Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 7

7:1 וַיַּשְׁכֵּ֨םוַיַּשְׁכֵּםוישכם יְרֻבַּ֜עַליְרֻבַּעַלירבעל ה֣וּאהוּאהוא גִדְע֗וֹןגִדְעוֹןגדעון וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו עַלעַלעל־־־עֵ֣יןעֵיןעין חֲרֹ֑דחֲרֹדחרד וּמַחֲנֵ֤הוּמַחֲנֵהומחנה מִדְיָן֙מִדְיָןמדין הָיָההָיָההיה־־־ל֣וֹלוֹלו מִצָּפ֔וֹןמִצָּפוֹןמצפון מִגִּבְעַ֥תמִגִּבְעַתמגבעת הַמּוֹרֶ֖ההַמּוֹרֶההמורה בָּעֵֽמֶקבָּעֵמֶקבעמק׃׃׃ 7:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון רַ֗ברַברב הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתָּ֔ךְאִתָּךְאתך מִתִּתִּ֥ימִתִּתִּימתתי אֶתאֶתאת־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם פֶּןפֶּןפן־־־יִתְפָּאֵ֨ריִתְפָּאֵריתפאר עָלַ֤יעָלַיעלי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יָדִ֖ייָדִיידי הוֹשִׁ֥יעָההוֹשִׁיעָההושיעה לִּֽילִּילי׃׃׃ 7:3 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה קְרָ֨אקְרָאקרא נָ֜אנָאנא בְּאָזְנֵ֤יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָם֙הָעָםהעם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מִֽימִימי־־־יָרֵ֣איָרֵאירא וְחָרֵ֔דוְחָרֵדוחרד יָשֹׁ֥ביָשֹׁבישב וְיִצְפֹּ֖רוְיִצְפֹּרויצפר מֵהַ֣רמֵהַרמהר הַגִּלְעָ֑דהַגִּלְעָדהגלעד וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב מִןמִןמן־־־הָעָ֗םהָעָםהעם עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וַעֲשֶׂ֥רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים נִשְׁאָֽרוּנִשְׁאָרוּנשארו׃׃׃ ססס 7:4 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון עוֹד֮עוֹדעוד הָעָ֣םהָעָםהעם רָב֒רָברב הוֹרֵ֤דהוֹרֵדהורד אוֹתָם֙אוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים וְאֶצְרְפֶ֥נּוּוְאֶצְרְפֶנּוּואצרפנו לְךָ֖לְךָלך שָׁ֑םשָׁםשם וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר אֹמַ֨ראֹמַראמר אֵלֶ֜יךָאֵלֶיךָאליך זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ יֵלֵ֣ךְיֵלֵךְילך אִתָּ֗ךְאִתָּךְאתך ה֚וּאהוּאהוא יֵלֵ֣ךְיֵלֵךְילך אִתָּ֔ךְאִתָּךְאתך וְכֹ֨לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֹמַ֜ראֹמַראמר אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך זֶ֚הזֶהזה לֹאלֹאלא־־־יֵלֵ֣ךְיֵלֵךְילך עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך ה֖וּאהוּאהוא לֹ֥אלֹאלא יֵלֵֽךְיֵלֵךְילך׃׃׃ 7:5 וַיּ֥וֹרֶדוַיּוֹרֶדויורד אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים ססס וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון כֹּ֣לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָלֹק֩יָלֹקילק בִּלְשׁוֹנ֨וֹבִּלְשׁוֹנוֹבלשונו מִןמִןמן־־־הַמַּ֜יִםהַמַּיִםהמים כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר יָלֹ֣קיָלֹקילק הַכֶּ֗לֶבהַכֶּלֶבהכלב תַּצִּ֤יגתַּצִּיגתציג אוֹתוֹ֙אוֹתוֹאותו לְבָ֔דלְבָדלבד וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִכְרַ֥עיִכְרַעיכרע עַלעַלעל־־־בִּרְכָּ֖יובִּרְכָּיוברכיו לִשְׁתּֽוֹתלִשְׁתּוֹתלשתות׃׃׃ 7:6 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִסְפַּ֞רמִסְפַּרמספר הַֽמֲלַקְקִ֤יםהַמֲלַקְקִיםהמלקקים בְּיָדָם֙בְּיָדָםבידם אֶלאֶלאל־־־פִּיהֶ֔םפִּיהֶםפיהם שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִ֑ישׁאִישׁאיש וְכֹל֙וְכֹלוכל יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָעָ֔םהָעָםהעם כָּרְע֥וּכָּרְעוּכרעו עַלעַלעל־־־בִּרְכֵיהֶ֖םבִּרְכֵיהֶםברכיהם לִשְׁתּ֥וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ ססס 7:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון בִּשְׁלֹשׁ֩בִּשְׁלֹשׁבשלש מֵא֨וֹתמֵאוֹתמאות הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַֽמֲלַקְקִים֙הַמֲלַקְקִיםהמלקקים אוֹשִׁ֣יעַאוֹשִׁיעַאושיע אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם יֵלְכ֖וּיֵלְכוּילכו אִ֥ישׁאִישׁאיש לִמְקֹמֽוֹלִמְקֹמוֹלמקמו׃׃׃ 7:8 וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־צֵדָה֩צֵדָהצדה הָעָ֨םהָעָםהעם בְּיָדָ֜םבְּיָדָםבידם וְאֵ֣תוְאֵתואת שׁוֹפְרֹֽתֵיהֶ֗םשׁוֹפְרֹתֵיהֶםשופרתיהם וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל שִׁלַּח֙שִׁלַּחשלח אִ֣ישׁאִישׁאיש לְאֹֽהָלָ֔יולְאֹהָלָיולאהליו וּבִשְׁלֹשׁוּבִשְׁלֹשׁובשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש הֶֽחֱזִ֑יקהֶחֱזִיקהחזיק וּמַחֲנֵ֣הוּמַחֲנֵהומחנה מִדְיָ֔ןמִדְיָןמדין הָ֥יָההָיָההיה ל֖וֹלוֹלו מִתַּ֥חַתמִתַּחַתמתחת בָּעֵֽמֶקבָּעֵמֶקבעמק׃׃׃ פפפ
7:9 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֔וּאהַהוּאההוא וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֔היְהוָהיהוה ק֖וּםקוּםקום רֵ֣דרֵדרד בַּֽמַּחֲנֶ֑הבַּמַּחֲנֶהבמחנה כִּ֥יכִּיכי נְתַתִּ֖יונְתַתִּיונתתיו בְּיָדֶֽךָבְּיָדֶךָבידך׃׃׃ 7:10 וְאִםוְאִםואם־־־יָרֵ֥איָרֵאירא אַתָּ֖האַתָּהאתה לָרֶ֑דֶתלָרֶדֶתלרדת רֵ֥דרֵדרד אַתָּ֛האַתָּהאתה וּפֻרָ֥הוּפֻרָהופרה נַעַרְךָ֖נַעַרְךָנערך אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 7:11 וְשָֽׁמַעְתָּ֙וְשָׁמַעְתָּושמעת מַהמַהמה־־־יְדַבֵּ֔רוּיְדַבֵּרוּידברו וְאַחַר֙וְאַחַרואחר תֶּחֱזַ֣קְנָהתֶּחֱזַקְנָהתחזקנה יָדֶ֔יךָיָדֶיךָידיך וְיָרַדְתָּ֖וְיָרַדְתָּוירדת בַּֽמַּחֲנֶ֑הבַּמַּחֲנֶהבמחנה וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד הוּא֙הוּאהוא וּפֻרָ֣הוּפֻרָהופרה נַעֲר֔וֹנַעֲרוֹנערו אֶלאֶלאל־־־קְצֵ֥הקְצֵהקצה הַחֲמֻשִׁ֖יםהַחֲמֻשִׁיםהחמשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּֽמַּחֲנֶֽהבַּמַּחֲנֶהבמחנה׃׃׃ 7:12 וּמִדְיָ֨ןוּמִדְיָןומדין וַעֲמָלֵ֤קוַעֲמָלֵקועמלק וְכָלוְכָלוכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קֶ֙דֶם֙קֶדֶםקדם נֹפְלִ֣יםנֹפְלִיםנפלים בָּעֵ֔מֶקבָּעֵמֶקבעמק כָּאַרְבֶּ֖הכָּאַרְבֶּהכארבה לָרֹ֑בלָרֹבלרב וְלִגְמַלֵּיהֶם֙וְלִגְמַלֵּיהֶםולגמליהם אֵ֣יןאֵיןאין מִסְפָּ֔רמִסְפָּרמספר כַּח֛וֹלכַּחוֹלכחול שֶׁעַלשֶׁעַלשעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיָּ֖םהַיָּםהים לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 7:13 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא גִדְע֔וֹןגִדְעוֹןגדעון וְהִ֨נֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש מְסַפֵּ֥רמְסַפֵּרמספר לְרֵעֵ֖הוּלְרֵעֵהוּלרעהו חֲל֑וֹםחֲלוֹםחלום וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֧ההִנֵּההנה חֲל֣וֹםחֲלוֹםחלום חָלַ֗מְתִּיחָלַמְתִּיחלמתי וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה [צְלֹול כ][צְלֹול כ][צלול כ] (צְלִ֜יל ק)(צְלִיל ק)(צליל ק) לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם שְׂעֹרִים֙שְׂעֹרִיםשערים מִתְהַפֵּךְ֙מִתְהַפֵּךְמתהפך בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה מִדְיָ֔ןמִדְיָןמדין וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־הָ֠אֹהֶלהָאֹהֶלהאהל וַיַּכֵּ֧הוּוַיַּכֵּהוּויכהו וַיִּפֹּ֛לוַיִּפֹּלויפל וַיַּהַפְכֵ֥הוּוַיַּהַפְכֵהוּויהפכהו לְמַ֖עְלָהלְמַעְלָהלמעלה וְנָפַ֥לוְנָפַלונפל הָאֹֽהֶלהָאֹהֶלהאהל׃׃׃ 7:14 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען רֵעֵ֤הוּרֵעֵהוּרעהו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֵ֣יןאֵיןאין זֹ֔אתזֹאתזאת בִּלְתִּ֗יבִּלְתִּיבלתי אִםאִםאם־־־חֶ֛רֶבחֶרֶבחרב גִּדְע֥וֹןגִּדְעוֹןגדעון בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל נָתַ֤ןנָתַןנתן הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו אֶתאֶתאת־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ פפפ
7:15 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע גִּדְע֜וֹןגִּדְעוֹןגדעון אֶתאֶתאת־־־מִסְפַּ֧רמִסְפַּרמספר הַחֲל֛וֹםהַחֲלוֹםהחלום וְאֶתוְאֶתואת־־־שִׁבְר֖וֹשִׁבְרוֹשברו וַיִּשְׁתָּ֑חוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו וַיָּ֙שָׁב֙וַיָּשָׁבוישב אֶלאֶלאל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ק֔וּמוּקוּמוּקומו כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֧ןנָתַןנתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּיֶדְכֶ֖םבְּיֶדְכֶםבידכם אֶתאֶתאת־־־מַחֲנֵ֥המַחֲנֵהמחנה מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 7:16 וַיַּ֛חַץוַיַּחַץויחץ אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה רָאשִׁ֑יםרָאשִׁיםראשים וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן שׁוֹפָר֤וֹתשׁוֹפָרוֹתשופרות בְּיַדבְּיַדביד־־־כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם וְכַדִּ֣יםוְכַדִּיםוכדים רֵקִ֔יםרֵקִיםרקים וְלַפִּדִ֖יםוְלַפִּדִיםולפדים בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַכַּדִּֽיםהַכַּדִּיםהכדים׃׃׃ 7:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם מִמֶּ֥נִּימִמֶּנִּיממני תִרְא֖וּתִרְאוּתראו וְכֵ֣ןוְכֵןוכן תַּעֲשׂ֑וּתַּעֲשׂוּתעשו וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי בָא֙בָאבא בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כַאֲשֶׁרכַאֲשֶׁרכאשר־־־אֶעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה כֵּ֥ןכֵּןכן תַּעֲשֽׂוּןתַּעֲשׂוּןתעשון׃׃׃ 7:18 וְתָקַעְתִּי֙וְתָקַעְתִּיותקעתי בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתִּ֑יאִתִּיאתי וּתְקַעְתֶּ֨םוּתְקַעְתֶּםותקעתם בַּשּׁוֹפָר֜וֹתבַּשּׁוֹפָרוֹתבשופרות גַּםגַּםגם־־־אַתֶּ֗םאַתֶּםאתם סְבִיבוֹת֙סְבִיבוֹתסביבות כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה וּלְגִדְעֽוֹןוּלְגִדְעוֹןולגדעון׃׃׃ פפפ
7:19 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא גִ֠דְעוֹןגִדְעוֹןגדעון וּמֵאָהוּמֵאָהומאה־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֜וֹאִתּוֹאתו בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה הַֽמַּחֲנֶ֗ההַמַּחֲנֶההמחנה רֹ֚אשׁרֹאשׁראש הָאַשְׁמֹ֣רֶתהָאַשְׁמֹרֶתהאשמרת הַתִּֽיכוֹנָ֔ההַתִּיכוֹנָההתיכונה אַ֛ךְאַךְאך הָקֵ֥םהָקֵםהקם הֵקִ֖ימוּהֵקִימוּהקימו אֶתאֶתאת־־־הַשֹּֽׁמְרִ֑יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים וַֽיִּתְקְעוּ֙וַיִּתְקְעוּויתקעו בַּשּׁ֣וֹפָר֔וֹתבַּשּׁוֹפָרוֹתבשופרות וְנָפ֥וֹץוְנָפוֹץונפוץ הַכַּדִּ֖יםהַכַּדִּיםהכדים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּיָדָֽםבְּיָדָםבידם׃׃׃ 7:20 וַֽ֠יִּתְקְעוּוַיִּתְקְעוּויתקעו שְׁלֹ֨שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הָרָאשִׁ֥יםהָרָאשִׁיםהראשים בַּשּֽׁוֹפָרוֹת֮בַּשּׁוֹפָרוֹתבשופרות וַיִּשְׁבְּר֣וּוַיִּשְׁבְּרוּוישברו הַכַּדִּים֒הַכַּדִּיםהכדים וַיַּחֲזִ֤יקוּוַיַּחֲזִיקוּויחזיקו בְיַדבְיַדביד־־־שְׂמאוֹלָם֙שְׂמאוֹלָםשמאולם בַּלַּפִּדִ֔יםבַּלַּפִּדִיםבלפדים וּבְיַ֨דוּבְיַדוביד־־־יְמִינָ֔םיְמִינָםימינם הַשּׁוֹפָר֖וֹתהַשּׁוֹפָרוֹתהשופרות לִתְק֑וֹעַלִתְקוֹעַלתקוע וַֽיִּקְרְא֔וּוַיִּקְרְאוּויקראו חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה וּלְגִדְעֽוֹןוּלְגִדְעוֹןולגדעון׃׃׃ 7:21 וַיַּֽעַמְדוּ֙וַיַּעַמְדוּויעמדו אִ֣ישׁאִישׁאיש תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו סָבִ֖יבסָבִיבסביב לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה וַיָּ֧רָץוַיָּרָץוירץ כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּחֲנֶ֛ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיָּרִ֖יעוּוַיָּרִיעוּויריעו [וַיָּנִיסוּ כ][וַיָּנִיסוּ כ][ויניסו כ] (וַיָּנֽוּסוּ ק)(וַיָּנוּסוּ ק)(וינוסו ק)׃׃׃ 7:22 וַֽיִּתְקְעוּ֮וַיִּתְקְעוּויתקעו שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות הַשּׁוֹפָרוֹת֒הַשּׁוֹפָרוֹתהשופרות וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵ֣תאֵתאת חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב אִ֛ישׁאִישׁאיש בְּרֵעֵ֖הוּבְּרֵעֵהוּברעהו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיָּ֨נָסוַיָּנָסוינס הַֽמַּחֲנֶ֜ההַמַּחֲנֶההמחנה עַדעַדעד־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית הַשִּׁטָּה֙הַשִּׁטָּההשטה צְֽרֵרָ֔תָהצְרֵרָתָהצררתה עַ֛דעַדעד שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־אָבֵ֥לאָבֵלאבל מְחוֹלָ֖המְחוֹלָהמחולה עַלעַלעל־־־טַבָּֽתטַבָּתטבת׃׃׃ 7:23 וַיִּצָּעֵ֧קוַיִּצָּעֵקויצעק אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מִנַּפְתָּלִ֥ימִנַּפְתָּלִימנפתלי וּמִןוּמִןומן־־־אָשֵׁ֖ראָשֵׁראשר וּמִןוּמִןומן־־־כָּלכָּלכל־־־מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה וַֽיִּרְדְּפ֖וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 7:24 וּמַלְאָכִ֡יםוּמַלְאָכִיםומלאכים שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח גִּדְעוֹן֩גִּדְעוֹןגדעון בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַ֨רהַרהר אֶפְרַ֜יִםאֶפְרַיִםאפרים לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר רְד֞וּרְדוּרדו לִקְרַ֤אתלִקְרַאתלקראת מִדְיָן֙מִדְיָןמדין וְלִכְד֤וּוְלִכְדוּולכדו לָהֶם֙לָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים עַ֛דעַדעד בֵּ֥יתבֵּיתבית בָּרָ֖הבָּרָהברה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיִּצָּעֵ֞קוַיִּצָּעֵקויצעק כָּלכָּלכל־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים וַיִּלְכְּד֣וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו אֶתאֶתאת־־־הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים עַ֛דעַדעד בֵּ֥יתבֵּיתבית בָּרָ֖הבָּרָהברה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 7:25 וַֽיִּלְכְּד֡וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי מִדְיָ֜ןמִדְיָןמדין אֶתאֶתאת־־־עֹרֵ֣בעֹרֵבערב וְאֶתוְאֶתואת־־־זְאֵ֗בזְאֵבזאב וַיַּהַרְג֨וּוַיַּהַרְגוּויהרגו אֶתאֶתאת־־־עוֹרֵ֤בעוֹרֵבעורב בְּצוּרבְּצוּרבצור־־־עוֹרֵב֙עוֹרֵבעורב וְאֶתוְאֶתואת־־־זְאֵב֙זְאֵבזאב הָרְג֣וּהָרְגוּהרגו בְיֶֽקֶבבְיֶקֶבביקב־־־זְאֵ֔בזְאֵבזאב וַֽיִּרְדְּפ֖וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו אֶלאֶלאל־־־מִדְיָ֑ןמִדְיָןמדין וְרֹאשׁוְרֹאשׁוראש־־־עֹרֵ֣בעֹרֵבערב וּזְאֵ֔בוּזְאֵבוזאב הֵבִ֙יאוּ֙הֵבִיאוּהביאו אֶלאֶלאל־־־גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון מֵעֵ֖בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּֽןלַיַּרְדֵּןלירדן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain