Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 12

12:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 12:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך בֵּיתבֵּיתבית־־־הַמֶּ֖רִיהַמֶּרִיהמרי אַתָּ֣האַתָּהאתה יֹשֵׁ֑ביֹשֵׁבישב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֵינַיִם֩עֵינַיִםעינים לָהֶ֨םלָהֶםלהם לִרְא֜וֹתלִרְאוֹתלראות וְלֹ֣אוְלֹאולא רָא֗וּרָאוּראו אָזְנַ֨יִםאָזְנַיִםאזנים לָהֶ֤םלָהֶםלהם לִשְׁמֹ֙עַ֙לִשְׁמֹעַלשמע וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמֵ֔עוּשָׁמֵעוּשמעו כִּ֛יכִּיכי בֵּ֥יתבֵּיתבית מְרִ֖ימְרִימרי הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 12:3 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם עֲשֵׂ֤העֲשֵׂהעשה לְךָ֙לְךָלך כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי גוֹלָ֔הגוֹלָהגולה וּגְלֵ֥הוּגְלֵהוגלה יוֹמָ֖םיוֹמָםיומם לְעֵֽינֵיהֶ֑םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם וְגָלִ֨יתָוְגָלִיתָוגלית מִמְּקוֹמְךָ֜מִמְּקוֹמְךָממקומך אֶלאֶלאל־־־מָק֤וֹםמָקוֹםמקום אַחֵר֙אַחֵראחר לְעֵ֣ינֵיהֶ֔םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם אוּלַ֣יאוּלַיאולי יִרְא֔וּיִרְאוּיראו כִּ֛יכִּיכי בֵּ֥יתבֵּיתבית מְרִ֖ימְרִימרי הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 12:4 וְהוֹצֵאתָ֨וְהוֹצֵאתָוהוצאת כֵלֶ֜יךָכֵלֶיךָכליך כִּכְלֵ֥יכִּכְלֵיככלי גוֹלָ֛הגוֹלָהגולה יוֹמָ֖םיוֹמָםיומם לְעֵֽינֵיהֶ֑םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה תֵּצֵ֤אתֵּצֵאתצא בָעֶ֙רֶב֙בָעֶרֶבבערב לְעֵ֣ינֵיהֶ֔םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם כְּמוֹצָאֵ֖יכְּמוֹצָאֵיכמוצאי גּוֹלָֽהגּוֹלָהגולה׃׃׃ 12:5 לְעֵינֵיהֶ֖םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם חֲתָרחֲתָרחתר־־־לְךָ֣לְךָלך בַקִּ֑ירבַקִּירבקיר וְהוֹצֵאתָ֖וְהוֹצֵאתָוהוצאת בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 12:6 לְעֵ֨ינֵיהֶ֜םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם עַלעַלעל־־־כָּתֵ֤ףכָּתֵףכתף תִּשָּׂא֙תִּשָּׂאתשא בָּעֲלָטָ֣הבָּעֲלָטָהבעלטה תוֹצִ֔יאתוֹצִיאתוציא פָּנֶ֣יךָפָּנֶיךָפניך תְכַסֶּ֔התְכַסֶּהתכסה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִרְאֶ֖התִרְאֶהתראה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־מוֹפֵ֥תמוֹפֵתמופת נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 12:7 וָאַ֣עַשׂוָאַעַשׂואעש כֵּן֮כֵּןכן כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צֻוֵּיתִי֒צֻוֵּיתִיצויתי כֵּ֠לַיכֵּלַיכלי הוֹצֵ֜אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי כִּכְלֵ֤יכִּכְלֵיככלי גוֹלָה֙גוֹלָהגולה יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וּבָעֶ֛רֶבוּבָעֶרֶבובערב חָתַֽרְתִּיחָתַרְתִּיחתרתי־־־לִ֥ילִילי בַקִּ֖ירבַקִּירבקיר בְּיָ֑דבְּיָדביד בָּעֲלָטָ֥הבָּעֲלָטָהבעלטה הוֹצֵ֛אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי עַלעַלעל־־־כָּתֵ֥ףכָּתֵףכתף נָשָׂ֖אתִינָשָׂאתִינשאתי לְעֵינֵיהֶֽםלְעֵינֵיהֶםלעיניהם׃׃׃ פפפ
12:8 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלַ֖יאֵלַיאלי בַּבֹּ֥קֶרבַּבֹּקֶרבבקר לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 12:9 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא אָמְר֥וּאָמְרוּאמרו אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֑רִיהַמֶּרִיהמרי מָ֖המָהמה אַתָּ֥האַתָּהאתה עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה׃׃׃ 12:10 אֱמֹ֣ראֱמֹראמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֑היְהֹוִהיהוה הַנָּשִׂ֞יאהַנָּשִׂיאהנשיא הַמַּשָּׂ֤אהַמַּשָּׂאהמשא הַזֶּה֙הַזֶּההזה בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֥מָּההֵמָּההמה בְתוֹכָֽםבְתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 12:11 אֱמֹ֖ראֱמֹראמר אֲנִ֣יאֲנִיאני מֽוֹפֶתְכֶ֑םמוֹפֶתְכֶםמופתכם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֗יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כֵּ֚ןכֵּןכן יֵעָשֶׂ֣היֵעָשֶׂהיעשה לָהֶ֔םלָהֶםלהם בַּגּוֹלָ֥הבַּגּוֹלָהבגולה בַשְּׁבִ֖יבַשְּׁבִיבשבי יֵלֵֽכוּיֵלֵכוּילכו׃׃׃ 12:12 וְהַנָּשִׂ֨יאוְהַנָּשִׂיאוהנשיא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּתוֹכָ֜םבְּתוֹכָםבתוכם אֶלאֶלאל־־־כָּתֵ֤ףכָּתֵףכתף יִשָּׂא֙יִשָּׂאישא בָּעֲלָטָ֣הבָּעֲלָטָהבעלטה וְיֵצֵ֔אוְיֵצֵאויצא בַּקִּ֥ירבַּקִּירבקיר יַחְתְּר֖וּיַחְתְּרוּיחתרו לְה֣וֹצִיאלְהוֹצִיאלהוציא ב֑וֹבוֹבו פָּנָ֣יופָּנָיופניו יְכַסֶּ֔היְכַסֶּהיכסה יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה לַעַ֛יִןלַעַיִןלעין ה֖וּאהוּאהוא אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 12:13 וּפָרַשְׂתִּ֤יוּפָרַשְׂתִּיופרשתי אֶתאֶתאת־־־רִשְׁתִּי֙רִשְׁתִּירשתי עָלָ֔יועָלָיועליו וְנִתְפַּ֖שׂוְנִתְפַּשׂונתפש בִּמְצֽוּדָתִ֑יבִּמְצוּדָתִיבמצודתי וְהֵבֵאתִ֨יוְהֵבֵאתִיוהבאתי אֹת֤וֹאֹתוֹאתו בָבֶ֙לָה֙בָבֶלָהבבלה אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כַּשְׂדִּ֔יםכַּשְׂדִּיםכשדים וְאוֹתָ֥הּוְאוֹתָהּואותה לֹֽאלֹאלא־־־יִרְאֶ֖היִרְאֶהיראה וְשָׁ֥םוְשָׁםושם יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 12:14 וְכֹל֩וְכֹלוכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר סְבִיבֹתָ֥יוסְבִיבֹתָיוסביבתיו [עֶזְרֹה כ][עֶזְרֹה כ][עזרה כ] (עֶזְר֛וֹ ק)(עֶזְרוֹ ק)(עזרו ק) וְכָלוְכָלוכל־־־אֲגַפָּ֖יואֲגַפָּיואגפיו אֱזָרֶ֣האֱזָרֶהאזרה לְכָללְכָללכל־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וְחֶ֖רֶבוְחֶרֶבוחרב אָרִ֥יקאָרִיקאריק אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 12:15 וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה בַּהֲפִיצִ֤יבַּהֲפִיצִיבהפיצי אוֹתָם֙אוֹתָםאותם בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים וְזֵרִיתִ֥יוְזֵרִיתִיוזריתי אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בָּאֲרָצֽוֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות׃׃׃ 12:16 וְהוֹתַרְתִּ֤יוְהוֹתַרְתִּיוהותרתי מֵהֶם֙מֵהֶםמהם אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי מִסְפָּ֔רמִסְפָּרמספר מֵחֶ֖רֶבמֵחֶרֶבמחרב מֵרָעָ֣במֵרָעָבמרעב וּמִדָּ֑בֶרוּמִדָּבֶרומדבר לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יְסַפְּר֜וּיְסַפְּרוּיספרו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֽוֹתֵיהֶ֗םתּוֹעֲבוֹתֵיהֶםתועבותיהם בַּגּוֹיִם֙בַּגּוֹיִםבגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אוּבָּאוּבאו שָׁ֔םשָׁםשם וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
12:17 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 12:18 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם לַחְמְךָ֖לַחְמְךָלחמך בְּרַ֣עַשׁבְּרַעַשׁברעש תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל וּמֵימֶ֕יךָוּמֵימֶיךָומימיך בְּרָגְזָ֥הבְּרָגְזָהברגזה וּבִדְאָגָ֖הוּבִדְאָגָהובדאגה תִּשְׁתֶּֽהתִּשְׁתֶּהתשתה׃׃׃ 12:19 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֡רֶץהָאָרֶץהארץ כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר אֲדֹנָ֨יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֜היְהוִהיהוה לְיוֹשְׁבֵ֤ילְיוֹשְׁבֵיליושבי יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם אֶלאֶלאל־־־אַדְמַ֣תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לַחְמָם֙לַחְמָםלחמם בִּדְאָגָ֣הבִּדְאָגָהבדאגה יֹאכֵ֔לוּיֹאכֵלוּיאכלו וּמֵֽימֵיהֶ֖םוּמֵימֵיהֶםומימיהם בְּשִׁמָּמ֣וֹןבְּשִׁמָּמוֹןבשממון יִשְׁתּ֑וּיִשְׁתּוּישתו לְמַ֜עַןלְמַעַןלמען תֵּשַׁ֤םתֵּשַׁםתשם אַרְצָהּ֙אַרְצָהּארצה מִמְּלֹאָ֔הּמִמְּלֹאָהּממלאה מֵחֲמַ֖סמֵחֲמַסמחמס כָּֽלכָּלכל־־־הַיֹּשְׁבִ֥יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 12:20 וְהֶעָרִ֤יםוְהֶעָרִיםוהערים הַנּֽוֹשָׁבוֹת֙הַנּוֹשָׁבוֹתהנושבות תֶּחֱרַ֔בְנָהתֶּחֱרַבְנָהתחרבנה וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ שְׁמָמָ֣השְׁמָמָהשממה תִֽהְיֶ֑התִהְיֶהתהיה וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
12:21 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 12:22 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם מָֽהמָהמה־־־הַמָּשָׁ֤להַמָּשָׁלהמשל הַזֶּה֙הַזֶּההזה לָכֶ֔םלָכֶםלכם עַלעַלעל־־־אַדְמַ֥תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יַֽאַרְכוּ֙יַאַרְכוּיארכו הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וְאָבַ֖דוְאָבַדואבד כָּלכָּלכל־־־חָזֽוֹןחָזוֹןחזון׃׃׃ 12:23 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן אֱמֹ֣ראֱמֹראמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה הִשְׁבַּ֙תִּי֙הִשְׁבַּתִּיהשבתי אֶתאֶתאת־־־הַמָּשָׁ֣להַמָּשָׁלהמשל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמְשְׁל֥וּיִמְשְׁלוּימשלו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו ע֖וֹדעוֹדעוד בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־דַּבֵּ֣רדַּבֵּרדבר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם קָֽרְבוּ֙קָרְבוּקרבו הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וּדְבַ֖רוּדְבַרודבר כָּלכָּלכל־־־חָזֽוֹןחָזוֹןחזון׃׃׃ 12:24 כִּ֠יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יִֽהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה ע֛וֹדעוֹדעוד כָּלכָּלכל־־־חֲז֥וֹןחֲזוֹןחזון שָׁ֖וְאשָׁוְאשוא וּמִקְסַ֣םוּמִקְסַםומקסם חָלָ֑קחָלָקחלק בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 12:25 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲדַבֵּר֙אֲדַבֵּראדבר אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲדַבֵּ֤ראֲדַבֵּראדבר דָּבָר֙דָּבָרדבר וְיֵ֣עָשֶׂ֔הוְיֵעָשֶׂהויעשה לֹ֥אלֹאלא תִמָּשֵׁ֖ךְתִמָּשֵׁךְתמשך ע֑וֹדעוֹדעוד כִּ֣יכִּיכי בִֽימֵיכֶ֞םבִימֵיכֶםבימיכם בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֗רִיהַמֶּרִיהמרי אֲדַבֵּ֤ראֲדַבֵּראדבר דָּבָר֙דָּבָרדבר וַעֲשִׂיתִ֔יווַעֲשִׂיתִיוועשיתיו נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain