Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 50

50:1 וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני אָבִ֑יואָבִיואביו וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך עָלָ֖יועָלָיועליו וַיִּשַּׁקוַיִּשַּׁקוישק־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 50:2 וַיְצַ֨ווַיְצַוויצו יוֹסֵ֤ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו אֶתאֶתאת־־־הָרֹ֣פְאִ֔יםהָרֹפְאִיםהרפאים לַחֲנֹ֖טלַחֲנֹטלחנט אֶתאֶתאת־־־אָבִ֑יואָבִיואביו וַיַּחַנְט֥וּוַיַּחַנְטוּויחנטו הָרֹפְאִ֖יםהָרֹפְאִיםהרפאים אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 50:3 וַיִּמְלְאוּוַיִּמְלְאוּוימלאו־־־לוֹ֙לוֹלו אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום כִּ֛יכִּיכי כֵּ֥ןכֵּןכן יִמְלְא֖וּיִמְלְאוּימלאו יְמֵ֣ייְמֵיימי הַחֲנֻטִ֑יםהַחֲנֻטִיםהחנטים וַיִּבְכּ֥וּוַיִּבְכּוּויבכו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 50:4 וַיַּֽעַבְרוּ֙וַיַּעַבְרוּויעברו יְמֵ֣ייְמֵיימי בְכִית֔וֹבְכִיתוֹבכיתו וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־נָ֨אנָאנא מָצָ֤אתִימָצָאתִימצאתי חֵן֙חֵןחן בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם דַּבְּרוּדַּבְּרוּדברו־־־נָ֕אנָאנא בְּאָזְנֵ֥יבְּאָזְנֵיבאזני פַרְעֹ֖הפַרְעֹהפרעה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 50:5 אָבִ֞יאָבִיאבי הִשְׁבִּיעַ֣נִיהִשְׁבִּיעַנִיהשביעני לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אָנֹכִי֮אָנֹכִיאנכי מֵת֒מֵתמת בְּקִבְרִ֗יבְּקִבְרִיבקברי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כָּרִ֤יתִיכָּרִיתִיכריתי לִי֙לִילי בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה תִּקְבְּרֵ֑נִיתִּקְבְּרֵנִיתקברני וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אֶֽעֱלֶהאֶעֱלֶהאעלה־־־נָּ֛אנָּאנא וְאֶקְבְּרָ֥הוְאֶקְבְּרָהואקברה אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖יאָבִיאבי וְאָשֽׁוּבָהוְאָשׁוּבָהואשובה׃׃׃ 50:6 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה עֲלֵ֛העֲלֵהעלה וּקְבֹ֥רוּקְבֹרוקבר אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הִשְׁבִּיעֶֽךָהִשְׁבִּיעֶךָהשביעך׃׃׃ 50:7 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף לִקְבֹּ֣רלִקְבֹּרלקבר אֶתאֶתאת־־־אָבִ֑יואָבִיואביו וַיַּֽעֲל֨וּוַיַּעֲלוּויעלו אִתּ֜וֹאִתּוֹאתו כָּלכָּלכל־־־עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני בֵית֔וֹבֵיתוֹביתו וְכֹ֖לוְכֹלוכל זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 50:8 וְכֹל֙וְכֹלוכל בֵּ֣יתבֵּיתבית יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וְאֶחָ֖יווְאֶחָיוואחיו וּבֵ֣יתוּבֵיתובית אָבִ֑יואָבִיואביו רַ֗קרַקרק טַפָּם֙טַפָּםטפם וְצֹאנָ֣םוְצֹאנָםוצאנם וּבְקָרָ֔םוּבְקָרָםובקרם עָזְב֖וּעָזְבוּעזבו בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ גֹּֽשֶׁןגֹּשֶׁןגשן׃׃׃ 50:9 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו גַּםגַּםגם־־־רֶ֖כֶברֶכֶברכב גַּםגַּםגם־־־פָּרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה כָּבֵ֥דכָּבֵדכבד מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 50:10 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־גֹּ֣רֶןגֹּרֶןגרן הָאָטָ֗דהָאָטָדהאטד אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיִּ֨סְפְּדוּוַיִּסְפְּדוּויספדו־־־שָׁ֔םשָׁםשם מִסְפֵּ֛דמִסְפֵּדמספד גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וְכָבֵ֖דוְכָבֵדוכבד מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש לְאָבִ֛יולְאָבִיולאביו אֵ֖בֶלאֵבֶלאבל שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 50:11 וַיַּ֡רְאוַיַּרְאוירא יוֹשֵׁב֩יוֹשֵׁביושב הָאָ֨רֶץהָאָרֶץהארץ הַֽכְּנַעֲנִ֜יהַכְּנַעֲנִיהכנעני אֶתאֶתאת־־־הָאֵ֗בֶלהָאֵבֶלהאבל בְּגֹ֙רֶן֙בְּגֹרֶןבגרן הָֽאָטָ֔דהָאָטָדהאטד וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵֽבֶלאֵבֶלאבל־־־כָּבֵ֥דכָּבֵדכבד זֶ֖הזֶהזה לְמִצְרָ֑יִםלְמִצְרָיִםלמצרים עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן קָרָ֤אקָרָאקרא שְׁמָהּ֙שְׁמָהּשמה אָבֵ֣לאָבֵלאבל מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֥בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 50:12 וַיַּעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בָנָ֖יובָנָיובניו ל֑וֹלוֹלו כֵּ֖ןכֵּןכן כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּֽםצִוָּםצום׃׃׃ 50:13 וַיִּשְׂא֨וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֹת֤וֹאֹתוֹאתו בָנָיו֙בָנָיובניו אַ֣רְצָהאַרְצָהארצה כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען וַיִּקְבְּר֣וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו בִּמְעָרַ֖תבִּמְעָרַתבמערת שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה הַמַּכְפֵּלָ֑ההַמַּכְפֵּלָההמכפלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר קָנָה֩קָנָהקנה אַבְרָהָ֨םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־הַשָּׂדֶ֜ההַשָּׂדֶההשדה לַאֲחֻזַּתלַאֲחֻזַּתלאחזת־־־קֶ֗בֶרקֶבֶרקבר מֵאֵ֛תמֵאֵתמאת עֶפְרֹ֥ןעֶפְרֹןעפרן הַחִתִּ֖יהַחִתִּיהחתי עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני מַמְרֵֽאמַמְרֵאממרא׃׃׃ 50:14 וַיָּ֨שָׁבוַיָּשָׁבוישב יוֹסֵ֤ףיוֹסֵףיוסף מִצְרַ֙יְמָה֙מִצְרַיְמָהמצרימה ה֣וּאהוּאהוא וְאֶחָ֔יווְאֶחָיוואחיו וְכָלוְכָלוכל־־־הָעֹלִ֥יםהָעֹלִיםהעלים אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו לִקְבֹּ֣רלִקְבֹּרלקבר אֶתאֶתאת־־־אָבִ֑יואָבִיואביו אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי קָבְר֥וֹקָבְרוֹקברו אֶתאֶתאת־־־אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 50:15 וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו אֲחֵֽיאֲחֵיאחי־־־יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף כִּיכִּיכי־־־מֵ֣תמֵתמת אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֥וּלוּלו יִשְׂטְמֵ֖נוּיִשְׂטְמֵנוּישטמנו יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וְהָשֵׁ֤בוְהָשֵׁבוהשב יָשִׁיב֙יָשִׁיבישיב לָ֔נוּלָנוּלנו אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר גָּמַ֖לְנוּגָּמַלְנוּגמלנו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 50:16 וַיְצַוּ֕וּוַיְצַוּוּויצוו אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אָבִ֣יךָאָבִיךָאביך צִוָּ֔הצִוָּהצוה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מוֹת֖וֹמוֹתוֹמותו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 50:17 כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמְר֣וּתֹאמְרוּתאמרו לְיוֹסֵ֗ףלְיוֹסֵףליוסף אָ֣נָּ֡אאָנָּאאנא שָׂ֣אשָׂאשא נָ֠אנָאנא פֶּ֣שַׁעפֶּשַׁעפשע אַחֶ֤יךָאַחֶיךָאחיך וְחַטָּאתָם֙וְחַטָּאתָםוחטאתם כִּיכִּיכי־־־רָעָ֣הרָעָהרעה גְמָל֔וּךָגְמָלוּךָגמלוך וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה שָׂ֣אשָׂאשא נָ֔אנָאנא לְפֶ֥שַׁעלְפֶשַׁעלפשע עַבְדֵ֖יעַבְדֵיעבדי אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בְּדַבְּרָ֥םבְּדַבְּרָםבדברם אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 50:18 וַיֵּלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו גַּםגַּםגם־־־אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הִנֶּ֥נּֽוּהִנֶּנּוּהננו לְךָ֖לְךָלך לַעֲבָדִֽיםלַעֲבָדִיםלעבדים׃׃׃ 50:19 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֛םאֲלֵהֶםאלהם יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אַלאַלאל־־־תִּירָ֑אוּתִּירָאוּתיראו כִּ֛יכִּיכי הֲתַ֥חַתהֲתַחַתהתחת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 50:20 וְאַתֶּ֕םוְאַתֶּםואתם חֲשַׁבְתֶּ֥םחֲשַׁבְתֶּםחשבתם עָלַ֖יעָלַיעלי רָעָ֑הרָעָהרעה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים חֲשָׁבָ֣הּחֲשָׁבָהּחשבה לְטֹבָ֔הלְטֹבָהלטבה לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען עֲשֹׂ֛העֲשֹׂהעשה כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לְהַחֲיֹ֥תלְהַחֲיֹתלהחית עַםעַםעם־־־רָֽברָברב׃׃׃ 50:21 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־תִּירָ֔אוּתִּירָאוּתיראו אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי אֲכַלְכֵּ֥לאֲכַלְכֵּלאכלכל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם וְאֶֽתוְאֶתואת־־־טַפְּכֶ֑םטַפְּכֶםטפכם וַיְנַחֵ֣םוַיְנַחֵםוינחם אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם וַיְדַבֵּ֖רוַיְדַבֵּרוידבר עַלעַלעל־־־לִבָּֽםלִבָּםלבם׃׃׃ 50:22 וַיֵּ֤שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים ה֖וּאהוּאהוא וּבֵ֣יתוּבֵיתובית אָבִ֑יואָבִיואביו וַיְחִ֣יוַיְחִיויחי יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף מֵאָ֥המֵאָהמאה וָעֶ֖שֶׂרוָעֶשֶׂרועשר שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 50:23 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף לְאֶפְרַ֔יִםלְאֶפְרַיִםלאפרים בְּנֵ֖יבְּנֵיבני שִׁלֵּשִׁ֑יםשִׁלֵּשִׁיםשלשים גַּ֗םגַּםגם בְּנֵ֤יבְּנֵיבני מָכִיר֙מָכִירמכיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה יֻלְּד֖וּיֻלְּדוּילדו עַלעַלעל־־־בִּרְכֵּ֥יבִּרְכֵּיברכי יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 50:24 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אֶחָ֔יואֶחָיואחיו אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מֵ֑תמֵתמת וֵֽאלֹהִ֞יםוֵאלֹהִיםואלהים פָּקֹ֧דפָּקֹדפקד יִפְקֹ֣דיִפְקֹדיפקד אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם וְהֶעֱלָ֤הוְהֶעֱלָהוהעלה אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מִןמִןמן־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֛ענִשְׁבַּענשבע לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹֽבוּלְיַעֲקֹבוליעקב׃׃׃ 50:25 וַיַּשְׁבַּ֣עוַיַּשְׁבַּעוישבע יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר פָּקֹ֨דפָּקֹדפקד יִפְקֹ֤דיִפְקֹדיפקד אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְהַעֲלִתֶ֥םוְהַעֲלִתֶםוהעלתם אֶתאֶתאת־־־עַצְמֹתַ֖יעַצְמֹתַיעצמתי מִזֶּֽהמִזֶּהמזה׃׃׃ 50:26 וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָ֥המֵאָהמאה וָעֶ֖שֶׂרוָעֶשֶׂרועשר שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וַיַּחַנְט֣וּוַיַּחַנְטוּויחנטו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וַיִּ֥ישֶׂםוַיִּישֶׂםויישם בָּאָר֖וֹןבָּאָרוֹןבארון בְּמִצְרָֽיִםבְּמִצְרָיִםבמצרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain