלְבַיְתֵהּלביתה אֲזַ֑לאֲזַלאזל וְ֠לַחֲנַנְיָהוְלַחֲנַנְיָהולחנניה מִֽישָׁאֵ֧למִישָׁאֵלמישאל וַעֲזַרְיָ֛הוַעֲזַרְיָהועזריה חַבְר֖וֹהִיחַבְרוֹהִיחברוהי מִלְּתָ֥אמִלְּתָאמלתא הוֹדַֽעהוֹדַעהודע׃׃׃ 2:18 וְרַחֲמִ֗יןוְרַחֲמִיןורחמין לְמִבְעֵא֙לְמִבְעֵאלמבעא מִןמִןמן־־־קֳדָם֙קֳדָםקדם אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא עַלעַלעל־־־רָזָ֖הרָזָהרזה דְּנָ֑הדְּנָהדנה דִּ֣ידִּידי לָ֤אלָאלא יְהֹֽבְדוּן֙יְהֹבְדוּןיהבדון דָּנִיֵּ֣אלדָּנִיֵּאלדניאל וְחַבְר֔וֹהִיוְחַבְרוֹהִיוחברוהי עִםעִםעם־־־שְׁאָ֖רשְׁאָרשאר חַכִּימֵ֥יחַכִּימֵיחכימי בָבֶֽלבָבֶלבבל׃׃׃ 2:19 אֱדַ֗יִןאֱדַיִןאדין לְדָנִיֵּ֛אללְדָנִיֵּאללדניאל בְּחֶזְוָ֥אבְּחֶזְוָאבחזוא דִֽידִידי־־־לֵילְיָ֖אלֵילְיָאליליא רָזָ֣הרָזָהרזה גֲלִ֑יגֲלִיגלי אֱדַ֙יִן֙אֱדַיִןאדין דָּֽנִיֵּ֔אלדָּנִיֵּאלדניאל בָּרִ֖ךְבָּרִךְברך לֶאֱלָ֥הּלֶאֱלָהּלאלה שְׁמַיָּֽאשְׁמַיָּאשמיא׃׃׃ 2:20 עָנֵ֤העָנֵהענה דָֽנִיֵּאל֙דָנִיֵּאלדניאל וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר לֶהֱוֵ֨אלֶהֱוֵאלהוא שְׁמֵ֤הּשְׁמֵהּשמה דִּֽידִּידי־־־אֱלָהָא֙אֱלָהָאאלהא מְבָרַ֔ךְמְבָרַךְמברך מִןמִןמן־־־עָלְמָ֖אעָלְמָאעלמא וְעַ֣דוְעַדועד־־־עָלְמָ֑אעָלְמָאעלמא דִּ֧ידִּידי חָכְמְתָ֛אחָכְמְתָאחכמתא וּגְבוּרְתָ֖אוּגְבוּרְתָאוגבורתא דִּ֥ידִּידי לֵֽהּלֵהּלה־־־הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 2:21 וְ֠הוּאוְהוּאוהוא מְהַשְׁנֵ֤אמְהַשְׁנֵאמהשנא עִדָּנַיָּא֙עִדָּנַיָּאעדניא וְזִמְנַיָּ֔אוְזִמְנַיָּאוזמניא מְהַעְדֵּ֥המְהַעְדֵּהמהעדה מַלְכִ֖יןמַלְכִיןמלכין וּמְהָקֵ֣יםוּמְהָקֵיםומהקים מַלְכִ֑יןמַלְכִיןמלכין יָהֵ֤ביָהֵביהב חָכְמְתָא֙חָכְמְתָאחכמתא לְחַכִּימִ֔יןלְחַכִּימִיןלחכימין וּמַנְדְּעָ֖אוּמַנְדְּעָאומנדעא לְיָדְעֵ֥ילְיָדְעֵילידעי בִינָֽהבִינָהבינה׃׃׃ 2:22 ה֛וּאהוּאהוא גָּלֵ֥אגָּלֵאגלא עַמִּיקָתָ֖אעַמִּיקָתָאעמיקתא וּמְסַתְּרָתָ֑אוּמְסַתְּרָתָאומסתרתא יָדַע֙יָדַעידע מָ֣המָהמה בַחֲשׁוֹכָ֔אבַחֲשׁוֹכָאבחשוכא [וּנְהִירָא כ][וּנְהִירָא כ][ונהירא כ] (וּנְהוֹרָ֖א ק)(וּנְהוֹרָא ק)(ונהורא ק) עִמֵּ֥הּעִמֵּהּעמה שְׁרֵֽאשְׁרֵאשרא׃׃׃ 2:23 לָ֣ךְלָךְלך ׀׀׀ אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה אֲבָהָתִ֗יאֲבָהָתִיאבהתי מְהוֹדֵ֤אמְהוֹדֵאמהודא וּמְשַׁבַּח֙וּמְשַׁבַּחומשבח אֲנָ֔האֲנָהאנה דִּ֧ידִּידי חָכְמְתָ֛אחָכְמְתָאחכמתא וּגְבוּרְתָ֖אוּגְבוּרְתָאוגבורתא יְהַ֣בְתְּיְהַבְתְּיהבת לִ֑ילִילי וּכְעַ֤ןוּכְעַןוכען הֽוֹדַעְתַּ֙נִי֙הוֹדַעְתַּנִיהודעתני דִּֽידִּידי־־־בְעֵ֣ינָאבְעֵינָאבעינא מִנָּ֔ךְמִנָּךְמנך דִּֽידִּידי־־־מִלַּ֥תמִלַּתמלת מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא הוֹדַעְתֶּֽנָאהוֹדַעְתֶּנָאהודעתנא׃׃׃ 2:24 כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֣לקֳבֵלקבל דְּנָ֗הדְּנָהדנה דָּֽנִיֵּאל֙דָּנִיֵּאלדניאל עַ֣לעַלעל עַלעַלעל־־־אַרְי֔וֹךְאַרְיוֹךְאריוך דִּ֚ידִּידי מַנִּ֣ימַנִּימני מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא לְהוֹבָדָ֖הלְהוֹבָדָהלהובדה לְחַכִּימֵ֣ילְחַכִּימֵילחכימי בָבֶ֑לבָבֶלבבל אֲזַ֣לאֲזַלאזל ׀׀׀ וְכֵ֣ןוְכֵןוכן אֲמַראֲמַראמר־־־לֵ֗הּלֵהּלה לְחַכִּימֵ֤ילְחַכִּימֵילחכימי בָבֶל֙בָבֶלבבל אַלאַלאל־־־תְּהוֹבֵ֔דתְּהוֹבֵדתהובד הַעֵ֙לְנִי֙הַעֵלְנִיהעלני קֳדָ֣םקֳדָםקדם מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא וּפִשְׁרָ֖אוּפִשְׁרָאופשרא לְמַלְכָּ֥אלְמַלְכָּאלמלכא אֲחַוֵּֽאאֲחַוֵּאאחוא׃׃׃ ססס 2:25 אֱדַ֤יִןאֱדַיִןאדין אַרְיוֹךְ֙אַרְיוֹךְאריוך בְּהִתְבְּהָלָ֔הבְּהִתְבְּהָלָהבהתבהלה הַנְעֵ֥להַנְעֵלהנעל לְדָנִיֵּ֖אללְדָנִיֵּאללדניאל קֳדָ֣םקֳדָםקדם מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא וְכֵ֣ןוְכֵןוכן אֲמַראֲמַראמר־־־לֵ֗הּלֵהּלה דִּֽידִּידי־־־הַשְׁכַּ֤חַתהַשְׁכַּחַתהשכחת גְּבַר֙גְּבַרגבר מִןמִןמן־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני גָֽלוּתָא֙גָלוּתָאגלותא דִּ֣ידִּידי יְה֔וּדיְהוּדיהוד דִּ֥ידִּידי פִשְׁרָ֖אפִשְׁרָאפשרא לְמַלְכָּ֥אלְמַלְכָּאלמלכא יְהוֹדַֽעיְהוֹדַעיהודע׃׃׃ 2:26 עָנֵ֤העָנֵהענה מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא וְאָמַ֣רוְאָמַרואמר לְדָנִיֵּ֔אללְדָנִיֵּאללדניאל דִּ֥ידִּידי שְׁמֵ֖הּשְׁמֵהּשמה בֵּלְטְשַׁאצַּ֑רבֵּלְטְשַׁאצַּרבלטשאצר [הַאִיתַיִךְ כ][הַאִיתַיִךְ כ][האיתיך כ] (הַֽאִיתָ֣ךְ ק)(הַאִיתָךְ ק)(האיתך ק) כָּהֵ֗לכָּהֵלכהל לְהוֹדָעֻתַ֛נִילְהוֹדָעֻתַנִילהודעתני חֶלְמָ֥אחֶלְמָאחלמא דִֽידִידי־־־חֲזֵ֖יתחֲזֵיתחזית וּפִשְׁרֵֽהּוּפִשְׁרֵהּופשרה׃׃׃ 2:27 עָנֵ֧העָנֵהענה דָנִיֵּ֛אלדָנִיֵּאלדניאל קֳדָ֥םקֳדָםקדם מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא וְאָמַ֑רוְאָמַרואמר רָזָה֙רָזָהרזה דִּֽידִּידי־־־מַלְכָּ֣אמַלְכָּאמלכא שָׁאֵ֔לשָׁאֵלשאל לָ֧אלָאלא חַכִּימִ֣יןחַכִּימִיןחכימין אָֽשְׁפִ֗יןאָשְׁפִיןאשפין חַרְטֻמִּין֙חַרְטֻמִּיןחרטמין גָּזְרִ֔יןגָּזְרִיןגזרין יָכְלִ֖יןיָכְלִיןיכלין לְהַֽחֲוָיָ֥הלְהַחֲוָיָהלהחויה לְמַלְכָּֽאלְמַלְכָּאלמלכא׃׃׃ 2:28 בְּרַ֡םבְּרַםברם אִיתַ֞יאִיתַיאיתי אֱלָ֤הּאֱלָהּאלה בִּשְׁמַיָּא֙בִּשְׁמַיָּאבשמיא גָּלֵ֣אגָּלֵאגלא רָזִ֔יןרָזִיןרזין וְהוֹדַ֗עוְהוֹדַעוהודע לְמַלְכָּא֙לְמַלְכָּאלמלכא נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מָ֛המָהמה דִּ֥ידִּידי לֶהֱוֵ֖אלֶהֱוֵאלהוא בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית יוֹמַיָּ֑איוֹמַיָּאיומיא חֶלְמָ֨ךְחֶלְמָךְחלמך וְחֶזְוֵ֥יוְחֶזְוֵיוחזוי רֵאשָׁ֛ךְרֵאשָׁךְראשך עַֽלעַלעל־־־מִשְׁכְּבָ֖ךְמִשְׁכְּבָךְמשכבך דְּנָ֥הדְּנָהדנה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ
2:29 אַ֣נְתְּהאַנְתְּהאנתה מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא רַעְיוֹנָךְ֙רַעְיוֹנָךְרעיונך עַלעַלעל־־־מִשְׁכְּבָ֣ךְמִשְׁכְּבָךְמשכבך סְלִ֔קוּסְלִקוּסלקו מָ֛המָהמה דִּ֥ידִּידי לֶהֱוֵ֖אלֶהֱוֵאלהוא אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי דְנָ֑הדְנָהדנה וְגָלֵ֧אוְגָלֵאוגלא רָזַיָּ֛ארָזַיָּארזיא הוֹדְעָ֖ךְהוֹדְעָךְהודעך מָהמָהמה־־־דִ֥ידִידי לֶהֱוֵֽאלֶהֱוֵאלהוא׃׃׃ 2:30 וַאֲנָ֗הוַאֲנָהואנה לָ֤אלָאלא בְחָכְמָה֙בְחָכְמָהבחכמה דִּֽידִּידי־־־אִיתַ֥יאִיתַיאיתי בִּי֙בִּיבי מִןמִןמן־־־כָּלכָּלכל־־־חַיַּיָּ֔אחַיַּיָּאחייא רָזָ֥ארָזָארזא דְנָ֖הדְנָהדנה גֱּלִ֣יגֱּלִיגלי לִ֑ילִילי לָהֵ֗ןלָהֵןלהן עַלעַלעל־־־דִּבְרַת֙דִּבְרַתדברת דִּ֤ידִּידי פִשְׁרָא֙פִשְׁרָאפשרא לְמַלְכָּ֣אלְמַלְכָּאלמלכא יְהוֹדְע֔וּןיְהוֹדְעוּןיהודעון וְרַעְיוֹנֵ֥יוְרַעְיוֹנֵיורעיוני לִבְבָ֖ךְלִבְבָךְלבבך תִּנְדַּֽעתִּנְדַּעתנדע׃׃׃ 2:31 אַ֣נְתְּהאַנְתְּהאנתה מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא חָזֵ֤החָזֵהחזה הֲוַ֙יְתָ֙הֲוַיְתָהוית וַאֲל֨וּוַאֲלוּואלו צְלֵ֥םצְלֵםצלם חַד֙חַדחד שַׂגִּ֔יאשַׂגִּיאשגיא צַלְמָ֨אצַלְמָאצלמא דִּכֵּ֥ןדִּכֵּןדכן רַ֛ברַברב וְזִיוֵ֥הּוְזִיוֵהּוזיוה יַתִּ֖יריַתִּיריתיר קָאֵ֣םקָאֵםקאם לְקָבְלָ֑ךְלְקָבְלָךְלקבלך וְרֵוֵ֖הּוְרֵוֵהּורוה דְּחִֽילדְּחִילדחיל׃׃׃ 2:32 ה֣וּאהוּאהוא צַלְמָ֗אצַלְמָאצלמא רֵאשֵׁהּ֙רֵאשֵׁהּראשה דִּֽידִּידי־־־דְהַ֣בדְהַבדהב טָ֔בטָבטב חֲד֥וֹהִיחֲדוֹהִיחדוהי וּדְרָע֖וֹהִיוּדְרָעוֹהִיודרעוהי דִּ֣ידִּידי כְסַ֑ףכְסַףכסף מְע֥וֹהִימְעוֹהִימעוהי וְיַרְכָתֵ֖הּוְיַרְכָתֵהּוירכתה דִּ֥ידִּידי נְחָֽשׁנְחָשׁנחש׃׃׃ 2:33 שָׁק֖וֹהִישָׁקוֹהִישקוהי דִּ֣ידִּידי פַרְזֶ֑לפַרְזֶלפרזל רַגְל֕וֹהִירַגְלוֹהִירגלוהי [מִנְּהֹון כ][מִנְּהֹון כ][מנהון כ] (מִנְּהֵין֙ ק)(מִנְּהֵין ק)(מנהין ק) דִּ֣ידִּידי פַרְזֶ֔לפַרְזֶלפרזל [וּמִנְּהֹון כ][וּמִנְּהֹון כ][ומנהון כ] (וּמִנְּהֵ֖ין ק)(וּמִנְּהֵין ק)(ומנהין ק) דִּ֥ידִּידי חֲסַֽףחֲסַףחסף׃׃׃ 2:34 חָזֵ֣החָזֵהחזה הֲוַ֗יְתָהֲוַיְתָהוית עַ֠דעַדעד דִּ֣ידִּידי הִתְגְּזֶ֤רֶתהִתְגְּזֶרֶתהתגזרת אֶ֙בֶן֙אֶבֶןאבן דִּידִּידי־־־לָ֣אלָאלא בִידַ֔יִןבִידַיִןבידין וּמְחָ֤תוּמְחָתומחת לְצַלְמָא֙לְצַלְמָאלצלמא עַלעַלעל־־־רַגְל֔וֹהִירַגְלוֹהִירגלוהי דִּ֥ידִּידי פַרְזְלָ֖אפַרְזְלָאפרזלא וְחַסְפָּ֑אוְחַסְפָּאוחספא וְהַדֵּ֖קֶתוְהַדֵּקֶתוהדקת הִמּֽוֹןהִמּוֹןהמון׃׃׃ 2:35 בֵּאדַ֣יִןבֵּאדַיִןבאדין דָּ֣קוּדָּקוּדקו כַחֲדָ֡הכַחֲדָהכחדה פַּרְזְלָא֩פַּרְזְלָאפרזלא חַסְפָּ֨אחַסְפָּאחספא נְחָשָׁ֜אנְחָשָׁאנחשא כַּסְפָּ֣אכַּסְפָּאכספא וְדַהֲבָ֗אוְדַהֲבָאודהבא וַהֲווֹ֙וַהֲווֹוהוו כְּע֣וּרכְּעוּרכעור מִןמִןמן־־־אִדְּרֵיאִדְּרֵיאדרי־־־קַ֔יִטקַיִטקיט וּנְשָׂ֤אוּנְשָׂאונשא הִמּוֹן֙הִמּוֹןהמון רוּחָ֔ארוּחָארוחא וְכָלוְכָלוכל־־־אֲתַ֖ראֲתַראתר לָאלָאלא־־־הִשְׁתֲּכַ֣חהִשְׁתֲּכַחהשתכח לְה֑וֹןלְהוֹןלהון וְאַבְנָ֣אוְאַבְנָאואבנא ׀׀׀ דִּֽידִּידי־־־מְחָ֣תמְחָתמחת לְצַלְמָ֗אלְצַלְמָאלצלמא הֲוָ֛תהֲוָתהות לְט֥וּרלְטוּרלטור רַ֖ברַברב וּמְלָ֥תוּמְלָתומלת כָּלכָּלכל־־־אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 2:36 דְּנָ֣הדְּנָהדנה חֶלְמָ֔אחֶלְמָאחלמא וּפִשְׁרֵ֖הּוּפִשְׁרֵהּופשרה נֵאמַ֥רנֵאמַרנאמר קֳדָםקֳדָםקדם־־־מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ 2:37 אַ֣נְתְּהאַנְתְּהאנתה מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך מַלְכַיָּ֑אמַלְכַיָּאמלכיא דִּ֚ידִּידי אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא מַלְכוּתָ֥אמַלְכוּתָאמלכותא חִסְנָ֛אחִסְנָאחסנא וְתָקְפָּ֥אוְתָקְפָּאותקפא וִֽיקָרָ֖אוִיקָרָאויקרא יְהַביְהַביהב־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 2:38 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־דִּ֣ידִּידי [דָאֲרִין כ][דָאֲרִין כ][דארין כ] (דָֽיְרִ֣ין ק)(דָיְרִין ק)(דירין ק) בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־אֲ֠נָשָׁאאֲנָשָׁאאנשא חֵיוַ֨תחֵיוַתחיות בָּרָ֤אבָּרָאברא וְעוֹףוְעוֹףועוף־־־שְׁמַיָּא֙שְׁמַיָּאשמיא יְהַ֣ביְהַביהב בִּידָ֔ךְבִּידָךְבידך וְהַשְׁלְטָ֖ךְוְהַשְׁלְטָךְוהשלטך בְּכָלְּה֑וֹןבְּכָלְּהוֹןבכלהון אַנְתְּהאַנְתְּהאנתה־־־ה֔וּאהוּאהוא רֵאשָׁ֖הרֵאשָׁהראשה דִּ֥ידִּידי דַהֲבָֽאדַהֲבָאדהבא׃׃׃ 2:39 וּבָתְרָ֗ךְוּבָתְרָךְובתרך תְּק֛וּםתְּקוּםתקום מַלְכ֥וּמַלְכוּמלכו אָחֳרִ֖יאָחֳרִיאחרי אֲרַ֣עאאֲרַעאארעא מִנָּ֑ךְמִנָּךְמנך וּמַלְכ֨וּוּמַלְכוּומלכו [תְלִיתָיָא כ][תְלִיתָיָא כ][תליתיא כ] (תְלִיתָאָ֤ה ק)(תְלִיתָאָה ק)(תליתאה ק) אָחֳרִי֙אָחֳרִיאחרי דִּ֣ידִּידי נְחָשָׁ֔אנְחָשָׁאנחשא דִּ֥ידִּידי תִשְׁלַ֖טתִשְׁלַטתשלט בְּכָלבְּכָלבכל־־־אַרְעָֽאאַרְעָאארעא׃׃׃ 2:40 וּמַלְכוּ֙וּמַלְכוּומלכו [רְבִיעָיָה כ][רְבִיעָיָה כ][רביעיה כ] (רְבִ֣יעָאָ֔ה ק)(רְבִיעָאָה ק)(רביעאה ק) תֶּהֱוֵ֥אתֶּהֱוֵאתהוא תַקִּיפָ֖התַקִּיפָהתקיפה כְּפַרְזְלָ֑אכְּפַרְזְלָאכפרזלא כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֗לקֳבֵלקבל דִּ֤ידִּידי פַרְזְלָא֙פַרְזְלָאפרזלא מְהַדֵּ֤קמְהַדֵּקמהדק וְחָשֵׁל֙וְחָשֵׁלוחשל כֹּ֔לָּאכֹּלָּאכלא וּֽכְפַרְזְלָ֛אוּכְפַרְזְלָאוכפרזלא דִּֽידִּידי־־־מְרָעַ֥עמְרָעַעמרעע כָּלכָּלכל־־־אִלֵּ֖יןאִלֵּיןאלין תַּדִּ֥קתַּדִּקתדק וְתֵרֹֽעַוְתֵרֹעַותרע׃׃׃ 2:41 וְדִֽיוְדִיודי־־־חֲזַ֜יְתָהחֲזַיְתָהחזיתה רַגְלַיָּ֣ארַגְלַיָּארגליא וְאֶצְבְּעָתָ֗אוְאֶצְבְּעָתָאואצבעתא [מִנְּהֹון כ][מִנְּהֹון כ][מנהון כ] (מִנְּהֵ֞ן ק)(מִנְּהֵן ק)(מנהן ק) חֲסַ֤ףחֲסַףחסף דִּֽידִּידי־־־פֶחָר֙פֶחָרפחר [וּמִנְּהֹון כ][וּמִנְּהֹון כ][ומנהון כ] (וּמִנְּהֵ֣ין ק)(וּמִנְּהֵין ק)(ומנהין ק) פַּרְזֶ֔לפַּרְזֶלפרזל מַלְכ֤וּמַלְכוּמלכו פְלִיגָה֙פְלִיגָהפליגה תֶּהֱוֵ֔התֶּהֱוֵהתהוה וּמִןוּמִןומן־־־נִצְבְּתָ֥אנִצְבְּתָאנצבתא דִ֥ידִידי פַרְזְלָ֖אפַרְזְלָאפרזלא לֶֽהֱוֵאלֶהֱוֵאלהוא־־־בַ֑הּבַהּבה כָּלכָּלכל־־־קֳבֵל֙קֳבֵלקבל דִּ֣ידִּידי חֲזַ֔יְתָהחֲזַיְתָהחזיתה פַּ֨רְזְלָ֔אפַּרְזְלָאפרזלא מְעָרַ֖במְעָרַבמערב בַּחֲסַ֥ףבַּחֲסַףבחסף טִינָֽאטִינָאטינא׃׃׃ 2:42 וְאֶצְבְּעָת֙וְאֶצְבְּעָתואצבעת רַגְלַיָּ֔ארַגְלַיָּארגליא [מִנְּהֹון כ][מִנְּהֹון כ][מנהון כ] (מִנְּהֵ֥ין ק)(מִנְּהֵין ק)(מנהין ק) פַּרְזֶ֖לפַּרְזֶלפרזל [וּמִנְּהֹון כ][וּמִנְּהֹון כ][ומנהון כ] (וּמִנְּהֵ֣ין ק)(וּמִנְּהֵין ק)(ומנהין ק) חֲסַ֑ףחֲסַףחסף מִןמִןמן־־־קְצָ֤תקְצָתקצת מַלְכוּתָא֙מַלְכוּתָאמלכותא תֶּהֱוֵ֣התֶּהֱוֵהתהוה תַקִּיפָ֔התַקִּיפָהתקיפה וּמִנַּ֖הּוּמִנַּהּומנה תֶּהֱוֵ֥התֶּהֱוֵהתהוה תְבִירָֽהתְבִירָהתבירה׃׃׃ 2:43 [דִי כ][דִי כ][די כ] (וְדִ֣י ק)(וְדִי ק)(ודי ק) חֲזַ֗יְתָחֲזַיְתָחזית פַּרְזְלָא֙פַּרְזְלָאפרזלא מְעָרַב֙מְעָרַבמערב בַּחֲסַ֣ףבַּחֲסַףבחסף טִינָ֔אטִינָאטינא מִתְעָרְבִ֤יןמִתְעָרְבִיןמתערבין לֶהֱוֺן֙לֶהֱוֺןלהון בִּזְרַ֣עבִּזְרַעבזרע אֲנָשָׁ֔אאֲנָשָׁאאנשא וְלָֽאוְלָאולא־־־לֶהֱוֺ֥ןלֶהֱוֺןלהון דָּבְקִ֖יןדָּבְקִיןדבקין דְּנָ֣הדְּנָהדנה עִםעִםעם־־־דְּנָ֑הדְּנָהדנה הֵֽאהֵאהא־־־כְדִ֣יכְדִיכדי פַרְזְלָ֔אפַרְזְלָאפרזלא לָ֥אלָאלא מִתְעָרַ֖במִתְעָרַבמתערב עִםעִםעם־־־חַסְפָּֽאחַסְפָּאחספא׃׃׃ 2:44 וּֽבְיוֹמֵיה֞וֹןוּבְיוֹמֵיהוֹןוביומיהון דִּ֧ידִּידי מַלְכַיָּ֣אמַלְכַיָּאמלכיא אִנּ֗וּןאִנּוּןאנון יְקִים֩יְקִיםיקים אֱלָ֨הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֤אשְׁמַיָּאשמיא מַלְכוּ֙מַלְכוּמלכו דִּ֤ידִּידי לְעָלְמִין֙לְעָלְמִיןלעלמין לָ֣אלָאלא תִתְחַבַּ֔לתִתְחַבַּלתתחבל וּמַ֨לְכוּתָ֔הוּמַלְכוּתָהומלכותה לְעַ֥םלְעַםלעם אָחֳרָ֖ןאָחֳרָןאחרן לָ֣אלָאלא תִשְׁתְּבִ֑קתִשְׁתְּבִקתשתבק תַּדִּ֤קתַּדִּקתדק וְתָסֵיף֙וְתָסֵיףותסיף כָּלכָּלכל־־־אִלֵּ֣יןאִלֵּיןאלין מַלְכְוָתָ֔אמַלְכְוָתָאמלכותא וְהִ֖יאוְהִיאוהיא תְּק֥וּםתְּקוּםתקום לְעָלְמַיָּֽאלְעָלְמַיָּאלעלמיא׃׃׃ 2:45 כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֣לקֳבֵלקבל דִּֽידִּידי־־־חֲזַ֡יְתָחֲזַיְתָחזית דִּ֣ידִּידי מִטּוּרָא֩מִטּוּרָאמטורא אִתְגְּזֶ֨רֶתאִתְגְּזֶרֶתאתגזרת אֶ֜בֶןאֶבֶןאבן דִּידִּידי־־־לָ֣אלָאלא בִידַ֗יִןבִידַיִןבידין וְ֠הַדֶּקֶתוְהַדֶּקֶתוהדקת פַּרְזְלָ֨אפַּרְזְלָאפרזלא נְחָשָׁ֤אנְחָשָׁאנחשא חַסְפָּא֙חַסְפָּאחספא כַּסְפָּ֣אכַּסְפָּאכספא וְדַהֲבָ֔אוְדַהֲבָאודהבא אֱלָ֥הּאֱלָהּאלה רַב֙רַברב הוֹדַ֣עהוֹדַעהודע לְמַלְכָּ֔אלְמַלְכָּאלמלכא מָ֛המָהמה דִּ֥ידִּידי לֶהֱוֵ֖אלֶהֱוֵאלהוא אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי דְנָ֑הדְנָהדנה וְיַצִּ֥יבוְיַצִּיבויציב חֶלְמָ֖אחֶלְמָאחלמא וּמְהֵימַ֥ןוּמְהֵימַןומהימן פִּשְׁרֵֽהּפִּשְׁרֵהּפשרה׃׃׃ פפפ
2:46 בֵּ֠אדַיִןבֵּאדַיִןבאדין מַלְכָּ֤אמַלְכָּאמלכא נְבֽוּכַדְנֶצַּר֙נְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר נְפַ֣לנְפַלנפל עַלעַלעל־־־אַנְפּ֔וֹהִיאַנְפּוֹהִיאנפוהי וּלְדָנִיֵּ֖אלוּלְדָנִיֵּאלולדניאל סְגִ֑דסְגִדסגד וּמִנְחָה֙וּמִנְחָהומנחה וְנִ֣יחֹחִ֔יןוְנִיחֹחִיןוניחחין אֲמַ֖ראֲמַראמר לְנַסָּ֥כָהלְנַסָּכָהלנסכה לֵֽהּלֵהּלה׃׃׃ 2:47 עָנֵה֩עָנֵהענה מַלְכָּ֨אמַלְכָּאמלכא לְדָנִיֵּ֜אללְדָנִיֵּאללדניאל וְאָמַ֗רוְאָמַרואמר מִןמִןמן־־־קְשֹׁט֙קְשֹׁטקשט דִּ֣ידִּידי אֱלָהֲכ֗וֹןאֱלָהֲכוֹןאלהכון ה֣וּאהוּאהוא אֱלָ֧הּאֱלָהּאלה אֱלָהִ֛יןאֱלָהִיןאלהין וּמָרֵ֥אוּמָרֵאומרא מַלְכִ֖יןמַלְכִיןמלכין וְגָלֵ֣הוְגָלֵהוגלה רָזִ֑יןרָזִיןרזין דִּ֣ידִּידי יְכֵ֔לְתָּיְכֵלְתָּיכלת לְמִגְלֵ֖אלְמִגְלֵאלמגלא רָזָ֥הרָזָהרזה דְנָֽהדְנָהדנה׃׃׃ 2:48 אֱדַ֨יִןאֱדַיִןאדין מַלְכָּ֜אמַלְכָּאמלכא לְדָנִיֵּ֣אללְדָנִיֵּאללדניאל רַבִּ֗ירַבִּירבי וּמַתְּנָ֨ןוּמַתְּנָןומתנן רַבְרְבָ֤ןרַבְרְבָןרברבן שַׂגִּיאָן֙שַׂגִּיאָןשגיאן יְהַביְהַביהב־־־לֵ֔הּלֵהּלה וְהַ֨שְׁלְטֵ֔הּוְהַשְׁלְטֵהּוהשלטה עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־מְדִינַ֣תמְדִינַתמדינת בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וְרַבוְרַבורב־־־סִגְנִ֔יןסִגְנִיןסגנין עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־חַכִּימֵ֥יחַכִּימֵיחכימי בָבֶֽלבָבֶלבבל׃׃׃ 2:49 וְדָנִיֵּאל֙וְדָנִיֵּאלודניאל בְּעָ֣אבְּעָאבעא מִןמִןמן־־־מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא וּמַנִּ֗יוּמַנִּיומני עַ֤לעַלעל עֲבִֽידְתָּא֙עֲבִידְתָּאעבידתא דִּ֚ידִּידי מְדִינַ֣תמְדִינַתמדינת בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל לְשַׁדְרַ֥ךְלְשַׁדְרַךְלשדרך מֵישַׁ֖ךְמֵישַׁךְמישך וַעֲבֵ֣דוַעֲבֵדועבד נְג֑וֹנְגוֹנגו וְדָנִיֵּ֖אלוְדָנִיֵּאלודניאל בִּתְרַ֥עבִּתְרַעבתרע מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain