Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 49

49:1 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־בָּנָ֑יובָּנָיובניו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֵאָֽסְפוּ֙הֵאָסְפוּהאספו וְאַגִּ֣ידָהוְאַגִּידָהואגידה לָכֶ֔םלָכֶםלכם אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִקְרָ֥איִקְרָאיקרא אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּאַחֲרִ֥יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 49:2 הִקָּבְצ֥וּהִקָּבְצוּהקבצו וְשִׁמְע֖וּוְשִׁמְעוּושמעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְשִׁמְע֖וּוְשִׁמְעוּושמעו אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל אֲבִיכֶֽםאֲבִיכֶםאביכם׃׃׃ 49:3 רְאוּבֵן֙רְאוּבֵןראובן בְּכֹ֣רִיבְּכֹרִיבכרי אַ֔תָּהאַתָּהאתה כֹּחִ֖יכֹּחִיכחי וְרֵאשִׁ֣יתוְרֵאשִׁיתוראשית אוֹנִ֑יאוֹנִיאוני יֶ֥תֶריֶתֶריתר שְׂאֵ֖תשְׂאֵתשאת וְיֶ֥תֶרוְיֶתֶרויתר עָֽזעָזעז׃׃׃ 49:4 פַּ֤חַזפַּחַזפחז כַּמַּ֙יִם֙כַּמַּיִםכמים אַלאַלאל־־־תּוֹתַ֔רתּוֹתַרתותר כִּ֥יכִּיכי עָלִ֖יתָעָלִיתָעלית מִשְׁכְּבֵ֣ימִשְׁכְּבֵימשכבי אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך אָ֥זאָזאז חִלַּ֖לְתָּחִלַּלְתָּחללת יְצוּעִ֥ייְצוּעִייצועי עָלָֽהעָלָהעלה׃׃׃ פפפ
49:5 שִׁמְע֥וֹןשִׁמְעוֹןשמעון וְלֵוִ֖יוְלֵוִיולוי אַחִ֑יםאַחִיםאחים כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי חָמָ֖סחָמָסחמס מְכֵרֹתֵיהֶֽםמְכֵרֹתֵיהֶםמכרתיהם׃׃׃ 49:6 בְּסֹדָם֙בְּסֹדָםבסדם אַלאַלאל־־־תָּבֹ֣אתָּבֹאתבא נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי בִּקְהָלָ֖םבִּקְהָלָםבקהלם אַלאַלאל־־־תֵּחַ֣דתֵּחַדתחד כְּבֹדִ֑יכְּבֹדִיכבדי כִּ֤יכִּיכי בְאַפָּם֙בְאַפָּםבאפם הָ֣רְגוּהָרְגוּהרגו אִ֔ישׁאִישׁאיש וּבִרְצֹנָ֖םוּבִרְצֹנָםוברצנם עִקְּרוּעִקְּרוּעקרו־־־שֽׁוֹרשׁוֹרשור׃׃׃ 49:7 אָר֤וּראָרוּרארור אַפָּם֙אַפָּםאפם כִּ֣יכִּיכי עָ֔זעָזעז וְעֶבְרָתָ֖םוְעֶבְרָתָםועברתם כִּ֣יכִּיכי קָשָׁ֑תָהקָשָׁתָהקשתה אֲחַלְּקֵ֣םאֲחַלְּקֵםאחלקם בְּיַעֲקֹ֔בבְּיַעֲקֹבביעקב וַאֲפִיצֵ֖םוַאֲפִיצֵםואפיצם בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ ססס 49:8 יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אַתָּה֙אַתָּהאתה יוֹד֣וּךָיוֹדוּךָיודוך אַחֶ֔יךָאַחֶיךָאחיך יָדְךָ֖יָדְךָידך בְּעֹ֣רֶףבְּעֹרֶףבערף אֹיְבֶ֑יךָאֹיְבֶיךָאיביך יִשְׁתַּחֲוּ֥וּיִשְׁתַּחֲוּוּישתחוו לְךָ֖לְךָלך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָבִֽיךָאָבִיךָאביך׃׃׃ 49:9 גּ֤וּרגּוּרגור אַרְיֵה֙אַרְיֵהאריה יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מִטֶּ֖רֶףמִטֶּרֶףמטרף בְּנִ֣יבְּנִיבני עָלִ֑יתָעָלִיתָעלית כָּרַ֨עכָּרַעכרע רָבַ֧ץרָבַץרבץ כְּאַרְיֵ֛הכְּאַרְיֵהכאריה וּכְלָבִ֖יאוּכְלָבִיאוכלביא מִ֥ימִימי יְקִימֶֽנּוּיְקִימֶנּוּיקימנו׃׃׃ 49:10 לֹֽאלֹאלא־־־יָס֥וּריָסוּריסור שֵׁ֙בֶט֙שֵׁבֶטשבט מִֽיהוּדָ֔המִיהוּדָהמיהודה וּמְחֹקֵ֖קוּמְחֹקֵקומחקק מִבֵּ֣יןמִבֵּיןמבין רַגְלָ֑יורַגְלָיורגליו עַ֚דעַדעד כִּֽיכִּיכי־־־יָבֹ֣איָבֹאיבא [שִׁילֹה כ][שִׁילֹה כ][שילה כ] (שִׁיל֔וֹ ק)(שִׁילוֹ ק)(שילו ק) וְל֖וֹוְלוֹולו יִקְּהַ֥תיִקְּהַתיקהת עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 49:11 אֹסְרִ֤יאֹסְרִיאסרי לַגֶּ֙פֶן֙לַגֶּפֶןלגפן [עִירֹה כ][עִירֹה כ][עירה כ] (עִיר֔וֹ ק)(עִירוֹ ק)(עירו ק) וְלַשֹּׂרֵקָ֖הוְלַשֹּׂרֵקָהולשרקה בְּנִ֣יבְּנִיבני אֲתֹנ֑וֹאֲתֹנוֹאתנו כִּבֵּ֤סכִּבֵּסכבס בַּיַּ֙יִן֙בַּיַּיִןביין לְבֻשׁ֔וֹלְבֻשׁוֹלבשו וּבְדַםוּבְדַםובדם־־־עֲנָבִ֖יםעֲנָבִיםענבים [סוּתֹה כ][סוּתֹה כ][סותה כ] (סוּתֽוֹ ק)(סוּתוֹ ק)(סותו ק)׃׃׃ 49:12 חַכְלִילִ֥יחַכְלִילִיחכלילי עֵינַ֖יִםעֵינַיִםעינים מִיָּ֑יִןמִיָּיִןמיין וּלְבֶןוּלְבֶןולבן־־־שִׁנַּ֖יִםשִׁנַּיִםשנים מֵחָלָֽבמֵחָלָבמחלב׃׃׃ פפפ
49:13 זְבוּלֻ֕ןזְבוּלֻןזבולן לְח֥וֹףלְחוֹףלחוף יַמִּ֖יםיַמִּיםימים יִשְׁכֹּ֑ןיִשְׁכֹּןישכן וְהוּא֙וְהוּאוהוא לְח֣וֹףלְחוֹףלחוף אֳנִיּ֔וֹתאֳנִיּוֹתאניות וְיַרְכָת֖וֹוְיַרְכָתוֹוירכתו עַלעַלעל־־־צִידֹֽןצִידֹןצידן׃׃׃ ססס 49:14 יִשָּׂשכָ֖ריִשָּׂשכָריששכר חֲמֹ֣רחֲמֹרחמר גָּ֑רֶםגָּרֶםגרם רֹבֵ֖ץרֹבֵץרבץ בֵּ֥יןבֵּיןבין הַֽמִּשְׁפְּתָֽיִםהַמִּשְׁפְּתָיִםהמשפתים׃׃׃ 49:15 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא מְנֻחָה֙מְנֻחָהמנחה כִּ֣יכִּיכי ט֔וֹבטוֹבטוב וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֣יכִּיכי נָעֵ֑מָהנָעֵמָהנעמה וַיֵּ֤טוַיֵּטויט שִׁכְמוֹ֙שִׁכְמוֹשכמו לִסְבֹּ֔ללִסְבֹּללסבל וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי לְמַסלְמַסלמס־־־עֹבֵֽדעֹבֵדעבד׃׃׃ ססס 49:16 דָּ֖ןדָּןדן יָדִ֣יןיָדִיןידין עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו כְּאַחַ֖דכְּאַחַדכאחד שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 49:17 יְהִייְהִייהי־־־דָן֙דָןדן נָחָ֣שׁנָחָשׁנחש עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־דֶ֔רֶךְדֶרֶךְדרך שְׁפִיפֹ֖ןשְׁפִיפֹןשפיפן עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־אֹ֑רַחאֹרַחארח הַנֹּשֵׁךְ֙הַנֹּשֵׁךְהנשך עִקְּבֵיעִקְּבֵיעקבי־־־ס֔וּססוּססוס וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל רֹכְב֖וֹרֹכְבוֹרכבו אָחֽוֹראָחוֹראחור׃׃׃ 49:18 לִֽישׁוּעָתְךָ֖לִישׁוּעָתְךָלישועתך קִוִּ֥יתִיקִוִּיתִיקויתי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 49:19 גָּ֖דגָּדגד גְּד֣וּדגְּדוּדגדוד יְגוּדֶ֑נּוּיְגוּדֶנּוּיגודנו וְה֖וּאוְהוּאוהוא יָגֻ֥דיָגֻדיגד עָקֵֽבעָקֵבעקב׃׃׃ ססס 49:20 מֵאָשֵׁ֖רמֵאָשֵׁרמאשר שְׁמֵנָ֣השְׁמֵנָהשמנה לַחְמ֑וֹלַחְמוֹלחמו וְה֥וּאוְהוּאוהוא יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן מַֽעֲדַנֵּימַעֲדַנֵּימעדני־־־מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ ססס 49:21 נַפְתָּלִ֖ינַפְתָּלִינפתלי אַיָּלָ֣האַיָּלָהאילה שְׁלֻחָ֑השְׁלֻחָהשלחה הַנֹּתֵ֖ןהַנֹּתֵןהנתן אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־שָֽׁפֶרשָׁפֶרשפר׃׃׃ ססס 49:22 בֵּ֤ןבֵּןבן פֹּרָת֙פֹּרָתפרת יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף בֵּ֥ןבֵּןבן פֹּרָ֖תפֹּרָתפרת עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־עָ֑יִןעָיִןעין בָּנ֕וֹתבָּנוֹתבנות צָעֲדָ֖הצָעֲדָהצעדה עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־שֽׁוּרשׁוּרשור׃׃׃ 49:23 וַֽיְמָרֲרֻ֖הוּוַיְמָרֲרֻהוּוימררהו וָרֹ֑בּוּוָרֹבּוּורבו וַֽיִּשְׂטְמֻ֖הוּוַיִּשְׂטְמֻהוּוישטמהו בַּעֲלֵ֥יבַּעֲלֵיבעלי חִצִּֽיםחִצִּיםחצים׃׃׃ 49:24 וַתֵּ֤שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב בְּאֵיתָן֙בְּאֵיתָןבאיתן קַשְׁתּ֔וֹקַשְׁתּוֹקשתו וַיָּפֹ֖זּוּוַיָּפֹזּוּויפזו זְרֹעֵ֣יזְרֹעֵיזרעי יָדָ֑יויָדָיוידיו מִידֵי֙מִידֵימידי אֲבִ֣יראֲבִיראביר יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם רֹעֶ֖הרֹעֶהרעה אֶ֥בֶןאֶבֶןאבן יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 49:25 מֵאֵ֨למֵאֵלמאל אָבִ֜יךָאָבִיךָאביך וְיַעְזְרֶ֗ךָּוְיַעְזְרֶךָּויעזרך וְאֵ֤תוְאֵתואת שַׁדַּי֙שַׁדַּישדי וִיבָ֣רְכֶ֔ךָּוִיבָרְכֶךָּויברכך בִּרְכֹ֤תבִּרְכֹתברכת שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים מֵעָ֔למֵעָלמעל בִּרְכֹ֥תבִּרְכֹתברכת תְּה֖וֹםתְּהוֹםתהום רֹבֶ֣צֶתרֹבֶצֶתרבצת תָּ֑חַתתָּחַתתחת בִּרְכֹ֥תבִּרְכֹתברכת שָׁדַ֖יִםשָׁדַיִםשדים וָרָֽחַםוָרָחַםורחם׃׃׃ 49:26 בִּרְכֹ֣תבִּרְכֹתברכת אָבִ֗יךָאָבִיךָאביך גָּֽבְרוּ֙גָּבְרוּגברו עַלעַלעל־־־בִּרְכֹ֣תבִּרְכֹתברכת הוֹרַ֔יהוֹרַיהורי עַֽדעַדעד־־־תַּאֲוַ֖תתַּאֲוַתתאות גִּבְעֹ֣תגִּבְעֹתגבעת עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם תִּֽהְיֶ֙ין֙תִּהְיֶיןתהיין לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וּלְקָדְקֹ֖דוּלְקָדְקֹדולקדקד נְזִ֥ירנְזִירנזיר אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ פפפ
49:27 בִּנְיָמִין֙בִּנְיָמִיןבנימין זְאֵ֣בזְאֵבזאב יִטְרָ֔ףיִטְרָףיטרף בַּבֹּ֖קֶרבַּבֹּקֶרבבקר יֹ֣אכַליֹאכַליאכל עַ֑דעַדעד וְלָעֶ֖רֶבוְלָעֶרֶבולערב יְחַלֵּ֥קיְחַלֵּקיחלק שָׁלָֽלשָׁלָלשלל׃׃׃ 49:28 כָּלכָּלכל־־־אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁנֵ֣יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֑רעָשָׂרעשר וְ֠זֹאתוְזֹאתוזאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר לָהֶ֤םלָהֶםלהם אֲבִיהֶם֙אֲבִיהֶםאביהם וַיְבָ֣רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם אִ֛ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כְּבִרְכָת֖וֹכְּבִרְכָתוֹכברכתו בֵּרַ֥ךְבֵּרַךְברך אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 49:29 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם אֲנִי֙אֲנִיאני נֶאֱסָ֣ףנֶאֱסָףנאסף אֶלאֶלאל־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי קִבְר֥וּקִבְרוּקברו אֹתִ֖יאֹתִיאתי אֶלאֶלאל־־־אֲבֹתָ֑יאֲבֹתָיאבתי אֶלאֶלאל־־־הַ֨מְּעָרָ֔ההַמְּעָרָההמערה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּשְׂדֵ֖הבִּשְׂדֵהבשדה עֶפְר֥וֹןעֶפְרוֹןעפרון הַֽחִתִּֽיהַחִתִּיהחתי׃׃׃ 49:30 בַּמְּעָרָ֞הבַּמְּעָרָהבמערה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בִּשְׂדֵ֧הבִּשְׂדֵהבשדה הַמַּכְפֵּלָ֛ההַמַּכְפֵּלָההמכפלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־מַמְרֵ֖אמַמְרֵאממרא בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר קָנָ֨הקָנָהקנה אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה מֵאֵ֛תמֵאֵתמאת עֶפְרֹ֥ןעֶפְרֹןעפרן הַחִתִּ֖יהַחִתִּיהחתי לַאֲחֻזַּתלַאֲחֻזַּתלאחזת־־־קָֽבֶרקָבֶרקבר׃׃׃ 49:31 שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה קָֽבְר֞וּקָבְרוּקברו אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֗םאַבְרָהָםאברהם וְאֵת֙וְאֵתואת שָׂרָ֣השָׂרָהשרה אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו שָׁ֚מָּהשָׁמָּהשמה קָבְר֣וּקָבְרוּקברו אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק וְאֵ֖תוְאֵתואת רִבְקָ֣הרִבְקָהרבקה אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְשָׁ֥מָּהוְשָׁמָּהושמה קָבַ֖רְתִּיקָבַרְתִּיקברתי אֶתאֶתאת־־־לֵאָֽהלֵאָהלאה׃׃׃ 49:32 מִקְנֵ֧המִקְנֵהמקנה הַשָּׂדֶ֛ההַשָּׂדֶההשדה וְהַמְּעָרָ֥הוְהַמְּעָרָהוהמערה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֖וֹבּוֹבו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חֵֽתחֵתחת׃׃׃ 49:33 וַיְכַ֤לוַיְכַלויכל יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב לְצַוֺּ֣תלְצַוֺּתלצות אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו וַיֶּאֱסֹ֥ףוַיֶּאֱסֹףויאסף רַגְלָ֖יורַגְלָיורגליו אֶלאֶלאל־־־הַמִּטָּ֑ההַמִּטָּההמטה וַיִּגְוַ֖עוַיִּגְוַעויגוע וַיֵּאָ֥סֶףוַיֵּאָסֶףויאסף אֶלאֶלאל־־־עַמָּֽיועַמָּיועמיו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain