Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 41

41:1 הַחֲרִ֤ישׁוּהַחֲרִישׁוּהחרישו אֵלַי֙אֵלַיאלי אִיִּ֔יםאִיִּיםאיים וּלְאֻמִּ֖יםוּלְאֻמִּיםולאמים יַחֲלִ֣יפוּיַחֲלִיפוּיחליפו כֹ֑חַכֹחַכח יִגְּשׁוּ֙יִגְּשׁוּיגשו אָ֣זאָזאז יְדַבֵּ֔רוּיְדַבֵּרוּידברו יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו לַמִּשְׁפָּ֥טלַמִּשְׁפָּטלמשפט נִקְרָֽבָהנִקְרָבָהנקרבה׃׃׃ 41:2 מִ֤ימִימי הֵעִיר֙הֵעִירהעיר מִמִּזְרָ֔חמִמִּזְרָחממזרח צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק יִקְרָאֵ֣הוּיִקְרָאֵהוּיקראהו לְרַגְל֑וֹלְרַגְלוֹלרגלו יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן לְפָנָ֤יולְפָנָיולפניו גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים וּמְלָכִ֣יםוּמְלָכִיםומלכים יַ֔רְדְּיַרְדְּירד יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן כֶּֽעָפָר֙כֶּעָפָרכעפר חַרְבּ֔וֹחַרְבּוֹחרבו כְּקַ֥שׁכְּקַשׁכקש נִדָּ֖ףנִדָּףנדף קַשְׁתּֽוֹקַשְׁתּוֹקשתו׃׃׃ 41:3 יִרְדְּפֵ֖םיִרְדְּפֵםירדפם יַעֲב֣וֹריַעֲבוֹריעבור שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום אֹ֥רַחאֹרַחארח בְּרַגְלָ֖יובְּרַגְלָיוברגליו לֹ֥אלֹאלא יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 41:4 מִֽימִימי־־־פָעַ֣לפָעַלפעל וְעָשָׂ֔הוְעָשָׂהועשה קֹרֵ֥אקֹרֵאקרא הַדֹּר֖וֹתהַדֹּרוֹתהדרות מֵרֹ֑אשׁמֵרֹאשׁמראש אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה רִאשׁ֔וֹןרִאשׁוֹןראשון וְאֶתוְאֶתואת־־־אַחֲרֹנִ֖יםאַחֲרֹנִיםאחרנים אֲנִיאֲנִיאני־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 41:5 רָא֤וּרָאוּראו אִיִּים֙אִיִּיםאיים וְיִירָ֔אוּוְיִירָאוּוייראו קְצ֥וֹתקְצוֹתקצות הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יֶחֱרָ֑דוּיֶחֱרָדוּיחרדו קָרְב֖וּקָרְבוּקרבו וַיֶּאֱתָיֽוּןוַיֶּאֱתָיוּןויאתיון׃׃׃ 41:6 אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו יַעְזֹ֑רוּיַעְזֹרוּיעזרו וּלְאָחִ֖יווּלְאָחִיוולאחיו יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר חֲזָֽקחֲזָקחזק׃׃׃ 41:7 וַיְחַזֵּ֤קוַיְחַזֵּקויחזק חָרָשׁ֙חָרָשׁחרש אֶתאֶתאת־־־צֹרֵ֔ףצֹרֵףצרף מַחֲלִ֥יקמַחֲלִיקמחליק פַּטִּ֖ישׁפַּטִּישׁפטיש אֶתאֶתאת־־־ה֣וֹלֶםהוֹלֶםהולם פָּ֑עַםפָּעַםפעם אֹמֵ֤ראֹמֵראמר לַדֶּ֙בֶק֙לַדֶּבֶקלדבק ט֣וֹבטוֹבטוב ה֔וּאהוּאהוא וַיְחַזְּקֵ֥הוּוַיְחַזְּקֵהוּויחזקהו בְמַסְמְרִ֖יםבְמַסְמְרִיםבמסמרים לֹ֥אלֹאלא יִמּֽוֹטיִמּוֹטימוט׃׃׃ ססס 41:8 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּחַרְתִּ֑יךָבְּחַרְתִּיךָבחרתיך זֶ֖רַעזֶרַעזרע אַבְרָהָ֥םאַבְרָהָםאברהם אֹהֲבִֽיאֹהֲבִיאהבי׃׃׃ 41:9 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֶחֱזַקְתִּ֙יךָ֙הֶחֱזַקְתִּיךָהחזקתיך מִקְצ֣וֹתמִקְצוֹתמקצות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּמֵאֲצִילֶ֖יהָוּמֵאֲצִילֶיהָומאציליה קְרָאתִ֑יךָקְרָאתִיךָקראתיך וָאֹ֤מַרוָאֹמַרואמר לְךָ֙לְךָלך עַבְדִּיעַבְדִּיעבדי־־־אַ֔תָּהאַתָּהאתה בְּחַרְתִּ֖יךָבְּחַרְתִּיךָבחרתיך וְלֹ֥אוְלֹאולא מְאַסְתִּֽיךָמְאַסְתִּיךָמאסתיך׃׃׃ 41:10 אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא כִּ֣יכִּיכי עִמְּךָעִמְּךָעמך־־־אָ֔נִיאָנִיאני אַלאַלאל־־־תִּשְׁתָּ֖עתִּשְׁתָּעתשתע כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אִמַּצְתִּ֙יךָ֙אִמַּצְתִּיךָאמצתיך אַףאַףאף־־־עֲזַרְתִּ֔יךָעֲזַרְתִּיךָעזרתיך אַףאַףאף־־־תְּמַכְתִּ֖יךָתְּמַכְתִּיךָתמכתיך בִּימִ֥יןבִּימִיןבימין צִדְקִֽיצִדְקִיצדקי׃׃׃ 41:11 הֵ֤ןהֵןהן יֵבֹ֙שׁוּ֙יֵבֹשׁוּיבשו וְיִכָּ֣לְמ֔וּוְיִכָּלְמוּויכלמו כֹּ֖לכֹּלכל הַנֶּחֱרִ֣יםהַנֶּחֱרִיםהנחרים בָּ֑ךְבָּךְבך יִֽהְי֥וּיִהְיוּיהיו כְאַ֛יִןכְאַיִןכאין וְיֹאבְד֖וּוְיֹאבְדוּויאבדו אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי רִיבֶֽךָרִיבֶךָריבך׃׃׃ 41:12 תְּבַקְשֵׁם֙תְּבַקְשֵׁםתבקשם וְלֹ֣אוְלֹאולא תִמְצָאֵ֔םתִמְצָאֵםתמצאם אַנְשֵׁ֖יאַנְשֵׁיאנשי מַצֻּתֶ֑ךָמַצֻּתֶךָמצתך יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו כְאַ֛יִןכְאַיִןכאין וּכְאֶ֖פֶסוּכְאֶפֶסוכאפס אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי מִלְחַמְתֶּֽךָמִלְחַמְתֶּךָמלחמתך׃׃׃ 41:13 כִּ֗יכִּיכי אֲנִ֛יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מַחֲזִ֣יקמַחֲזִיקמחזיק יְמִינֶ֑ךָיְמִינֶךָימינך הָאֹמֵ֥רהָאֹמֵרהאמר לְךָ֛לְךָלך אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אתִּירָאתירא אֲנִ֥יאֲנִיאני עֲזַרְתִּֽיךָעֲזַרְתִּיךָעזרתיך׃׃׃ ססס 41:14 אַלאַלאל־־־תִּֽירְאִי֙תִּירְאִיתיראי תּוֹלַ֣עַתתּוֹלַעַתתולעת יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב מְתֵ֖ימְתֵימתי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲנִ֤יאֲנִיאני עֲזַרְתִּיךְ֙עֲזַרְתִּיךְעזרתיך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְגֹאֲלֵ֖ךְוְגֹאֲלֵךְוגאלך קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 41:15 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה שַׂמְתִּ֗יךְשַׂמְתִּיךְשמתיך לְמוֹרַג֙לְמוֹרַגלמורג חָר֣וּץחָרוּץחרוץ חָדָ֔שׁחָדָשׁחדש בַּ֖עַלבַּעַלבעל פִּֽיפִיּ֑וֹתפִּיפִיּוֹתפיפיות תָּד֤וּשׁתָּדוּשׁתדוש הָרִים֙הָרִיםהרים וְתָדֹ֔קוְתָדֹקותדק וּגְבָע֖וֹתוּגְבָעוֹתוגבעות כַּמֹּ֥ץכַּמֹּץכמץ תָּשִֽׂיםתָּשִׂיםתשים׃׃׃ 41:16 תִּזְרֵם֙תִּזְרֵםתזרם וְר֣וּחַוְרוּחַורוח תִּשָּׂאֵ֔םתִּשָּׂאֵםתשאם וּסְעָרָ֖הוּסְעָרָהוסערה תָּפִ֣יץתָּפִיץתפיץ אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה תָּגִ֣ילתָּגִילתגיל בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה בִּקְד֥וֹשׁבִּקְדוֹשׁבקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תִּתְהַלָּֽלתִּתְהַלָּלתתהלל׃׃׃ פפפ
41:17 הָעֲנִיִּ֨יםהָעֲנִיִּיםהעניים וְהָאֶבְיוֹנִ֜יםוְהָאֶבְיוֹנִיםוהאביונים מְבַקְשִׁ֥יםמְבַקְשִׁיםמבקשים מַ֙יִם֙מַיִםמים וָאַ֔יִןוָאַיִןואין לְשׁוֹנָ֖םלְשׁוֹנָםלשונם בַּצָּמָ֣אבַּצָּמָאבצמא נָשָׁ֑תָּהנָשָׁתָּהנשתה אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶעֱנֵ֔םאֶעֱנֵםאענם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא אֶעֶזְבֵֽםאֶעֶזְבֵםאעזבם׃׃׃ 41:18 אֶפְתַּ֤חאֶפְתַּחאפתח עַלעַלעל־־־שְׁפָיִים֙שְׁפָיִיםשפיים נְהָר֔וֹתנְהָרוֹתנהרות וּבְת֥וֹךְוּבְתוֹךְובתוך בְּקָע֖וֹתבְּקָעוֹתבקעות מַעְיָנ֑וֹתמַעְיָנוֹתמעינות אָשִׂ֤יםאָשִׂיםאשים מִדְבָּר֙מִדְבָּרמדבר לַאֲגַםלַאֲגַםלאגם־־־מַ֔יִםמַיִםמים וְאֶ֥רֶץוְאֶרֶץוארץ צִיָּ֖הצִיָּהציה לְמוֹצָ֥אֵילְמוֹצָאֵילמוצאי מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 41:19 אֶתֵּ֤ןאֶתֵּןאתן בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר אֶ֣רֶזאֶרֶזארז שִׁטָּ֔השִׁטָּהשטה וַהֲדַ֖סוַהֲדַסוהדס וְעֵ֣ץוְעֵץועץ שָׁ֑מֶןשָׁמֶןשמן אָשִׂ֣יםאָשִׂיםאשים בָּעֲרָבָ֗הבָּעֲרָבָהבערבה בְּר֛וֹשׁבְּרוֹשׁברוש תִּדְהָ֥רתִּדְהָרתדהר וּתְאַשּׁ֖וּרוּתְאַשּׁוּרותאשור יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ 41:20 לְמַ֧עַןלְמַעַןלמען יִרְא֣וּיִרְאוּיראו וְיֵדְע֗וּוְיֵדְעוּוידעו וְיָשִׂ֤ימוּוְיָשִׂימוּוישימו וְיַשְׂכִּ֙ילוּ֙וְיַשְׂכִּילוּוישכילו יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו כִּ֥יכִּיכי יַדיַדיד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָ֣שְׂתָהעָשְׂתָהעשתה זֹּ֑אתזֹּאתזאת וּקְד֥וֹשׁוּקְדוֹשׁוקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּרָאָֽהּבְּרָאָהּבראה׃׃׃ פפפ
41:21 קָרְב֥וּקָרְבוּקרבו רִֽיבְכֶ֖םרִיבְכֶםריבכם יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה הַגִּ֙ישׁוּ֙הַגִּישׁוּהגישו עֲצֻמ֣וֹתֵיכֶ֔םעֲצֻמוֹתֵיכֶםעצמותיכם יֹאמַ֖ריֹאמַריאמר מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 41:22 יַגִּ֙ישׁוּ֙יַגִּישׁוּיגישו וְיַגִּ֣ידוּוְיַגִּידוּויגידו לָ֔נוּלָנוּלנו אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּקְרֶ֑ינָהתִּקְרֶינָהתקרינה הָרִאשֹׁנ֣וֹתהָרִאשֹׁנוֹתהראשנות ׀׀׀ מָ֣המָהמה הֵ֗נָּההֵנָּההנה הַגִּ֜ידוּהַגִּידוּהגידו וְנָשִׂ֤ימָהוְנָשִׂימָהונשימה לִבֵּ֙נוּ֙לִבֵּנוּלבנו וְנֵדְעָ֣הוְנֵדְעָהונדעה אַחֲרִיתָ֔ןאַחֲרִיתָןאחריתן א֥וֹאוֹאו הַבָּא֖וֹתהַבָּאוֹתהבאות הַשְׁמִיעֻֽנוּהַשְׁמִיעֻנוּהשמיענו׃׃׃ 41:23 הַגִּ֙ידוּ֙הַגִּידוּהגידו הָאֹתִיּ֣וֹתהָאֹתִיּוֹתהאתיות לְאָח֔וֹרלְאָחוֹרלאחור וְנֵ֣דְעָ֔הוְנֵדְעָהונדעה כִּ֥יכִּיכי אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם אַףאַףאף־־־תֵּיטִ֣יבוּתֵּיטִיבוּתיטיבו וְתָרֵ֔עוּוְתָרֵעוּותרעו וְנִשְׁתָּ֖עָהוְנִשְׁתָּעָהונשתעה [וְנִרָא כ][וְנִרָא כ][ונרא כ] (וְנִרְאֶ֥ה ק)(וְנִרְאֶה ק)(ונראה ק) יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ 41:24 הֵןהֵןהן־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם מֵאַ֔יִןמֵאַיִןמאין וּפָעָלְכֶ֖םוּפָעָלְכֶםופעלכם מֵאָ֑פַעמֵאָפַעמאפע תּוֹעֵבָ֖התּוֹעֵבָהתועבה יִבְחַ֥ריִבְחַריבחר בָּכֶֽםבָּכֶםבכם׃׃׃ 41:25 הַעִיר֤וֹתִיהַעִירוֹתִיהעירותי מִצָּפוֹן֙מִצָּפוֹןמצפון וַיַּ֔אתוַיַּאתויאת מִמִּזְרַחמִמִּזְרַחממזרח־־־שֶׁ֖מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש יִקְרָ֣איִקְרָאיקרא בִשְׁמִ֑יבִשְׁמִיבשמי וְיָבֹ֤אוְיָבֹאויבא סְגָנִים֙סְגָנִיםסגנים כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־חֹ֔מֶרחֹמֶרחמר וּכְמ֥וֹוּכְמוֹוכמו יוֹצֵ֖ריוֹצֵריוצר יִרְמָסיִרְמָסירמס־־־טִֽיטטִיטטיט׃׃׃ 41:26 מִֽימִימי־־־הִגִּ֤ידהִגִּידהגיד מֵרֹאשׁ֙מֵרֹאשׁמראש וְנֵדָ֔עָהוְנֵדָעָהונדעה וּמִלְּפָנִ֖יםוּמִלְּפָנִיםומלפנים וְנֹאמַ֣רוְנֹאמַרונאמר צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק אַ֣ףאַףאף אֵיןאֵיןאין־־־מַגִּ֗ידמַגִּידמגיד אַ֚ףאַףאף אֵ֣יןאֵיןאין מַשְׁמִ֔יעַמַשְׁמִיעַמשמיע אַ֥ףאַףאף אֵיןאֵיןאין־־־שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע אִמְרֵיכֶֽםאִמְרֵיכֶםאמריכם׃׃׃ 41:27 רִאשׁ֥וֹןרִאשׁוֹןראשון לְצִיּ֖וֹןלְצִיּוֹןלציון הִנֵּ֣ההִנֵּההנה הִנָּ֑םהִנָּםהנם וְלִירוּשָׁלִַ֖םוְלִירוּשָׁלִַםולירושלם מְבַשֵּׂ֥רמְבַשֵּׂרמבשר אֶתֵּֽןאֶתֵּןאתן׃׃׃ 41:28 וְאֵ֙רֶא֙וְאֵרֶאוארא וְאֵ֣יןוְאֵיןואין אִ֔ישׁאִישׁאיש וּמֵאֵ֖לֶּהוּמֵאֵלֶּהומאלה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין יוֹעֵ֑ץיוֹעֵץיועץ וְאֶשְׁאָלֵ֖םוְאֶשְׁאָלֵםואשאלם וְיָשִׁ֥יבוּוְיָשִׁיבוּוישיבו דָבָֽרדָבָרדבר׃׃׃ 41:29 הֵ֣ןהֵןהן כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם אָ֥וֶןאָוֶןאון אֶ֖פֶסאֶפֶסאפס מַעֲשֵׂיהֶ֑םמַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם ר֥וּחַרוּחַרוח וָתֹ֖הוּוָתֹהוּותהו נִסְכֵּיהֶֽםנִסְכֵּיהֶםנסכיהם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain