Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 7

7:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְנֹ֔חַלְנֹחַלנח בֹּֽאבֹּאבא־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּיתְךָ֖בֵּיתְךָביתך אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָ֑ההַתֵּבָההתבה כִּֽיכִּיכי־־־אֹתְךָ֥אֹתְךָאתך רָאִ֛יתִירָאִיתִיראיתי צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק לְפָנַ֖ילְפָנַילפני בַּדּ֥וֹרבַּדּוֹרבדור הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 7:2 מִכֹּ֣למִכֹּלמכל ׀׀׀ הַבְּהֵמָ֣ההַבְּהֵמָההבהמה הַטְּהוֹרָ֗ההַטְּהוֹרָההטהורה תִּֽקַּחתִּקַּחתקח־־־לְךָ֛לְךָלך שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה שִׁבְעָ֖השִׁבְעָהשבעה אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאִשְׁתּ֑וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו וּמִןוּמִןומן־־־הַבְּהֵמָ֡ההַבְּהֵמָההבהמה אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא טְהֹרָ֥הטְהֹרָהטהרה הִ֛ואהִואהוא שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים אִ֥ישׁאִישׁאיש וְאִשְׁתּֽוֹוְאִשְׁתּוֹואשתו׃׃׃ 7:3 גַּ֣םגַּםגם מֵע֧וֹףמֵעוֹףמעוף הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה שִׁבְעָ֖השִׁבְעָהשבעה זָכָ֣רזָכָרזכר וּנְקֵבָ֑הוּנְקֵבָהונקבה לְחַיּ֥וֹתלְחַיּוֹתלחיות זֶ֖רַעזֶרַעזרע עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:4 כִּי֩כִּיכי לְיָמִ֨יםלְיָמִיםלימים ע֜וֹדעוֹדעוד שִׁבְעָ֗השִׁבְעָהשבעה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מַמְטִ֣ירמַמְטִירממטיר עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וּמָחִ֗יתִיוּמָחִיתִיומחיתי אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַיְקוּם֙הַיְקוּםהיקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי מֵעַ֖למֵעַלמעל פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָֽאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 7:5 וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש נֹ֑חַנֹחַנח כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖הוּצִוָּהוּצוהו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:6 וְנֹ֕חַוְנֹחַונח בֶּןבֶּןבן־־־שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וְהַמַּבּ֣וּלוְהַמַּבּוּלוהמבול הָיָ֔ההָיָההיה מַ֖יִםמַיִםמים עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:7 וַיָּ֣בֹאוַיָּבֹאויבא נֹ֗חַנֹחַנח וּ֠בָנָיווּבָנָיוובניו וְאִשְׁתּ֧וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו וּנְשֵֽׁיוּנְשֵׁיונשי־־־בָנָ֛יובָנָיובניו אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָ֑ההַתֵּבָההתבה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני מֵ֥ימֵימי הַמַּבּֽוּלהַמַּבּוּלהמבול׃׃׃ 7:8 מִןמִןמן־־־הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה הַטְּהוֹרָ֔ההַטְּהוֹרָההטהורה וּמִןוּמִןומן־־־הַ֨בְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵינֶ֖נָּהאֵינֶנָּהאיננה טְהֹרָ֑הטְהֹרָהטהרה וּמִ֨ןוּמִןומן־־־הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף וְכֹ֥לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רֹמֵ֖שׂרֹמֵשׂרמש עַלעַלעל־־־הָֽאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 7:9 שְׁנַ֨יִםשְׁנַיִםשנים שְׁנַ֜יִםשְׁנַיִםשנים בָּ֧אוּבָּאוּבאו אֶלאֶלאל־־־נֹ֛חַנֹחַנח אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָ֖ההַתֵּבָההתבה זָכָ֣רזָכָרזכר וּנְקֵבָ֑הוּנְקֵבָהונקבה כַּֽאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־נֹֽחַנֹחַנח׃׃׃ 7:10 וַֽיְהִ֖יוַיְהִיויהי לְשִׁבְעַ֣תלְשִׁבְעַתלשבעת הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים וּמֵ֣יוּמֵיומי הַמַּבּ֔וּלהַמַּבּוּלהמבול הָי֖וּהָיוּהיו עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:11 בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֤וֹתמֵאוֹתמאות שָׁנָה֙שָׁנָהשנה לְחַיֵּילְחַיֵּילחיי־־־נֹ֔חַנֹחַנח בַּחֹ֙דֶשׁ֙בַּחֹדֶשׁבחדש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני בְּשִׁבְעָֽהבְּשִׁבְעָהבשבעה־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר י֖וֹםיוֹםיום לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה נִבְקְעוּ֙נִבְקְעוּנבקעו כָּֽלכָּלכל־־־מַעְיְנֹת֙מַעְיְנֹתמעינת תְּה֣וֹםתְּהוֹםתהום רַבָּ֔הרַבָּהרבה וַאֲרֻבֹּ֥תוַאֲרֻבֹּתוארבת הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים נִפְתָּֽחוּנִפְתָּחוּנפתחו׃׃׃ 7:12 וַֽיְהִ֥יוַיְהִיויהי הַגֶּ֖שֶׁםהַגֶּשֶׁםהגשם עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 7:13 בְּעֶ֨צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה בָּ֣אבָּאבא נֹ֔חַנֹחַנח וְשֵׁםוְשֵׁםושם־־־וְחָ֥םוְחָםוחם וָיֶ֖פֶתוָיֶפֶתויפת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־נֹ֑חַנֹחַנח וְאֵ֣שֶׁתוְאֵשֶׁתואשת נֹ֗חַנֹחַנח וּשְׁלֹ֧שֶׁתוּשְׁלֹשֶׁתושלשת נְשֵֽׁינְשֵׁינשי־־־בָנָ֛יובָנָיובניו אִתָּ֖םאִתָּםאתם אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָֽההַתֵּבָההתבה׃׃׃ 7:14 הֵ֜מָּההֵמָּההמה וְכָלוְכָלוכל־־־הַֽחַיָּ֣ההַחַיָּההחיה לְמִינָ֗הּלְמִינָהּלמינה וְכָלוְכָלוכל־־־הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה לְמִינָ֔הּלְמִינָהּלמינה וְכָלוְכָלוכל־־־הָרֶ֛מֶשׂהָרֶמֶשׂהרמש הָרֹמֵ֥שׂהָרֹמֵשׂהרמש עַלעַלעל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לְמִינֵ֑הוּלְמִינֵהוּלמינהו וְכָלוְכָלוכל־־־הָע֣וֹףהָעוֹףהעוף לְמִינֵ֔הוּלְמִינֵהוּלמינהו כֹּ֖לכֹּלכל צִפּ֥וֹרצִפּוֹרצפור כָּלכָּלכל־־־כָּנָֽףכָּנָףכנף׃׃׃ 7:15 וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־נֹ֖חַנֹחַנח אֶלאֶלאל־־־הַתֵּבָ֑ההַתֵּבָההתבה שְׁנַ֤יִםשְׁנַיִםשנים שְׁנַ֙יִם֙שְׁנַיִםשנים מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַבָּשָׂ֔רהַבָּשָׂרהבשר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֖וֹבּוֹבו ר֥וּחַרוּחַרוח חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 7:16 וְהַבָּאִ֗יםוְהַבָּאִיםוהבאים זָכָ֨רזָכָרזכר וּנְקֵבָ֤הוּנְקֵבָהונקבה מִכָּלמִכָּלמכל־־־בָּשָׂר֙בָּשָׂרבשר בָּ֔אוּבָּאוּבאו כַּֽאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַיִּסְגֹּ֥רוַיִּסְגֹּרויסגר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּֽעֲדֽוֹבַּעֲדוֹבעדו׃׃׃ 7:17 וַֽיְהִ֧יוַיְהִיויהי הַמַּבּ֛וּלהַמַּבּוּלהמבול אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים י֖וֹםיוֹםיום עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיִּרְבּ֣וּוַיִּרְבּוּוירבו הַמַּ֗יִםהַמַּיִםהמים וַיִּשְׂאוּ֙וַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־הַתֵּבָ֔ההַתֵּבָההתבה וַתָּ֖רָםוַתָּרָםותרם מֵעַ֥למֵעַלמעל הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:18 וַיִּגְבְּר֥וּוַיִּגְבְּרוּויגברו הַמַּ֛יִםהַמַּיִםהמים וַיִּרְבּ֥וּוַיִּרְבּוּוירבו מְאֹ֖דמְאֹדמאד עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַתֵּ֥לֶךְוַתֵּלֶךְותלך הַתֵּבָ֖ההַתֵּבָההתבה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 7:19 וְהַמַּ֗יִםוְהַמַּיִםוהמים גָּֽבְר֛וּגָּבְרוּגברו מְאֹ֥דמְאֹדמאד מְאֹ֖דמְאֹדמאד עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיְכֻסּ֗וּוַיְכֻסּוּויכסו כָּלכָּלכל־־־הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים הַגְּבֹהִ֔יםהַגְּבֹהִיםהגבהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּ֖חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 7:20 חֲמֵ֨שׁחֲמֵשׁחמש עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּה֙אַמָּהאמה מִלְמַ֔עְלָהמִלְמַעְלָהמלמעלה גָּבְר֖וּגָּבְרוּגברו הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וַיְכֻסּ֖וּוַיְכֻסּוּויכסו הֶהָרִֽיםהֶהָרִיםההרים׃׃׃ 7:21 וַיִּגְוַ֞עוַיִּגְוַעויגוע כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֣רבָּשָׂרבשר ׀׀׀ הָרֹמֵ֣שׂהָרֹמֵשׂהרמש עַלעַלעל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ בָּע֤וֹףבָּעוֹףבעוף וּבַבְּהֵמָה֙וּבַבְּהֵמָהובבהמה וּבַ֣חַיָּ֔הוּבַחַיָּהובחיה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־הַשֶּׁ֖רֶץהַשֶּׁרֶץהשרץ הַשֹּׁרֵ֣ץהַשֹּׁרֵץהשרץ עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְכֹ֖לוְכֹלוכל הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 7:22 כֹּ֡לכֹּלכל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִשְׁמַתנִשְׁמַתנשמת־־־ר֨וּחַרוּחַרוח חַיִּ֜יםחַיִּיםחיים בְּאַפָּ֗יובְּאַפָּיובאפיו מִכֹּ֛למִכֹּלמכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֶּחָֽרָבָ֖הבֶּחָרָבָהבחרבה מֵֽתוּמֵתוּמתו׃׃׃ 7:23 וַיִּ֜מַחוַיִּמַחוימח אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַיְק֣וּםהַיְקוּםהיקום ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָֽאֲדָמָ֗ההָאֲדָמָההאדמה מֵאָדָ֤םמֵאָדָםמאדם עַדעַדעד־־־בְּהֵמָה֙בְּהֵמָהבהמה עַדעַדעד־־־רֶ֙מֶשׂ֙רֶמֶשׂרמש וְעַדוְעַדועד־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַיִּמָּח֖וּוַיִּמָּחוּוימחו מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיִשָּׁ֧אֶרוַיִשָּׁאֶרוישאר אַךְאַךְאך־־־נֹ֛חַנֹחַנח וַֽאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בַּתֵּבָֽהבַּתֵּבָהבתבה׃׃׃ 7:24 וַיִּגְבְּר֥וּוַיִּגְבְּרוּויגברו הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים וּמְאַ֖תוּמְאַתומאת יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain