Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 9

9:1 שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אַתָּ֨האַתָּהאתה עֹבֵ֤רעֹבֵרעבר הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן לָבֹא֙לָבֹאלבא לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים גְּדֹלִ֥יםגְּדֹלִיםגדלים וַעֲצֻמִ֖יםוַעֲצֻמִיםועצמים מִמֶּ֑ךָּמִמֶּךָּממך עָרִ֛יםעָרִיםערים גְּדֹלֹ֥תגְּדֹלֹתגדלת וּבְצֻרֹ֖תוּבְצֻרֹתובצרת בַּשָּׁמָֽיִםבַּשָּׁמָיִםבשמים׃׃׃ 9:2 עַֽםעַםעם־־־גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וָרָ֖םוָרָםורם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עֲנָקִ֑יםעֲנָקִיםענקים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתָּ֤האַתָּהאתה יָדַ֙עְתָּ֙יָדַעְתָּידעת וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה שָׁמַ֔עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת מִ֣ימִימי יִתְיַצֵּ֔ביִתְיַצֵּביתיצב לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עֲנָֽקעֲנָקענק׃׃׃ 9:3 וְיָדַעְתָּ֣וְיָדַעְתָּוידעת הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום כִּי֩כִּיכי יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הֽוּאהוּאהוא־־־הָעֹבֵ֤רהָעֹבֵרהעבר לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך אֵ֣שׁאֵשׁאש אֹֽכְלָ֔האֹכְלָהאכלה ה֧וּאהוּאהוא יַשְׁמִידֵ֛םיַשְׁמִידֵםישמידם וְה֥וּאוְהוּאוהוא יַכְנִיעֵ֖םיַכְנִיעֵםיכניעם לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וְהֽוֹרַשְׁתָּ֤םוְהוֹרַשְׁתָּםוהורשתם וְהַֽאַבַדְתָּם֙וְהַאַבַדְתָּםוהאבדתם מַהֵ֔רמַהֵרמהר כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 9:4 אַלאַלאל־־־תֹּאמַ֣רתֹּאמַרתאמר בִּלְבָבְךָ֗בִּלְבָבְךָבלבבך בַּהֲדֹ֣ףבַּהֲדֹףבהדף יְהוָה֩יְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֨יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֹתָ֥םאֹתָםאתם ׀׀׀ מִלְּפָנֶיךָ֮מִלְּפָנֶיךָמלפניך לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר בְּצִדְקָתִי֙בְּצִדְקָתִיבצדקתי הֱבִיאַ֣נִיהֱבִיאַנִיהביאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָרֶ֖שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וּבְרִשְׁעַת֙וּבְרִשְׁעַתוברשעת הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה יְהוָ֖היְהוָהיהוה מוֹרִישָׁ֥םמוֹרִישָׁםמורישם מִפָּנֶֽיךָמִפָּנֶיךָמפניך׃׃׃ 9:5 לֹ֣אלֹאלא בְצִדְקָתְךָ֗בְצִדְקָתְךָבצדקתך וּבְיֹ֙שֶׁר֙וּבְיֹשֶׁרובישר לְבָ֣בְךָ֔לְבָבְךָלבבך אַתָּ֥האַתָּהאתה בָ֖אבָאבא לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֑םאַרְצָםארצם כִּ֞יכִּיכי בְּרִשְׁעַ֣תבְּרִשְׁעַתברשעת ׀׀׀ הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך מוֹרִישָׁ֣םמוֹרִישָׁםמורישם מִפָּנֶ֔יךָמִפָּנֶיךָמפניך וּלְמַ֜עַןוּלְמַעַןולמען הָקִ֣יםהָקִיםהקים אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֤ענִשְׁבַּענשבע יְהוָה֙יְהוָהיהוה לַאֲבֹתֶ֔יךָלַאֲבֹתֶיךָלאבתיך לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹֽבוּלְיַעֲקֹבוליעקב׃׃׃ 9:6 וְיָדַעְתָּ֗וְיָדַעְתָּוידעת כִּ֠יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא בְצִדְקָֽתְךָ֙בְצִדְקָתְךָבצדקתך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱ֠לֹהֶיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֨ןנֹתֵןנתן לְךָ֜לְךָלך אֶתאֶתאת־־־הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֛ההַטּוֹבָההטובה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְרִשְׁתָּ֑הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה כִּ֥יכִּיכי עַםעַםעם־־־קְשֵׁהקְשֵׁהקשה־־־עֹ֖רֶףעֹרֶףערף אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 9:7 זְכֹר֙זְכֹרזכר אַלאַלאל־־־תִּשְׁכַּ֔חתִּשְׁכַּחתשכח אֵ֧תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִקְצַ֛פְתָּהִקְצַפְתָּהקצפת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר לְמִןלְמִןלמן־־־הַיּ֞וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָצָ֣אתָיָצָאתָיצאת ׀׀׀ מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים עַדעַדעד־־־בֹּֽאֲכֶם֙בֹּאֲכֶםבאכם עַדעַדעד־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה מַמְרִ֥יםמַמְרִיםממרים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם עִםעִםעם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:8 וּבְחֹרֵ֥בוּבְחֹרֵבובחרב הִקְצַפְתֶּ֖םהִקְצַפְתֶּםהקצפתם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּתְאַנַּ֧ףוַיִּתְאַנַּףויתאנף יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּכֶ֖םבָּכֶםבכם לְהַשְׁמִ֥ידלְהַשְׁמִידלהשמיד אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 9:9 בַּעֲלֹתִ֣יבַּעֲלֹתִיבעלתי הָהָ֗רָההָהָרָהההרה לָקַ֜חַתלָקַחַתלקחת לוּחֹ֤תלוּחֹתלוחת הָֽאֲבָנִים֙הָאֲבָנִיםהאבנים לוּחֹ֣תלוּחֹתלוחת הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּרַ֥תכָּרַתכרת יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִמָּכֶ֑םעִמָּכֶםעמכם וָאֵשֵׁ֣בוָאֵשֵׁבואשב בָּהָ֗רבָּהָרבהר אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יוֹם֙יוֹםיום וְאַרְבָּעִ֣יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה לֶ֚חֶםלֶחֶםלחם לֹ֣אלֹאלא אָכַ֔לְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי וּמַ֖יִםוּמַיִםומים לֹ֥אלֹאלא שָׁתִֽיתִישָׁתִיתִישתיתי׃׃׃ 9:10 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵי֙שְׁנֵישני לוּחֹ֣תלוּחֹתלוחת הָֽאֲבָנִ֔יםהָאֲבָנִיםהאבנים כְּתֻבִ֖יםכְּתֻבִיםכתבים בְּאֶצְבַּ֣עבְּאֶצְבַּעבאצבע אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַעֲלֵיהֶ֗םוַעֲלֵיהֶםועליהם כְּֽכָלכְּכָלככל־־־הַדְּבָרִ֡יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּר֩דִּבֶּרדבר יְהוָ֨היְהוָהיהוה עִמָּכֶ֥םעִמָּכֶםעמכם בָּהָ֛רבָּהָרבהר מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַקָּהָֽלהַקָּהָלהקהל׃׃׃ 9:11 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִקֵּץ֙מִקֵּץמקץ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה נָתַ֨ןנָתַןנתן יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֛ישְׁנֵישני לֻחֹ֥תלֻחֹתלחת הָאֲבָנִ֖יםהָאֲבָנִיםהאבנים לֻח֥וֹתלֻחוֹתלחות הַבְּרִֽיתהַבְּרִיתהברית׃׃׃ 9:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי ק֣וּםקוּםקום רֵ֤דרֵדרד מַהֵר֙מַהֵרמהר מִזֶּ֔המִזֶּהמזה כִּ֚יכִּיכי שִׁחֵ֣תשִׁחֵתשחת עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֖אתָהוֹצֵאתָהוצאת מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים סָ֣רוּסָרוּסרו מַהֵ֗רמַהֵרמהר מִןמִןמן־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֔םצִוִּיתִםצויתם עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו לָהֶ֖םלָהֶםלהם מַסֵּכָֽהמַסֵּכָהמסכה׃׃׃ 9:13 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֣יאֵלַיאלי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה עַםעַםעם־־־קְשֵׁהקְשֵׁהקשה־־־עֹ֖רֶףעֹרֶףערף הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 9:14 הֶ֤רֶףהֶרֶףהרף מִמֶּ֙נִּי֙מִמֶּנִּיממני וְאַשְׁמִידֵ֔םוְאַשְׁמִידֵםואשמידם וְאֶמְחֶ֣הוְאֶמְחֶהואמחה אֶתאֶתאת־־־שְׁמָ֔םשְׁמָםשמם מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְאֶֽעֱשֶׂה֙וְאֶעֱשֶׂהואעשה אֽוֹתְךָ֔אוֹתְךָאותך לְגוֹילְגוֹילגוי־־־עָצ֥וּםעָצוּםעצום וָרָ֖בוָרָבורב מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 9:15 וָאֵ֗פֶןוָאֵפֶןואפן וָֽאֵרֵד֙וָאֵרֵדוארד מִןמִןמן־־־הָהָ֔רהָהָרההר וְהָהָ֖רוְהָהָרוההר בֹּעֵ֣רבֹּעֵרבער בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וּשְׁנֵי֙וּשְׁנֵיושני לֻחֹ֣תלֻחֹתלחת הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית עַ֖לעַלעל שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי יָדָֽייָדָיידי׃׃׃ 9:16 וָאֵ֗רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה חֲטָאתֶם֙חֲטָאתֶםחטאתם לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם עֲשִׂיתֶ֣םעֲשִׂיתֶםעשיתם לָכֶ֔םלָכֶםלכם עֵ֖גֶלעֵגֶלעגל מַסֵּכָ֑המַסֵּכָהמסכה סַרְתֶּ֣םסַרְתֶּםסרתם מַהֵ֔רמַהֵרמהר מִןמִןמן־־־הַדֶּ֕רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 9:17 וָאֶתְפֹּשׂ֙וָאֶתְפֹּשׂואתפש בִּשְׁנֵ֣יבִּשְׁנֵיבשני הַלֻּחֹ֔תהַלֻּחֹתהלחת וָֽאַשְׁלִכֵ֔םוָאַשְׁלִכֵםואשלכם מֵעַ֖למֵעַלמעל שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי יָדָ֑ייָדָיידי וָאֲשַׁבְּרֵ֖םוָאֲשַׁבְּרֵםואשברם לְעֵינֵיכֶֽםלְעֵינֵיכֶםלעיניכם׃׃׃ 9:18 וָֽאֶתְנַפַּל֩וָאֶתְנַפַּלואתנפל לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני יְהוָ֜היְהוָהיהוה כָּרִאשֹׁנָ֗הכָּרִאשֹׁנָהכראשנה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יוֹם֙יוֹםיום וְאַרְבָּעִ֣יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה לֶ֚חֶםלֶחֶםלחם לֹ֣אלֹאלא אָכַ֔לְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי וּמַ֖יִםוּמַיִםומים לֹ֣אלֹאלא שָׁתִ֑יתִישָׁתִיתִישתיתי עַ֤לעַלעל כָּלכָּלכל־־־חַטַּאתְכֶם֙חַטַּאתְכֶםחטאתכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חֲטָאתֶ֔םחֲטָאתֶםחטאתם לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהַכְעִיסֽוֹלְהַכְעִיסוֹלהכעיסו׃׃׃ 9:19 כִּ֣יכִּיכי יָגֹ֗רְתִּייָגֹרְתִּייגרתי מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני הָאַף֙הָאַףהאף וְהַ֣חֵמָ֔הוְהַחֵמָהוהחמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קָצַ֧ףקָצַףקצף יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם לְהַשְׁמִ֣ידלְהַשְׁמִידלהשמיד אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי גַּ֖םגַּםגם בַּפַּ֥עַםבַּפַּעַםבפעם הַהִֽואהַהִואההוא׃׃׃ 9:20 וּֽבְאַהֲרֹ֗ןוּבְאַהֲרֹןובאהרן הִתְאַנַּ֧ףהִתְאַנַּףהתאנף יְהוָ֛היְהוָהיהוה מְאֹ֖דמְאֹדמאד לְהַשְׁמִיד֑וֹלְהַשְׁמִידוֹלהשמידו וָֽאֶתְפַּלֵּ֛לוָאֶתְפַּלֵּלואתפלל גַּםגַּםגם־־־בְּעַ֥דבְּעַדבעד אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִֽואהַהִואההוא 9:21 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־חַטַּאתְכֶ֞םחַטַּאתְכֶםחטאתכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עֲשִׂיתֶ֣םעֲשִׂיתֶםעשיתם אֶתאֶתאת־־־הָעֵ֗גֶלהָעֵגֶלהעגל לָקַחְתִּי֮לָקַחְתִּילקחתי וָאֶשְׂרֹ֣ףוָאֶשְׂרֹףואשרף אֹת֣וֹאֹתוֹאתו ׀׀׀ בָּאֵשׁ֒בָּאֵשׁבאש וָאֶכֹּ֨תוָאֶכֹּתואכת אֹת֤וֹאֹתוֹאתו טָחוֹן֙טָחוֹןטחון הֵיטֵ֔בהֵיטֵבהיטב עַ֥דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דַּ֖קדַּקדק לְעָפָ֑רלְעָפָרלעפר וָֽאַשְׁלִךְ֙וָאַשְׁלִךְואשלך אֶתאֶתאת־־־עֲפָר֔וֹעֲפָרוֹעפרו אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֖חַלהַנַּחַלהנחל הַיֹּרֵ֥דהַיֹּרֵדהירד מִןמִןמן־־־הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 9:22 וּבְתַבְעֵרָה֙וּבְתַבְעֵרָהובתבערה וּבְמַסָּ֔הוּבְמַסָּהובמסה וּבְקִבְרֹ֖תוּבְקִבְרֹתובקברת הַֽתַּאֲוָ֑ההַתַּאֲוָההתאוה מַקְצִפִ֥יםמַקְצִפִיםמקצפים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 9:23 וּבִשְׁלֹ֨חַוּבִשְׁלֹחַובשלח יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם מִקָּדֵ֤שׁמִקָּדֵשׁמקדש בַּרְנֵ֙עַ֙בַּרְנֵעַברנע לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר עֲלוּ֙עֲלוּעלו וּרְשׁ֣וּוּרְשׁוּורשו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֑םלָכֶםלכם וַתַּמְר֗וּוַתַּמְרוּותמרו אֶתאֶתאת־־־פִּ֤יפִּיפי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְלֹ֤אוְלֹאולא הֶֽאֱמַנְתֶּם֙הֶאֱמַנְתֶּםהאמנתם ל֔וֹלוֹלו וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם בְּקֹלֽוֹבְּקֹלוֹבקלו׃׃׃ 9:24 מַמְרִ֥יםמַמְרִיםממרים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם עִםעִםעם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה מִיּ֖וֹםמִיּוֹםמיום דַּעְתִּ֥ידַּעְתִּידעתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 9:25 וָֽאֶתְנַפַּ֞לוָאֶתְנַפַּלואתנפל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵ֣תאֵתאת אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים הַלַּ֖יְלָההַלַּיְלָההלילה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִתְנַפָּ֑לְתִּיהִתְנַפָּלְתִּיהתנפלתי כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהַשְׁמִ֥ידלְהַשְׁמִידלהשמיד אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 9:26 וָאֶתְפַּלֵּ֣לוָאֶתְפַּלֵּלואתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה וָאֹמַר֒וָאֹמַרואמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אַלאַלאל־־־תַּשְׁחֵ֤תתַּשְׁחֵתתשחת עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך וְנַחֲלָ֣תְךָ֔וְנַחֲלָתְךָונחלתך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר פָּדִ֖יתָפָּדִיתָפדית בְּגָדְלֶ֑ךָבְּגָדְלֶךָבגדלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹצֵ֥אתָהוֹצֵאתָהוצאת מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים בְּיָ֥דבְּיָדביד חֲזָקָֽהחֲזָקָהחזקה׃׃׃ 9:27 זְכֹר֙זְכֹרזכר לַעֲבָדֶ֔יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹ֑בוּלְיַעֲקֹבוליעקב אַלאַלאל־־־תֵּ֗פֶןתֵּפֶןתפן אֶלאֶלאל־־־קְשִׁי֙קְשִׁיקשי הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאֶלוְאֶלואל־־־רִשְׁע֖וֹרִשְׁעוֹרשעו וְאֶלוְאֶלואל־־־חַטָּאתֽוֹחַטָּאתוֹחטאתו׃׃׃ 9:28 פֶּןפֶּןפן־־־יֹאמְר֗וּיֹאמְרוּיאמרו הָאָרֶץ֮הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הוֹצֵאתָ֣נוּהוֹצֵאתָנוּהוצאתנו מִשָּׁם֒מִשָּׁםמשם מִבְּלִי֙מִבְּלִימבלי יְכֹ֣לֶתיְכֹלֶתיכלת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַהֲבִיאָ֕םלַהֲבִיאָםלהביאם אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּמִשִּׂנְאָת֣וֹוּמִשִּׂנְאָתוֹומשנאתו אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם הוֹצִיאָ֖םהוֹצִיאָםהוציאם לַהֲמִתָ֥םלַהֲמִתָםלהמתם בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 9:29 וְהֵ֥םוְהֵםוהם עַמְּךָ֖עַמְּךָעמך וְנַחֲלָתֶ֑ךָוְנַחֲלָתֶךָונחלתך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֙אתָ֙הוֹצֵאתָהוצאת בְּכֹחֲךָ֣בְּכֹחֲךָבכחך הַגָּדֹ֔להַגָּדֹלהגדל וּבִֽזְרֹעֲךָ֖וּבִזְרֹעֲךָובזרעך הַנְּטוּיָֽההַנְּטוּיָההנטויה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain