Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 22

22:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 22:2 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם הֲתִשְׁפֹּ֥טהֲתִשְׁפֹּטהתשפט הֲתִשְׁפֹּ֖טהֲתִשְׁפֹּטהתשפט אֶתאֶתאת־־־עִ֣ירעִירעיר הַדָּמִ֑יםהַדָּמִיםהדמים וְה֣וֹדַעְתָּ֔הּוְהוֹדַעְתָּהּוהודעתה אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבוֹתֶֽיהָתּוֹעֲבוֹתֶיהָתועבותיה׃׃׃ 22:3 וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה עִ֣ירעִירעיר שֹׁפֶ֥כֶתשֹׁפֶכֶתשפכת דָּ֛םדָּםדם בְּתוֹכָ֖הּבְּתוֹכָהּבתוכה לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא עִתָּ֑הּעִתָּהּעתה וְעָשְׂתָ֧הוְעָשְׂתָהועשתה גִלּוּלִ֛יםגִלּוּלִיםגלולים עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה לְטָמְאָֽהלְטָמְאָהלטמאה׃׃׃ 22:4 בְּדָמֵ֨ךְבְּדָמֵךְבדמך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁפַ֜כְתְּשָׁפַכְתְּשפכת אָשַׁ֗מְתְּאָשַׁמְתְּאשמת וּבְגִלּוּלַ֤יִךְוּבְגִלּוּלַיִךְובגלוליך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂית֙עָשִׂיתעשית טָמֵ֔אתטָמֵאתטמאת וַתַּקְרִ֣יבִיוַתַּקְרִיבִיותקריבי יָמַ֔יִךְיָמַיִךְימיך וַתָּב֖וֹאוַתָּבוֹאותבוא עַדעַדעד־־־שְׁנוֹתָ֑יִךְשְׁנוֹתָיִךְשנותיך עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן נְתַתִּ֤יךְנְתַתִּיךְנתתיך חֶרְפָּה֙חֶרְפָּהחרפה לַגּוֹיִ֔םלַגּוֹיִםלגוים וְקַלָּסָ֖הוְקַלָּסָהוקלסה לְכָללְכָללכל־־־הָאֲרָצֽוֹתהָאֲרָצוֹתהארצות׃׃׃ 22:5 הַקְּרֹב֛וֹתהַקְּרֹבוֹתהקרבות וְהָרְחֹק֥וֹתוְהָרְחֹקוֹתוהרחקות מִמֵּ֖ךְמִמֵּךְממך יִתְקַלְּסוּיִתְקַלְּסוּיתקלסו־־־בָ֑ךְבָךְבך טְמֵאַ֣תטְמֵאַתטמאת הַשֵּׁ֔םהַשֵּׁםהשם רַבַּ֖תרַבַּתרבת הַמְּהוּמָֽההַמְּהוּמָההמהומה׃׃׃ 22:6 הִנֵּה֙הִנֵּההנה נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אִ֥ישׁאִישׁאיש לִזְרֹע֖וֹלִזְרֹעוֹלזרעו הָ֣יוּהָיוּהיו בָ֑ךְבָךְבך לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען שְׁפָךְשְׁפָךְשפך־־־דָּֽםדָּםדם׃׃׃ 22:7 אָ֤באָבאב וָאֵם֙וָאֵםואם הֵקַ֣לּוּהֵקַלּוּהקלו בָ֔ךְבָךְבך לַגֵּ֛רלַגֵּרלגר עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו בַעֹ֖שֶׁקבַעֹשֶׁקבעשק בְּתוֹכֵ֑ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך יָת֥וֹםיָתוֹםיתום וְאַלְמָנָ֖הוְאַלְמָנָהואלמנה ה֥וֹנוּהוֹנוּהונו בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 22:8 קָדָשַׁ֖יקָדָשַׁיקדשי בָּזִ֑יתבָּזִיתבזית וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁבְּתֹתַ֖ישַׁבְּתֹתַישבתתי חִלָּֽלְתְּחִלָּלְתְּחללת׃׃׃ 22:9 אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי רָכִ֛ילרָכִילרכיל הָ֥יוּהָיוּהיו בָ֖ךְבָךְבך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שְׁפָךְשְׁפָךְשפך־־־דָּ֑םדָּםדם וְאֶלוְאֶלואל־־־הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים אָ֣כְלוּאָכְלוּאכלו בָ֔ךְבָךְבך זִמָּ֖הזִמָּהזמה עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו בְתוֹכֵֽךְבְתוֹכֵךְבתוכך׃׃׃ 22:10 עֶרְוַתעֶרְוַתערות־־־אָ֖באָבאב גִּלָּהגִּלָּהגלה־־־בָ֑ךְבָךְבך טְמֵאַ֥תטְמֵאַתטמאת הַנִּדָּ֖ההַנִּדָּההנדה עִנּוּעִנּוּענו־־־בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 22:11 וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו עָשָׂה֙עָשָׂהעשה תּֽוֹעֵבָ֔התּוֹעֵבָהתועבה וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־כַּלָּת֖וֹכַּלָּתוֹכלתו טִמֵּ֣אטִמֵּאטמא בְזִמָּ֑הבְזִמָּהבזמה וְאִ֛ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־אֲחֹת֥וֹאֲחֹתוֹאחתו בַתבַתבת־־־אָבִ֖יואָבִיואביו עִנָּהעִנָּהענה־־־בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 22:12 שֹׁ֥חַדשֹׁחַדשחד לָֽקְחוּלָקְחוּלקחו־־־בָ֖ךְבָךְבך לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שְׁפָךְשְׁפָךְשפך־־־דָּ֑םדָּםדם נֶ֧שֶׁךְנֶשֶׁךְנשך וְתַרְבִּ֣יתוְתַרְבִּיתותרבית לָקַ֗חַתְּלָקַחַתְּלקחת וַתְּבַצְּעִ֤יוַתְּבַצְּעִיותבצעי רֵעַ֙יִךְ֙רֵעַיִךְרעיך בַּעֹ֔שֶׁקבַּעֹשֶׁקבעשק וְאֹתִ֣יוְאֹתִיואתי שָׁכַ֔חַתְּשָׁכַחַתְּשכחת נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 22:13 וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה הִכֵּ֣יתִיהִכֵּיתִיהכיתי כַפִּ֔יכַפִּיכפי אֶלאֶלאל־־־בִּצְעֵ֖ךְבִּצְעֵךְבצעך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֑יתעָשִׂיתעשית וְעַ֨לוְעַלועל־־־דָּמֵ֔ךְדָּמֵךְדמך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָי֖וּהָיוּהיו בְּתוֹכֵֽךְבְּתוֹכֵךְבתוכך׃׃׃ 22:14 הֲיַעֲמֹ֤דהֲיַעֲמֹדהיעמד לִבֵּךְ֙לִבֵּךְלבך אִםאִםאם־־־תֶּחֱזַ֣קְנָהתֶּחֱזַקְנָהתחזקנה יָדַ֔יִךְיָדַיִךְידיך לַיָּמִ֕יםלַיָּמִיםלימים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה אוֹתָ֑ךְאוֹתָךְאותך אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי וְעָשִֽׂיתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי׃׃׃ 22:15 וַהֲפִיצוֹתִ֤יוַהֲפִיצוֹתִיוהפיצותי אוֹתָךְ֙אוֹתָךְאותך בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים וְזֵרִיתִ֖יךְוְזֵרִיתִיךְוזריתיך בָּאֲרָצ֑וֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות וַהֲתִמֹּתִ֥יוַהֲתִמֹּתִיוהתמתי טֻמְאָתֵ֖ךְטֻמְאָתֵךְטמאתך מִמֵּֽךְמִמֵּךְממך׃׃׃ 22:16 וְנִחַ֥לְתְּוְנִחַלְתְּונחלת בָּ֖ךְבָּךְבך לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני גוֹיִ֑םגוֹיִםגוים וְיָדַ֖עַתְּוְיָדַעַתְּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
22:17 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 22:18 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הָיוּהָיוּהיו־־־לִ֥ילִילי בֵֽיתבֵיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל [לְסוּג כ][לְסוּג כ][לסוג כ] (לְסִ֑יג ק)(לְסִיג ק)(לסיג ק) כֻּלָּ֡םכֻּלָּםכלם נְ֠חֹשֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וּבְדִ֨ילוּבְדִילובדיל וּבַרְזֶ֤לוּבַרְזֶלוברזל וְעוֹפֶ֙רֶת֙וְעוֹפֶרֶתועופרת בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך כּ֔וּרכּוּרכור סִגִ֥יםסִגִיםסגים כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ ססס 22:19 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֛עַןיַעַןיען הֱי֥וֹתהֱיוֹתהיות כֻּלְּכֶ֖םכֻּלְּכֶםכלכם לְסִגִ֑יםלְסִגִיםלסגים לָכֵן֙לָכֵןלכן הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני קֹבֵ֣ץקֹבֵץקבץ אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־תּ֖וֹךְתּוֹךְתוך יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 22:20 קְבֻ֣צַתקְבֻצַתקבצת כֶּ֡סֶףכֶּסֶףכסף וּ֠נְחֹשֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת וּבַרְזֶ֨לוּבַרְזֶלוברזל וְעוֹפֶ֤רֶתוְעוֹפֶרֶתועופרת וּבְדִיל֙וּבְדִילובדיל אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך כּ֔וּרכּוּרכור לָפַֽחַתלָפַחַתלפחת־־־עָלָ֥יועָלָיועליו אֵ֖שׁאֵשׁאש לְהַנְתִּ֑יךְלְהַנְתִּיךְלהנתיך כֵּ֤ןכֵּןכן אֶקְבֹּץ֙אֶקְבֹּץאקבץ בְּאַפִּ֣יבְּאַפִּיבאפי וּבַחֲמָתִ֔יוּבַחֲמָתִיובחמתי וְהִנַּחְתִּ֥יוְהִנַּחְתִּיוהנחתי וְהִתַּכְתִּ֖יוְהִתַּכְתִּיוהתכתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 22:21 וְכִנַּסְתִּ֣יוְכִנַּסְתִּיוכנסתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְנָפַחְתִּ֥יוְנָפַחְתִּיונפחתי עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם בְּאֵ֣שׁבְּאֵשׁבאש עֶבְרָתִ֑יעֶבְרָתִיעברתי וְנִתַּכְתֶּ֖םוְנִתַּכְתֶּםונתכתם בְּתוֹכָֽהּבְּתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ 22:22 כְּהִתּ֥וּךְכְּהִתּוּךְכהתוך כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך כּ֔וּרכּוּרכור כֵּ֖ןכֵּןכן תֻּתְּכ֣וּתֻּתְּכוּתתכו בְתוֹכָ֑הּבְתוֹכָהּבתוכה וִֽידַעְתֶּם֙וִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה שָׁפַ֥כְתִּישָׁפַכְתִּישפכתי חֲמָתִ֖יחֲמָתִיחמתי עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ פפפ
22:23 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 22:24 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם אֱמָראֱמָראמר־־־לָ֕הּלָהּלה אַ֣תְּאַתְּאת אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ לֹ֥אלֹאלא מְטֹהָרָ֖המְטֹהָרָהמטהרה הִ֑יאהִיאהיא לֹ֥אלֹאלא גֻשְׁמָ֖הּגֻשְׁמָהּגשמה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום זָֽעַםזָעַםזעם׃׃׃ 22:25 קֶ֤שֶׁרקֶשֶׁרקשר נְבִיאֶ֙יהָ֙נְבִיאֶיהָנביאיה בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה כַּאֲרִ֥יכַּאֲרִיכארי שׁוֹאֵ֖גשׁוֹאֵגשואג טֹ֣רֵֽףטֹרֵףטרף טָ֑רֶףטָרֶףטרף נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש אָכָ֗לוּאָכָלוּאכלו חֹ֤סֶןחֹסֶןחסן וִיקָר֙וִיקָרויקר יִקָּ֔חוּיִקָּחוּיקחו אַלְמְנוֹתֶ֖יהָאַלְמְנוֹתֶיהָאלמנותיה הִרְבּ֥וּהִרְבּוּהרבו בְתוֹכָֽהּבְתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ 22:26 כֹּהֲנֶ֜יהָכֹּהֲנֶיהָכהניה חָמְס֣וּחָמְסוּחמסו תוֹרָתִי֮תוֹרָתִיתורתי וַיְחַלְּל֣וּוַיְחַלְּלוּויחללו קָדָשַׁי֒קָדָשַׁיקדשי בֵּֽיןבֵּיןבין־־־קֹ֤דֶשׁקֹדֶשׁקדש לְחֹל֙לְחֹללחל לֹ֣אלֹאלא הִבְדִּ֔ילוּהִבְדִּילוּהבדילו וּבֵיןוּבֵיןובין־־־הַטָּמֵ֥אהַטָּמֵאהטמא לְטָה֖וֹרלְטָהוֹרלטהור לֹ֣אלֹאלא הוֹדִ֑יעוּהוֹדִיעוּהודיעו וּמִשַׁבְּתוֹתַי֙וּמִשַׁבְּתוֹתַיומשבתותי הֶעְלִ֣ימוּהֶעְלִימוּהעלימו עֵֽינֵיהֶ֔םעֵינֵיהֶםעיניהם וָאֵחַ֖לוָאֵחַלואחל בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 22:27 שָׂרֶ֣יהָשָׂרֶיהָשריה בְקִרְבָּ֔הּבְקִרְבָּהּבקרבה כִּזְאֵבִ֖יםכִּזְאֵבִיםכזאבים טֹ֣רְפֵיטֹרְפֵיטרפי טָ֑רֶףטָרֶףטרף לִשְׁפָּךְלִשְׁפָּךְלשפך־־־דָּם֙דָּםדם לְאַבֵּ֣דלְאַבֵּדלאבד נְפָשׁ֔וֹתנְפָשׁוֹתנפשות לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען בְּצֹ֥עַבְּצֹעַבצע בָּֽצַעבָּצַעבצע׃׃׃ 22:28 וּנְבִיאֶ֗יהָוּנְבִיאֶיהָונביאיה טָח֤וּטָחוּטחו לָהֶם֙לָהֶםלהם תָּפֵ֔לתָּפֵלתפל חֹזִ֣יםחֹזִיםחזים שָׁ֔וְאשָׁוְאשוא וְקֹסְמִ֥יםוְקֹסְמִיםוקסמים לָהֶ֖םלָהֶםלהם כָּזָ֑בכָּזָבכזב אֹמְרִ֗יםאֹמְרִיםאמרים כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה לֹ֥אלֹאלא דִבֵּֽרדִבֵּרדבר׃׃׃ 22:29 עַ֤םעַםעם הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ עָ֣שְׁקוּעָשְׁקוּעשקו עֹ֔שֶׁקעֹשֶׁקעשק וְגָזְל֖וּוְגָזְלוּוגזלו גָּזֵ֑לגָּזֵלגזל וְעָנִ֤יוְעָנִיועני וְאֶבְיוֹן֙וְאֶבְיוֹןואביון הוֹנ֔וּהוֹנוּהונו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגֵּ֥רהַגֵּרהגר עָשְׁק֖וּעָשְׁקוּעשקו בְּלֹ֥אבְּלֹאבלא מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 22:30 וָאֲבַקֵּ֣שׁוָאֲבַקֵּשׁואבקש מֵהֶ֡םמֵהֶםמהם אִ֣ישׁאִישׁאיש גֹּֽדֵרגֹּדֵרגדר־־־גָּדֵר֩גָּדֵרגדר וְעֹמֵ֨דוְעֹמֵדועמד בַּפֶּ֧רֶץבַּפֶּרֶץבפרץ לְפָנַ֛ילְפָנַילפני בְּעַ֥דבְּעַדבעד הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי שַׁחֲתָ֑הּשַׁחֲתָהּשחתה וְלֹ֖אוְלֹאולא מָצָֽאתִימָצָאתִימצאתי׃׃׃ 22:31 וָאֶשְׁפֹּ֤ךְוָאֶשְׁפֹּךְואשפך עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם זַעְמִ֔יזַעְמִיזעמי בְּאֵ֥שׁבְּאֵשׁבאש עֶבְרָתִ֖יעֶבְרָתִיעברתי כִּלִּיתִ֑יםכִּלִּיתִיםכליתים דַּרְכָּם֙דַּרְכָּםדרכם בְּרֹאשָׁ֣םבְּרֹאשָׁםבראשם נָתַ֔תִּינָתַתִּינתתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain