Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 23

23:1 ה֣וֹיהוֹיהוי רֹעִ֗יםרֹעִיםרעים מְאַבְּדִ֧יםמְאַבְּדִיםמאבדים וּמְפִצִ֛יםוּמְפִצִיםומפצים אֶתאֶתאת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן מַרְעִיתִ֖ימַרְעִיתִימרעיתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:2 לָ֠כֵןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל עַֽלעַלעל־־־הָרֹעִים֮הָרֹעִיםהרעים הָרֹעִ֣יםהָרֹעִיםהרעים אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֒עַמִּיעמי אַתֶּ֞םאַתֶּםאתם הֲפִצֹתֶ֤םהֲפִצֹתֶםהפצתם אֶתאֶתאת־־־צֹאנִי֙צֹאנִיצאני וַתַּדִּח֔וּםוַתַּדִּחוּםותדחום וְלֹ֥אוְלֹאולא פְקַדְתֶּ֖םפְקַדְתֶּםפקדתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני פֹקֵ֧דפֹקֵדפקד עֲלֵיכֶ֛םעֲלֵיכֶםעליכם אֶתאֶתאת־־־רֹ֥עַרֹעַרע מַעַלְלֵיכֶ֖םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:3 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני אֲקַבֵּץ֙אֲקַבֵּץאקבץ אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית צֹאנִ֔יצֹאנִיצאני מִכֹּל֙מִכֹּלמכל הָאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִדַּ֥חְתִּיהִדַּחְתִּיהדחתי אֹתָ֖םאֹתָםאתם שָׁ֑םשָׁםשם וַהֲשִׁבֹתִ֥יוַהֲשִׁבֹתִיוהשבתי אֶתְהֶ֛ןאֶתְהֶןאתהן עַלעַלעל־־־נְוֵהֶ֖ןנְוֵהֶןנוהן וּפָר֥וּוּפָרוּופרו וְרָבֽוּוְרָבוּורבו׃׃׃ 23:4 וַהֲקִמֹתִ֧יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם רֹעִ֖יםרֹעִיםרעים וְרָע֑וּםוְרָעוּםורעום וְלֹאוְלֹאולא־־־יִֽירְא֨וּיִירְאוּייראו ע֧וֹדעוֹדעוד וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵחַ֛תּוּיֵחַתּוּיחתו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִפָּקֵ֖דוּיִפָּקֵדוּיפקדו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 23:5 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַהֲקִמֹתִ֥יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד צֶ֣מַחצֶמַחצמח צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וּמָ֤לַךְוּמָלַךְומלך מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך וְהִשְׂכִּ֔ילוְהִשְׂכִּילוהשכיל וְעָשָׂ֛הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 23:6 בְּיָמָיו֙בְּיָמָיובימיו תִּוָּשַׁ֣עתִּוָּשַׁעתושע יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל יִשְׁכֹּ֣ןיִשְׁכֹּןישכן לָבֶ֑טַחלָבֶטַחלבטח וְזֶהוְזֶהוזה־־־שְּׁמ֥וֹשְּׁמוֹשמו אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־יִקְרְא֖וֹיִקְרְאוֹיקראו יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ צִדְקֵֽנוּצִדְקֵנוּצדקנו׃׃׃ ססס 23:7 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־יָמִ֥יםיָמִיםימים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־יֹ֤אמְרוּיֹאמְרוּיאמרו עוֹד֙עוֹדעוד חַיחַיחי־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הֶעֱלָ֛ההֶעֱלָההעלה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 23:8 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־חַיחַיחי־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶעֱלָה֩הֶעֱלָההעלה וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר הֵבִ֜יאהֵבִיאהביא אֶתאֶתאת־־־זֶ֨רַעזֶרַעזרע בֵּ֤יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֔וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וּמִכֹּל֙וּמִכֹּלומכל הָֽאֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִדַּחְתִּ֖יםהִדַּחְתִּיםהדחתים שָׁ֑םשָׁםשם וְיָשְׁב֖וּוְיָשְׁבוּוישבו עַלעַלעל־־־אַדְמָתָֽםאַדְמָתָםאדמתם׃׃׃ ססס 23:9 לַנְּבִאִ֞יםלַנְּבִאִיםלנבאים נִשְׁבַּ֧רנִשְׁבַּרנשבר לִבִּ֣ילִבִּילבי בְקִרְבִּ֗יבְקִרְבִּיבקרבי רָֽחֲפוּ֙רָחֲפוּרחפו כָּלכָּלכל־־־עַצְמוֹתַ֔יעַצְמוֹתַיעצמותי הָיִ֙יתִי֙הָיִיתִיהייתי כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש שִׁכּ֔וֹרשִׁכּוֹרשכור וּכְגֶ֖בֶרוּכְגֶבֶרוכגבר עֲבָ֣רוֹעֲבָרוֹעברו יָ֑יִןיָיִןיין מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמִפְּנֵ֖יוּמִפְּנֵיומפני דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי קָדְשֽׁוֹקָדְשׁוֹקדשו׃׃׃ 23:10 כִּ֤יכִּיכי מְנָֽאֲפִים֙מְנָאֲפִיםמנאפים מָלְאָ֣המָלְאָהמלאה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני אָלָה֙אָלָהאלה אָבְלָ֣האָבְלָהאבלה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ יָבְשׁ֖וּיָבְשׁוּיבשו נְא֣וֹתנְאוֹתנאות מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי מְרֽוּצָתָם֙מְרוּצָתָםמרוצתם רָעָ֔הרָעָהרעה וּגְבוּרָתָ֖םוּגְבוּרָתָםוגבורתם לֹאלֹאלא־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ 23:11 כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־נָבִ֥יאנָבִיאנביא גַםגַםגם־־־כֹּהֵ֖ןכֹּהֵןכהן חָנֵ֑פוּחָנֵפוּחנפו גַּםגַּםגם־־־בְּבֵיתִ֛יבְּבֵיתִיבביתי מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי רָעָתָ֖םרָעָתָםרעתם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:12 לָכֵן֩לָכֵןלכן יִֽהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה דַרְכָּ֜םדַרְכָּםדרכם לָהֶ֗םלָהֶםלהם כַּחֲלַקְלַקּוֹת֙כַּחֲלַקְלַקּוֹתכחלקלקות בָּֽאֲפֵלָ֔הבָּאֲפֵלָהבאפלה יִדַּ֖חוּיִדַּחוּידחו וְנָ֣פְלוּוְנָפְלוּונפלו בָ֑הּבָהּבה כִּֽיכִּיכי־־־אָבִ֨יאאָבִיאאביא עֲלֵיהֶ֥םעֲלֵיהֶםעליהם רָעָ֛הרָעָהרעה שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת פְּקֻדָּתָ֖םפְּקֻדָּתָםפקדתם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:13 וּבִנְבִיאֵ֥יוּבִנְבִיאֵיובנביאי שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי תִפְלָ֑התִפְלָהתפלה הִנַּבְּא֣וּהִנַּבְּאוּהנבאו בַבַּ֔עַלבַבַּעַלבבעל וַיַּתְע֥וּוַיַּתְעוּויתעו אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 23:14 וּבִנְבִאֵ֨יוּבִנְבִאֵיובנבאי יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי שַׁעֲרוּרָ֗השַׁעֲרוּרָהשערורה נָא֞וֹףנָאוֹףנאוף וְהָלֹ֤ךְוְהָלֹךְוהלך בַּשֶּׁ֙קֶר֙בַּשֶּׁקֶרבשקר וְחִזְּקוּ֙וְחִזְּקוּוחזקו יְדֵ֣ייְדֵיידי מְרֵעִ֔יםמְרֵעִיםמרעים לְבִ֨לְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־שָׁ֔בוּשָׁבוּשבו אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵרָֽעָת֑וֹמֵרָעָתוֹמרעתו הָֽיוּהָיוּהיו־־־לִ֤ילִילי כֻלָּם֙כֻלָּםכלם כִּסְדֹ֔םכִּסְדֹםכסדם וְיֹשְׁבֶ֖יהָוְיֹשְׁבֶיהָוישביה כַּעֲמֹרָֽהכַּעֲמֹרָהכעמרה׃׃׃ ססס 23:15 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות עַלעַלעל־־־הַנְּבִאִ֔יםהַנְּבִאִיםהנבאים הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מַאֲכִ֤ילמַאֲכִילמאכיל אוֹתָם֙אוֹתָםאותם לַֽעֲנָ֔הלַעֲנָהלענה וְהִשְׁקִתִ֖יםוְהִשְׁקִתִיםוהשקתים מֵימֵימי־־־רֹ֑אשׁרֹאשׁראש כִּ֗יכִּיכי מֵאֵת֙מֵאֵתמאת נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם יָצְאָ֥היָצְאָהיצאה חֲנֻפָּ֖החֲנֻפָּהחנפה לְכָללְכָללכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ
23:16 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות אַֽלאַלאל־־־תִּשְׁמְע֞וּתִּשְׁמְעוּתשמעו עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי הַנְּבִאִים֙הַנְּבִאִיםהנבאים הַנִּבְּאִ֣יםהַנִּבְּאִיםהנבאים לָכֶ֔םלָכֶםלכם מַהְבִּלִ֥יםמַהְבִּלִיםמהבלים הֵ֖מָּההֵמָּההמה אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם חֲז֤וֹןחֲזוֹןחזון לִבָּם֙לִבָּםלבם יְדַבֵּ֔רוּיְדַבֵּרוּידברו לֹ֖אלֹאלא מִפִּ֥ימִפִּימפי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:17 אֹמְרִ֤יםאֹמְרִיםאמרים אָמוֹר֙אָמוֹראמור לִֽמְנַאֲצַ֔ילִמְנַאֲצַילמנאצי דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְ֠כֹלוְכֹלוכל הֹלֵ֞ךְהֹלֵךְהלך בִּשְׁרִר֤וּתבִּשְׁרִרוּתבשררות לִבּוֹ֙לִבּוֹלבו אָֽמְר֔וּאָמְרוּאמרו לֹֽאלֹאלא־־־תָב֥וֹאתָבוֹאתבוא עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 23:18 כִּ֣יכִּיכי מִ֤ימִימי עָמַד֙עָמַדעמד בְּס֣וֹדבְּסוֹדבסוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיֵ֖רֶאוְיֵרֶאוירא וְיִשְׁמַ֣עוְיִשְׁמַעוישמע אֶתאֶתאת־־־דְּבָר֑וֹדְּבָרוֹדברו מִֽימִימי־־־הִקְשִׁ֥יבהִקְשִׁיבהקשיב [דְּבָרִי כ][דְּבָרִי כ][דברי כ] (דְּבָר֖וֹ ק)(דְּבָרוֹ ק)(דברו ק) וַיִּשְׁמָֽעוַיִּשְׁמָעוישמע׃׃׃ ססס 23:19 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ סַעֲרַ֣תסַעֲרַתסערת יְהוָ֗היְהוָהיהוה חֵמָה֙חֵמָהחמה יָֽצְאָ֔היָצְאָהיצאה וְסַ֖עַרוְסַעַרוסער מִתְחוֹלֵ֑למִתְחוֹלֵלמתחולל עַ֛לעַלעל רֹ֥אשׁרֹאשׁראש רְשָׁעִ֖יםרְשָׁעִיםרשעים יָחֽוּליָחוּליחול׃׃׃ 23:20 לֹ֤אלֹאלא יָשׁוּב֙יָשׁוּבישוב אַףאַףאף־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־עֲשֹׂת֥וֹעֲשֹׂתוֹעשתו וְעַדוְעַדועד־־־הֲקִימ֖וֹהֲקִימוֹהקימו מְזִמּ֣וֹתמְזִמּוֹתמזמות לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו בְּאַֽחֲרִית֙בְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים תִּתְבּ֥וֹנְנוּתִּתְבּוֹנְנוּתתבוננו בָ֖הּבָהּבה בִּינָֽהבִּינָהבינה׃׃׃ 23:21 לֹאלֹאלא־־־שָׁלַ֥חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֶתאֶתאת־־־הַנְּבִאִ֖יםהַנְּבִאִיםהנבאים וְהֵ֣םוְהֵםוהם רָ֑צוּרָצוּרצו לֹאלֹאלא־־־דִבַּ֥רְתִּידִבַּרְתִּידברתי אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם וְהֵ֥םוְהֵםוהם נִבָּֽאוּנִבָּאוּנבאו׃׃׃ 23:22 וְאִֽםוְאִםואם־־־עָמְד֖וּעָמְדוּעמדו בְּסוֹדִ֑יבְּסוֹדִיבסודי וְיַשְׁמִ֤עוּוְיַשְׁמִעוּוישמעו דְבָרַי֙דְבָרַידברי אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי וִֽישִׁבוּם֙וִישִׁבוּםוישבום מִדַּרְכָּ֣םמִדַּרְכָּםמדרכם הָרָ֔עהָרָעהרע וּמֵרֹ֖עַוּמֵרֹעַומרע מַֽעַלְלֵיהֶֽםמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם׃׃׃ ססס 23:23 הַאֱלֹהֵ֧יהַאֱלֹהֵיהאלהי מִקָּרֹ֛במִקָּרֹבמקרב אָ֖נִיאָנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי מֵרָחֹֽקמֵרָחֹקמרחק׃׃׃ 23:24 אִםאִםאם־־־יִסָּתֵ֨ריִסָּתֵריסתר אִ֧ישׁאִישׁאיש בַּמִּסְתָּרִ֛יםבַּמִּסְתָּרִיםבמסתרים וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני לֹֽאלֹאלא־־־אֶרְאֶ֖נּוּאֶרְאֶנּוּאראנו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֧יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אֲנִ֥יאֲנִיאני מָלֵ֖אמָלֵאמלא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:25 שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֵ֤תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָֽמְרוּ֙אָמְרוּאמרו הַנְּבִאִ֔יםהַנְּבִאִיםהנבאים הַֽנִּבְּאִ֥יםהַנִּבְּאִיםהנבאים בִּשְׁמִ֛יבִּשְׁמִיבשמי שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר חָלַ֖מְתִּיחָלַמְתִּיחלמתי חָלָֽמְתִּיחָלָמְתִּיחלמתי׃׃׃ 23:26 עַדעַדעד־־־מָתַ֗ימָתַימתי הֲיֵ֛שׁהֲיֵשׁהיש בְּלֵ֥בבְּלֵבבלב הַנְּבִאִ֖יםהַנְּבִאִיםהנבאים נִבְּאֵ֣ינִבְּאֵינבאי הַשָּׁ֑קֶרהַשָּׁקֶרהשקר וּנְבִיאֵ֖יוּנְבִיאֵיונביאי תַּרְמִ֥תתַּרְמִתתרמת לִבָּֽםלִבָּםלבם׃׃׃ 23:27 הַחֹשְׁבִ֗יםהַחֹשְׁבִיםהחשבים לְהַשְׁכִּ֤יחַלְהַשְׁכִּיחַלהשכיח אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי שְׁמִ֔ישְׁמִישמי בַּחֲל֣וֹמֹתָ֔םבַּחֲלוֹמֹתָםבחלומתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְסַפְּר֖וּיְסַפְּרוּיספרו אִ֣ישׁאִישׁאיש לְרֵעֵ֑הוּלְרֵעֵהוּלרעהו כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁכְח֧וּשָׁכְחוּשכחו אֲבוֹתָ֛םאֲבוֹתָםאבותם אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֖ישְׁמִישמי בַּבָּֽעַלבַּבָּעַלבבעל׃׃׃ 23:28 הַנָּבִ֞יאהַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֤וֹאִתּוֹאתו חֲלוֹם֙חֲלוֹםחלום יְסַפֵּ֣ריְסַפֵּריספר חֲל֔וֹםחֲלוֹםחלום וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר דְּבָרִי֙דְּבָרִידברי אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר דְּבָרִ֖ידְּבָרִידברי אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת מַהמַהמה־־־לַתֶּ֥בֶןלַתֶּבֶןלתבן אֶתאֶתאת־־־הַבָּ֖רהַבָּרהבר נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:29 הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא כֹ֧הכֹהכה דְבָרִ֛ידְבָרִידברי כָּאֵ֖שׁכָּאֵשׁכאש נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּכְפַטִּ֖ישׁוּכְפַטִּישׁוכפטיש יְפֹ֥צֵֽץיְפֹצֵץיפצץ סָֽלַעסָלַעסלע׃׃׃ ססס 23:30 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עַלעַלעל־־־הַנְּבִאִ֖יםהַנְּבִאִיםהנבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה מְגַנְּבֵ֣ימְגַנְּבֵימגנבי דְבָרַ֔ידְבָרַידברי אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 23:31 הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עַלעַלעל־־־הַנְּבִיאִ֖םהַנְּבִיאִםהנביאם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הַלֹּקְחִ֣יםהַלֹּקְחִיםהלקחים לְשׁוֹנָ֔םלְשׁוֹנָםלשונם וַֽיִּנְאֲמ֖וּוַיִּנְאֲמוּוינאמו נְאֻֽםנְאֻםנאם׃׃׃ 23:32 הִ֠נְנִיהִנְנִיהנני עַֽלעַלעל־־־נִבְּאֵ֞ינִבְּאֵינבאי חֲלֹמ֥וֹתחֲלֹמוֹתחלמות שֶׁ֙קֶר֙שֶׁקֶרשקר נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַֽיְסַפְּרוּם֙וַיְסַפְּרוּםויספרום וַיַּתְע֣וּוַיַּתְעוּויתעו אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי בְּשִׁקְרֵיהֶ֖םבְּשִׁקְרֵיהֶםבשקריהם וּבְפַחֲזוּתָ֑םוּבְפַחֲזוּתָםובפחזותם וְאָנֹכִ֨יוְאָנֹכִיואנכי לֹֽאלֹאלא־־־שְׁלַחְתִּ֜יםשְׁלַחְתִּיםשלחתים וְלֹ֣אוְלֹאולא צִוִּיתִ֗יםצִוִּיתִיםצויתים וְהוֹעֵ֛ילוְהוֹעֵילוהועיל לֹֽאלֹאלא־־־יוֹעִ֥ילוּיוֹעִילוּיועילו לָֽעָםלָעָםלעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:33 וְכִיוְכִיוכי־־־יִשְׁאָלְךָ֩יִשְׁאָלְךָישאלך הָעָ֨םהָעָםהעם הַזֶּ֜ההַזֶּההזה אֽוֹאוֹאו־־־הַנָּבִ֤יאהַנָּבִיאהנביא אֽוֹאוֹאו־־־כֹהֵן֙כֹהֵןכהן לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאָמַרְתָּ֤וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם אֶתאֶתאת־־־מַהמַהמה־־־מַשָּׂ֔אמַשָּׂאמשא וְנָטַשְׁתִּ֥יוְנָטַשְׁתִּיונטשתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:34 וְהַנָּבִ֤יאוְהַנָּבִיאוהנביא וְהַכֹּהֵן֙וְהַכֹּהֵןוהכהן וְהָעָ֔םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֹאמַ֖ריֹאמַריאמר מַשָּׂ֣אמַשָּׂאמשא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּפָקַדְתִּ֛יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הַה֖וּאהַהוּאההוא וְעַלוְעַלועל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 23:35 כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמְר֛וּתֹאמְרוּתאמרו אִ֥ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֑יואָחִיואחיו מֶהמֶהמה־־־עָנָ֣העָנָהענה יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמַהוּמַהומה־־־דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:36 וּמַשָּׂ֥אוּמַשָּׂאומשא יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא תִזְכְּרוּתִזְכְּרוּתזכרו־־־ע֑וֹדעוֹדעוד כִּ֣יכִּיכי הַמַּשָּׂ֗אהַמַּשָּׂאהמשא יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש דְּבָר֔וֹדְּבָרוֹדברו וַהֲפַכְתֶּ֗םוַהֲפַכְתֶּםוהפכתם אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 23:37 כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמַ֖רתֹאמַרתאמר אֶלאֶלאל־־־הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא מֶהמֶהמה־־־עָנָ֣ךְעָנָךְענך יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמַהוּמַהומה־־־דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:38 וְאִםוְאִםואם־־־מַשָּׂ֣אמַשָּׂאמשא יְהוָה֮יְהוָהיהוה תֹּאמֵרוּ֒תֹּאמֵרוּתאמרו לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה יַ֧עַןיַעַןיען אֲמָרְכֶ֛םאֲמָרְכֶםאמרכם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה מַשָּׂ֣אמַשָּׂאמשא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָאֶשְׁלַ֤חוָאֶשְׁלַחואשלח אֲלֵיכֶם֙אֲלֵיכֶםאליכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תֹאמְר֖וּתֹאמְרוּתאמרו מַשָּׂ֥אמַשָּׂאמשא יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:39 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן הִנְנִ֔יהִנְנִיהנני וְנָשִׁ֥יתִיוְנָשִׁיתִיונשיתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם נָשֹׁ֑אנָשֹׁאנשא וְנָטַשְׁתִּ֣יוְנָטַשְׁתִּיונטשתי אֶתְכֶ֗םאֶתְכֶםאתכם וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֛םלָכֶםלכם וְלַאֲבוֹתֵיכֶ֖םוְלַאֲבוֹתֵיכֶםולאבותיכם מֵעַ֥למֵעַלמעל פָּנָֽיפָּנָיפני׃׃׃ 23:40 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם חֶרְפַּ֣תחֶרְפַּתחרפת עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וּכְלִמּ֣וּתוּכְלִמּוּתוכלמות עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא תִשָּׁכֵֽחַתִשָּׁכֵחַתשכח׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain