Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Esther 2

2:1 אַחַר֙אַחַראחר הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה כְּשֹׁ֕ךְכְּשֹׁךְכשך חֲמַ֖תחֲמַתחמת הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש זָכַ֤רזָכַרזכר אֶתאֶתאת־־־וַשְׁתִּי֙וַשְׁתִּיושתי וְאֵ֣תוְאֵתואת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֔תָהעָשָׂתָהעשתה וְאֵ֥תוְאֵתואת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִגְזַ֖רנִגְזַרנגזר עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 2:2 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו נַעֲרֵֽינַעֲרֵינערי־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מְשָׁרְתָ֑יומְשָׁרְתָיומשרתיו יְבַקְשׁ֥וּיְבַקְשׁוּיבקשו לַמֶּ֛לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך נְעָר֥וֹתנְעָרוֹתנערות בְּתוּל֖וֹתבְּתוּלוֹתבתולות טוֹב֥וֹתטוֹבוֹתטובות מַרְאֶֽהמַרְאֶהמראה׃׃׃ 2:3 וְיַפְקֵ֨דוְיַפְקֵדויפקד הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך פְּקִידִים֮פְּקִידִיםפקידים בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְדִינ֣וֹתמְדִינוֹתמדינות מַלְכוּתוֹ֒מַלְכוּתוֹמלכותו וְיִקְבְּצ֣וּוְיִקְבְּצוּויקבצו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־נַעֲרָֽהנַעֲרָהנערה־־־בְ֠תוּלָהבְתוּלָהבתולה טוֹבַ֨תטוֹבַתטובת מַרְאֶ֜המַרְאֶהמראה אֶלאֶלאל־־־שׁוּשַׁ֤ןשׁוּשַׁןשושן הַבִּירָה֙הַבִּירָההבירה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַנָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים אֶלאֶלאל־־־יַ֥דיַדיד הֵגֶ֛אהֵגֶאהגא סְרִ֥יססְרִיססריס הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר הַנָּשִׁ֑יםהַנָּשִׁיםהנשים וְנָת֖וֹןוְנָתוֹןונתון תַּמְרוּקֵיהֶֽןתַּמְרוּקֵיהֶןתמרוקיהן׃׃׃ 2:4 וְהַֽנַּעֲרָ֗הוְהַנַּעֲרָהוהנערה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּיטַב֙תִּיטַבתיטב בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך תִּמְלֹ֖ךְתִּמְלֹךְתמלך תַּ֣חַתתַּחַתתחת וַשְׁתִּ֑יוַשְׁתִּיושתי וַיִּיטַ֧בוַיִּיטַבוייטב הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ ססס 2:5 אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדִ֔ייְהוּדִייהודי הָיָ֖ההָיָההיה בְּשׁוּשַׁ֣ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָ֑ההַבִּירָההבירה וּשְׁמ֣וֹוּשְׁמוֹושמו מָרְדֳּכַ֗ימָרְדֳּכַימרדכי בֶּ֣ןבֶּןבן יָאִ֧יריָאִיריאיר בֶּןבֶּןבן־־־שִׁמְעִ֛ישִׁמְעִישמעי בֶּןבֶּןבן־־־קִ֖ישׁקִישׁקיש אִ֥ישׁאִישׁאיש יְמִינִֽייְמִינִיימיני׃׃׃ 2:6 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָגְלָה֙הָגְלָההגלה מִיר֣וּשָׁלַ֔יִםמִירוּשָׁלַיִםמירושלים עִםעִםעם־־־הַגֹּלָה֙הַגֹּלָההגלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָגְלְתָ֔ההָגְלְתָההגלתה עִ֖םעִםעם יְכָנְיָ֣היְכָנְיָהיכניה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶגְלָ֔ההֶגְלָההגלה נְבוּכַדְנֶאצַּ֖רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 2:7 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי אֹמֵ֜ןאֹמֵןאמן אֶתאֶתאת־־־הֲדַסָּ֗ההֲדַסָּההדסה הִ֤יאהִיאהיא אֶסְתֵּר֙אֶסְתֵּראסתר בַּתבַּתבת־־־דֹּד֔וֹדֹּדוֹדדו כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין לָ֖הּלָהּלה אָ֣באָבאב וָאֵ֑םוָאֵםואם וְהַנַּעֲרָ֤הוְהַנַּעֲרָהוהנערה יְפַתיְפַתיפת־־־תֹּ֙אַר֙תֹּאַרתאר וְטוֹבַ֣תוְטוֹבַתוטובת מַרְאֶ֔המַרְאֶהמראה וּבְמ֤וֹתוּבְמוֹתובמות אָבִ֙יהָ֙אָבִיהָאביה וְאִמָּ֔הּוְאִמָּהּואמה לְקָחָ֧הּלְקָחָהּלקחה מָרְדֳּכַ֛ימָרְדֳּכַימרדכי ל֖וֹלוֹלו לְבַֽתלְבַתלבת׃׃׃ 2:8 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּהִשָּׁמַ֤עבְּהִשָּׁמַעבהשמע דְּבַרדְּבַרדבר־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְדָת֔וֹוְדָתוֹודתו וּֽבְהִקָּבֵ֞ץוּבְהִקָּבֵץובהקבץ נְעָר֥וֹתנְעָרוֹתנערות רַבּ֛וֹתרַבּוֹתרבות אֶלאֶלאל־־־שׁוּשַׁ֥ןשׁוּשַׁןשושן הַבִּירָ֖ההַבִּירָההבירה אֶלאֶלאל־־־יַ֣דיַדיד הֵגָ֑יהֵגָיהגי וַתִּלָּקַ֤חוַתִּלָּקַחותלקח אֶסְתֵּר֙אֶסְתֵּראסתר אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־יַ֥דיַדיד הֵגַ֖יהֵגַיהגי שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר הַנָּשִֽׁיםהַנָּשִׁיםהנשים׃׃׃ 2:9 וַתִּיטַ֨בוַתִּיטַבותיטב הַנַּעֲרָ֣ההַנַּעֲרָההנערה בְעֵינָיו֮בְעֵינָיובעיניו וַתִּשָּׂ֣אוַתִּשָּׂאותשא חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד לְפָנָיו֒לְפָנָיולפניו וַ֠יְבַהֵלוַיְבַהֵלויבהל אֶתאֶתאת־־־תַּמְרוּקֶ֤יהָתַּמְרוּקֶיהָתמרוקיה וְאֶתוְאֶתואת־־־מָנוֹתֶ֙הָ֙מָנוֹתֶהָמנותה לָתֵ֣תלָתֵתלתת לָ֔הּלָהּלה וְאֵת֙וְאֵתואת שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע הַנְּעָר֔וֹתהַנְּעָרוֹתהנערות הָרְאֻי֥וֹתהָרְאֻיוֹתהראיות לָֽתֶתלָתֶתלתת־־־לָ֖הּלָהּלה מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיְשַׁנֶּ֧הָוַיְשַׁנֶּהָוישנה וְאֶתוְאֶתואת־־־נַעֲרוֹתֶ֛יהָנַעֲרוֹתֶיהָנערותיה לְט֖וֹבלְטוֹבלטוב בֵּ֥יתבֵּיתבית הַנָּשִֽׁיםהַנָּשִׁיםהנשים׃׃׃ 2:10 לֹאלֹאלא־־־הִגִּ֣ידָההִגִּידָההגידה אֶסְתֵּ֔ראֶסְתֵּראסתר אֶתאֶתאת־־־עַמָּ֖הּעַמָּהּעמה וְאֶתוְאֶתואת־־־מֽוֹלַדְתָּ֑הּמוֹלַדְתָּהּמולדתה כִּ֧יכִּיכי מָרְדֳּכַ֛ימָרְדֳּכַימרדכי צִוָּ֥הצִוָּהצוה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־תַגִּֽידתַגִּידתגיד׃׃׃ 2:11 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־י֣וֹםיוֹםיום וָי֔וֹםוָיוֹםויום מָרְדֳּכַי֙מָרְדֳּכַימרדכי מִתְהַלֵּ֔ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני חֲצַ֣רחֲצַרחצר בֵּיתבֵּיתבית־־־הַנָּשִׁ֑יםהַנָּשִׁיםהנשים לָדַ֙עַת֙לָדַעַתלדעת אֶתאֶתאת־־־שְׁל֣וֹםשְׁלוֹםשלום אֶסְתֵּ֔ראֶסְתֵּראסתר וּמַהוּמַהומה־־־יֵּעָשֶׂ֖היֵּעָשֶׂהיעשה בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 2:12 וּבְהַגִּ֡יעַוּבְהַגִּיעַובהגיע תֹּר֩תֹּרתר נַעֲרָ֨הנַעֲרָהנערה וְנַעֲרָ֜הוְנַעֲרָהונערה לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש מִקֵּץ֩מִקֵּץמקץ הֱי֨וֹתהֱיוֹתהיות לָ֜הּלָהּלה כְּדָ֤תכְּדָתכדת הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים שְׁנֵ֣יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר חֹ֔דֶשׁחֹדֶשׁחדש כִּ֛יכִּיכי כֵּ֥ןכֵּןכן יִמְלְא֖וּיִמְלְאוּימלאו יְמֵ֣ייְמֵיימי מְרוּקֵיהֶ֑ןמְרוּקֵיהֶןמרוקיהן שִׁשָּׁ֤השִׁשָּׁהששה חֳדָשִׁים֙חֳדָשִׁיםחדשים בְּשֶׁ֣מֶןבְּשֶׁמֶןבשמן הַמֹּ֔רהַמֹּרהמר וְשִׁשָּׁ֤הוְשִׁשָּׁהוששה חֳדָשִׁים֙חֳדָשִׁיםחדשים בַּבְּשָׂמִ֔יםבַּבְּשָׂמִיםבבשמים וּבְתַמְרוּקֵ֖יוּבְתַמְרוּקֵיובתמרוקי הַנָּשִֽׁיםהַנָּשִׁיםהנשים׃׃׃ 2:13 וּבָזֶ֕הוּבָזֶהובזה הַֽנַּעֲרָ֖ההַנַּעֲרָההנערה בָּאָ֣הבָּאָהבאה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵת֩אֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תֹּאמַ֜רתֹּאמַרתאמר יִנָּ֤תֵֽןיִנָּתֵןינתן לָהּ֙לָהּלה לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא עִמָּ֔הּעִמָּהּעמה מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית הַנָּשִׁ֖יםהַנָּשִׁיםהנשים עַדעַדעד־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 2:14 בָּעֶ֣רֶבבָּעֶרֶבבערב ׀׀׀ הִ֣יאהִיאהיא בָאָ֗הבָאָהבאה וּ֠בַבֹּקֶרוּבַבֹּקֶרובבקר הִ֣יאהִיאהיא שָׁבָ֞השָׁבָהשבה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים שֵׁנִ֔ישֵׁנִישני אֶלאֶלאל־־־יַ֧דיַדיד שַֽׁעֲשְׁגַ֛זשַׁעֲשְׁגַזשעשגז סְרִ֥יססְרִיססריס הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר הַפִּֽילַגְשִׁ֑יםהַפִּילַגְשִׁיםהפילגשים לֹאלֹאלא־־־תָב֥וֹאתָבוֹאתבוא עוֹד֙עוֹדעוד אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־חָפֵ֥ץחָפֵץחפץ בָּ֛הּבָּהּבה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְנִקְרְאָ֥הוְנִקְרְאָהונקראה בְשֵֽׁםבְשֵׁםבשם׃׃׃ 2:15 וּבְהַגִּ֣יעַוּבְהַגִּיעַובהגיע תֹּרתֹּרתר־־־אֶסְתֵּ֣ראֶסְתֵּראסתר בַּתבַּתבת־־־אֲבִיחַ֣יִלאֲבִיחַיִלאביחיל דֹּ֣דדֹּדדד מָרְדֳּכַ֡ימָרְדֳּכַימרדכי אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר לָקַֽחלָקַחלקח־־־ל֨וֹלוֹלו לְבַ֜תלְבַתלבת לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֹ֤אלֹאלא בִקְשָׁה֙בִקְשָׁהבקשה דָּבָ֔רדָּבָרדבר כִּ֠יכִּיכי אִ֣םאִםאם אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֹאמַ֛ריֹאמַריאמר הֵגַ֥יהֵגַיהגי סְרִיססְרִיססריס־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר הַנָּשִׁ֑יםהַנָּשִׁיםהנשים וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי אֶסְתֵּר֙אֶסְתֵּראסתר נֹשֵׂ֣אתנֹשֵׂאתנשאת חֵ֔ןחֵןחן בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני כָּלכָּלכל־־־רֹאֶֽיהָרֹאֶיהָראיה׃׃׃ 2:16 וַתִּלָּקַ֨חוַתִּלָּקַחותלקח אֶסְתֵּ֜ראֶסְתֵּראסתר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ֙אֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָעֲשִׂירִ֖יהָעֲשִׂירִיהעשירי הוּאהוּאהוא־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש טֵבֵ֑תטֵבֵתטבת בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע לְמַלְכוּתֽוֹלְמַלְכוּתוֹלמלכותו׃׃׃ 2:17 וַיֶּאֱהַ֨בוַיֶּאֱהַבויאהב הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־אֶסְתֵּר֙אֶסְתֵּראסתר מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַנָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים וַתִּשָּׂאוַתִּשָּׂאותשא־־־חֵ֥ןחֵןחן וָחֶ֛סֶדוָחֶסֶדוחסד לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַבְּתוּלֹ֑תהַבְּתוּלֹתהבתולת וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם כֶּֽתֶרכֶּתֶרכתר־־־מַלְכוּת֙מַלְכוּתמלכות בְּרֹאשָׁ֔הּבְּרֹאשָׁהּבראשה וַיַּמְלִיכֶ֖הָוַיַּמְלִיכֶהָוימליכה תַּ֥חַתתַּחַתתחת וַשְׁתִּֽיוַשְׁתִּיושתי׃׃׃ 2:18 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִשְׁתֶּ֣המִשְׁתֶּהמשתה גָד֗וֹלגָדוֹלגדול לְכָללְכָללכל־־־שָׂרָיו֙שָׂרָיושריו וַעֲבָדָ֔יווַעֲבָדָיוועבדיו אֵ֖תאֵתאת מִשְׁתֵּ֣המִשְׁתֵּהמשתה אֶסְתֵּ֑ראֶסְתֵּראסתר וַהֲנָחָ֤הוַהֲנָחָהוהנחה לַמְּדִינוֹת֙לַמְּדִינוֹתלמדינות עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן מַשְׂאֵ֖תמַשְׂאֵתמשאת כְּיַ֥דכְּיַדכיד הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 2:19 וּבְהִקָּבֵ֥ץוּבְהִקָּבֵץובהקבץ בְּתוּל֖וֹתבְּתוּלוֹתבתולות שֵׁנִ֑יתשֵׁנִיתשנית וּמָרְדֳּכַ֖יוּמָרְדֳּכַיומרדכי יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב בְּשַֽׁעַרבְּשַׁעַרבשער־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 2:20 אֵ֣יןאֵיןאין אֶסְתֵּ֗ראֶסְתֵּראסתר מַגֶּ֤דֶתמַגֶּדֶתמגדת מֽוֹלַדְתָּהּ֙מוֹלַדְתָּהּמולדתה וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמָּ֔הּעַמָּהּעמה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה מָרְדֳּכָ֑ימָרְדֳּכָימרדכי וְאֶתוְאֶתואת־־־מַאֲמַ֤רמַאֲמַרמאמר מָרְדֳּכַי֙מָרְדֳּכַימרדכי אֶסְתֵּ֣ראֶסְתֵּראסתר עֹשָׂ֔העֹשָׂהעשה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה בְאָמְנָ֖הבְאָמְנָהבאמנה אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ ססס 2:21 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם וּמָרְדֳּכַ֖יוּמָרְדֳּכַיומרדכי יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב בְּשַֽׁעַרבְּשַׁעַרבשער־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך קָצַף֩קָצַףקצף בִּגְתָ֨ןבִּגְתָןבגתן וָתֶ֜רֶשׁוָתֶרֶשׁותרש שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־סָרִיסֵ֤יסָרִיסֵיסריסי הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך מִשֹּׁמְרֵ֣ימִשֹּׁמְרֵימשמרי הַסַּ֔ףהַסַּףהסף וַיְבַקְשׁוּ֙וַיְבַקְשׁוּויבקשו לִשְׁלֹ֣חַלִשְׁלֹחַלשלח יָ֔דיָדיד בַּמֶּ֖לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך אֲחַשְׁוֵֽרֹשׁאֲחַשְׁוֵרֹשׁאחשורש׃׃׃ 2:22 וַיִּוָּדַ֤עוַיִּוָּדַעויודע הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר לְמָרְדֳּכַ֔ילְמָרְדֳּכַילמרדכי וַיַּגֵּ֖דוַיַּגֵּדויגד לְאֶסְתֵּ֣רלְאֶסְתֵּרלאסתר הַמַּלְכָּ֑ההַמַּלְכָּההמלכה וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶסְתֵּ֛ראֶסְתֵּראסתר לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם מָרְדֳּכָֽימָרְדֳּכָימרדכי׃׃׃ 2:23 וַיְבֻקַּ֤שׁוַיְבֻקַּשׁויבקש הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר וַיִּמָּצֵ֔אוַיִּמָּצֵאוימצא וַיִּתָּל֥וּוַיִּתָּלוּויתלו שְׁנֵיהֶ֖םשְׁנֵיהֶםשניהם עַלעַלעל־־־עֵ֑ץעֵץעץ וַיִּכָּתֵ֗בוַיִּכָּתֵבויכתב בְּסֵ֛פֶרבְּסֵפֶרבספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain