Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 47

47:1 רְדִ֣ירְדִירדי ׀׀׀ וּשְׁבִ֣יוּשְׁבִיושבי עַלעַלעל־־־עָפָ֗רעָפָרעפר בְּתוּלַת֙בְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל שְׁבִישְׁבִישבי־־־לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ אֵיןאֵיןאין־־־כִּסֵּ֖אכִּסֵּאכסא בַּתבַּתבת־־־כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא תוֹסִ֙יפִי֙תוֹסִיפִיתוסיפי יִקְרְאוּיִקְרְאוּיקראו־־־לָ֔ךְלָךְלך רַכָּ֖הרַכָּהרכה וַעֲנֻגָּֽהוַעֲנֻגָּהוענגה׃׃׃ 47:2 קְחִ֥יקְחִיקחי רֵחַ֖יִםרֵחַיִםרחים וְטַ֣חֲנִיוְטַחֲנִיוטחני קָ֑מַחקָמַחקמח גַּלִּ֨יגַּלִּיגלי צַמָּתֵ֧ךְצַמָּתֵךְצמתך חֶשְׂפִּיחֶשְׂפִּיחשפי־־־שֹׁ֛בֶלשֹׁבֶלשבל גַּלִּיגַּלִּיגלי־־־שׁ֖וֹקשׁוֹקשוק עִבְרִ֥יעִבְרִיעברי נְהָרֽוֹתנְהָרוֹתנהרות׃׃׃ 47:3 תִּגָּל֙תִּגָּלתגל עֶרְוָתֵ֔ךְעֶרְוָתֵךְערותך גַּ֥םגַּםגם תֵּרָאֶ֖התֵּרָאֶהתראה חֶרְפָּתֵ֑ךְחֶרְפָּתֵךְחרפתך נָקָ֣םנָקָםנקם אֶקָּ֔חאֶקָּחאקח וְלֹ֥אוְלֹאולא אֶפְגַּ֖עאֶפְגַּעאפגע אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ ססס 47:4 גֹּאֲלֵ֕נוּגֹּאֲלֵנוּגאלנו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו קְד֖וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 47:5 שְׁבִ֥ישְׁבִישבי דוּמָ֛םדוּמָםדומם וּבֹ֥אִיוּבֹאִיובאי בַחֹ֖שֶׁךְבַחֹשֶׁךְבחשך בַּתבַּתבת־־־כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא תוֹסִ֙יפִי֙תוֹסִיפִיתוסיפי יִקְרְאוּיִקְרְאוּיקראו־־־לָ֔ךְלָךְלך גְּבֶ֖רֶתגְּבֶרֶתגברת מַמְלָכֽוֹתמַמְלָכוֹתממלכות׃׃׃ 47:6 קָצַ֣פְתִּיקָצַפְתִּיקצפתי עַלעַלעל־־־עַמִּ֗יעַמִּיעמי חִלַּ֙לְתִּי֙חִלַּלְתִּיחללתי נַחֲלָתִ֔ינַחֲלָתִינחלתי וָאֶתְּנֵ֖םוָאֶתְּנֵםואתנם בְּיָדֵ֑ךְבְּיָדֵךְבידך לֹאלֹאלא־־־שַׂ֤מְתְּשַׂמְתְּשמת לָהֶם֙לָהֶםלהם רַחֲמִ֔יםרַחֲמִיםרחמים עַלעַלעל־־־זָקֵ֕ןזָקֵןזקן הִכְבַּ֥דְתְּהִכְבַּדְתְּהכבדת עֻלֵּ֖ךְעֻלֵּךְעלך מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 47:7 וַתֹּ֣אמְרִ֔יוַתֹּאמְרִיותאמרי לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם אֶהְיֶ֣האֶהְיֶהאהיה גְבָ֑רֶתגְבָרֶתגברת עַ֣דעַדעד לֹאלֹאלא־־־שַׂ֥מְתְּשַׂמְתְּשמת אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה עַלעַלעל־־־לִבֵּ֔ךְלִבֵּךְלבך לֹ֥אלֹאלא זָכַ֖רְתְּזָכַרְתְּזכרת אַחֲרִיתָֽהּאַחֲרִיתָהּאחריתה׃׃׃ ססס 47:8 וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה שִׁמְעִישִׁמְעִישמעי־־־זֹ֤אתזֹאתזאת עֲדִינָה֙עֲדִינָהעדינה הַיּוֹשֶׁ֣בֶתהַיּוֹשֶׁבֶתהיושבת לָבֶ֔טַחלָבֶטַחלבטח הָאֹֽמְרָה֙הָאֹמְרָההאמרה בִּלְבָ֔בָהּבִּלְבָבָהּבלבבה אֲנִ֖יאֲנִיאני וְאַפְסִ֣יוְאַפְסִיואפסי ע֑וֹדעוֹדעוד לֹ֤אלֹאלא אֵשֵׁב֙אֵשֵׁבאשב אַלְמָנָ֔האַלְמָנָהאלמנה וְלֹ֥אוְלֹאולא אֵדַ֖עאֵדַעאדע שְׁכֽוֹלשְׁכוֹלשכול׃׃׃ 47:9 וְתָבֹאנָה֩וְתָבֹאנָהותבאנה לָּ֨ךְלָּךְלך שְׁתֵּישְׁתֵּישתי־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה רֶ֛גַערֶגַערגע בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֖דאֶחָדאחד שְׁכ֣וֹלשְׁכוֹלשכול וְאַלְמֹ֑ןוְאַלְמֹןואלמן כְּתֻמָּם֙כְּתֻמָּםכתמם בָּ֣אוּבָּאוּבאו עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך בְּרֹ֣בבְּרֹבברב כְּשָׁפַ֔יִךְכְּשָׁפַיִךְכשפיך בְּעָצְמַ֥תבְּעָצְמַתבעצמת חֲבָרַ֖יִךְחֲבָרַיִךְחבריך מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 47:10 וַתִּבְטְחִ֣יוַתִּבְטְחִיותבטחי בְרָעָתֵ֗ךְבְרָעָתֵךְברעתך אָמַרְתְּ֙אָמַרְתְּאמרת אֵ֣יןאֵיןאין רֹאָ֔נִירֹאָנִיראני חָכְמָתֵ֥ךְחָכְמָתֵךְחכמתך וְדַעְתֵּ֖ךְוְדַעְתֵּךְודעתך הִ֣יאהִיאהיא שׁוֹבְבָ֑תֶךְשׁוֹבְבָתֶךְשובבתך וַתֹּאמְרִ֣יוַתֹּאמְרִיותאמרי בְלִבֵּ֔ךְבְלִבֵּךְבלבך אֲנִ֖יאֲנִיאני וְאַפְסִ֥יוְאַפְסִיואפסי עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 47:11 וּבָ֧אוּבָאובא עָלַ֣יִךְעָלַיִךְעליך רָעָ֗הרָעָהרעה לֹ֤אלֹאלא תֵדְעִי֙תֵדְעִיתדעי שַׁחְרָ֔הּשַׁחְרָהּשחרה וְתִפֹּ֤לוְתִפֹּלותפל עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך הֹוָ֔ההֹוָההוה לֹ֥אלֹאלא תוּכְלִ֖יתוּכְלִיתוכלי כַּפְּרָ֑הּכַּפְּרָהּכפרה וְתָבֹ֨אוְתָבֹאותבא עָלַ֧יִךְעָלַיִךְעליך פִּתְאֹ֛םפִּתְאֹםפתאם שׁוֹאָ֖השׁוֹאָהשואה לֹ֥אלֹאלא תֵדָֽעִיתֵדָעִיתדעי׃׃׃ 47:12 עִמְדִיעִמְדִיעמדי־־־נָ֤אנָאנא בַחֲבָרַ֙יִךְ֙בַחֲבָרַיִךְבחבריך וּבְרֹ֣בוּבְרֹבוברב כְּשָׁפַ֔יִךְכְּשָׁפַיִךְכשפיך בַּאֲשֶׁ֥רבַּאֲשֶׁרבאשר יָגַ֖עַתְּיָגַעַתְּיגעת מִנְּעוּרָ֑יִךְמִנְּעוּרָיִךְמנעוריך אוּלַ֛יאוּלַיאולי תּוּכְלִ֥יתּוּכְלִיתוכלי הוֹעִ֖ילהוֹעִילהועיל אוּלַ֥יאוּלַיאולי תַּעֲרֽוֹצִיתַּעֲרוֹצִיתערוצי׃׃׃ 47:13 נִלְאֵ֖יתנִלְאֵיתנלאית בְּרֹ֣בבְּרֹבברב עֲצָתָ֑יִךְעֲצָתָיִךְעצתיך יַעַמְדוּיַעַמְדוּיעמדו־־־נָ֨אנָאנא וְיוֹשִׁיעֻ֜ךְוְיוֹשִׁיעֻךְויושיעך [הָבְרוּ כ][הָבְרוּ כ][הברו כ] (הֹבְרֵ֣י ק)(הֹבְרֵי ק)(הברי ק) שָׁמַ֗יִםשָׁמַיִםשמים הַֽחֹזִים֙הַחֹזִיםהחזים בַּכּ֣וֹכָבִ֔יםבַּכּוֹכָבִיםבכוכבים מֽוֹדִיעִם֙מוֹדִיעִםמודיעם לֶחֳדָשִׁ֔יםלֶחֳדָשִׁיםלחדשים מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר יָבֹ֖אוּיָבֹאוּיבאו עָלָֽיִךְעָלָיִךְעליך׃׃׃ 47:14 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הָי֤וּהָיוּהיו כְקַשׁ֙כְקַשׁכקש אֵ֣שׁאֵשׁאש שְׂרָפָ֔תַםשְׂרָפָתַםשרפתם לֹֽאלֹאלא־־־יַצִּ֥ילוּיַצִּילוּיצילו אֶתאֶתאת־־־נַפְשָׁ֖םנַפְשָׁםנפשם מִיַּ֣דמִיַּדמיד לֶֽהָבָ֑הלֶהָבָהלהבה אֵיןאֵיןאין־־־גַּחֶ֣לֶתגַּחֶלֶתגחלת לַחְמָ֔םלַחְמָםלחמם א֖וּראוּראור לָשֶׁ֥בֶתלָשֶׁבֶתלשבת נֶגְדּֽוֹנֶגְדּוֹנגדו׃׃׃ 47:15 כֵּ֥ןכֵּןכן הָיוּהָיוּהיו־־־לָ֖ךְלָךְלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָגָ֑עַתְּיָגָעַתְּיגעת סֹחֲרַ֣יִךְסֹחֲרַיִךְסחריך מִנְּעוּרַ֗יִךְמִנְּעוּרַיִךְמנעוריך אִ֤ישׁאִישׁאיש לְעֶבְרוֹ֙לְעֶבְרוֹלעברו תָּע֔וּתָּעוּתעו אֵ֖יןאֵיןאין מוֹשִׁיעֵֽךְמוֹשִׁיעֵךְמושיעך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain