Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 21

21:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם שִׂ֤יםשִׂיםשים פָּנֶ֙יךָ֙פָּנֶיךָפניך דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך תֵּימָ֔נָהתֵּימָנָהתימנה וְהַטֵּ֖ףוְהַטֵּףוהטף אֶלאֶלאל־־־דָּר֑וֹםדָּרוֹםדרום וְהִנָּבֵ֛אוְהִנָּבֵאוהנבא אֶלאֶלאל־־־יַ֥עַריַעַריער הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה נֶֽגֶבנֶגֶבנגב׃׃׃ 21:3 וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת לְיַ֣עַרלְיַעַרליער הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב שְׁמַ֖עשְׁמַעשמע דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֡היְהוִהיהוה הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מַֽצִּיתמַצִּיתמצית־־־בְּךָ֣בְּךָבך ׀׀׀ אֵ֡שׁאֵשׁאש וְאָכְלָ֣הוְאָכְלָהואכלה בְךָ֣בְךָבך כָלכָלכל־־־עֵֽץעֵץעץ־־־לַח֩לַחלח וְכָלוְכָלוכל־־־עֵ֨ץעֵץעץ יָבֵ֤שׁיָבֵשׁיבש לֹֽאלֹאלא־־־תִכְבֶּה֙תִכְבֶּהתכבה לַהֶ֣בֶתלַהֶבֶתלהבת שַׁלְהֶ֔בֶתשַׁלְהֶבֶתשלהבת וְנִצְרְבוּוְנִצְרְבוּונצרבו־־־בָ֥הּבָהּבה כָּלכָּלכל־־־פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים מִנֶּ֥גֶבמִנֶּגֶבמנגב צָפֽוֹנָהצָפוֹנָהצפונה׃׃׃ 21:4 וְרָאוּ֙וְרָאוּוראו כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֔רבָּשָׂרבשר כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּֽעַרְתִּ֑יהָבִּעַרְתִּיהָבערתיה לֹ֖אלֹאלא תִּכְבֶּֽהתִּכְבֶּהתכבה׃׃׃ 21:5 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר אֲהָ֖הּאֲהָהּאהה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הֵ֚מָּההֵמָּההמה אֹמְרִ֣יםאֹמְרִיםאמרים לִ֔ילִילי הֲלֹ֛אהֲלֹאהלא מְמַשֵּׁ֥למְמַשֵּׁלממשל מְשָׁלִ֖יםמְשָׁלִיםמשלים הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ
21:6 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:7 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם שִׂ֤יםשִׂיםשים פָּנֶ֙יךָ֙פָּנֶיךָפניך אֶלאֶלאל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְהַטֵּ֖ףוְהַטֵּףוהטף אֶלאֶלאל־־־מִקְדָּשִׁ֑יםמִקְדָּשִׁיםמקדשים וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא אֶלאֶלאל־־־אַדְמַ֥תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:8 וְאָמַרְתָּ֞וְאָמַרְתָּואמרת לְאַדְמַ֣תלְאַדְמַתלאדמת יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני אֵלַ֔יִךְאֵלַיִךְאליך וְהוֹצֵאתִ֥יוְהוֹצֵאתִיוהוצאתי חַרְבִּ֖יחַרְבִּיחרבי מִתַּעְרָ֑הּמִתַּעְרָהּמתערה וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִמֵּ֖ךְמִמֵּךְממך צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק וְרָשָֽׁעוְרָשָׁעורשע׃׃׃ 21:9 יַ֛עַןיַעַןיען אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִכְרַ֥תִּיהִכְרַתִּיהכרתי מִמֵּ֖ךְמִמֵּךְממך צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק וְרָשָׁ֑עוְרָשָׁעורשע לָ֠כֵןלָכֵןלכן תֵּצֵ֨אתֵּצֵאתצא חַרְבִּ֧יחַרְבִּיחרבי מִתַּעְרָ֛הּמִתַּעְרָהּמתערה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר מִנֶּ֥גֶבמִנֶּגֶבמנגב צָפֽוֹןצָפוֹןצפון׃׃׃ 21:10 וְיָֽדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֔רבָּשָׂרבשר כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי חַרְבִּ֖יחַרְבִּיחרבי מִתַּעְרָ֑הּמִתַּעְרָהּמתערה לֹ֥אלֹאלא תָשׁ֖וּבתָשׁוּבתשוב עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס 21:11 וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֖םאָדָםאדם הֵֽאָנַ֑חהֵאָנַחהאנח בְּשִׁבְר֤וֹןבְּשִׁבְרוֹןבשברון מָתְנַ֙יִם֙מָתְנַיִםמתנים וּבִמְרִיר֔וּתוּבִמְרִירוּתובמרירות תֵּֽאָנַ֖חתֵּאָנַחתאנח לְעֵינֵיהֶֽםלְעֵינֵיהֶםלעיניהם׃׃׃ 21:12 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך עַלעַלעל־־־מָ֖המָהמה אַתָּ֣האַתָּהאתה נֶאֱנָ֑חנֶאֱנָחנאנח וְאָמַרְתָּ֡וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּעָ֣השְׁמוּעָהשמועה כִֽיכִיכי־־־בָאָ֡הבָאָהבאה וְנָמֵ֣סוְנָמֵסונמס כָּלכָּלכל־־־לֵב֩לֵבלב וְרָפ֨וּוְרָפוּורפו כָלכָלכל־־־יָדַ֜יִםיָדַיִםידים וְכִהֲתָ֣הוְכִהֲתָהוכהתה כָלכָלכל־־־ר֗וּחַרוּחַרוח וְכָלוְכָלוכל־־־בִּרְכַּ֙יִם֙בִּרְכַּיִםברכים תֵּלַ֣כְנָהתֵּלַכְנָהתלכנה מַּ֔יִםמַּיִםמים הִנֵּ֤ההִנֵּההנה בָאָה֙בָאָהבאה וְנִֽהְיָ֔תָהוְנִהְיָתָהונהיתה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
21:13 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:14 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הִנָּבֵא֙הִנָּבֵאהנבא וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני אֱמֹ֕ראֱמֹראמר חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב חֶ֛רֶבחֶרֶבחרב הוּחַ֖דָּההוּחַדָּההוחדה וְגַםוְגַםוגם־־־מְרוּטָֽהמְרוּטָהמרוטה׃׃׃ 21:15 לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען טְבֹ֤חַטְבֹחַטבח טֶ֙בַח֙טֶבַחטבח הוּחַ֔דָּההוּחַדָּההוחדה לְמַעַןלְמַעַןלמען־־־הֱיֵההֱיֵההיה־־־לָ֥הּלָהּלה בָּ֖רָקבָּרָקברק מֹרָ֑טָּהמֹרָטָּהמרטה א֣וֹאוֹאו נָשִׂ֔ישׂנָשִׂישׂנשיש שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט בְּנִ֖יבְּנִיבני מֹאֶ֥סֶתמֹאֶסֶתמאסת כָּלכָּלכל־־־עֵֽץעֵץעץ׃׃׃ 21:16 וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה לְמָרְטָ֖הלְמָרְטָהלמרטה לִתְפֹּ֣שׂלִתְפֹּשׂלתפש בַּכָּ֑ףבַּכָּףבכף הִֽיאהִיאהיא־־־הוּחַ֤דָּההוּחַדָּההוחדה חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב וְהִ֣יאוְהִיאוהיא מֹרָ֔טָּהמֹרָטָּהמרטה לָתֵ֥תלָתֵתלתת אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה בְּיַדבְּיַדביד־־־הוֹרֵֽגהוֹרֵגהורג׃׃׃ 21:17 זְעַ֤קזְעַקזעק וְהֵילֵל֙וְהֵילֵלוהילל בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם כִּיכִּיכי־־־הִיא֙הִיאהיא הָיתָ֣ההָיתָההיתה בְעַמִּ֔יבְעַמִּיבעמי הִ֖יאהִיאהיא בְּכָלבְּכָלבכל־־־נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מְגוּרֵ֤ימְגוּרֵימגורי אֶלאֶלאל־־־חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב הָי֣וּהָיוּהיו אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי לָכֵ֖ןלָכֵןלכן סְפֹ֥קסְפֹקספק אֶלאֶלאל־־־יָרֵֽךְיָרֵךְירך׃׃׃ 21:18 כִּ֣יכִּיכי בֹ֔חַןבֹחַןבחן וּמָ֕הוּמָהומה אִםאִםאם־־־גַּםגַּםגם־־־שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט מֹאֶ֖סֶתמֹאֶסֶתמאסת לֹ֣אלֹאלא יִֽהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
21:19 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם הִנָּבֵ֕אהִנָּבֵאהנבא וְהַ֖ךְוְהַךְוהך כַּ֣ףכַּףכף אֶלאֶלאל־־־כָּ֑ףכָּףכף וְתִכָּפֵ֞לוְתִכָּפֵלותכפל חֶ֤רֶבחֶרֶבחרב שְׁלִישִׁ֙תָה֙שְׁלִישִׁתָהשלישתה חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב חֲלָלִ֔יםחֲלָלִיםחללים הִ֗יאהִיאהיא חֶ֚רֶבחֶרֶבחרב חָלָ֣לחָלָלחלל הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַחֹדֶ֖רֶתהַחֹדֶרֶתהחדרת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 21:20 לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען ׀׀׀ לָמ֣וּגלָמוּגלמוג לֵ֗בלֵבלב וְהַרְבֵּה֙וְהַרְבֵּהוהרבה הַמִּכְשֹׁלִ֔יםהַמִּכְשֹׁלִיםהמכשלים עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־שַׁ֣עֲרֵיהֶ֔םשַׁעֲרֵיהֶםשעריהם נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי אִבְחַתאִבְחַתאבחת־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב אָ֛חאָחאח עֲשׂוּיָ֥העֲשׂוּיָהעשויה לְבָרָ֖קלְבָרָקלברק מְעֻטָּ֥המְעֻטָּהמעטה לְטָֽבַחלְטָבַחלטבח׃׃׃ 21:21 הִתְאַחֲדִ֥יהִתְאַחֲדִיהתאחדי הֵימִ֖נִיהֵימִנִיהימני הָשִׂ֣ימִיהָשִׂימִיהשימי הַשְׂמִ֑ילִיהַשְׂמִילִיהשמילי אָ֖נָהאָנָהאנה פָּנַ֥יִךְפָּנַיִךְפניך מֻעָדֽוֹתמֻעָדוֹתמעדות׃׃׃ 21:22 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֗יאֲנִיאני אַכֶּ֤האַכֶּהאכה כַפִּי֙כַפִּיכפי אֶלאֶלאל־־־כַּפִּ֔יכַּפִּיכפי וַהֲנִחֹתִ֖יוַהֲנִחֹתִיוהנחתי חֲמָתִ֑יחֲמָתִיחמתי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ פפפ
21:23 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:24 וְאַתָּ֨הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֜םאָדָםאדם שִׂיםשִׂיםשים־־־לְךָ֣לְךָלך ׀׀׀ שְׁנַ֣יִםשְׁנַיִםשנים דְּרָכִ֗יםדְּרָכִיםדרכים לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ אֶחָ֖דאֶחָדאחד יֵצְא֣וּיֵצְאוּיצאו שְׁנֵיהֶ֑םשְׁנֵיהֶםשניהם וְיָ֣דוְיָדויד בָּרֵ֔אבָּרֵאברא בְּרֹ֥אשׁבְּרֹאשׁבראש דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־עִ֖ירעִירעיר בָּרֵֽאבָּרֵאברא׃׃׃ 21:25 דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך תָּשִׂ֔יםתָּשִׂיםתשים לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב אֵ֖תאֵתאת רַבַּ֣תרַבַּתרבת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוּדָ֥היְהוּדָהיהודה בִירוּשָׁלִַ֖םבִירוּשָׁלִַםבירושלם בְּצוּרָֽהבְּצוּרָהבצורה׃׃׃ 21:26 כִּֽיכִּיכי־־־עָמַ֨דעָמַדעמד מֶלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל אֶלאֶלאל־־־אֵ֣םאֵםאם הַדֶּ֗רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך בְּרֹ֛אשׁבְּרֹאשׁבראש שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הַדְּרָכִ֖יםהַדְּרָכִיםהדרכים לִקְסָםלִקְסָםלקסם־־־קָ֑סֶםקָסֶםקסם קִלְקַ֤לקִלְקַלקלקל בַּֽחִצִּים֙בַּחִצִּיםבחצים שָׁאַ֣לשָׁאַלשאל בַּתְּרָפִ֔יםבַּתְּרָפִיםבתרפים רָאָ֖הרָאָהראה בַּכָּבֵֽדבַּכָּבֵדבכבד׃׃׃ 21:27 בִּֽימִינ֞וֹבִּימִינוֹבימינו הָיָ֣ההָיָההיה ׀׀׀ הַקֶּ֣סֶםהַקֶּסֶםהקסם יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם לָשׂ֤וּםלָשׂוּםלשום כָּרִים֙כָּרִיםכרים לִפְתֹּ֤חַלִפְתֹּחַלפתח פֶּה֙פֶּהפה בְּרֶ֔צַחבְּרֶצַחברצח לְהָרִ֥יםלְהָרִיםלהרים ק֖וֹלקוֹלקול בִּתְרוּעָ֑הבִּתְרוּעָהבתרועה לָשׂ֤וּםלָשׂוּםלשום כָּרִים֙כָּרִיםכרים עַלעַלעל־־־שְׁעָרִ֔יםשְׁעָרִיםשערים לִשְׁפֹּ֥ךְלִשְׁפֹּךְלשפך סֹלְלָ֖הסֹלְלָהסללה לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות דָּיֵֽקדָּיֵקדיק׃׃׃ 21:28 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה לָהֶ֤םלָהֶםלהם [כִּקְסֹום כ][כִּקְסֹום כ][כקסום כ] (כִּקְסָם ק)(כִּקְסָם ק)(כקסם ק) שָׁוְא֙שָׁוְאשוא בְּעֵ֣ינֵיהֶ֔םבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם שְׁבֻעֵ֥ישְׁבֻעֵישבעי שְׁבֻע֖וֹתשְׁבֻעוֹתשבעות לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־מַזְכִּ֥ירמַזְכִּירמזכיר עָוֺ֖ןעָוֺןעון לְהִתָּפֵֽשׂלְהִתָּפֵשׂלהתפש׃׃׃ פפפ
21:30 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה חָלָ֣לחָלָלחלל רָשָׁ֔ערָשָׁערשע נְשִׂ֖יאנְשִׂיאנשיא יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אבָּאבא יוֹמ֔וֹיוֹמוֹיומו בְּעֵ֖תבְּעֵתבעת עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון קֵֽץקֵץקץ׃׃׃ ססס 21:31 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הָסִיר֙הָסִירהסיר הַמִּצְנֶ֔פֶתהַמִּצְנֶפֶתהמצנפת וְהָרִ֖יםוְהָרִיםוהרים הָֽעֲטָרָ֑ההָעֲטָרָההעטרה זֹ֣אתזֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־זֹ֔אתזֹאתזאת הַשָּׁפָ֣לָההַשָּׁפָלָההשפלה הַגְבֵּ֔הַהַגְבֵּהַהגבה וְהַגָּבֹ֖הַוְהַגָּבֹהַוהגבה הַשְׁפִּֽילהַשְׁפִּילהשפיל׃׃׃ 21:32 עַוָּ֥העַוָּהעוה עַוָּ֖העַוָּהעוה עַוָּ֣העַוָּהעוה אֲשִׂימֶ֑נָּהאֲשִׂימֶנָּהאשימנה גַּםגַּםגם־־־זֹאת֙זֹאתזאת לֹ֣אלֹאלא הָיָ֔ההָיָההיה עַדעַדעד־־־בֹּ֛אבֹּאבא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֥וֹלוֹלו הַמִּשְׁפָּ֖טהַמִּשְׁפָּטהמשפט וּנְתַתִּֽיווּנְתַתִּיוונתתיו׃׃׃ פפפ
21:33 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם הִנָּבֵ֤אהִנָּבֵאהנבא וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֔היְהֹוִהיהוה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון וְאֶלוְאֶלואל־־־חֶרְפָּתָ֑םחֶרְפָּתָםחרפתם וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב חֶ֤רֶבחֶרֶבחרב פְּתוּחָה֙פְּתוּחָהפתוחה לְטֶ֣בַחלְטֶבַחלטבח מְרוּטָ֔המְרוּטָהמרוטה לְהָכִ֖יללְהָכִיללהכיל לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען בָּרָֽקבָּרָקברק׃׃׃ 21:34 בַּחֲז֥וֹתבַּחֲזוֹתבחזות לָךְ֙לָךְלך שָׁ֔וְאשָׁוְאשוא בִּקְסָםבִּקְסָםבקסם־־־לָ֖ךְלָךְלך כָּזָ֑בכָּזָבכזב לָתֵ֣תלָתֵתלתת אוֹתָ֗ךְאוֹתָךְאותך אֶֽלאֶלאל־־־צַוְּארֵי֙צַוְּארֵיצוארי חַֽלְלֵ֣יחַלְלֵיחללי רְשָׁעִ֔יםרְשָׁעִיםרשעים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אבָּאבא יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם בְּעֵ֖תבְּעֵתבעת עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון קֵֽץקֵץקץ׃׃׃ 21:35 הָשַׁ֖בהָשַׁבהשב אֶלאֶלאל־־־תַּעְרָ֑הּתַּעְרָהּתערה בִּמְק֧וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִבְרֵ֛אתנִבְרֵאתנבראת בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מְכֻרוֹתַ֖יִךְמְכֻרוֹתַיִךְמכרותיך אֶשְׁפֹּ֥טאֶשְׁפֹּטאשפט אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 21:36 וְשָׁפַכְתִּ֤יוְשָׁפַכְתִּיושפכתי עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך זַעְמִ֔יזַעְמִיזעמי בְּאֵ֥שׁבְּאֵשׁבאש עֶבְרָתִ֖יעֶבְרָתִיעברתי אָפִ֣יחַאָפִיחַאפיח עָלָ֑יִךְעָלָיִךְעליך וּנְתַתִּ֗יךְוּנְתַתִּיךְונתתיך בְּיַד֙בְּיַדביד אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים בֹּֽעֲרִ֔יםבֹּעֲרִיםבערים חָרָשֵׁ֖יחָרָשֵׁיחרשי מַשְׁחִֽיתמַשְׁחִיתמשחית׃׃׃ 21:37 לָאֵ֤שׁלָאֵשׁלאש תִּֽהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה לְאָכְלָ֔הלְאָכְלָהלאכלה דָּמֵ֥ךְדָּמֵךְדמך יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֣אלֹאלא תִזָּכֵ֔רִיתִזָּכֵרִיתזכרי כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain