Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 34

34:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 34:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הִנָּבֵ֖אהִנָּבֵאהנבא עַלעַלעל־־־רוֹעֵ֣ירוֹעֵירועי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הִנָּבֵ֣אהִנָּבֵאהנבא וְאָמַרְתָּ֩וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֨םאֲלֵיהֶםאליהם לָרֹעִ֜יםלָרֹעִיםלרעים כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה ה֤וֹיהוֹיהוי רֹעֵֽירֹעֵירעי־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָיוּ֙הָיוּהיו רֹעִ֣יםרֹעִיםרעים אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן יִרְע֖וּיִרְעוּירעו הָרֹעִֽיםהָרֹעִיםהרעים׃׃׃ 34:3 אֶתאֶתאת־־־הַחֵ֤לֶבהַחֵלֶבהחלב תֹּאכֵ֙לוּ֙תֹּאכֵלוּתאכלו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַצֶּ֣מֶרהַצֶּמֶרהצמר תִּלְבָּ֔שׁוּתִּלְבָּשׁוּתלבשו הַבְּרִיאָ֖ההַבְּרִיאָההבריאה תִּזְבָּ֑חוּתִּזְבָּחוּתזבחו הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן לֹ֥אלֹאלא תִרְעֽוּתִרְעוּתרעו׃׃׃ 34:4 אֶֽתאֶתאת־־־הַנַּחְלוֹת֩הַנַּחְלוֹתהנחלות לֹ֨אלֹאלא חִזַּקְתֶּ֜םחִזַּקְתֶּםחזקתם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחוֹלָ֣ההַחוֹלָההחולה לֹֽאלֹאלא־־־רִפֵּאתֶ֗םרִפֵּאתֶםרפאתם וְלַנִּשְׁבֶּ֙רֶת֙וְלַנִּשְׁבֶּרֶתולנשברת לֹ֣אלֹאלא חֲבַשְׁתֶּ֔םחֲבַשְׁתֶּםחבשתם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנִּדַּ֙חַת֙הַנִּדַּחַתהנדחת לֹ֣אלֹאלא הֲשֵׁבֹתֶ֔םהֲשֵׁבֹתֶםהשבתם וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֹבֶ֖דֶתהָאֹבֶדֶתהאבדת לֹ֣אלֹאלא בִקַּשְׁתֶּ֑םבִקַּשְׁתֶּםבקשתם וּבְחָזְקָ֛הוּבְחָזְקָהובחזקה רְדִיתֶ֥םרְדִיתֶםרדיתם אֹתָ֖םאֹתָםאתם וּבְפָֽרֶךְוּבְפָרֶךְובפרך׃׃׃ 34:5 וַתְּפוּצֶ֖ינָהוַתְּפוּצֶינָהותפוצינה מִבְּלִ֣ימִבְּלִימבלי רֹעֶ֑הרֹעֶהרעה וַתִּהְיֶ֧ינָהוַתִּהְיֶינָהותהיינה לְאָכְלָ֛הלְאָכְלָהלאכלה לְכָללְכָללכל־־־חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה וַתְּפוּצֶֽינָהוַתְּפוּצֶינָהותפוצינה׃׃׃ 34:6 יִשְׁגּ֤וּיִשְׁגּוּישגו צֹאנִי֙צֹאנִיצאני בְּכָלבְּכָלבכל־־־הֶ֣הָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֣הגִּבְעָהגבעה רָמָ֑הרָמָהרמה וְעַ֨לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ נָפֹ֣צוּנָפֹצוּנפצו צֹאנִ֔יצֹאנִיצאני וְאֵ֥יןוְאֵיןואין דּוֹרֵ֖שׁדּוֹרֵשׁדורש וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מְבַקֵּֽשׁמְבַקֵּשׁמבקש׃׃׃ 34:7 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן רֹעִ֔יםרֹעִיםרעים שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 34:8 חַיחַיחי־־־אָ֜נִיאָנִיאני נְאֻ֣םנְאֻםנאם ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא יַ֣עַןיַעַןיען הֱיֽוֹתהֱיוֹתהיות־־־צֹאנִ֣יצֹאנִיצאני ׀׀׀ לָבַ֡זלָבַזלבז וַתִּֽהְיֶינָה֩וַתִּהְיֶינָהותהיינה צֹאנִ֨יצֹאנִיצאני לְאָכְלָ֜הלְאָכְלָהלאכלה לְכָללְכָללכל־־־חַיַּ֤תחַיַּתחית הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה מֵאֵ֣יןמֵאֵיןמאין רֹעֶ֔הרֹעֶהרעה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־דָרְשׁ֥וּדָרְשׁוּדרשו רֹעַ֖ירֹעַירעי אֶתאֶתאת־־־צֹאנִ֑יצֹאנִיצאני וַיִּרְע֤וּוַיִּרְעוּוירעו הָֽרֹעִים֙הָרֹעִיםהרעים אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם וְאֶתוְאֶתואת־־־צֹאנִ֖יצֹאנִיצאני לֹ֥אלֹאלא רָעֽוּרָעוּרעו׃׃׃ ססס 34:9 לָכֵן֙לָכֵןלכן הָֽרֹעִ֔יםהָרֹעִיםהרעים שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 34:10 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני אֶֽלאֶלאל־־־הָרֹעִ֜יםהָרֹעִיםהרעים וְֽדָרַשְׁתִּ֧יוְדָרַשְׁתִּיודרשתי אֶתאֶתאת־־־צֹאנִ֣יצֹאנִיצאני מִיָּדָ֗םמִיָּדָםמידם וְהִשְׁבַּתִּים֙וְהִשְׁבַּתִּיםוהשבתים מֵרְע֣וֹתמֵרְעוֹתמרעות צֹ֔אןצֹאןצאן וְלֹאוְלֹאולא־־־יִרְע֥וּיִרְעוּירעו ע֛וֹדעוֹדעוד הָרֹעִ֖יםהָרֹעִיםהרעים אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְהִצַּלְתִּ֤יוְהִצַּלְתִּיוהצלתי צֹאנִי֙צֹאנִיצאני מִפִּיהֶ֔םמִפִּיהֶםמפיהם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִהְיֶ֥יןָתִהְיֶיןָתהיין לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ ססס 34:11 כִּ֛יכִּיכי כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הִנְנִיהִנְנִיהנני־־־אָ֕נִיאָנִיאני וְדָרַשְׁתִּ֥יוְדָרַשְׁתִּיודרשתי אֶתאֶתאת־־־צֹאנִ֖יצֹאנִיצאני וּבִקַּרְתִּֽיםוּבִקַּרְתִּיםובקרתים׃׃׃ 34:12 כְּבַקָּרַת֩כְּבַקָּרַתכבקרת רֹעֶ֨הרֹעֶהרעה עֶדְר֜וֹעֶדְרוֹעדרו בְּיוֹםבְּיוֹםביום־־־הֱיוֹת֤וֹהֱיוֹתוֹהיותו בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־צֹאנוֹ֙צֹאנוֹצאנו נִפְרָשׁ֔וֹתנִפְרָשׁוֹתנפרשות כֵּ֖ןכֵּןכן אֲבַקֵּ֣ראֲבַקֵּראבקר אֶתאֶתאת־־־צֹאנִ֑יצֹאנִיצאני וְהִצַּלְתִּ֣יוְהִצַּלְתִּיוהצלתי אֶתְהֶ֗םאֶתְהֶםאתהם מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַמְּקוֹמֹת֙הַמְּקוֹמֹתהמקומת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָפֹ֣צוּנָפֹצוּנפצו שָׁ֔םשָׁםשם בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום עָנָ֖ןעָנָןענן וַעֲרָפֶֽלוַעֲרָפֶלוערפל׃׃׃ 34:13 וְהוֹצֵאתִ֣יםוְהוֹצֵאתִיםוהוצאתים מִןמִןמן־־־הָעַמִּ֗יםהָעַמִּיםהעמים וְקִבַּצְתִּים֙וְקִבַּצְתִּיםוקבצתים מִןמִןמן־־־הָ֣אֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות וַהֲבִיאֹתִ֖יםוַהֲבִיאֹתִיםוהביאתים אֶלאֶלאל־־־אַדְמָתָ֑םאַדְמָתָםאדמתם וּרְעִיתִים֙וּרְעִיתִיםורעיתים אֶלאֶלאל־־־הָרֵ֣יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בָּאֲפִיקִ֕יםבָּאֲפִיקִיםבאפיקים וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל מוֹשְׁבֵ֥ימוֹשְׁבֵימושבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 34:14 בְּמִרְעֶהבְּמִרְעֶהבמרעה־־־טּוֹב֙טּוֹבטוב אֶרְעֶ֣האֶרְעֶהארעה אֹתָ֔םאֹתָםאתם וּבְהָרֵ֥יוּבְהָרֵיובהרי מְרֽוֹםמְרוֹםמרום־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה נְוֵהֶ֑םנְוֵהֶםנוהם שָׁ֤םשָׁםשם תִּרְבַּ֙צְנָה֙תִּרְבַּצְנָהתרבצנה בְּנָ֣וֶהבְּנָוֶהבנוה טּ֔וֹבטּוֹבטוב וּמִרְעֶ֥הוּמִרְעֶהומרעה שָׁמֵ֛ןשָׁמֵןשמן תִּרְעֶ֖ינָהתִּרְעֶינָהתרעינה אֶלאֶלאל־־־הָרֵ֥יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 34:15 אֲנִ֨יאֲנִיאני אֶרְעֶ֤האֶרְעֶהארעה צֹאנִי֙צֹאנִיצאני וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אַרְבִּיצֵ֔םאַרְבִּיצֵםארביצם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 34:16 אֶתאֶתאת־־־הָאֹבֶ֤דֶתהָאֹבֶדֶתהאבדת אֲבַקֵּשׁ֙אֲבַקֵּשׁאבקש וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנִּדַּ֣חַתהַנִּדַּחַתהנדחת אָשִׁ֔יבאָשִׁיבאשיב וְלַנִּשְׁבֶּ֣רֶתוְלַנִּשְׁבֶּרֶתולנשברת אֶחֱבֹ֔שׁאֶחֱבֹשׁאחבש וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחוֹלָ֖ההַחוֹלָההחולה אֲחַזֵּ֑קאֲחַזֵּקאחזק וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשְּׁמֵנָ֧ההַשְּׁמֵנָההשמנה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֲזָקָ֛ההַחֲזָקָההחזקה אַשְׁמִ֖ידאַשְׁמִידאשמיד אֶרְעֶ֥נָּהאֶרְעֶנָּהארענה בְמִשְׁפָּֽטבְמִשְׁפָּטבמשפט׃׃׃ 34:17 וְאַתֵּ֣נָהוְאַתֵּנָהואתנה צֹאנִ֔יצֹאנִיצאני כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני שֹׁפֵט֙שֹׁפֵטשפט בֵּֽיןבֵּיןבין־־־שֶׂ֣השֶׂהשה לָשֶׂ֔הלָשֶׂהלשה לָאֵילִ֖יםלָאֵילִיםלאילים וְלָעַתּוּדִֽיםוְלָעַתּוּדִיםולעתודים׃׃׃ 34:18 הַמְעַ֣טהַמְעַטהמעט מִכֶּ֗םמִכֶּםמכם הַמִּרְעֶ֤ההַמִּרְעֶההמרעה הַטּוֹב֙הַטּוֹבהטוב תִּרְע֔וּתִּרְעוּתרעו וְיֶ֙תֶר֙וְיֶתֶרויתר מִרְעֵיכֶ֔םמִרְעֵיכֶםמרעיכם תִּרְמְס֖וּתִּרְמְסוּתרמסו בְּרַגְלֵיכֶ֑םבְּרַגְלֵיכֶםברגליכם וּמִשְׁקַעוּמִשְׁקַעומשקע־־־מַ֣יִםמַיִםמים תִּשְׁתּ֔וּתִּשְׁתּוּתשתו וְאֵת֙וְאֵתואת הַנּ֣וֹתָרִ֔יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים בְּרַגְלֵיכֶ֖םבְּרַגְלֵיכֶםברגליכם תִּרְפֹּשֽׂוּןתִּרְפֹּשׂוּןתרפשון׃׃׃ 34:19 וְצֹאנִ֑יוְצֹאנִיוצאני מִרְמַ֤סמִרְמַסמרמס רַגְלֵיכֶם֙רַגְלֵיכֶםרגליכם תִּרְעֶ֔ינָהתִּרְעֶינָהתרעינה וּמִרְפַּ֥שׂוּמִרְפַּשׂומרפש רַגְלֵיכֶ֖םרַגְלֵיכֶםרגליכם תִּשְׁתֶּֽינָהתִּשְׁתֶּינָהתשתינה׃׃׃ ססס 34:20 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם הִנְנִיהִנְנִיהנני־־־אָ֕נִיאָנִיאני וְשָֽׁפַטְתִּי֙וְשָׁפַטְתִּיושפטתי בֵּֽיןבֵּיןבין־־־שֶׂ֣השֶׂהשה בִרְיָ֔הבִרְיָהבריה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין שֶׂ֖השֶׂהשה רָזָֽהרָזָהרזה׃׃׃ 34:21 יַ֗עַןיַעַןיען בְּצַ֤דבְּצַדבצד וּבְכָתֵף֙וּבְכָתֵףובכתף תֶּהְדֹּ֔פוּתֶּהְדֹּפוּתהדפו וּבְקַרְנֵיכֶ֥םוּבְקַרְנֵיכֶםובקרניכם תְּנַגְּח֖וּתְּנַגְּחוּתנגחו כָּלכָּלכל־־־הַנַּחְל֑וֹתהַנַּחְלוֹתהנחלות עַ֣דעַדעד אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הֲפִיצוֹתֶ֛םהֲפִיצוֹתֶםהפיצותם אוֹתָ֖נָהאוֹתָנָהאותנה אֶלאֶלאל־־־הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 34:22 וְהוֹשַׁעְתִּ֣יוְהוֹשַׁעְתִּיוהושעתי לְצֹאנִ֔ילְצֹאנִילצאני וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִהְיֶ֥ינָהתִהְיֶינָהתהיינה ע֖וֹדעוֹדעוד לָבַ֑זלָבַזלבז וְשָׁ֣פַטְתִּ֔יוְשָׁפַטְתִּיושפטתי בֵּ֥יןבֵּיןבין שֶׂ֖השֶׂהשה לָשֶֽׂהלָשֶׂהלשה׃׃׃ 34:23 וַהֲקִמֹתִ֨יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי עֲלֵיהֶ֜םעֲלֵיהֶםעליהם רֹעֶ֤הרֹעֶהרעה אֶחָד֙אֶחָדאחד וְרָעָ֣הוְרָעָהורעה אֶתְהֶ֔ןאֶתְהֶןאתהן אֵ֖תאֵתאת עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי דָוִ֑ידדָוִידדויד ה֚וּאהוּאהוא יִרְעֶ֣היִרְעֶהירעה אֹתָ֔םאֹתָםאתם וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָהֶ֖ןלָהֶןלהן לְרֹעֶֽהלְרֹעֶהלרעה׃׃׃ 34:24 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶהְיֶ֤האֶהְיֶהאהיה לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְעַבְדִּ֥יוְעַבְדִּיועבדי דָוִ֖דדָוִדדוד נָשִׂ֣יאנָשִׂיאנשיא בְתוֹכָ֑םבְתוֹכָםבתוכם אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ 34:25 וְכָרַתִּ֤יוְכָרַתִּיוכרתי לָהֶם֙לָהֶםלהם בְּרִ֣יתבְּרִיתברית שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וְהִשְׁבַּתִּ֥יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי חַיָּֽהחַיָּהחיה־־־רָעָ֖הרָעָהרעה מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְיָשְׁב֤וּוְיָשְׁבוּוישבו בַמִּדְבָּר֙בַמִּדְבָּרבמדבר לָבֶ֔טַחלָבֶטַחלבטח וְיָשְׁנ֖וּוְיָשְׁנוּוישנו בַּיְּעָרִֽיםבַּיְּעָרִיםביערים׃׃׃ 34:26 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם וּסְבִיב֥וֹתוּסְבִיבוֹתוסביבות גִּבְעָתִ֖יגִּבְעָתִיגבעתי בְּרָכָ֑הבְּרָכָהברכה וְהוֹרַדְתִּ֤יוְהוֹרַדְתִּיוהורדתי הַגֶּ֙שֶׁם֙הַגֶּשֶׁםהגשם בְּעִתּ֔וֹבְּעִתּוֹבעתו גִּשְׁמֵ֥יגִּשְׁמֵיגשמי בְרָכָ֖הבְרָכָהברכה יִֽהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 34:27 וְנָתַן֩וְנָתַןונתן עֵ֨ץעֵץעץ הַשָּׂדֶ֜ההַשָּׂדֶההשדה אֶתאֶתאת־־־פִּרְי֗וֹפִּרְיוֹפריו וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן יְבוּלָ֔הּיְבוּלָהּיבולה וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֖םאַדְמָתָםאדמתם לָבֶ֑טַחלָבֶטַחלבטח וְֽיָדְע֞וּוְיָדְעוּוידעו כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה בְּשִׁבְרִי֙בְּשִׁבְרִיבשברי אֶתאֶתאת־־־מֹט֣וֹתמֹטוֹתמטות עֻלָּ֔םעֻלָּםעלם וְהִ֨צַּלְתִּ֔יםוְהִצַּלְתִּיםוהצלתים מִיַּ֖דמִיַּדמיד הָעֹבְדִ֥יםהָעֹבְדִיםהעבדים בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 34:28 וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְי֨וּיִהְיוּיהיו ע֥וֹדעוֹדעוד בַּז֙בַּזבז לַגּוֹיִ֔םלַגּוֹיִםלגוים וְחַיַּ֥תוְחַיַּתוחית הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֣אלֹאלא תֹאכְלֵ֑םתֹאכְלֵםתאכלם וְיָשְׁב֥וּוְיָשְׁבוּוישבו לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 34:29 וַהֲקִמֹתִ֥יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי לָהֶ֛םלָהֶםלהם מַטָּ֖עמַטָּעמטע לְשֵׁ֑םלְשֵׁםלשם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְי֨וּיִהְיוּיהיו ע֜וֹדעוֹדעוד אֲסֻפֵ֤יאֲסֻפֵיאספי רָעָב֙רָעָברעב בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשְׂא֥וּיִשְׂאוּישאו ע֖וֹדעוֹדעוד כְּלִמַּ֥תכְּלִמַּתכלמת הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 34:30 וְיָדְע֗וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֧יאֲנִיאני יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם אִתָּ֑םאִתָּםאתם וְהֵ֗מָּהוְהֵמָּהוהמה עַמִּי֙עַמִּיעמי בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 34:31 וְאַתֵּ֥ןוְאַתֵּןואתן צֹאנִ֛יצֹאנִיצאני צֹ֥אןצֹאןצאן מַרְעִיתִ֖ימַרְעִיתִימרעיתי אָדָ֣םאָדָםאדם אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם אֲנִי֙אֲנִיאני אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain