Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 24

24:1 וְאַבְרָהָ֣םוְאַבְרָהָםואברהם זָקֵ֔ןזָקֵןזקן בָּ֖אבָּאבא בַּיָּמִ֑יםבַּיָּמִיםבימים וַֽיהוָ֛הוַיהוָהויהוה בֵּרַ֥ךְבֵּרַךְברך אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם בַּכֹּֽלבַּכֹּלבכל׃׃׃ 24:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָהָ֗םאַבְרָהָםאברהם אֶלאֶלאל־־־עַבְדּוֹ֙עַבְדּוֹעבדו זְקַ֣ןזְקַןזקן בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו הַמֹּשֵׁ֖להַמֹּשֵׁלהמשל בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֑וֹלוֹלו שִֽׂיםשִׂיםשים־־־נָ֥אנָאנא יָדְךָ֖יָדְךָידך תַּ֥חַתתַּחַתתחת יְרֵכִֽייְרֵכִיירכי׃׃׃ 24:3 וְאַשְׁבִּ֣יעֲךָ֔וְאַשְׁבִּיעֲךָואשביעך בַּֽיהוָה֙בַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וֵֽאלֹהֵ֖יוֵאלֹהֵיואלהי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תִקַּ֤חתִקַּחתקח אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה לִבְנִ֔ילִבְנִילבני מִבְּנוֹת֙מִבְּנוֹתמבנות הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 24:4 כִּ֧יכִּיכי אֶלאֶלאל־־־אַרְצִ֛יאַרְצִיארצי וְאֶלוְאֶלואל־־־מוֹלַדְתִּ֖ימוֹלַדְתִּימולדתי תֵּלֵ֑ךְתֵּלֵךְתלך וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה לִבְנִ֥ילִבְנִילבני לְיִצְחָֽקלְיִצְחָקליצחק׃׃׃ 24:5 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו הָעֶ֔בֶדהָעֶבֶדהעבד אוּלַי֙אוּלַיאולי לֹאלֹאלא־־־תֹאבֶ֣התֹאבֶהתאבה הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת אַחֲרַ֖יאַחֲרַיאחרי אֶלאֶלאל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת הֶֽהָשֵׁ֤בהֶהָשֵׁבההשב אָשִׁיב֙אָשִׁיבאשיב אֶתאֶתאת־־־בִּנְךָ֔בִּנְךָבנך אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָצָ֥אתָיָצָאתָיצאת מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 24:6 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֔לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־תָּשִׁ֥יבתָּשִׁיבתשיב אֶתאֶתאת־־־בְּנִ֖יבְּנִיבני שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 24:7 יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לְקָחַ֜נִילְקָחַנִילקחני מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית אָבִי֮אָבִיאבי וּמֵאֶ֣רֶץוּמֵאֶרֶץומארץ מֽוֹלַדְתִּי֒מוֹלַדְתִּימולדתי וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לִ֜ילִילי וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר נִֽשְׁבַּֽענִשְׁבַּענשבע־־־לִי֙לִילי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְזַ֨רְעֲךָ֔לְזַרְעֲךָלזרעך אֶתֵּ֖ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת ה֗וּאהוּאהוא יִשְׁלַ֤חיִשְׁלַחישלח מַלְאָכוֹ֙מַלְאָכוֹמלאכו לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה לִבְנִ֖ילִבְנִילבני מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 24:8 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא תֹאבֶ֤התֹאבֶהתאבה הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת אַחֲרֶ֔יךָאַחֲרֶיךָאחריך וְנִקִּ֕יתָוְנִקִּיתָונקית מִשְּׁבֻעָתִ֖ימִשְּׁבֻעָתִימשבעתי זֹ֑אתזֹאתזאת רַ֣קרַקרק אֶתאֶתאת־־־בְּנִ֔יבְּנִיבני לֹ֥אלֹאלא תָשֵׁ֖בתָשֵׁבתשב שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 24:9 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם הָעֶ֙בֶד֙הָעֶבֶדהעבד אֶתאֶתאת־־־יָד֔וֹיָדוֹידו תַּ֛חַתתַּחַתתחת יֶ֥רֶךְיֶרֶךְירך אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֲדֹנָ֑יואֲדֹנָיואדניו וַיִּשָּׁ֣בַֽעוַיִּשָּׁבַעוישבע ל֔וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 24:10 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח הָ֠עֶבֶדהָעֶבֶדהעבד עֲשָׂרָ֨העֲשָׂרָהעשרה גְמַלִּ֜יםגְמַלִּיםגמלים מִגְּמַלֵּ֤ימִגְּמַלֵּימגמלי אֲדֹנָיו֙אֲדֹנָיואדניו וַיֵּ֔לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וְכָלוְכָלוכל־־־ט֥וּבטוּבטוב אֲדֹנָ֖יואֲדֹנָיואדניו בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וַיָּ֗קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֛לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־אֲרַ֥םאֲרַםארם נַֽהֲרַ֖יִםנַהֲרַיִםנהרים אֶלאֶלאל־־־עִ֥ירעִירעיר נָחֽוֹרנָחוֹרנחור׃׃׃ 24:11 וַיַּבְרֵ֧ךְוַיַּבְרֵךְויברך הַגְּמַלִּ֛יםהַגְּמַלִּיםהגמלים מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֖ירלָעִירלעיר אֶלאֶלאל־־־בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים לְעֵ֣תלְעֵתלעת עֶ֔רֶבעֶרֶבערב לְעֵ֖תלְעֵתלעת צֵ֥אתצֵאתצאת הַשֹּׁאֲבֹֽתהַשֹּׁאֲבֹתהשאבת׃׃׃ 24:12 וַיֹּאמַ֓רוַיֹּאמַרויאמר ׀׀׀ יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם הַקְרֵההַקְרֵההקרה־־־נָ֥אנָאנא לְפָנַ֖ילְפָנַילפני הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־חֶ֕סֶדחֶסֶדחסד עִ֖םעִםעם אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני אַבְרָהָֽםאַבְרָהָםאברהם׃׃׃ 24:13 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי נִצָּ֖בנִצָּבנצב עַלעַלעל־־־עֵ֣יןעֵיןעין הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וּבְנוֹת֙וּבְנוֹתובנות אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הָעִ֔ירהָעִירהעיר יֹצְאֹ֖תיֹצְאֹתיצאת לִשְׁאֹ֥בלִשְׁאֹבלשאב מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 24:14 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה הַֽנַּעֲרָ֗הַנַּעֲרָהנער אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֹמַ֤ראֹמַראמר אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה הַטִּיהַטִּיהטי־־־נָ֤אנָאנא כַדֵּךְ֙כַדֵּךְכדך וְאֶשְׁתֶּ֔הוְאֶשְׁתֶּהואשתה וְאָמְרָ֣הוְאָמְרָהואמרה שְׁתֵ֔השְׁתֵהשתה וְגַםוְגַםוגם־־־גְּמַלֶּ֖יךָגְּמַלֶּיךָגמליך אַשְׁקֶ֑האַשְׁקֶהאשקה אֹתָ֤הּאֹתָהּאתה הֹכַ֙חְתָּ֙הֹכַחְתָּהכחת לְעַבְדְּךָ֣לְעַבְדְּךָלעבדך לְיִצְחָ֔קלְיִצְחָקליצחק וּבָ֣הּוּבָהּובה אֵדַ֔עאֵדַעאדע כִּיכִּיכי־־־עָשִׂ֥יתָעָשִׂיתָעשית חֶ֖סֶדחֶסֶדחסד עִםעִםעם־־־אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 24:15 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ה֗וּאהוּאהוא טֶרֶם֮טֶרֶםטרם כִּלָּ֣הכִּלָּהכלה לְדַבֵּר֒לְדַבֵּרלדבר וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה רִבְקָ֣הרִבְקָהרבקה יֹצֵ֗אתיֹצֵאתיצאת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יֻלְּדָה֙יֻלְּדָהילדה לִבְתוּאֵ֣ללִבְתוּאֵללבתואל בֶּןבֶּןבן־־־מִלְכָּ֔המִלְכָּהמלכה אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת נָח֖וֹרנָחוֹרנחור אֲחִ֣יאֲחִיאחי אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וְכַדָּ֖הּוְכַדָּהּוכדה עַלעַלעל־־־שִׁכְמָֽהּשִׁכְמָהּשכמה׃׃׃ 24:16 וְהַֽנַּעֲרָ֗וְהַנַּעֲרָוהנער טֹבַ֤תטֹבַתטבת מַרְאֶה֙מַרְאֶהמראה מְאֹ֔דמְאֹדמאד בְּתוּלָ֕הבְּתוּלָהבתולה וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש לֹ֣אלֹאלא יְדָעָ֑הּיְדָעָהּידעה וַתֵּ֣רֶדוַתֵּרֶדותרד הָעַ֔יְנָההָעַיְנָההעינה וַתְּמַלֵּ֥אוַתְּמַלֵּאותמלא כַדָּ֖הּכַדָּהּכדה וַתָּֽעַלוַתָּעַלותעל׃׃׃ 24:17 וַיָּ֥רָץוַיָּרָץוירץ הָעֶ֖בֶדהָעֶבֶדהעבד לִקְרָאתָ֑הּלִקְרָאתָהּלקראתה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַגְמִיאִ֥ינִיהַגְמִיאִינִיהגמיאיני נָ֛אנָאנא מְעַטמְעַטמעט־־־מַ֖יִםמַיִםמים מִכַּדֵּֽךְמִכַּדֵּךְמכדך׃׃׃ 24:18 וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שְׁתֵ֣השְׁתֵהשתה אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני וַתְּמַהֵ֗רוַתְּמַהֵרותמהר וַתֹּ֧רֶדוַתֹּרֶדותרד כַּדָּ֛הּכַּדָּהּכדה עַלעַלעל־־־יָדָ֖הּיָדָהּידה וַתַּשְׁקֵֽהוּוַתַּשְׁקֵהוּותשקהו׃׃׃ 24:19 וַתְּכַ֖לוַתְּכַלותכל לְהַשְׁקֹת֑וֹלְהַשְׁקֹתוֹלהשקתו וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר גַּ֤םגַּםגם לִגְמַלֶּ֙יךָ֙לִגְמַלֶּיךָלגמליך אֶשְׁאָ֔באֶשְׁאָבאשאב עַ֥דעַדעד אִםאִםאם־־־כִּלּ֖וּכִּלּוּכלו לִשְׁתֹּֽתלִשְׁתֹּתלשתת׃׃׃ 24:20 וַתְּמַהֵ֗רוַתְּמַהֵרותמהר וַתְּעַ֤רוַתְּעַרותער כַּדָּהּ֙כַּדָּהּכדה אֶלאֶלאל־־־הַשֹּׁ֔קֶתהַשֹּׁקֶתהשקת וַתָּ֥רָץוַתָּרָץותרץ ע֛וֹדעוֹדעוד אֶֽלאֶלאל־־־הַבְּאֵ֖רהַבְּאֵרהבאר לִשְׁאֹ֑בלִשְׁאֹבלשאב וַתִּשְׁאַ֖בוַתִּשְׁאַבותשאב לְכָללְכָללכל־־־גְּמַלָּֽיוגְּמַלָּיוגמליו׃׃׃ 24:21 וְהָאִ֥ישׁוְהָאִישׁוהאיש מִשְׁתָּאֵ֖המִשְׁתָּאֵהמשתאה לָ֑הּלָהּלה מַחֲרִ֕ישׁמַחֲרִישׁמחריש לָדַ֗עַתלָדַעַתלדעת הַֽהִצְלִ֧יחַהַהִצְלִיחַההצליח יְהוָ֛היְהוָהיהוה דַּרְכּ֖וֹדַּרְכּוֹדרכו אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 24:22 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר כִּלּ֤וּכִּלּוּכלו הַגְּמַלִּים֙הַגְּמַלִּיםהגמלים לִשְׁתּ֔וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש נֶ֣זֶםנֶזֶםנזם זָהָ֔בזָהָבזהב בֶּ֖קַעבֶּקַעבקע מִשְׁקָל֑וֹמִשְׁקָלוֹמשקלו וּשְׁנֵ֤יוּשְׁנֵיושני צְמִידִים֙צְמִידִיםצמידים עַלעַלעל־־־יָדֶ֔יהָיָדֶיהָידיה עֲשָׂרָ֥העֲשָׂרָהעשרה זָהָ֖בזָהָבזהב מִשְׁקָלָֽםמִשְׁקָלָםמשקלם׃׃׃ 24:23 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר בַּתבַּתבת־־־מִ֣ימִימי אַ֔תְּאַתְּאת הַגִּ֥ידִיהַגִּידִיהגידי נָ֖אנָאנא לִ֑ילִילי הֲיֵ֧שׁהֲיֵשׁהיש בֵּיתבֵּיתבית־־־אָבִ֛יךְאָבִיךְאביך מָק֥וֹםמָקוֹםמקום לָ֖נוּלָנוּלנו לָלִֽיןלָלִיןללין׃׃׃ 24:24 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו בַּתבַּתבת־־־בְּתוּאֵ֖לבְּתוּאֵלבתואל אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי בֶּןבֶּןבן־־־מִלְכָּ֕המִלְכָּהמלכה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָלְדָ֖היָלְדָהילדה לְנָחֽוֹרלְנָחוֹרלנחור׃׃׃ 24:25 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו גַּםגַּםגם־־־תֶּ֥בֶןתֶּבֶןתבן גַּםגַּםגם־־־מִסְפּ֖וֹאמִסְפּוֹאמספוא רַ֣ברַברב עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו גַּםגַּםגם־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום לָלֽוּןלָלוּןללון׃׃׃ 24:26 וַיִּקֹּ֣דוַיִּקֹּדויקד הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 24:27 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־עָזַ֥בעָזַבעזב חַסְדּ֛וֹחַסְדּוֹחסדו וַאֲמִתּ֖וֹוַאֲמִתּוֹואמתו מֵעִ֣םמֵעִםמעם אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי בַּדֶּ֙רֶךְ֙בַּדֶּרֶךְבדרך נָחַ֣נִינָחַנִינחני יְהוָ֔היְהוָהיהוה בֵּ֖יתבֵּיתבית אֲחֵ֥יאֲחֵיאחי אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 24:28 וַתָּ֙רָץ֙וַתָּרָץותרץ הַֽנַּעֲרָ֔הַנַּעֲרָהנער וַתַּגֵּ֖דוַתַּגֵּדותגד לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אִמָּ֑הּאִמָּהּאמה כַּדְּבָרִ֖יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 24:29 וּלְרִבְקָ֥הוּלְרִבְקָהולרבקה אָ֖חאָחאח וּשְׁמ֣וֹוּשְׁמוֹושמו לָבָ֑ןלָבָןלבן וַיָּ֨רָץוַיָּרָץוירץ לָבָ֧ןלָבָןלבן אֶלאֶלאל־־־הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש הַח֖וּצָההַחוּצָההחוצה אֶלאֶלאל־־־הָעָֽיִןהָעָיִןהעין׃׃׃ 24:30 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כִּרְאֹ֣תכִּרְאֹתכראת אֶתאֶתאת־־־הַנֶּ֗זֶםהַנֶּזֶםהנזם וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַצְּמִדִים֮הַצְּמִדִיםהצמדים עַלעַלעל־־־יְדֵ֣ייְדֵיידי אֲחֹתוֹ֒אֲחֹתוֹאחתו וּכְשָׁמְע֗וֹוּכְשָׁמְעוֹוכשמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֞ידִּבְרֵידברי רִבְקָ֤הרִבְקָהרבקה אֲחֹתוֹ֙אֲחֹתוֹאחתו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־דִבֶּ֥רדִבֶּרדבר אֵלַ֖יאֵלַיאלי הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד עַלעַלעל־־־הַגְּמַלִּ֖יםהַגְּמַלִּיםהגמלים עַלעַלעל־־־הָעָֽיִןהָעָיִןהעין׃׃׃ 24:31 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בּ֖וֹאבּוֹאבוא בְּר֣וּךְבְּרוּךְברוך יְהוָ֑היְהוָהיהוה לָ֤מָּהלָמָּהלמה תַעֲמֹד֙תַעֲמֹדתעמד בַּח֔וּץבַּחוּץבחוץ וְאָנֹכִי֙וְאָנֹכִיואנכי פִּנִּ֣יתִיפִּנִּיתִיפניתי הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וּמָק֖וֹםוּמָקוֹםומקום לַגְּמַלִּֽיםלַגְּמַלִּיםלגמלים׃׃׃ 24:32 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש הַבַּ֔יְתָההַבַּיְתָההביתה וַיְפַתַּ֖חוַיְפַתַּחויפתח הַגְּמַלִּ֑יםהַגְּמַלִּיםהגמלים וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן תֶּ֤בֶןתֶּבֶןתבן וּמִסְפּוֹא֙וּמִסְפּוֹאומספוא לַגְּמַלִּ֔יםלַגְּמַלִּיםלגמלים וּמַ֙יִם֙וּמַיִםומים לִרְחֹ֣ץלִרְחֹץלרחץ רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו וְרַגְלֵ֥יוְרַגְלֵיורגלי הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 24:33 [וַיִּישֶׂם כ][וַיִּישֶׂם כ][ויישם כ] (וַיּוּשַׂ֤ם ק)(וַיּוּשַׂם ק)(ויושם ק) לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו לֶאֱכֹ֔ללֶאֱכֹללאכל וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אֹכַ֔לאֹכַלאכל עַ֥דעַדעד אִםאִםאם־־־דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי דְּבָרָ֑ידְּבָרָידברי וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דַּבֵּֽרדַּבֵּרדבר׃׃׃ 24:34 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 24:35 וַיהוָ֞הוַיהוָהויהוה בֵּרַ֧ךְבֵּרַךְברך אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֛יאֲדֹנִיאדני מְאֹ֖דמְאֹדמאד וַיִּגְדָּ֑לוַיִּגְדָּלויגדל וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֞וֹלוֹלו צֹ֤אןצֹאןצאן וּבָקָר֙וּבָקָרובקר וְכֶ֣סֶףוְכֶסֶףוכסף וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב וַעֲבָדִם֙וַעֲבָדִםועבדם וּשְׁפָחֹ֔תוּשְׁפָחֹתושפחת וּגְמַלִּ֖יםוּגְמַלִּיםוגמלים וַחֲמֹרִֽיםוַחֲמֹרִיםוחמרים׃׃׃ 24:36 וַתֵּ֡לֶדוַתֵּלֶדותלד שָׂרָה֩שָׂרָהשרה אֵ֨שֶׁתאֵשֶׁתאשת אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני בֵן֙בֵןבן לַֽאדֹנִ֔ילַאדֹנִילאדני אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי זִקְנָתָ֑הּזִקְנָתָהּזקנתה וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לּ֖וֹלּוֹלו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 24:37 וַיַּשְׁבִּעֵ֥נִיוַיַּשְׁבִּעֵנִיוישבעני אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תִקַּ֤חתִקַּחתקח אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה לִבְנִ֔ילִבְנִילבני מִבְּנוֹת֙מִבְּנוֹתמבנות הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב בְּאַרְצֽוֹבְּאַרְצוֹבארצו׃׃׃ 24:38 אִםאִםאם־־־לֹ֧אלֹאלא אֶלאֶלאל־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־אָבִ֛יאָבִיאבי תֵּלֵ֖ךְתֵּלֵךְתלך וְאֶלוְאֶלואל־־־מִשְׁפַּחְתִּ֑ימִשְׁפַּחְתִּימשפחתי וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה לִבְנִֽילִבְנִילבני׃׃׃ 24:39 וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני אֻלַ֛יאֻלַיאלי לֹאלֹאלא־־־תֵלֵ֥ךְתֵלֵךְתלך הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה אַחֲרָֽיאַחֲרָיאחרי׃׃׃ 24:40 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִתְהַלַּ֣כְתִּיהִתְהַלַּכְתִּיהתהלכתי לְפָנָ֗יולְפָנָיולפניו יִשְׁלַ֨חיִשְׁלַחישלח מַלְאָכ֤וֹמַלְאָכוֹמלאכו אִתָּךְ֙אִתָּךְאתך וְהִצְלִ֣יחַוְהִצְלִיחַוהצליח דַּרְכֶּ֔ךָדַּרְכֶּךָדרכך וְלָקַחְתָּ֤וְלָקַחְתָּולקחת אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה לִבְנִ֔ילִבְנִילבני מִמִּשְׁפַּחְתִּ֖ימִמִּשְׁפַּחְתִּיממשפחתי וּמִבֵּ֥יתוּמִבֵּיתומבית אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 24:41 אָ֤זאָזאז תִּנָּקֶה֙תִּנָּקֶהתנקה מֵאָ֣לָתִ֔ימֵאָלָתִימאלתי כִּ֥יכִּיכי תָב֖וֹאתָבוֹאתבוא אֶלאֶלאל־־־מִשְׁפַּחְתִּ֑ימִשְׁפַּחְתִּימשפחתי וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֤אלֹאלא יִתְּנוּ֙יִתְּנוּיתנו לָ֔ךְלָךְלך וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית נָקִ֖ינָקִינקי מֵאָלָתִֽימֵאָלָתִימאלתי׃׃׃ 24:42 וָאָבֹ֥אוָאָבֹאואבא הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑יִןהָעָיִןהעין וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם אִםאִםאם־־־יֶשְׁךָיֶשְׁךָישך־־־נָּא֙נָּאנא מַצְלִ֣יחַמַצְלִיחַמצליח דַּרְכִּ֔ידַּרְכִּידרכי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 24:43 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי נִצָּ֖בנִצָּבנצב עַלעַלעל־־־עֵ֣יןעֵיןעין הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הָֽעַלְמָה֙הָעַלְמָההעלמה הַיֹּצֵ֣אתהַיֹּצֵאתהיצאת לִשְׁאֹ֔בלִשְׁאֹבלשאב וְאָמַרְתִּ֣יוְאָמַרְתִּיואמרתי אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה הַשְׁקִֽינִיהַשְׁקִינִיהשקיני־־־נָ֥אנָאנא מְעַטמְעַטמעט־־־מַ֖יִםמַיִםמים מִכַּדֵּֽךְמִכַּדֵּךְמכדך׃׃׃ 24:44 וְאָמְרָ֤הוְאָמְרָהואמרה אֵלַי֙אֵלַיאלי גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה שְׁתֵ֔השְׁתֵהשתה וְגַ֥םוְגַםוגם לִגְמַלֶּ֖יךָלִגְמַלֶּיךָלגמליך אֶשְׁאָ֑באֶשְׁאָבאשאב הִ֣ואהִואהוא הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֹכִ֥יחַהֹכִיחַהכיח יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְבֶןלְבֶןלבן־־־אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 24:45 אֲנִי֩אֲנִיאני טֶ֨רֶםטֶרֶםטרם אֲכַלֶּ֜האֲכַלֶּהאכלה לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־לִבִּ֗ילִבִּילבי וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה רִבְקָ֤הרִבְקָהרבקה יֹצֵאת֙יֹצֵאתיצאת וְכַדָּ֣הּוְכַדָּהּוכדה עַלעַלעל־־־שִׁכְמָ֔הּשִׁכְמָהּשכמה וַתֵּ֥רֶדוַתֵּרֶדותרד הָעַ֖יְנָההָעַיְנָההעינה וַתִּשְׁאָ֑בוַתִּשְׁאָבותשאב וָאֹמַ֥רוָאֹמַרואמר אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה הַשְׁקִ֥ינִיהַשְׁקִינִיהשקיני נָֽאנָאנא׃׃׃ 24:46 וַתְּמַהֵ֗רוַתְּמַהֵרותמהר וַתּ֤וֹרֶדוַתּוֹרֶדותורד כַּדָּהּ֙כַּדָּהּכדה מֵֽעָלֶ֔יהָמֵעָלֶיהָמעליה וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שְׁתֵ֔השְׁתֵהשתה וְגַםוְגַםוגם־־־גְּמַלֶּ֖יךָגְּמַלֶּיךָגמליך אַשְׁקֶ֑האַשְׁקֶהאשקה וָאֵ֕שְׁתְּוָאֵשְׁתְּואשת וְגַ֥םוְגַםוגם הַגְּמַלִּ֖יםהַגְּמַלִּיםהגמלים הִשְׁקָֽתָההִשְׁקָתָההשקתה׃׃׃ 24:47 וָאֶשְׁאַ֣לוָאֶשְׁאַלואשאל אֹתָ֗הּאֹתָהּאתה וָאֹמַר֮וָאֹמַרואמר בַּתבַּתבת־־־מִ֣ימִימי אַתְּ֒אַתְּאת וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר בַּתבַּתבת־־־בְּתוּאֵל֙בְּתוּאֵלבתואל בֶּןבֶּןבן־־־נָח֔וֹרנָחוֹרנחור אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָֽלְדָהיָלְדָהילדה־־־לּ֖וֹלּוֹלו מִלְכָּ֑המִלְכָּהמלכה וָאָשִׂ֤םוָאָשִׂםואשם הַנֶּ֙זֶם֙הַנֶּזֶםהנזם עַלעַלעל־־־אַפָּ֔הּאַפָּהּאפה וְהַצְּמִידִ֖יםוְהַצְּמִידִיםוהצמידים עַלעַלעל־־־יָדֶֽיהָיָדֶיהָידיה׃׃׃ 24:48 וָאֶקֹּ֥דוָאֶקֹּדואקד וָֽאֶשְׁתַּחֲוֶ֖הוָאֶשְׁתַּחֲוֶהואשתחוה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וָאֲבָרֵ֗ךְוָאֲבָרֵךְואברך אֶתאֶתאת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִנְחַ֙נִי֙הִנְחַנִיהנחני בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֱמֶ֔תאֱמֶתאמת לָקַ֛חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־בַּתבַּתבת־־־אֲחִ֥יאֲחִיאחי אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני לִבְנֽוֹלִבְנוֹלבנו׃׃׃ 24:49 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־יֶשְׁכֶ֨םיֶשְׁכֶםישכם עֹשִׂ֜יםעֹשִׂיםעשים חֶ֧סֶדחֶסֶדחסד וֶֽאֱמֶ֛תוֶאֱמֶתואמת אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַגִּ֣ידוּהַגִּידוּהגידו לִ֑ילִילי וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֕אלֹאלא הַגִּ֣ידוּהַגִּידוּהגידו לִ֔ילִילי וְאֶפְנֶ֥הוְאֶפְנֶהואפנה עַלעַלעל־־־יָמִ֖יןיָמִיןימין א֥וֹאוֹאו עַלעַלעל־־־שְׂמֹֽאלשְׂמֹאלשמאל׃׃׃ 24:50 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען לָבָ֤ןלָבָןלבן וּבְתוּאֵל֙וּבְתוּאֵלובתואל וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מֵיְהוָ֖המֵיְהוָהמיהוה יָצָ֣איָצָאיצא הַדָּבָ֑רהַדָּבָרהדבר לֹ֥אלֹאלא נוּכַ֛לנוּכַלנוכל דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך רַ֥ערַערע אוֹאוֹאו־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 24:51 הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־רִבְקָ֥הרִבְקָהרבקה לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך קַ֣חקַחקח וָלֵ֑ךְוָלֵךְולך וּתְהִ֤יוּתְהִיותהי אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה לְבֶןלְבֶןלבן־־־אֲדֹנֶ֔יךָאֲדֹנֶיךָאדניך כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:52 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁמַ֛עשָׁמַעשמע עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵיהֶ֑םדִּבְרֵיהֶםדבריהם וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 24:53 וַיּוֹצֵ֨אוַיּוֹצֵאויוצא הָעֶ֜בֶדהָעֶבֶדהעבד כְּלֵיכְּלֵיכלי־־־כֶ֨סֶףכֶסֶףכסף וּכְלֵ֤יוּכְלֵיוכלי זָהָב֙זָהָבזהב וּבְגָדִ֔יםוּבְגָדִיםובגדים וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן לְרִבְקָ֑הלְרִבְקָהלרבקה וּמִ֨גְדָּנֹ֔תוּמִגְדָּנֹתומגדנת נָתַ֥ןנָתַןנתן לְאָחִ֖יהָלְאָחִיהָלאחיה וּלְאִמָּֽהּוּלְאִמָּהּולאמה׃׃׃ 24:54 וַיֹּאכְל֣וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּ֗וּוַיִּשְׁתּוּוישתו ה֛וּאהוּאהוא וְהָאֲנָשִׁ֥יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו וַיָּלִ֑ינוּוַיָּלִינוּוילינו וַיָּק֣וּמוּוַיָּקוּמוּויקומו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שַׁלְּחֻ֥נִישַׁלְּחֻנִישלחני לַֽאדֹנִֽילַאדֹנִילאדני׃׃׃ 24:55 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָחִ֙יהָ֙אָחִיהָאחיה וְאִמָּ֔הּוְאִמָּהּואמה תֵּשֵׁ֨בתֵּשֵׁבתשב הַנַּעֲרָ֥הַנַּעֲרָהנער אִתָּ֛נוּאִתָּנוּאתנו יָמִ֖יםיָמִיםימים א֣וֹאוֹאו עָשׂ֑וֹרעָשׂוֹרעשור אַחַ֖ראַחַראחר תֵּלֵֽךְתֵּלֵךְתלך׃׃׃ 24:56 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם אַלאַלאל־־־תְּאַחֲר֣וּתְּאַחֲרוּתאחרו אֹתִ֔יאֹתִיאתי וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה הִצְלִ֣יחַהִצְלִיחַהצליח דַּרְכִּ֑ידַּרְכִּידרכי שַׁלְּח֕וּנִישַׁלְּחוּנִישלחוני וְאֵלְכָ֖הוְאֵלְכָהואלכה לַֽאדֹנִֽילַאדֹנִילאדני׃׃׃ 24:57 וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו נִקְרָ֣אנִקְרָאנקרא לַֽנַּעֲרָ֑לַנַּעֲרָלנער וְנִשְׁאֲלָ֖הוְנִשְׁאֲלָהונשאלה אֶתאֶתאת־־־פִּֽיהָפִּיהָפיה׃׃׃ 24:58 וַיִּקְרְא֤וּוַיִּקְרְאוּויקראו לְרִבְקָה֙לְרִבְקָהלרבקה וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה הֲתֵלְכִ֖יהֲתֵלְכִיהתלכי עִםעִםעם־־־הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלֵֽךְאֵלֵךְאלך׃׃׃ 24:59 וַֽיְשַׁלְּח֛וּוַיְשַׁלְּחוּוישלחו אֶתאֶתאת־־־רִבְקָ֥הרִבְקָהרבקה אֲחֹתָ֖םאֲחֹתָםאחתם וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵנִקְתָּ֑הּמֵנִקְתָּהּמנקתה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲנָשָֽׁיואֲנָשָׁיואנשיו׃׃׃ 24:60 וַיְבָרֲכ֤וּוַיְבָרֲכוּויברכו אֶתאֶתאת־־־רִבְקָה֙רִבְקָהרבקה וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָ֔הּלָהּלה אֲחֹתֵ֕נוּאֲחֹתֵנוּאחתנו אַ֥תְּאַתְּאת הֲיִ֖יהֲיִיהיי לְאַלְפֵ֣ילְאַלְפֵילאלפי רְבָבָ֑הרְבָבָהרבבה וְיִירַ֣שׁוְיִירַשׁויירש זַרְעֵ֔ךְזַרְעֵךְזרעך אֵ֖תאֵתאת שַׁ֥עַרשַׁעַרשער שֹׂנְאָֽיושֹׂנְאָיושנאיו׃׃׃ 24:61 וַתָּ֨קָםוַתָּקָםותקם רִבְקָ֜הרִבְקָהרבקה וְנַעֲרֹתֶ֗יהָוְנַעֲרֹתֶיהָונערתיה וַתִּרְכַּ֙בְנָה֙וַתִּרְכַּבְנָהותרכבנה עַלעַלעל־־־הַגְּמַלִּ֔יםהַגְּמַלִּיםהגמלים וַתֵּלַ֖כְנָהוַתֵּלַכְנָהותלכנה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח הָעֶ֛בֶדהָעֶבֶדהעבד אֶתאֶתאת־־־רִבְקָ֖הרִבְקָהרבקה וַיֵּלַֽךְוַיֵּלַךְוילך׃׃׃ 24:62 וְיִצְחָק֙וְיִצְחָקויצחק בָּ֣אבָּאבא מִבּ֔וֹאמִבּוֹאמבוא בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר לַחַ֖ילַחַילחי רֹאִ֑ירֹאִיראי וְה֥וּאוְהוּאוהוא יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַנֶּֽגֶבהַנֶּגֶבהנגב׃׃׃ 24:63 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא יִצְחָ֛קיִצְחָקיצחק לָשׂ֥וּחַלָשׂוּחַלשוח בַּשָּׂדֶ֖הבַּשָּׂדֶהבשדה לִפְנ֣וֹתלִפְנוֹתלפנות עָ֑רֶבעָרֶבערב וַיִּשָּׂ֤אוַיִּשָּׂאוישא עֵינָיו֙עֵינָיועיניו וַיַּ֔רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה גְמַלִּ֖יםגְמַלִּיםגמלים בָּאִֽיםבָּאִיםבאים׃׃׃ 24:64 וַתִּשָּׂ֤אוַתִּשָּׂאותשא רִבְקָה֙רִבְקָהרבקה אֶתאֶתאת־־־עֵינֶ֔יהָעֵינֶיהָעיניה וַתֵּ֖רֶאוַתֵּרֶאותרא אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק וַתִּפֹּ֖לוַתִּפֹּלותפל מֵעַ֥למֵעַלמעל הַגָּמָֽלהַגָּמָלהגמל׃׃׃ 24:65 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־הָעֶ֗בֶדהָעֶבֶדהעבד מִֽימִימי־־־הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הַלָּזֶה֙הַלָּזֶההלזה הַהֹלֵ֤ךְהַהֹלֵךְההלך בַּשָּׂדֶה֙בַּשָּׂדֶהבשדה לִקְרָאתֵ֔נוּלִקְרָאתֵנוּלקראתנו וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָעֶ֖בֶדהָעֶבֶדהעבד ה֣וּאהוּאהוא אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני וַתִּקַּ֥חוַתִּקַּחותקח הַצָּעִ֖יףהַצָּעִיףהצעיף וַתִּתְכָּֽסוַתִּתְכָּסותתכס׃׃׃ 24:66 וַיְסַפֵּ֥רוַיְסַפֵּרויספר הָעֶ֖בֶדהָעֶבֶדהעבד לְיִצְחָ֑קלְיִצְחָקליצחק אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 24:67 וַיְבִאֶ֣הָוַיְבִאֶהָויבאה יִצְחָ֗קיִצְחָקיצחק הָאֹ֙הֱלָה֙הָאֹהֱלָההאהלה שָׂרָ֣השָׂרָהשרה אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו וַיִּקַּ֧חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־רִבְקָ֛הרִבְקָהרבקה וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ל֥וֹלוֹלו לְאִשָּׁ֖הלְאִשָּׁהלאשה וַיֶּאֱהָבֶ֑הָוַיֶּאֱהָבֶהָויאהבה וַיִּנָּחֵ֥םוַיִּנָּחֵםוינחם יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain