Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 4

4:1 אִםאִםאם־־־תָּשׁ֨וּבתָּשׁוּבתשוב יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלַ֖יאֵלַיאלי תָּשׁ֑וּבתָּשׁוּבתשוב וְאִםוְאִםואם־־־תָּסִ֧ירתָּסִירתסיר שִׁקּוּצֶ֛יךָשִׁקּוּצֶיךָשקוציך מִפָּנַ֖ימִפָּנַימפני וְלֹ֥אוְלֹאולא תָנֽוּדתָנוּדתנוד׃׃׃ 4:2 וְנִשְׁבַּ֙עְתָּ֙וְנִשְׁבַּעְתָּונשבעת חַיחַיחי־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה בֶּאֱמֶ֖תבֶּאֱמֶתבאמת בְּמִשְׁפָּ֣טבְּמִשְׁפָּטבמשפט וּבִצְדָקָ֑הוּבִצְדָקָהובצדקה וְהִתְבָּ֥רְכוּוְהִתְבָּרְכוּוהתברכו ב֛וֹבוֹבו גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים וּב֥וֹוּבוֹובו יִתְהַלָּֽלוּיִתְהַלָּלוּיתהללו׃׃׃ ססס 4:3 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהֹוָ֗היְהֹוָהיהוה לְאִ֤ישׁלְאִישׁלאיש יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔םוְלִירוּשָׁלִַםולירושלם נִ֥ירוּנִירוּנירו לָכֶ֖םלָכֶםלכם נִ֑ירנִירניר וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּזְרְע֖וּתִּזְרְעוּתזרעו אֶלאֶלאל־־־קוֹצִֽיםקוֹצִיםקוצים׃׃׃ 4:4 הִמֹּ֣לוּהִמֹּלוּהמלו לַיהֹוָ֗הלַיהֹוָהליהוה וְהָסִ֙רוּ֙וְהָסִרוּוהסרו עָרְל֣וֹתעָרְלוֹתערלות לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם אִ֥ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם פֶּןפֶּןפן־־־תֵּצֵ֨אתֵּצֵאתצא כָאֵ֜שׁכָאֵשׁכאש חֲמָתִ֗יחֲמָתִיחמתי וּבָעֲרָה֙וּבָעֲרָהובערה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מְכַבֶּ֔המְכַבֶּהמכבה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני רֹ֥עַרֹעַרע מַעַלְלֵיכֶֽםמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם׃׃׃ 4:5 הַגִּ֣ידוּהַגִּידוּהגידו בִֽיהוּדָ֗הבִיהוּדָהביהודה וּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙וּבִירוּשָׁלִַםובירושלם הַשְׁמִ֔יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו וְאִמְר֕וּוְאִמְרוּואמרו [וְתִקְעוּ כ][וְתִקְעוּ כ][ותקעו כ] (תִּקְע֥וּ ק)(תִּקְעוּ ק)(תקעו ק) שׁוֹפָ֖רשׁוֹפָרשופר בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ קִרְא֤וּקִרְאוּקראו מַלְאוּ֙מַלְאוּמלאו וְאִמְר֔וּוְאִמְרוּואמרו הֵאָסְפ֥וּהֵאָסְפוּהאספו וְנָב֖וֹאָהוְנָבוֹאָהונבואה אֶלאֶלאל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי הַמִּבְצָֽרהַמִּבְצָרהמבצר׃׃׃ 4:6 שְׂאוּשְׂאוּשאו־־־נֵ֣סנֵסנס צִיּ֔וֹנָהצִיּוֹנָהציונה הָעִ֖יזוּהָעִיזוּהעיזו אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹ֑דוּתַּעֲמֹדוּתעמדו כִּ֣יכִּיכי רָעָ֗הרָעָהרעה אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא מִצָּפ֖וֹןמִצָּפוֹןמצפון וְשֶׁ֥בֶרוְשֶׁבֶרושבר גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 4:7 עָלָ֤העָלָהעלה אַרְיֵה֙אַרְיֵהאריה מִֽסֻּבְּכ֔וֹמִסֻּבְּכוֹמסבכו וּמַשְׁחִ֣יתוּמַשְׁחִיתומשחית גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים נָסַ֖ענָסַענסע יָצָ֣איָצָאיצא מִמְּקֹמ֑וֹמִמְּקֹמוֹממקמו לָשׂ֤וּםלָשׂוּםלשום אַרְצֵךְ֙אַרְצֵךְארצך לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה עָרַ֥יִךְעָרַיִךְעריך תִּצֶּ֖ינָהתִּצֶּינָהתצינה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 4:8 עַלעַלעל־־־זֹ֛אתזֹאתזאת חִגְר֥וּחִגְרוּחגרו שַׂקִּ֖יםשַׂקִּיםשקים סִפְד֣וּסִפְדוּספדו וְהֵילִ֑ילוּוְהֵילִילוּוהילילו כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־שָׁ֛בשָׁבשב חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ פפפ
4:9 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַהוּא֙הַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה יֹאבַ֥דיֹאבַדיאבד לֵבלֵבלב־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלֵ֣בוְלֵבולב הַשָּׂרִ֑יםהַשָּׂרִיםהשרים וְנָשַׁ֙מּוּ֙וְנָשַׁמּוּונשמו הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַנְּבִיאִ֖יםוְהַנְּבִיאִיםוהנביאים יִתְמָֽהוּיִתְמָהוּיתמהו׃׃׃ 4:10 וָאֹמַ֞רוָאֹמַרואמר אֲהָ֣הּאֲהָהּאהה ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה אָכֵן֩אָכֵןאכן הַשֵּׁ֨אהַשֵּׁאהשא הִשֵּׁ֜אתָהִשֵּׁאתָהשאת לָעָ֤םלָעָםלעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה וְלִירוּשָׁלִַ֣םוְלִירוּשָׁלִַםולירושלם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְנָגְעָ֥הוְנָגְעָהונגעה חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב עַדעַדעד־־־הַנָּֽפֶשׁהַנָּפֶשׁהנפש׃׃׃ 4:11 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא יֵאָמֵ֤ריֵאָמֵריאמר לָֽעָםלָעָםלעם־־־הַזֶּה֙הַזֶּההזה וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔םוְלִירוּשָׁלִַםולירושלם ר֣וּחַרוּחַרוח צַ֤חצַחצח שְׁפָיִים֙שְׁפָיִיםשפיים בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי ל֥וֹאלוֹאלוא לִזְר֖וֹתלִזְרוֹתלזרות וְל֥וֹאוְלוֹאולוא לְהָבַֽרלְהָבַרלהבר׃׃׃ 4:12 ר֧וּחַרוּחַרוח מָלֵ֛אמָלֵאמלא מֵאֵ֖לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה יָ֣בוֹאיָבוֹאיבוא לִ֑ילִילי עַתָּ֕העַתָּהעתה גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר מִשְׁפָּטִ֖יםמִשְׁפָּטִיםמשפטים אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 4:13 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ כַּעֲנָנִ֣יםכַּעֲנָנִיםכעננים יַעֲלֶ֗היַעֲלֶהיעלה וְכַסּוּפָה֙וְכַסּוּפָהוכסופה מַרְכְּבוֹתָ֔יומַרְכְּבוֹתָיומרכבותיו קַלּ֥וּקַלּוּקלו מִנְּשָׁרִ֖יםמִנְּשָׁרִיםמנשרים סוּסָ֑יוסוּסָיוסוסיו א֥וֹיאוֹיאוי לָ֖נוּלָנוּלנו כִּ֥יכִּיכי שֻׁדָּֽדְנוּשֻׁדָּדְנוּשדדנו׃׃׃ 4:14 כַּבְּסִ֨יכַּבְּסִיכבסי מֵרָעָ֤המֵרָעָהמרעה לִבֵּךְ֙לִבֵּךְלבך יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען תִּוָּשֵׁ֑עִיתִּוָּשֵׁעִיתושעי עַדעַדעד־־־מָתַ֛ימָתַימתי תָּלִ֥יןתָּלִיןתלין בְּקִרְבֵּ֖ךְבְּקִרְבֵּךְבקרבך מַחְשְׁב֥וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות אוֹנֵֽךְאוֹנֵךְאונך׃׃׃ 4:15 כִּ֛יכִּיכי ק֥וֹלקוֹלקול מַגִּ֖ידמַגִּידמגיד מִדָּ֑ןמִדָּןמדן וּמַשְׁמִ֥יעַוּמַשְׁמִיעַומשמיע אָ֖וֶןאָוֶןאון מֵהַ֥רמֵהַרמהר אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 4:16 הַזְכִּ֣ירוּהַזְכִּירוּהזכירו לַגּוֹיִ֗םלַגּוֹיִםלגוים הִנֵּה֙הִנֵּההנה הַשְׁמִ֣יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם נֹצְרִ֥יםנֹצְרִיםנצרים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ הַמֶּרְחָ֑קהַמֶּרְחָקהמרחק וַֽיִּתְּנ֛וּוַיִּתְּנוּויתנו עַלעַלעל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה קוֹלָֽםקוֹלָםקולם׃׃׃ 4:17 כְּשֹׁמְרֵ֣יכְּשֹׁמְרֵיכשמרי שָׂדַ֔ישָׂדַישדי הָי֥וּהָיוּהיו עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב כִּיכִּיכי־־־אֹתִ֥יאֹתִיאתי מָרָ֖תָהמָרָתָהמרתה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:18 דַּרְכֵּךְ֙דַּרְכֵּךְדרכך וּמַ֣עֲלָלַ֔יִךְוּמַעֲלָלַיִךְומעלליך עָשׂ֥וֹעָשׂוֹעשו אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לָ֑ךְלָךְלך זֹ֤אתזֹאתזאת רָעָתֵךְ֙רָעָתֵךְרעתך כִּ֣יכִּיכי מָ֔רמָרמר כִּ֥יכִּיכי נָגַ֖ענָגַענגע עַדעַדעד־־־לִבֵּֽךְלִבֵּךְלבך׃׃׃ ססס 4:19 מֵעַ֣ימֵעַימעי ׀׀׀ מֵעַ֨ימֵעַימעי ׀׀׀ [אָחוּלָה כ][אָחוּלָה כ][אחולה כ] (אוֹחִ֜ילָה ק)(אוֹחִילָה ק)(אוחילה ק) קִיר֥וֹתקִירוֹתקירות לִבִּ֛ילִבִּילבי הֹֽמֶההֹמֶההמה־־־לִּ֥ילִּילי לִבִּ֖ילִבִּילבי לֹ֣אלֹאלא אַחֲרִ֑ישׁאַחֲרִישׁאחריש כִּ֣יכִּיכי ק֤וֹלקוֹלקול שׁוֹפָר֙שׁוֹפָרשופר [שָׁמַעְתִּי כ][שָׁמַעְתִּי כ][שמעתי כ] (שָׁמַ֣עַתְּ ק)(שָׁמַעַתְּ ק)(שמעת ק) נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי תְּרוּעַ֖תתְּרוּעַתתרועת מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 4:20 שֶׁ֤בֶרשֶׁבֶרשבר עַלעַלעל־־־שֶׁ֙בֶר֙שֶׁבֶרשבר נִקְרָ֔אנִקְרָאנקרא כִּ֥יכִּיכי שֻׁדְּדָ֖השֻׁדְּדָהשדדה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ פִּתְאֹם֙פִּתְאֹםפתאם שֻׁדְּד֣וּשֻׁדְּדוּשדדו אֹהָלַ֔יאֹהָלַיאהלי רֶ֖גַערֶגַערגע יְרִיעֹתָֽייְרִיעֹתָייריעתי׃׃׃ 4:21 עַדעַדעד־־־מָתַ֖ימָתַימתי אֶרְאֶהאֶרְאֶהאראה־־־נֵּ֑סנֵּסנס אֶשְׁמְעָ֖האֶשְׁמְעָהאשמעה ק֥וֹלקוֹלקול שׁוֹפָֽרשׁוֹפָרשופר׃׃׃ ססס 4:22 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אֱוִ֣ילאֱוִילאויל עַמִּ֗יעַמִּיעמי אוֹתִי֙אוֹתִיאותי לֹ֣אלֹאלא יָדָ֔עוּיָדָעוּידעו בָּנִ֤יםבָּנִיםבנים סְכָלִים֙סְכָלִיםסכלים הֵ֔מָּההֵמָּההמה וְלֹ֥אוְלֹאולא נְבוֹנִ֖יםנְבוֹנִיםנבונים הֵ֑מָּההֵמָּההמה חֲכָמִ֥יםחֲכָמִיםחכמים הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה לְהָרַ֔עלְהָרַעלהרע וּלְהֵיטִ֖יבוּלְהֵיטִיבולהיטיב לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעוּיָדָעוּידעו׃׃׃ 4:23 רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־תֹ֖הוּתֹהוּתהו וָבֹ֑הוּוָבֹהוּובהו וְאֶלוְאֶלואל־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין אוֹרָֽםאוֹרָםאורם׃׃׃ 4:24 רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי הֶֽהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה רֹעֲשִׁ֑יםרֹעֲשִׁיםרעשים וְכָלוְכָלוכל־־־הַגְּבָע֖וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות הִתְקַלְקָֽלוּהִתְקַלְקָלוּהתקלקלו׃׃׃ 4:25 רָאִ֕יתִירָאִיתִיראיתי וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה אֵ֣יןאֵיןאין הָאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וְכָלוְכָלוכל־־־ע֥וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים נָדָֽדוּנָדָדוּנדדו׃׃׃ 4:26 רָאִ֕יתִירָאִיתִיראיתי וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַכַּרְמֶ֖להַכַּרְמֶלהכרמל הַמִּדְבָּ֑רהַמִּדְבָּרהמדבר וְכָלוְכָלוכל־־־עָרָ֗יועָרָיועריו נִתְּצוּ֙נִתְּצוּנתצו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ ססס 4:27 כִּיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שְׁמָמָ֥השְׁמָמָהשממה תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְכָלָ֖הוְכָלָהוכלה לֹ֥אלֹאלא אֶעֱשֶֽׂהאֶעֱשֶׂהאעשה׃׃׃ 4:28 עַלעַלעל־־־זֹאת֙זֹאתזאת תֶּאֱבַ֣לתֶּאֱבַלתאבל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְקָדְר֥וּוְקָדְרוּוקדרו הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים מִמָּ֑עַלמִמָּעַלממעל עַ֤לעַלעל כִּיכִּיכי־־־דִבַּ֙רְתִּי֙דִבַּרְתִּידברתי זַמֹּ֔תִיזַמֹּתִיזמתי וְלֹ֥אוְלֹאולא נִחַ֖מְתִּינִחַמְתִּינחמתי וְלֹאוְלֹאולא־־־אָשׁ֥וּבאָשׁוּבאשוב מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 4:29 מִקּ֨וֹלמִקּוֹלמקול פָּרָ֜שׁפָּרָשׁפרש וְרֹ֣מֵהוְרֹמֵהורמה קֶ֗שֶׁתקֶשֶׁתקשת בֹּרַ֙חַת֙בֹּרַחַתברחת כָּלכָּלכל־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר בָּ֚אוּבָּאוּבאו בֶּעָבִ֔יםבֶּעָבִיםבעבים וּבַכֵּפִ֖יםוּבַכֵּפִיםובכפים עָל֑וּעָלוּעלו כָּלכָּלכל־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר עֲזוּבָ֔העֲזוּבָהעזובה וְאֵיןוְאֵיןואין־־־יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 4:30 [וְאַתִּי כ][וְאַתִּי כ][ואתי כ] (וְאַ֨תְּ ק)(וְאַתְּ ק)(ואת ק) שָׁד֜וּדשָׁדוּדשדוד מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשִׂ֗יתַּעֲשִׂיתעשי כִּֽיכִּיכי־־־תִלְבְּשִׁ֨יתִלְבְּשִׁיתלבשי שָׁנִ֜ישָׁנִישני כִּיכִּיכי־־־תַעְדִּ֣יתַעְדִּיתעדי עֲדִיעֲדִיעדי־־־זָהָ֗בזָהָבזהב כִּֽיכִּיכי־־־תִקְרְעִ֤יתִקְרְעִיתקרעי בַפּוּךְ֙בַפּוּךְבפוך עֵינַ֔יִךְעֵינַיִךְעיניך לַשָּׁ֖וְאלַשָּׁוְאלשוא תִּתְיַפִּ֑יתִּתְיַפִּיתתיפי מָאֲסוּמָאֲסוּמאסו־־־בָ֥ךְבָךְבך עֹגְבִ֖יםעֹגְבִיםעגבים נַפְשֵׁ֥ךְנַפְשֵׁךְנפשך יְבַקֵּֽשׁוּיְבַקֵּשׁוּיבקשו׃׃׃ 4:31 כִּי֩כִּיכי ק֨וֹלקוֹלקול כְּחוֹלָ֜הכְּחוֹלָהכחולה שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי צָרָה֙צָרָהצרה כְּמַבְכִּירָ֔הכְּמַבְכִּירָהכמבכירה ק֧וֹלקוֹלקול בַּתבַּתבת־־־צִיּ֛וֹןצִיּוֹןציון תִּתְיַפֵּ֖חַתִּתְיַפֵּחַתתיפח תְּפָרֵ֣שׂתְּפָרֵשׂתפרש כַּפֶּ֑יהָכַּפֶּיהָכפיה אֽוֹיאוֹיאוי־־־נָ֣אנָאנא לִ֔ילִילי כִּֽיכִּיכי־־־עָיְפָ֥העָיְפָהעיפה נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי לְהֹרְגִֽיםלְהֹרְגִיםלהרגים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain