Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 18

18:1 וַיֵּרָ֤אוַיֵּרָאוירא אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּאֵלֹנֵ֖יבְּאֵלֹנֵיבאלני מַמְרֵ֑אמַמְרֵאממרא וְה֛וּאוְהוּאוהוא יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב פֶּֽתַחפֶּתַחפתח־־־הָאֹ֖הֶלהָאֹהֶלהאהל כְּחֹ֥םכְּחֹםכחם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 18:2 וַיִּשָּׂ֤אוַיִּשָּׂאוישא עֵינָיו֙עֵינָיועיניו וַיַּ֔רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים נִצָּבִ֖יםנִצָּבִיםנצבים עָלָ֑יועָלָיועליו וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וַיָּ֤רָץוַיָּרָץוירץ לִקְרָאתָם֙לִקְרָאתָםלקראתם מִפֶּ֣תַחמִפֶּתַחמפתח הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 18:3 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני אִםאִםאם־־־נָ֨אנָאנא מָצָ֤אתִימָצָאתִימצאתי חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך אַלאַלאל־־־נָ֥אנָאנא תַעֲבֹ֖רתַעֲבֹרתעבר מֵעַ֥למֵעַלמעל עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 18:4 יֻקַּֽחיֻקַּחיקח־־־נָ֣אנָאנא מְעַטמְעַטמעט־־־מַ֔יִםמַיִםמים וְרַחֲצ֖וּוְרַחֲצוּורחצו רַגְלֵיכֶ֑םרַגְלֵיכֶםרגליכם וְהִֽשָּׁעֲנ֖וּוְהִשָּׁעֲנוּוהשענו תַּ֥חַתתַּחַתתחת הָעֵֽץהָעֵץהעץ׃׃׃ 18:5 וְאֶקְחָ֨הוְאֶקְחָהואקחה פַתפַתפת־־־לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם וְסַעֲד֤וּוְסַעֲדוּוסעדו לִבְּכֶם֙לִבְּכֶםלבכם אַחַ֣ראַחַראחר תַּעֲבֹ֔רוּתַּעֲבֹרוּתעברו כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן עֲבַרְתֶּ֖םעֲבַרְתֶּםעברתם עַֽלעַלעל־־־עַבְדְּכֶ֑םעַבְדְּכֶםעבדכם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כֵּ֥ןכֵּןכן תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּֽרְתָּדִּבַּרְתָּדברת׃׃׃ 18:6 וַיְמַהֵ֧רוַיְמַהֵרוימהר אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם הָאֹ֖הֱלָההָאֹהֱלָההאהלה אֶלאֶלאל־־־שָׂרָ֑השָׂרָהשרה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַהֲרִ֞ימַהֲרִימהרי שְׁלֹ֤שׁשְׁלֹשׁשלש סְאִים֙סְאִיםסאים קֶ֣מַחקֶמַחקמח סֹ֔לֶתסֹלֶתסלת ל֖וּשִׁילוּשִׁילושי וַעֲשִׂ֥יוַעֲשִׂיועשי עֻגֽוֹתעֻגוֹתעגות׃׃׃ 18:7 וְאֶלוְאֶלואל־־־הַבָּקָ֖רהַבָּקָרהבקר רָ֣ץרָץרץ אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָ֜רבָּקָרבקר רַ֤ךְרַךְרך וָטוֹב֙וָטוֹבוטוב וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער וַיְמַהֵ֖רוַיְמַהֵרוימהר לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 18:8 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח חֶמְאָ֜החֶמְאָהחמאה וְחָלָ֗בוְחָלָבוחלב וּבֶןוּבֶןובן־־־הַבָּקָר֙הַבָּקָרהבקר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־עֹמֵ֧דעֹמֵדעמד עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם תַּ֥חַתתַּחַתתחת הָעֵ֖ץהָעֵץהעץ וַיֹּאכֵֽלוּוַיֹּאכֵלוּויאכלו׃׃׃ 18:9 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵׄלָׄ֔יׄוׄאֵׄלָׄיׄוׄאליו אַיֵּ֖האַיֵּהאיה שָׂרָ֣השָׂרָהשרה אִשְׁתֶּ֑ךָאִשְׁתֶּךָאשתך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בָאֹֽהֶלבָאֹהֶלבאהל׃׃׃ 18:10 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שׁ֣וֹבשׁוֹבשוב אָשׁ֤וּבאָשׁוּבאשוב אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת חַיָּ֔החַיָּהחיה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־בֵ֖ןבֵןבן לְשָׂרָ֣הלְשָׂרָהלשרה אִשְׁתֶּ֑ךָאִשְׁתֶּךָאשתך וְשָׂרָ֥הוְשָׂרָהושרה שֹׁמַ֛עַתשֹׁמַעַתשמעת פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הָאֹ֖הֶלהָאֹהֶלהאהל וְה֥וּאוְהוּאוהוא אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 18:11 וְאַבְרָהָ֤םוְאַבְרָהָםואברהם וְשָׂרָה֙וְשָׂרָהושרה זְקֵנִ֔יםזְקֵנִיםזקנים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים בַּיָּמִ֑יםבַּיָּמִיםבימים חָדַל֙חָדַלחדל לִהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות לְשָׂרָ֔הלְשָׂרָהלשרה אֹ֖רַחאֹרַחארח כַּנָּשִֽׁיםכַּנָּשִׁיםכנשים׃׃׃ 18:12 וַתִּצְחַ֥קוַתִּצְחַקותצחק שָׂרָ֖השָׂרָהשרה בְּקִרְבָּ֣הּבְּקִרְבָּהּבקרבה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי בְלֹתִי֙בְלֹתִיבלתי הָֽיְתָההָיְתָההיתה־־־לִּ֣ילִּילי עֶדְנָ֔העֶדְנָהעדנה וַֽאדֹנִ֖יוַאדֹנִיואדני זָקֵֽןזָקֵןזקן׃׃׃ 18:13 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם לָ֣מָּהלָמָּהלמה זֶּה֩זֶּהזה צָחֲקָ֨הצָחֲקָהצחקה שָׂרָ֜השָׂרָהשרה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הַאַ֥ףהַאַףהאף אֻמְנָ֛םאֻמְנָםאמנם אֵלֵ֖דאֵלֵדאלד וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני זָקַֽנְתִּיזָקַנְתִּיזקנתי׃׃׃ 18:14 הֲיִפָּלֵ֥אהֲיִפָּלֵאהיפלא מֵיְהוָ֖המֵיְהוָהמיהוה דָּבָ֑רדָּבָרדבר לַמּוֹעֵ֞דלַמּוֹעֵדלמועד אָשׁ֥וּבאָשׁוּבאשוב אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך כָּעֵ֥תכָּעֵתכעת חַיָּ֖החַיָּהחיה וּלְשָׂרָ֥הוּלְשָׂרָהולשרה בֵֽןבֵןבן׃׃׃ 18:15 וַתְּכַחֵ֨שׁוַתְּכַחֵשׁותכחש שָׂרָ֧השָׂרָהשרה ׀׀׀ לֵאמֹ֛רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא צָחַ֖קְתִּיצָחַקְתִּיצחקתי כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יָרֵ֑אָהיָרֵאָהיראה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לֹ֖אלֹאלא כִּ֥יכִּיכי צָחָֽקְתְּצָחָקְתְּצחקת׃׃׃ 18:16 וַיָּקֻ֤מוּוַיָּקֻמוּויקמו מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיַּשְׁקִ֖פוּוַיַּשְׁקִפוּוישקפו עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני סְדֹ֑םסְדֹםסדם וְאַ֨בְרָהָ֔םוְאַבְרָהָםואברהם הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך עִמָּ֖םעִמָּםעמם לְשַׁלְּחָֽםלְשַׁלְּחָםלשלחם׃׃׃ 18:17 וַֽיהֹוָ֖הוַיהֹוָהויהוה אָמָ֑ראָמָראמר הַֽמְכַסֶּ֤ההַמְכַסֶּההמכסה אֲנִי֙אֲנִיאני מֵֽאַבְרָהָ֔םמֵאַבְרָהָםמאברהם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֲנִ֥יאֲנִיאני עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה׃׃׃ 18:18 וְאַ֨בְרָהָ֔םוְאַבְרָהָםואברהם הָי֧וֹהָיוֹהיו יִֽהְיֶ֛היִהְיֶהיהיה לְג֥וֹילְגוֹילגוי גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול וְעָצ֑וּםוְעָצוּםועצום וְנִ֨בְרְכוּוְנִבְרְכוּונברכו ב֔וֹבוֹבו כֹּ֖לכֹּלכל גּוֹיֵ֥יגּוֹיֵיגויי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 18:19 כִּ֣יכִּיכי יְדַעְתִּ֗יויְדַעְתִּיוידעתיו לְמַעַן֩לְמַעַןלמען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְצַוֶּ֜היְצַוֶּהיצוה אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֤יובָּנָיובניו וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וְשָֽׁמְרוּ֙וְשָׁמְרוּושמרו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות צְדָקָ֖הצְדָקָהצדקה וּמִשְׁפָּ֑טוּמִשְׁפָּטומשפט לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען הָבִ֤יאהָבִיאהביא יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 18:20 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה זַעֲקַ֛תזַעֲקַתזעקת סְדֹ֥םסְדֹםסדם וַעֲמֹרָ֖הוַעֲמֹרָהועמרה כִּיכִּיכי־־־רָ֑בָּהרָבָּהרבה וְחַ֨טָּאתָ֔םוְחַטָּאתָםוחטאתם כִּ֥יכִּיכי כָבְדָ֖הכָבְדָהכבדה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 18:21 אֵֽרֲדָהאֵרֲדָהארדה־־־נָּ֣אנָּאנא וְאֶרְאֶ֔הוְאֶרְאֶהואראה הַכְּצַעֲקָתָ֛הּהַכְּצַעֲקָתָהּהכצעקתה הַבָּ֥אָההַבָּאָההבאה אֵלַ֖יאֵלַיאלי עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו ׀׀׀ כָּלָ֑הכָּלָהכלה וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֖אלֹאלא אֵדָֽעָהאֵדָעָהאדעה׃׃׃ 18:22 וַיִּפְנ֤וּוַיִּפְנוּויפנו מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו סְדֹ֑מָהסְדֹמָהסדמה וְאַ֨בְרָהָ֔םוְאַבְרָהָםואברהם עוֹדֶ֥נּוּעוֹדֶנּוּעודנו עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:23 וַיִּגַּ֥שׁוַיִּגַּשׁויגש אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַאַ֣ףהַאַףהאף תִּסְפֶּ֔התִּסְפֶּהתספה צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק עִםעִםעם־־־רָשָֽׁערָשָׁערשע׃׃׃ 18:24 אוּלַ֥יאוּלַיאולי יֵ֛שׁיֵשׁיש חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים צַדִּיקִ֖םצַדִּיקִםצדיקם בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִ֑ירהָעִירהעיר הַאַ֤ףהַאַףהאף תִּסְפֶּה֙תִּסְפֶּהתספה וְלֹאוְלֹאולא־־־תִשָּׂ֣אתִשָּׂאתשא לַמָּק֔וֹםלַמָּקוֹםלמקום לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים הַצַּדִּיקִ֖םהַצַּדִּיקִםהצדיקם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבָּֽהּבְּקִרְבָּהּבקרבה׃׃׃ 18:25 חָלִ֨לָהחָלִלָהחללה לְּךָ֜לְּךָלך מֵעֲשֹׂ֣תמֵעֲשֹׂתמעשת ׀׀׀ כַּדָּבָ֣רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה לְהָמִ֤יתלְהָמִיתלהמית צַדִּיק֙צַדִּיקצדיק עִםעִםעם־־־רָשָׁ֔ערָשָׁערשע וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כַצַּדִּ֖יקכַצַּדִּיקכצדיק כָּרָשָׁ֑עכָּרָשָׁעכרשע חָלִ֣לָהחָלִלָהחללה לָּ֔ךְלָּךְלך הֲשֹׁפֵט֙הֲשֹׁפֵטהשפט כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֥אלֹאלא יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 18:26 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־אֶמְצָ֥אאֶמְצָאאמצא בִסְדֹ֛םבִסְדֹםבסדם חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים צַדִּיקִ֖םצַדִּיקִםצדיקם בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְנָשָׂ֥אתִיוְנָשָׂאתִיונשאתי לְכָללְכָללכל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום בַּעֲבוּרָֽםבַּעֲבוּרָםבעבורם׃׃׃ 18:27 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֤אנָאנא הוֹאַ֙לְתִּי֙הוֹאַלְתִּיהואלתי לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי עָפָ֥רעָפָרעפר וָאֵֽפֶרוָאֵפֶרואפר׃׃׃ 18:28 א֠וּלַיאוּלַיאולי יַחְסְר֞וּןיַחְסְרוּןיחסרון חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים הַצַּדִּיקִם֙הַצַּדִּיקִםהצדיקם חֲמִשָּׁ֔החֲמִשָּׁהחמשה הֲתַשְׁחִ֥יתהֲתַשְׁחִיתהתשחית בַּחֲמִשָּׁ֖הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אַשְׁחִ֔יתאַשְׁחִיתאשחית אִםאִםאם־־־אֶמְצָ֣אאֶמְצָאאמצא שָׁ֔םשָׁםשם אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים וַחֲמִשָּֽׁהוַחֲמִשָּׁהוחמשה׃׃׃ 18:29 וַיֹּ֨סֶףוַיֹּסֶףויסף ע֜וֹדעוֹדעוד לְדַבֵּ֤רלְדַבֵּרלדבר אֵלָיו֙אֵלָיואליו וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר אוּלַ֛יאוּלַיאולי יִמָּצְא֥וּןיִמָּצְאוּןימצאון שָׁ֖םשָׁםשם אַרְבָּעִ֑יםאַרְבָּעִיםארבעים וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אֶֽעֱשֶׂ֔האֶעֱשֶׂהאעשה בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור הָאַרְבָּעִֽיםהָאַרְבָּעִיםהארבעים׃׃׃ 18:30 וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־נָ֞אנָאנא יִ֤חַריִחַריחר לַֽאדֹנָי֙לַאדֹנָילאדני וַאֲדַבֵּ֔רָהוַאֲדַבֵּרָהואדברה אוּלַ֛יאוּלַיאולי יִמָּצְא֥וּןיִמָּצְאוּןימצאון שָׁ֖םשָׁםשם שְׁלֹשִׁ֑יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אֶֽעֱשֶׂ֔האֶעֱשֶׂהאעשה אִםאִםאם־־־אֶמְצָ֥אאֶמְצָאאמצא שָׁ֖םשָׁםשם שְׁלֹשִֽׁיםשְׁלֹשִׁיםשלשים׃׃׃ 18:31 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־נָ֤אנָאנא הוֹאַ֙לְתִּי֙הוֹאַלְתִּיהואלתי לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני אוּלַ֛יאוּלַיאולי יִמָּצְא֥וּןיִמָּצְאוּןימצאון שָׁ֖םשָׁםשם עֶשְׂרִ֑יםעֶשְׂרִיםעשרים וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אַשְׁחִ֔יתאַשְׁחִיתאשחית בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור הָֽעֶשְׂרִֽיםהָעֶשְׂרִיםהעשרים׃׃׃ 18:32 וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־נָ֞אנָאנא יִ֤חַריִחַריחר לַֽאדֹנָי֙לַאדֹנָילאדני וַאֲדַבְּרָ֣הוַאֲדַבְּרָהואדברה אַךְאַךְאך־־־הַפַּ֔עַםהַפַּעַםהפעם אוּלַ֛יאוּלַיאולי יִמָּצְא֥וּןיִמָּצְאוּןימצאון שָׁ֖םשָׁםשם עֲשָׂרָ֑העֲשָׂרָהעשרה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אַשְׁחִ֔יתאַשְׁחִיתאשחית בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור הָעֲשָׂרָֽההָעֲשָׂרָההעשרה׃׃׃ 18:33 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר כִּלָּ֔הכִּלָּהכלה לְדַבֵּ֖רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וְאַבְרָהָ֖םוְאַבְרָהָםואברהם שָׁ֥בשָׁבשב לִמְקֹמֽוֹלִמְקֹמוֹלמקמו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain