Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 30

30:1 וַתֵּ֣רֶאוַתֵּרֶאותרא רָחֵ֗לרָחֵלרחל כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָֽלְדָה֙יָלְדָהילדה לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב וַתְּקַנֵּ֥אוַתְּקַנֵּאותקנא רָחֵ֖לרָחֵלרחל בַּאֲחֹתָ֑הּבַּאֲחֹתָהּבאחתה וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב הָֽבָההָבָההבה־־־לִּ֣ילִּילי בָנִ֔יםבָנִיםבנים וְאִםוְאִםואם־־־אַ֖יִןאַיִןאין מֵתָ֥המֵתָהמתה אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 30:2 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב בְּרָחֵ֑לבְּרָחֵלברחל וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲתַ֤חַתהֲתַחַתהתחת אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָנַ֥עמָנַעמנע מִמֵּ֖ךְמִמֵּךְממך פְּרִיפְּרִיפרי־־־בָֽטֶןבָטֶןבטן׃׃׃ 30:3 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אֲמָתִ֥יאֲמָתִיאמתי בִלְהָ֖הבִלְהָהבלהה בֹּ֣אבֹּאבא אֵלֶ֑יהָאֵלֶיהָאליה וְתֵלֵד֙וְתֵלֵדותלד עַלעַלעל־־־בִּרְכַּ֔יבִּרְכַּיברכי וְאִבָּנֶ֥הוְאִבָּנֶהואבנה גַםגַםגם־־־אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 30:4 וַתִּתֶּןוַתִּתֶּןותתן־־־ל֛וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־בִּלְהָ֥הבִּלְהָהבלהה שִׁפְחָתָ֖הּשִׁפְחָתָהּשפחתה לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 30:5 וַתַּ֣הַרוַתַּהַרותהר בִּלְהָ֔הבִּלְהָהבלהה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד לְיַעֲקֹ֖בלְיַעֲקֹבליעקב בֵּֽןבֵּןבן׃׃׃ 30:6 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר רָחֵל֙רָחֵלרחל דָּנַ֣נִּידָּנַנִּידנני אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וְגַם֙וְגַםוגם שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע בְּקֹלִ֔יבְּקֹלִיבקלי וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לִ֖ילִילי בֵּ֑ןבֵּןבן עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן קָרְאָ֥הקָרְאָהקראה שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו דָּֽןדָּןדן׃׃׃ 30:7 וַתַּ֣הַרוַתַּהַרותהר ע֔וֹדעוֹדעוד וַתֵּ֕לֶדוַתֵּלֶדותלד בִּלְהָ֖הבִּלְהָהבלהה שִׁפְחַ֣תשִׁפְחַתשפחת רָחֵ֑לרָחֵלרחל בֵּ֥ןבֵּןבן שֵׁנִ֖ישֵׁנִישני לְיַעֲקֹֽבלְיַעֲקֹבליעקב׃׃׃ 30:8 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר רָחֵ֗לרָחֵלרחל נַפְתּוּלֵ֨ינַפְתּוּלֵינפתולי אֱלֹהִ֧יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ נִפְתַּ֛לְתִּינִפְתַּלְתִּינפתלתי עִםעִםעם־־־אֲחֹתִ֖יאֲחֹתִיאחתי גַּםגַּםגם־־־יָכֹ֑לְתִּייָכֹלְתִּייכלתי וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו נַפְתָּלִֽינַפְתָּלִינפתלי׃׃׃ 30:9 וַתֵּ֣רֶאוַתֵּרֶאותרא לֵאָ֔הלֵאָהלאה כִּ֥יכִּיכי עָמְדָ֖העָמְדָהעמדה מִלֶּ֑דֶתמִלֶּדֶתמלדת וַתִּקַּח֙וַתִּקַּחותקח אֶתאֶתאת־־־זִלְפָּ֣הזִלְפָּהזלפה שִׁפְחָתָ֔הּשִׁפְחָתָהּשפחתה וַתִּתֵּ֥ןוַתִּתֵּןותתן אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה לְיַעֲקֹ֖בלְיַעֲקֹבליעקב לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 30:10 וַתֵּ֗לֶדוַתֵּלֶדותלד זִלְפָּ֛הזִלְפָּהזלפה שִׁפְחַ֥תשִׁפְחַתשפחת לֵאָ֖הלֵאָהלאה לְיַעֲקֹ֥בלְיַעֲקֹבליעקב בֵּֽןבֵּןבן׃׃׃ 30:11 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לֵאָ֖הלֵאָהלאה [בְּגָד כ][בְּגָד כ][בגד כ] (בָּ֣א ק)(בָּא ק)(בא ק) (גָ֑ד ק)(גָד ק)(גד ק) וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו גָּֽדגָּדגד׃׃׃ 30:12 וַתֵּ֗לֶדוַתֵּלֶדותלד זִלְפָּה֙זִלְפָּהזלפה שִׁפְחַ֣תשִׁפְחַתשפחת לֵאָ֔הלֵאָהלאה בֵּ֥ןבֵּןבן שֵׁנִ֖ישֵׁנִישני לְיַעֲקֹֽבלְיַעֲקֹבליעקב׃׃׃ 30:13 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לֵאָ֔הלֵאָהלאה בְּאָשְׁרִ֕יבְּאָשְׁרִיבאשרי כִּ֥יכִּיכי אִשְּׁר֖וּנִיאִשְּׁרוּנִיאשרוני בָּנ֑וֹתבָּנוֹתבנות וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו אָשֵֽׁראָשֵׁראשר׃׃׃ 30:14 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך רְאוּבֵ֜ןרְאוּבֵןראובן בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי קְצִירקְצִירקציר־־־חִטִּ֗יםחִטִּיםחטים וַיִּמְצָ֤אוַיִּמְצָאוימצא דֽוּדָאִים֙דוּדָאִיםדודאים בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא אֹתָ֔םאֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־לֵאָ֖הלֵאָהלאה אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר רָחֵל֙רָחֵלרחל אֶלאֶלאל־־־לֵאָ֔הלֵאָהלאה תְּנִיתְּנִיתני־־־נָ֣אנָאנא לִ֔ילִילי מִדּוּדָאֵ֖ימִדּוּדָאֵימדודאי בְּנֵֽךְבְּנֵךְבנך׃׃׃ 30:15 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָ֗הּלָהּלה הַמְעַט֙הַמְעַטהמעט קַחְתֵּ֣ךְקַחְתֵּךְקחתך אֶתאֶתאת־־־אִישִׁ֔יאִישִׁיאישי וְלָקַ֕חַתוְלָקַחַתולקחת גַּ֥םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־דּוּדָאֵ֖ידּוּדָאֵידודאי בְּנִ֑יבְּנִיבני וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר רָחֵ֗לרָחֵלרחל לָכֵן֙לָכֵןלכן יִשְׁכַּ֤ביִשְׁכַּבישכב עִמָּךְ֙עִמָּךְעמך הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה תַּ֖חַתתַּחַתתחת דּוּדָאֵ֥ידּוּדָאֵידודאי בְנֵֽךְבְנֵךְבנך׃׃׃ 30:16 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶה֮הַשָּׂדֶההשדה בָּעֶרֶב֒בָּעֶרֶבבערב וַתֵּצֵ֨אוַתֵּצֵאותצא לֵאָ֜הלֵאָהלאה לִקְרָאת֗וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֵלַ֣יאֵלַיאלי תָּב֔וֹאתָּבוֹאתבוא כִּ֚יכִּיכי שָׂכֹ֣רשָׂכֹרשכר שְׂכַרְתִּ֔יךָשְׂכַרְתִּיךָשכרתיך בְּדוּדָאֵ֖יבְּדוּדָאֵיבדודאי בְּנִ֑יבְּנִיבני וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב עִמָּ֖הּעִמָּהּעמה בַּלַּ֥יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 30:17 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־לֵאָ֑הלֵאָהלאה וַתַּ֛הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד לְיַעֲקֹ֖בלְיַעֲקֹבליעקב בֵּ֥ןבֵּןבן חֲמִישִֽׁיחֲמִישִׁיחמישי׃׃׃ 30:18 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לֵאָ֗הלֵאָהלאה נָתַ֤ןנָתַןנתן אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים שְׂכָרִ֔ישְׂכָרִישכרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי שִׁפְחָתִ֖ישִׁפְחָתִישפחתי לְאִישִׁ֑ילְאִישִׁילאישי וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יִשָּׂשכָֽריִשָּׂשכָריששכר׃׃׃ 30:19 וַתַּ֤הַרוַתַּהַרותהר עוֹד֙עוֹדעוד לֵאָ֔הלֵאָהלאה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּןבֵּןבן־־־שִׁשִּׁ֖ישִׁשִּׁיששי לְּיַעֲקֹֽבלְּיַעֲקֹבליעקב׃׃׃ 30:20 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לֵאָ֗הלֵאָהלאה זְבָדַ֨נִיזְבָדַנִיזבדני אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אֹתִי֮אֹתִיאתי זֵ֣בֶדזֵבֶדזבד טוֹב֒טוֹבטוב הַפַּ֙עַם֙הַפַּעַםהפעם יִזְבְּלֵ֣נִייִזְבְּלֵנִייזבלני אִישִׁ֔יאִישִׁיאישי כִּֽיכִּיכי־־־יָלַ֥דְתִּייָלַדְתִּיילדתי ל֖וֹלוֹלו שִׁשָּׁ֣השִׁשָּׁהששה בָנִ֑יםבָנִיםבנים וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו זְבֻלֽוּןזְבֻלוּןזבלון׃׃׃ 30:21 וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר יָ֣לְדָהיָלְדָהילדה בַּ֑תבַּתבת וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמָ֖הּשְׁמָהּשמה דִּינָֽהדִּינָהדינה׃׃׃ 30:22 וַיִּזְכֹּ֥רוַיִּזְכֹּרויזכר אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־רָחֵ֑לרָחֵלרחל וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וַיִּפְתַּ֖חוַיִּפְתַּחויפתח אֶתאֶתאת־־־רַחְמָֽהּרַחְמָהּרחמה׃׃׃ 30:23 וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אָסַ֥ףאָסַףאסף אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־חֶרְפָּתִֽיחֶרְפָּתִיחרפתי׃׃׃ 30:24 וַתִּקְרָ֧אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֛וֹשְׁמוֹשמו יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יֹסֵ֧ףיֹסֵףיסף יְהוָ֛היְהוָהיהוה לִ֖ילִילי בֵּ֥ןבֵּןבן אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 30:25 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יָלְדָ֥היָלְדָהילדה רָחֵ֖לרָחֵלרחל אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־לָבָ֔ןלָבָןלבן שַׁלְּחֵ֙נִי֙שַׁלְּחֵנִישלחני וְאֵ֣לְכָ֔הוְאֵלְכָהואלכה אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמִ֖ימְקוֹמִימקומי וּלְאַרְצִֽיוּלְאַרְצִיולארצי׃׃׃ 30:26 תְּנָ֞התְּנָהתנה אֶתאֶתאת־־־נָשַׁ֣ינָשַׁינשי וְאֶתוְאֶתואת־־־יְלָדַ֗ייְלָדַיילדי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָבַ֧דְתִּיעָבַדְתִּיעבדתי אֹֽתְךָ֛אֹתְךָאתך בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן וְאֵלֵ֑כָהוְאֵלֵכָהואלכה כִּ֚יכִּיכי אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדָתִ֖יעֲבֹדָתִיעבדתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲבַדְתִּֽיךָעֲבַדְתִּיךָעבדתיך׃׃׃ 30:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו לָבָ֔ןלָבָןלבן אִםאִםאם־־־נָ֛אנָאנא מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך נִחַ֕שְׁתִּינִחַשְׁתִּינחשתי וַיְבָרֲכֵ֥נִיוַיְבָרֲכֵנִיויברכני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּגְלָלֶֽךָבִּגְלָלֶךָבגללך׃׃׃ 30:28 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר נָקְבָ֧הנָקְבָהנקבה שְׂכָרְךָ֛שְׂכָרְךָשכרך עָלַ֖יעָלַיעלי וְאֶתֵּֽנָהוְאֶתֵּנָהואתנה׃׃׃ 30:29 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲבַדְתִּ֑יךָעֲבַדְתִּיךָעבדתיך וְאֵ֛תוְאֵתואת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה מִקְנְךָ֖מִקְנְךָמקנך אִתִּֽיאִתִּיאתי׃׃׃ 30:30 כִּ֡יכִּיכי מְעַט֩מְעַטמעט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֨ההָיָההיה לְךָ֤לְךָלך לְפָנַי֙לְפָנַילפני וַיִּפְרֹ֣ץוַיִּפְרֹץויפרץ לָרֹ֔בלָרֹבלרב וַיְבָ֧רֶךְוַיְבָרֶךְויברך יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֹתְךָ֖אֹתְךָאתך לְרַגְלִ֑ילְרַגְלִילרגלי וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה מָתַ֛ימָתַימתי אֶֽעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה גַםגַםגם־־־אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי לְבֵיתִֽילְבֵיתִילביתי׃׃׃ 30:31 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָ֣המָהמה אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לָ֑ךְלָךְלך וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב לֹאלֹאלא־־־תִתֶּןתִתֶּןתתן־־־לִ֣ילִילי מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה אִםאִםאם־־־תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לִּי֙לִּילי הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אָשׁ֛וּבָהאָשׁוּבָהאשובה אֶרְעֶ֥האֶרְעֶהארעה צֹֽאנְךָ֖צֹאנְךָצאנך אֶשְׁמֹֽראֶשְׁמֹראשמר׃׃׃ 30:32 אֶֽעֱבֹ֨ראֶעֱבֹראעבר בְּכָלבְּכָלבכל־־־צֹֽאנְךָ֜צֹאנְךָצאנך הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום הָסֵ֨רהָסֵרהסר מִשָּׁ֜םמִשָּׁםמשם כָּלכָּלכל־־־שֶׂ֣השֶׂהשה ׀׀׀ נָקֹ֣דנָקֹדנקד וְטָל֗וּאוְטָלוּאוטלוא וְכָלוְכָלוכל־־־שֶׂהשֶׂהשה־־־חוּם֙חוּםחום בַּכְּשָׂבִ֔יםבַּכְּשָׂבִיםבכשבים וְטָל֥וּאוְטָלוּאוטלוא וְנָקֹ֖דוְנָקֹדונקד בָּעִזִּ֑יםבָּעִזִּיםבעזים וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה שְׂכָרִֽישְׂכָרִישכרי׃׃׃ 30:33 וְעָֽנְתָהוְעָנְתָהוענתה־־־בִּ֤יבִּיבי צִדְקָתִי֙צִדְקָתִיצדקתי בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום מָחָ֔רמָחָרמחר כִּֽיכִּיכי־־־תָב֥וֹאתָבוֹאתבוא עַלעַלעל־־־שְׂכָרִ֖ישְׂכָרִישכרי לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך כֹּ֣לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵינֶנּוּ֩אֵינֶנּוּאיננו נָקֹ֨דנָקֹדנקד וְטָל֜וּאוְטָלוּאוטלוא בָּֽעִזִּ֗יםבָּעִזִּיםבעזים וְחוּם֙וְחוּםוחום בַּכְּשָׂבִ֔יםבַּכְּשָׂבִיםבכשבים גָּנ֥וּבגָּנוּבגנוב ה֖וּאהוּאהוא אִתִּֽיאִתִּיאתי׃׃׃ 30:34 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָ֖ןלָבָןלבן הֵ֑ןהֵןהן ל֖וּלוּלו יְהִ֥ייְהִייהי כִדְבָרֶֽךָכִדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 30:35 וַיָּ֣סַרוַיָּסַרויסר בַּיּוֹם֩בַּיּוֹםביום הַה֨וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־הַתְּיָשִׁ֜יםהַתְּיָשִׁיםהתישים הָֽעֲקֻדִּ֣יםהָעֲקֻדִּיםהעקדים וְהַטְּלֻאִ֗יםוְהַטְּלֻאִיםוהטלאים וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָֽעִזִּים֙הָעִזִּיםהעזים הַנְּקֻדּ֣וֹתהַנְּקֻדּוֹתהנקדות וְהַטְּלֻאֹ֔תוְהַטְּלֻאֹתוהטלאת כֹּ֤לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָבָן֙לָבָןלבן בּ֔וֹבּוֹבו וְכָלוְכָלוכל־־־ח֖וּםחוּםחום בַּכְּשָׂבִ֑יםבַּכְּשָׂבִיםבכשבים וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן בְּיַדבְּיַדביד־־־בָּנָֽיובָּנָיובניו׃׃׃ 30:36 וַיָּ֗שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֔יםיָמִיםימים בֵּינ֖וֹבֵּינוֹבינו וּבֵ֣יןוּבֵיןובין יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְיַעֲקֹ֗בוְיַעֲקֹבויעקב רֹעֶ֛הרֹעֶהרעה אֶתאֶתאת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן לָבָ֖ןלָבָןלבן הַנּוֹתָרֹֽתהַנּוֹתָרֹתהנותרת׃׃׃ 30:37 וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־ל֣וֹלוֹלו יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב מַקַּ֥למַקַּלמקל לִבְנֶ֛הלִבְנֶהלבנה לַ֖חלַחלח וְל֣וּזוְלוּזולוז וְעֶרְמ֑וֹןוְעֶרְמוֹןוערמון וַיְפַצֵּ֤לוַיְפַצֵּלויפצל בָּהֵן֙בָּהֵןבהן פְּצָל֣וֹתפְּצָלוֹתפצלות לְבָנ֔וֹתלְבָנוֹתלבנות מַחְשֹׂף֙מַחְשֹׂףמחשף הַלָּבָ֔ןהַלָּבָןהלבן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמַּקְלֽוֹתהַמַּקְלוֹתהמקלות׃׃׃ 30:38 וַיַּצֵּ֗גוַיַּצֵּגויצג אֶתאֶתאת־־־הַמַּקְלוֹת֙הַמַּקְלוֹתהמקלות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פִּצֵּ֔לפִּצֵּלפצל בָּרֳהָטִ֖יםבָּרֳהָטִיםברהטים בְּשִֽׁקֲת֣וֹתבְּשִׁקֲתוֹתבשקתות הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר תָּבֹ֨אןָתָּבֹאןָתבאן הַצֹּ֤אןהַצֹּאןהצאן לִשְׁתּוֹת֙לִשְׁתּוֹתלשתות לְנֹ֣כַחלְנֹכַחלנכח הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן וַיֵּחַ֖מְנָהוַיֵּחַמְנָהויחמנה בְּבֹאָ֥ןבְּבֹאָןבבאן לִשְׁתּֽוֹתלִשְׁתּוֹתלשתות׃׃׃ 30:39 וַיֶּחֱמ֥וּוַיֶּחֱמוּויחמו הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן אֶלאֶלאל־־־הַמַּקְל֑וֹתהַמַּקְלוֹתהמקלות וַתֵּלַ֣דְןָוַתֵּלַדְןָותלדן הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן עֲקֻדִּ֥יםעֲקֻדִּיםעקדים נְקֻדִּ֖יםנְקֻדִּיםנקדים וּטְלֻאִֽיםוּטְלֻאִיםוטלאים׃׃׃ 30:40 וְהַכְּשָׂבִים֮וְהַכְּשָׂבִיםוהכשבים הִפְרִ֣ידהִפְרִידהפריד יַעֲקֹב֒יַעֲקֹביעקב וַ֠יִּתֵּןוַיִּתֵּןויתן פְּנֵ֨יפְּנֵיפני הַצֹּ֧אןהַצֹּאןהצאן אֶלאֶלאל־־־עָקֹ֛דעָקֹדעקד וְכָלוְכָלוכל־־־ח֖וּםחוּםחום בְּצֹ֣אןבְּצֹאןבצאן לָבָ֑ןלָבָןלבן וַיָּֽשֶׁתוַיָּשֶׁתוישת־־־ל֤וֹלוֹלו עֲדָרִים֙עֲדָרִיםעדרים לְבַדּ֔וֹלְבַדּוֹלבדו וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁתָ֖םשָׁתָםשתם עַלעַלעל־־־צֹ֥אןצֹאןצאן לָבָֽןלָבָןלבן׃׃׃ 30:41 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּכָלבְּכָלבכל־־־יַחֵם֮יַחֵםיחם הַצֹּ֣אןהַצֹּאןהצאן הַמְקֻשָּׁרוֹת֒הַמְקֻשָּׁרוֹתהמקשרות וְשָׂ֨םוְשָׂםושם יַעֲקֹ֧ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־הַמַּקְל֛וֹתהַמַּקְלוֹתהמקלות לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן בָּרֳהָטִ֑יםבָּרֳהָטִיםברהטים לְיַחְמֵ֖נָּהלְיַחְמֵנָּהליחמנה בַּמַּקְלֽוֹתבַּמַּקְלוֹתבמקלות׃׃׃ 30:42 וּבְהַעֲטִ֥יףוּבְהַעֲטִיףובהעטיף הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן לֹ֣אלֹאלא יָשִׂ֑יםיָשִׂיםישים וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הָעֲטֻפִים֙הָעֲטֻפִיםהעטפים לְלָבָ֔ןלְלָבָןללבן וְהַקְּשֻׁרִ֖יםוְהַקְּשֻׁרִיםוהקשרים לְיַעֲקֹֽבלְיַעֲקֹבליעקב׃׃׃ 30:43 וַיִּפְרֹ֥ץוַיִּפְרֹץויפרץ הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש מְאֹ֣דמְאֹדמאד מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־לוֹ֙לוֹלו צֹ֣אןצֹאןצאן רַבּ֔וֹתרַבּוֹתרבות וּשְׁפָחוֹת֙וּשְׁפָחוֹתושפחות וַעֲבָדִ֔יםוַעֲבָדִיםועבדים וּגְמַלִּ֖יםוּגְמַלִּיםוגמלים וַחֲמֹרִֽיםוַחֲמֹרִיםוחמרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain