Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 2

2:1 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָזָ֔החָזָהחזה יְשַֽׁעְיָ֖הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶּןבֶּןבן־־־אָמ֑וֹץאָמוֹץאמוץ עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ 2:2 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים נָכ֨וֹןנָכוֹןנכון יִֽהְיֶ֜היִהְיֶהיהיה הַ֤רהַרהר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הֶהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וְנִשָּׂ֖אוְנִשָּׂאונשא מִגְּבָע֑וֹתמִגְּבָעוֹתמגבעות וְנָהֲר֥וּוְנָהֲרוּונהרו אֵלָ֖יואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 2:3 וְֽהָלְכ֞וּוְהָלְכוּוהלכו עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים וְאָמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו לְכ֣וּלְכוּלכו ׀׀׀ וְנַעֲלֶ֣הוְנַעֲלֶהונעלה אֶלאֶלאל־־־הַרהַרהר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בֵּית֙בֵּיתבית אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיֹרֵ֙נוּ֙וְיֹרֵנוּוירנו מִדְּרָכָ֔יומִדְּרָכָיומדרכיו וְנֵלְכָ֖הוְנֵלְכָהונלכה בְּאֹרְחֹתָ֑יובְּאֹרְחֹתָיובארחתיו כִּ֤יכִּיכי מִצִּיּוֹן֙מִצִּיּוֹןמציון תֵּצֵ֣אתֵּצֵאתצא תוֹרָ֔התוֹרָהתורה וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִירוּשָׁלִָֽםמִירוּשָׁלִָםמירושלם׃׃׃ 2:4 וְשָׁפַט֙וְשָׁפַטושפט בֵּ֣יןבֵּיןבין הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וְהוֹכִ֖יחַוְהוֹכִיחַוהוכיח לְעַמִּ֣יםלְעַמִּיםלעמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְכִתְּת֨וּוְכִתְּתוּוכתתו חַרְבוֹתָ֜םחַרְבוֹתָםחרבותם לְאִתִּ֗יםלְאִתִּיםלאתים וַחֲנִיתֽוֹתֵיהֶם֙וַחֲנִיתוֹתֵיהֶםוחניתותיהם לְמַזְמֵר֔וֹתלְמַזְמֵרוֹתלמזמרות לֹאלֹאלא־־־יִשָּׂ֨איִשָּׂאישא ג֤וֹיגוֹיגוי אֶלאֶלאל־־־גּוֹי֙גּוֹיגוי חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְלֹאוְלֹאולא־־־יִלְמְד֥וּיִלְמְדוּילמדו ע֖וֹדעוֹדעוד מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ פפפ
2:5 בֵּ֖יתבֵּיתבית יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב לְכ֥וּלְכוּלכו וְנֵלְכָ֖הוְנֵלְכָהונלכה בְּא֥וֹרבְּאוֹרבאור יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:6 כִּ֣יכִּיכי נָטַ֗שְׁתָּהנָטַשְׁתָּהנטשתה עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך בֵּ֣יתבֵּיתבית יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב כִּ֤יכִּיכי מָלְאוּ֙מָלְאוּמלאו מִקֶּ֔דֶםמִקֶּדֶםמקדם וְעֹֽנְנִ֖יםוְעֹנְנִיםועננים כַּפְּלִשְׁתִּ֑יםכַּפְּלִשְׁתִּיםכפלשתים וּבְיַלְדֵ֥יוּבְיַלְדֵיובילדי נָכְרִ֖יםנָכְרִיםנכרים יַשְׂפִּֽיקוּיַשְׂפִּיקוּישפיקו׃׃׃ 2:7 וַתִּמָּלֵ֤אוַתִּמָּלֵאותמלא אַרְצוֹ֙אַרְצוֹארצו כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קֵ֖צֶהקֵצֶהקצה לְאֹצְרֹתָ֑יולְאֹצְרֹתָיולאצרתיו וַתִּמָּלֵ֤אוַתִּמָּלֵאותמלא אַרְצוֹ֙אַרְצוֹארצו סוּסִ֔יםסוּסִיםסוסים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קֵ֖צֶהקֵצֶהקצה לְמַרְכְּבֹתָֽיולְמַרְכְּבֹתָיולמרכבתיו׃׃׃ 2:8 וַתִּמָּלֵ֥אוַתִּמָּלֵאותמלא אַרְצ֖וֹאַרְצוֹארצו אֱלִילִ֑יםאֱלִילִיםאלילים לְמַעֲשֵׂ֤הלְמַעֲשֵׂהלמעשה יָדָיו֙יָדָיוידיו יִֽשְׁתַּחֲו֔וּיִשְׁתַּחֲווּישתחוו לַאֲשֶׁ֥רלַאֲשֶׁרלאשר עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו אֶצְבְּעֹתָֽיואֶצְבְּעֹתָיואצבעתיו׃׃׃ 2:9 וַיִּשַּׁ֥חוַיִּשַּׁחוישח אָדָ֖םאָדָםאדם וַיִּשְׁפַּלוַיִּשְׁפַּלוישפל־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְאַלוְאַלואל־־־תִּשָּׂ֖אתִּשָּׂאתשא לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 2:10 בּ֣וֹאבּוֹאבוא בַצּ֔וּרבַצּוּרבצור וְהִטָּמֵ֖ןוְהִטָּמֵןוהטמן בֶּֽעָפָ֑רבֶּעָפָרבעפר מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני פַּ֣חַדפַּחַדפחד יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמֵהֲדַ֖רוּמֵהֲדַרומהדר גְּאֹנֽוֹגְּאֹנוֹגאנו׃׃׃ 2:11 עֵינֵ֞יעֵינֵיעיני גַּבְה֤וּתגַּבְהוּתגבהות אָדָם֙אָדָםאדם שָׁפֵ֔לשָׁפֵלשפל וְשַׁ֖חוְשַׁחושח ר֣וּםרוּםרום אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים וְנִשְׂגַּ֧בוְנִשְׂגַּבונשגב יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ ססס 2:12 כִּ֣יכִּיכי י֞וֹםיוֹםיום לַיהוָ֧הלַיהוָהליהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־גֵּאֶ֖הגֵּאֶהגאה וָרָ֑םוָרָםורם וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־נִשָּׂ֥אנִשָּׂאנשא וְשָׁפֵֽלוְשָׁפֵלושפל׃׃׃ 2:13 וְעַל֙וְעַלועל כָּלכָּלכל־־־אַרְזֵ֣יאַרְזֵיארזי הַלְּבָנ֔וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון הָרָמִ֖יםהָרָמִיםהרמים וְהַנִּשָּׂאִ֑יםוְהַנִּשָּׂאִיםוהנשאים וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־אַלּוֹנֵ֥יאַלּוֹנֵיאלוני הַבָּשָֽׁןהַבָּשָׁןהבשן׃׃׃ 2:14 וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הֶהָרִ֣יםהֶהָרִיםההרים הָרָמִ֑יםהָרָמִיםהרמים וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הַגְּבָע֥וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות הַנִּשָּׂאֽוֹתהַנִּשָּׂאוֹתהנשאות׃׃׃ 2:15 וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־מִגְדָּ֣למִגְדָּלמגדל גָּבֹ֑הַגָּבֹהַגבה וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־חוֹמָ֥החוֹמָהחומה בְצוּרָֽהבְצוּרָהבצורה׃׃׃ 2:16 וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות תַּרְשִׁ֑ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־שְׂכִיּ֥וֹתשְׂכִיּוֹתשכיות הַחֶמְדָּֽההַחֶמְדָּההחמדה׃׃׃ 2:17 וְשַׁח֙וְשַׁחושח גַּבְה֣וּתגַּבְהוּתגבהות הָאָדָ֔םהָאָדָםהאדם וְשָׁפֵ֖לוְשָׁפֵלושפל ר֣וּםרוּםרום אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים וְנִשְׂגַּ֧בוְנִשְׂגַּבונשגב יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 2:18 וְהָאֱלִילִ֖יםוְהָאֱלִילִיםוהאלילים כָּלִ֥ילכָּלִילכליל יַחֲלֹֽףיַחֲלֹףיחלף׃׃׃ 2:19 וּבָ֙אוּ֙וּבָאוּובאו בִּמְעָר֣וֹתבִּמְעָרוֹתבמערות צֻרִ֔יםצֻרִיםצרים וּבִמְחִלּ֖וֹתוּבִמְחִלּוֹתובמחלות עָפָ֑רעָפָרעפר מִפְּנֵ֞ימִפְּנֵימפני פַּ֤חַדפַּחַדפחד יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּמֵהֲדַ֣רוּמֵהֲדַרומהדר גְּאוֹנ֔וֹגְּאוֹנוֹגאונו בְּקוּמ֖וֹבְּקוּמוֹבקומו לַעֲרֹ֥ץלַעֲרֹץלערץ הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 2:20 בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא יַשְׁלִ֣יךְיַשְׁלִיךְישליך הָאָדָ֔םהָאָדָםהאדם אֵ֚תאֵתאת אֱלִילֵ֣יאֱלִילֵיאלילי כַסְפּ֔וֹכַסְפּוֹכספו וְאֵ֖תוְאֵתואת אֱלִילֵ֣יאֱלִילֵיאלילי זְהָב֑וֹזְהָבוֹזהבו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָֽשׂוּעָשׂוּעשו־־־לוֹ֙לוֹלו לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֔תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לַחְפֹּ֥רלַחְפֹּרלחפר פֵּר֖וֹתפֵּרוֹתפרות וְלָעֲטַלֵּפִֽיםוְלָעֲטַלֵּפִיםולעטלפים׃׃׃ 2:21 לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא בְּנִקְר֣וֹתבְּנִקְרוֹתבנקרות הַצֻּרִ֔יםהַצֻּרִיםהצרים וּבִסְעִפֵ֖יוּבִסְעִפֵיובסעפי הַסְּלָעִ֑יםהַסְּלָעִיםהסלעים מִפְּנֵ֞ימִפְּנֵימפני פַּ֤חַדפַּחַדפחד יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּמֵהֲדַ֣רוּמֵהֲדַרומהדר גְּאוֹנ֔וֹגְּאוֹנוֹגאונו בְּקוּמ֖וֹבְּקוּמוֹבקומו לַעֲרֹ֥ץלַעֲרֹץלערץ הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 2:22 חִדְל֤וּחִדְלוּחדלו לָכֶם֙לָכֶםלכם מִןמִןמן־־־הָ֣אָדָ֔םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נְשָׁמָ֖הנְשָׁמָהנשמה בְּאַפּ֑וֹבְּאַפּוֹבאפו כִּֽיכִּיכי־־־בַמֶּ֥הבַמֶּהבמה נֶחְשָׁ֖בנֶחְשָׁבנחשב הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain