Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 7

7:1 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי אָ֠חָזאָחָזאחז בֶּןבֶּןבן־־־יוֹתָ֨םיוֹתָםיותם בֶּןבֶּןבן־־־עֻזִּיָּ֜הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה עָלָ֣העָלָהעלה רְצִ֣יןרְצִיןרצין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲ֠רָםאֲרָםארם וּפֶ֨קַחוּפֶקַחופקח בֶּןבֶּןבן־־־רְמַלְיָ֤הוּרְמַלְיָהוּרמליהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכֹ֖ליָכֹליכל לְהִלָּחֵ֥םלְהִלָּחֵםלהלחם עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 7:2 וַיֻּגַּ֗דוַיֻּגַּדויגד לְבֵ֤יתלְבֵיתלבית דָּוִד֙דָּוִדדוד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר נָ֥חָֽהנָחָהנחה אֲרָ֖םאֲרָםארם עַלעַלעל־־־אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיָּ֤נַעוַיָּנַעוינע לְבָבוֹ֙לְבָבוֹלבבו וּלְבַ֣בוּלְבַבולבב עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו כְּנ֥וֹעַכְּנוֹעַכנוע עֲצֵיעֲצֵיעצי־־־יַ֖עַריַעַריער מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 7:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יְשַׁעְיָהוּ֒יְשַׁעְיָהוּישעיהו צֵאצֵאצא־־־נָא֙נָאנא לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת אָחָ֔זאָחָזאחז אַתָּ֕האַתָּהאתה וּשְׁאָ֖רוּשְׁאָרושאר יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב בְּנֶ֑ךָבְּנֶךָבנך אֶלאֶלאל־־־קְצֵ֗הקְצֵהקצה תְּעָלַת֙תְּעָלַתתעלת הַבְּרֵכָ֣ההַבְּרֵכָההברכה הָעֶלְיוֹנָ֔ההָעֶלְיוֹנָההעליונה אֶלאֶלאל־־־מְסִלַּ֖תמְסִלַּתמסלת שְׂדֵ֥השְׂדֵהשדה כוֹבֵֽסכוֹבֵסכובס׃׃׃ 7:4 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵ֠לָיואֵלָיואליו הִשָּׁמֵ֨רהִשָּׁמֵרהשמר וְהַשְׁקֵ֜טוְהַשְׁקֵטוהשקט אַלאַלאל־־־תִּירָ֗אתִּירָאתירא וּלְבָבְךָ֙וּלְבָבְךָולבבך אַלאַלאל־־־יֵרַ֔ךְיֵרַךְירך מִשְּׁנֵ֨ימִשְּׁנֵימשני זַנְב֧וֹתזַנְבוֹתזנבות הָאוּדִ֛יםהָאוּדִיםהאודים הָעֲשֵׁנִ֖יםהָעֲשֵׁנִיםהעשנים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה בָּחֳרִיבָּחֳרִיבחרי־־־אַ֛ףאַףאף רְצִ֥יןרְצִיןרצין וַאֲרָ֖םוַאֲרָםוארם וּבֶןוּבֶןובן־־־רְמַלְיָֽהוּרְמַלְיָהוּרמליהו׃׃׃ 7:5 יַ֗עַןיַעַןיען כִּֽיכִּיכי־־־יָעַ֥ץיָעַץיעץ עָלֶ֛יךָעָלֶיךָעליך אֲרָ֖םאֲרָםארם רָעָ֑הרָעָהרעה אֶפְרַ֥יִםאֶפְרַיִםאפרים וּבֶןוּבֶןובן־־־רְמַלְיָ֖הוּרְמַלְיָהוּרמליהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:6 נַעֲלֶ֤הנַעֲלֶהנעלה בִֽיהוּדָה֙בִיהוּדָהביהודה וּנְקִיצֶ֔נָּהוּנְקִיצֶנָּהונקיצנה וְנַבְקִעֶ֖נָּהוְנַבְקִעֶנָּהונבקענה אֵלֵ֑ינוּאֵלֵינוּאלינו וְנַמְלִ֥יךְוְנַמְלִיךְונמליך מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה אֵ֖תאֵתאת בֶּןבֶּןבן־־־טָֽבְאַֽלטָבְאַלטבאל׃׃׃ ססס 7:7 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה לֹ֥אלֹאלא תָק֖וּםתָקוּםתקום וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽהְיֶֽהתִהְיֶהתהיה׃׃׃ 7:8 כִּ֣יכִּיכי רֹ֤אשׁרֹאשׁראש אֲרָם֙אֲרָםארם דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וְרֹ֥אשׁוְרֹאשׁוראש דַּמֶּ֖שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק רְצִ֑יןרְצִיןרצין וּבְע֗וֹדוּבְעוֹדובעוד שִׁשִּׁ֤יםשִׁשִּׁיםששים וְחָמֵשׁ֙וְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֔השָׁנָהשנה יֵחַ֥תיֵחַתיחת אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים מֵעָֽםמֵעָםמעם׃׃׃ 7:9 וְרֹ֤אשׁוְרֹאשׁוראש אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים שֹׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וְרֹ֥אשׁוְרֹאשׁוראש שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון בֶּןבֶּןבן־־־רְמַלְיָ֑הוּרְמַלְיָהוּרמליהו אִ֚םאִםאם לֹ֣אלֹאלא תַאֲמִ֔ינוּתַאֲמִינוּתאמינו כִּ֖יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא תֵאָמֵֽנוּתֵאָמֵנוּתאמנו׃׃׃ ססס 7:10 וַיּ֣וֹסֶףוַיּוֹסֶףויוסף יְהוָ֔היְהוָהיהוה דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־אָחָ֖זאָחָזאחז לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:11 שְׁאַלשְׁאַלשאל־־־לְךָ֣לְךָלך א֔וֹתאוֹתאות מֵעִ֖םמֵעִםמעם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הַעְמֵ֣קהַעְמֵקהעמק שְׁאָ֔לָהשְׁאָלָהשאלה א֖וֹאוֹאו הַגְבֵּ֥הַּהַגְבֵּהַּהגבה לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 7:12 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָחָ֑זאָחָזאחז לֹאלֹאלא־־־אֶשְׁאַ֥לאֶשְׁאַלאשאל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֲנַסֶּ֖האֲנַסֶּהאנסה אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:13 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֖אנָאנא בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֑דדָּוִדדוד הַמְעַ֤טהַמְעַטהמעט מִכֶּם֙מִכֶּםמכם הַלְא֣וֹתהַלְאוֹתהלאות אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים כִּ֥יכִּיכי תַלְא֖וּתַלְאוּתלאו גַּ֥םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 7:14 לָ֠כֵןלָכֵןלכן יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני ה֛וּאהוּאהוא לָכֶ֖םלָכֶםלכם א֑וֹתאוֹתאות הִנֵּ֣ההִנֵּההנה הָעַלְמָ֗ההָעַלְמָההעלמה הָרָה֙הָרָההרה וְיֹלֶ֣דֶתוְיֹלֶדֶתוילדת בֵּ֔ןבֵּןבן וְקָרָ֥אתוְקָרָאתוקראת שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו עִמָּ֥נוּעִמָּנוּעמנו אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 7:15 חֶמְאָ֥החֶמְאָהחמאה וּדְבַ֖שׁוּדְבַשׁודבש יֹאכֵ֑ליֹאכֵליאכל לְדַעְתּ֛וֹלְדַעְתּוֹלדעתו מָא֥וֹסמָאוֹסמאוס בָּרָ֖עבָּרָעברע וּבָח֥וֹרוּבָחוֹרובחור בַּטּֽוֹבבַּטּוֹבבטוב׃׃׃ 7:16 כִּ֠יכִּיכי בְּטֶ֨רֶםבְּטֶרֶםבטרם יֵדַ֥עיֵדַעידע הַנַּ֛עַרהַנַּעַרהנער מָאֹ֥סמָאֹסמאס בָּרָ֖עבָּרָעברע וּבָחֹ֣רוּבָחֹרובחר בַּטּ֑וֹבבַּטּוֹבבטוב תֵּעָזֵ֤בתֵּעָזֵבתעזב הָאֲדָמָה֙הָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתָּ֣האַתָּהאתה קָ֔ץקָץקץ מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני מְלָכֶֽיהָמְלָכֶיהָמלכיה׃׃׃ 7:17 יָבִ֨יאיָבִיאיביא יְהוָ֜היְהוָהיהוה עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך וְעַֽלוְעַלועל־־־עַמְּךָ֮עַמְּךָעמך וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִיךָ֒אָבִיךָאביך יָמִים֙יָמִיםימים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־בָ֔אוּבָאוּבאו לְמִיּ֥וֹםלְמִיּוֹםלמיום סוּרסוּרסור־־־אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים מֵעַ֣למֵעַלמעל יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֵ֖תאֵתאת מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ פפפ
7:18 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִשְׁרֹ֤קיִשְׁרֹקישרק יְהוָה֙יְהוָהיהוה לַזְּב֔וּבלַזְּבוּבלזבוב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּקְצֵ֖הבִּקְצֵהבקצה יְאֹרֵ֣ייְאֹרֵייארי מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְלַ֨דְּבוֹרָ֔הוְלַדְּבוֹרָהולדבורה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 7:19 וּבָ֨אוּוּבָאוּובאו וְנָח֤וּוְנָחוּונחו כֻלָּם֙כֻלָּםכלם בְּנַחֲלֵ֣יבְּנַחֲלֵיבנחלי הַבַּתּ֔וֹתהַבַּתּוֹתהבתות וּבִנְקִיקֵ֖יוּבִנְקִיקֵיובנקיקי הַסְּלָעִ֑יםהַסְּלָעִיםהסלעים וּבְכֹל֙וּבְכֹלובכל הַנַּ֣עֲצוּצִ֔יםהַנַּעֲצוּצִיםהנעצוצים וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל הַנַּהֲלֹלִֽיםהַנַּהֲלֹלִיםהנהללים׃׃׃ 7:20 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֡וּאהַהוּאההוא יְגַלַּ֣חיְגַלַּחיגלח אֲדֹנָי֩אֲדֹנָיאדני בְּתַ֨עַרבְּתַעַרבתער הַשְּׂכִירָ֜ההַשְּׂכִירָההשכירה בְּעֶבְרֵ֤יבְּעֶבְרֵיבעברי נָהָר֙נָהָרנהר בְּמֶ֣לֶךְבְּמֶלֶךְבמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור אֶתאֶתאת־־־הָרֹ֖אשׁהָרֹאשׁהראש וְשַׂ֣עַרוְשַׂעַרושער הָרַגְלָ֑יִםהָרַגְלָיִםהרגלים וְגַ֥םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַזָּקָ֖ןהַזָּקָןהזקן תִּסְפֶּֽהתִּסְפֶּהתספה׃׃׃ ססס 7:21 וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא יְחַיֶּהיְחַיֶּהיחיה־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש עֶגְלַ֥תעֶגְלַתעגלת בָּקָ֖רבָּקָרבקר וּשְׁתֵּיוּשְׁתֵּיושתי־־־צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃ 7:22 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה מֵרֹ֛במֵרֹבמרב עֲשׂ֥וֹתעֲשׂוֹתעשות חָלָ֖בחָלָבחלב יֹאכַ֣ליֹאכַליאכל חֶמְאָ֑החֶמְאָהחמאה כִּֽיכִּיכי־־־חֶמְאָ֤החֶמְאָהחמאה וּדְבַשׁ֙וּדְבַשׁודבש יֹאכֵ֔ליֹאכֵליאכל כָּלכָּלכל־־־הַנּוֹתָ֖רהַנּוֹתָרהנותר בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:23 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה כָלכָלכל־־־מָק֗וֹםמָקוֹםמקום אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־שָּׁ֛םשָּׁםשם אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף גֶּ֖פֶןגֶּפֶןגפן בְּאֶ֣לֶףבְּאֶלֶףבאלף כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף לַשָּׁמִ֥ירלַשָּׁמִירלשמיר וְלַשַּׁ֖יִתוְלַשַּׁיִתולשית יִֽהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 7:24 בַּחִצִּ֥יםבַּחִצִּיםבחצים וּבַקֶּ֖שֶׁתוּבַקֶּשֶׁתובקשת יָ֣בוֹאיָבוֹאיבוא שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה כִּיכִּיכי־־־שָׁמִ֥ירשָׁמִירשמיר וָשַׁ֖יִתוָשַׁיִתושית תִּֽהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה כָלכָלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:25 וְכֹ֣לוְכֹלוכל הֶהָרִ֗יםהֶהָרִיםההרים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּמַּעְדֵּר֙בַּמַּעְדֵּרבמעדר יֵעָ֣דֵר֔וּןיֵעָדֵרוּןיעדרון לֹֽאלֹאלא־־־תָב֣וֹאתָבוֹאתבוא שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה יִרְאַ֖תיִרְאַתיראת שָׁמִ֣ירשָׁמִירשמיר וָשָׁ֑יִתוָשָׁיִתושית וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה לְמִשְׁלַ֣חלְמִשְׁלַחלמשלח שׁ֔וֹרשׁוֹרשור וּלְמִרְמַ֖סוּלְמִרְמַסולמרמס שֶֽׂהשֶׂהשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain