Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nahum 1

1:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא נִֽינְוֵ֑הנִינְוֵהנינוה סֵ֧פֶרסֵפֶרספר חֲז֛וֹןחֲזוֹןחזון נַח֖וּםנַחוּםנחום הָאֶלְקֹשִֽׁיהָאֶלְקֹשִׁיהאלקשי׃׃׃ 1:2 אֵ֣לאֵלאל קַנּ֤וֹאקַנּוֹאקנוא וְנֹקֵם֙וְנֹקֵםונקם יְהוָ֔היְהוָהיהוה נֹקֵ֥םנֹקֵםנקם יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּבַ֣עַלוּבַעַלובעל חֵמָ֑החֵמָהחמה נֹקֵ֤םנֹקֵםנקם יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְצָרָ֔יולְצָרָיולצריו וְנוֹטֵ֥רוְנוֹטֵרונוטר ה֖וּאהוּאהוא לְאֹיְבָֽיולְאֹיְבָיולאיביו׃׃׃ 1:3 יְהֹוָ֗היְהֹוָהיהוה אֶ֤רֶךְאֶרֶךְארך אַפַּ֙יִם֙אַפַּיִםאפים [וּגְדֹול כ][וּגְדֹול כ][וגדול כ] (וּגְדָל ק)(וּגְדָל ק)(וגדל ק) כֹּ֔חַכֹּחַכח וְנַקֵּ֖הוְנַקֵּהונקה לֹ֣אלֹאלא יְנַקֶּ֑היְנַקֶּהינקה יְהוָ֗היְהוָהיהוה בְּסוּפָ֤הבְּסוּפָהבסופה וּבִשְׂעָרָה֙וּבִשְׂעָרָהובשערה דַּרְכּ֔וֹדַּרְכּוֹדרכו וְעָנָ֖ןוְעָנָןוענן אֲבַ֥קאֲבַקאבק רַגְלָֽיורַגְלָיורגליו׃׃׃ 1:4 גּוֹעֵ֤רגּוֹעֵרגוער בַּיָּם֙בַּיָּםבים וַֽיַּבְּשֵׁ֔הוּוַיַּבְּשֵׁהוּויבשהו וְכָלוְכָלוכל־־־הַנְּהָר֖וֹתהַנְּהָרוֹתהנהרות הֶֽחֱרִ֑יבהֶחֱרִיבהחריב אֻמְלַ֤לאֻמְלַלאמלל בָּשָׁן֙בָּשָׁןבשן וְכַרְמֶ֔לוְכַרְמֶלוכרמל וּפֶ֥רַחוּפֶרַחופרח לְבָנ֖וֹןלְבָנוֹןלבנון אֻמְלָֽלאֻמְלָלאמלל׃׃׃ 1:5 הָרִים֙הָרִיםהרים רָעֲשׁ֣וּרָעֲשׁוּרעשו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְהַגְּבָע֖וֹתוְהַגְּבָעוֹתוהגבעות הִתְמֹגָ֑גוּהִתְמֹגָגוּהתמגגו וַתִּשָּׂ֤אוַתִּשָּׂאותשא הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ מִפָּנָ֔יומִפָּנָיומפניו וְתֵבֵ֖לוְתֵבֵלותבל וְכָלוְכָלוכל־־־יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 1:6 לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני זַעְמוֹ֙זַעְמוֹזעמו מִ֣ימִימי יַֽעֲמ֔וֹדיַעֲמוֹדיעמוד וּמִ֥יוּמִיומי יָק֖וּםיָקוּםיקום בַּחֲר֣וֹןבַּחֲרוֹןבחרון אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו חֲמָתוֹ֙חֲמָתוֹחמתו נִתְּכָ֣הנִתְּכָהנתכה כָאֵ֔שׁכָאֵשׁכאש וְהַצֻּרִ֖יםוְהַצֻּרִיםוהצרים נִתְּצ֥וּנִתְּצוּנתצו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 1:7 ט֣וֹבטוֹבטוב יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְמָע֖וֹזלְמָעוֹזלמעוז בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צָרָ֑הצָרָהצרה וְיֹדֵ֖עַוְיֹדֵעַוידע חֹ֥סֵיחֹסֵיחסי בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 1:8 וּבְשֶׁ֣טֶףוּבְשֶׁטֶףובשטף עֹבֵ֔רעֹבֵרעבר כָּלָ֖הכָּלָהכלה יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה מְקוֹמָ֑הּמְקוֹמָהּמקומה וְאֹיְבָ֖יווְאֹיְבָיוואיביו יְרַדֶּףיְרַדֶּףירדף־־־חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 1:9 מַהמַהמה־־־תְּחַשְּׁבוּן֙תְּחַשְּׁבוּןתחשבון אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כָּלָ֖הכָּלָהכלה ה֣וּאהוּאהוא עֹשֶׂ֑העֹשֶׂהעשה לֹֽאלֹאלא־־־תָק֥וּםתָקוּםתקום פַּעֲמַ֖יִםפַּעֲמַיִםפעמים צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 1:10 כִּ֚יכִּיכי עַדעַדעד־־־סִירִ֣יםסִירִיםסירים סְבֻכִ֔יםסְבֻכִיםסבכים וּכְסָבְאָ֖םוּכְסָבְאָםוכסבאם סְבוּאִ֑יםסְבוּאִיםסבואים אֻ֨כְּל֔וּאֻכְּלוּאכלו כְּקַ֥שׁכְּקַשׁכקש יָבֵ֖שׁיָבֵשׁיבש מָלֵֽאמָלֵאמלא׃׃׃ 1:11 מִמֵּ֣ךְמִמֵּךְממך יָצָ֔איָצָאיצא חֹשֵׁ֥בחֹשֵׁבחשב עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה רָעָ֑הרָעָהרעה יֹעֵ֖ץיֹעֵץיעץ בְּלִיָּֽעַלבְּלִיָּעַלבליעל׃׃׃ ססס 1:12 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־שְׁלֵמִים֙שְׁלֵמִיםשלמים וְכֵ֣ןוְכֵןוכן רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וְכֵ֥ןוְכֵןוכן נָגֹ֖זּוּנָגֹזּוּנגזו וְעָבָ֑רוְעָבָרועבר וְעִ֨נִּתִ֔ךְוְעִנִּתִךְוענתך לֹ֥אלֹאלא אֲעַנֵּ֖ךְאֲעַנֵּךְאענך עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 1:13 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה אֶשְׁבֹּ֥ראֶשְׁבֹּראשבר מֹטֵ֖הוּמֹטֵהוּמטהו מֵֽעָלָ֑יִךְמֵעָלָיִךְמעליך וּמוֹסְרֹתַ֖יִךְוּמוֹסְרֹתַיִךְומוסרתיך אֲנַתֵּֽקאֲנַתֵּקאנתק׃׃׃ 1:14 וְצִוָּ֤הוְצִוָּהוצוה עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־יִזָּרַ֥עיִזָּרַעיזרע מִשִּׁמְךָ֖מִשִּׁמְךָמשמך ע֑וֹדעוֹדעוד מִבֵּ֨יתמִבֵּיתמבית אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אַכְרִ֨יתאַכְרִיתאכרית פֶּ֧סֶלפֶּסֶלפסל וּמַסֵּכָ֛הוּמַסֵּכָהומסכה אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים קִבְרֶ֖ךָקִבְרֶךָקברך כִּ֥יכִּיכי קַלּֽוֹתָקַלּוֹתָקלות׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain