Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 42

42:1 וַֽיִּגְּשׁוּ֙וַיִּגְּשׁוּויגשו כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֔יםהַחֲיָלִיםהחילים וְיֽוֹחָנָן֙וְיוֹחָנָןויוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח וִֽיזַנְיָ֖הוִיזַנְיָהויזניה בֶּןבֶּןבן־־־הוֹשַֽׁעְיָ֑ההוֹשַׁעְיָההושעיה וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם מִקָּטֹ֥ןמִקָּטֹןמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 42:2 וַיֹּאמְר֞וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא תִּפָּלתִּפָּלתפל־־־נָ֤אנָאנא תְחִנָּתֵ֙נוּ֙תְחִנָּתֵנוּתחנתנו לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְהִתְפַּלֵּ֤לוְהִתְפַּלֵּלוהתפלל בַּעֲדֵ֙נוּ֙בַּעֲדֵנוּבעדנו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּעַ֖דבְּעַדבעד כָּלכָּלכל־־־הַשְּׁאֵרִ֣יתהַשְּׁאֵרִיתהשארית הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת כִּֽיכִּיכי־־־נִשְׁאַ֤רְנוּנִשְׁאַרְנוּנשארנו מְעַט֙מְעַטמעט מֵֽהַרְבֵּ֔המֵהַרְבֵּהמהרבה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך רֹא֥וֹתרֹאוֹתראות אֹתָֽנוּאֹתָנוּאתנו׃׃׃ 42:3 וְיַגֶּדוְיַגֶּדויגד־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נֵֽלֶךְנֵלֶךְנלך־־־בָּ֑הּבָּהּבה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשֶֽׂהנַעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ 42:4 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם יִרְמְיָ֤הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא שָׁמַ֔עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי הִנְנִ֧יהִנְנִיהנני מִתְפַּלֵּ֛למִתְפַּלֵּלמתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כְּדִבְרֵיכֶ֑םכְּדִבְרֵיכֶםכדבריכם וְֽהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כָּֽלכָּלכל־־־הַדָּבָר֩הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲנֶ֨היַעֲנֶהיענה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם אַגִּ֣ידאַגִּידאגיד לָכֶ֔םלָכֶםלכם לֹֽאלֹאלא־־־אֶמְנַ֥עאֶמְנַעאמנע מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 42:5 וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה אָמְר֣וּאָמְרוּאמרו אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו יְהִ֤ייְהִייהי יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּ֔נוּבָּנוּבנו לְעֵ֖דלְעֵדלעד אֱמֶ֣תאֱמֶתאמת וְנֶאֱמָ֑ןוְנֶאֱמָןונאמן אִםאִםאם־־־לֹ֡אלֹאלא כְּֽכָלכְּכָלככל־־־הַ֠דָּבָרהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִֽשְׁלָחֲךָ֜יִשְׁלָחֲךָישלחך יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו כֵּ֥ןכֵּןכן נַעֲשֶֽׂהנַעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ 42:6 אִםאִםאם־־־ט֣וֹבטוֹבטוב וְאִםוְאִםואם־־־רָ֔ערָערע בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר [אֲנוּ כ][אֲנוּ כ][אנו כ] (אֲנַ֜חְנוּ ק)(אֲנַחְנוּ ק)(אנחנו ק) שֹׁלְחִ֥יםשֹׁלְחִיםשלחים אֹתְךָ֛אֹתְךָאתך אֵלָ֖יואֵלָיואליו נִשְׁמָ֑ענִשְׁמָענשמע לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִֽיטַביִיטַבייטב־־־לָ֔נוּלָנוּלנו כִּ֣יכִּיכי נִשְׁמַ֔ענִשְׁמַענשמע בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ ססס 42:7 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מִקֵּ֖ץמִקֵּץמקץ עֲשֶׂ֣רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָֽהוּיִרְמְיָהוּירמיהו׃׃׃ 42:8 וַיִּקְרָ֗אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־יֽוֹחָנָן֙יוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח וְאֶ֛לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֖יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וּלְכָ֨לוּלְכָלולכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם לְמִקָּטֹ֥ןלְמִקָּטֹןלמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 42:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שְׁלַחְתֶּ֤םשְׁלַחְתֶּםשלחתם אֹתִי֙אֹתִיאתי אֵלָ֔יואֵלָיואליו לְהַפִּ֥יללְהַפִּיללהפיל תְּחִנַּתְכֶ֖םתְּחִנַּתְכֶםתחנתכם לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 42:10 אִםאִםאם־־־שׁ֤וֹבשׁוֹבשוב תֵּֽשְׁבוּ֙תֵּשְׁבוּתשבו בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וּבָנִ֤יתִיוּבָנִיתִיובניתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶהֱרֹ֔סאֶהֱרֹסאהרס וְנָטַעְתִּ֥יוְנָטַעְתִּיונטעתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶתּ֑וֹשׁאֶתּוֹשׁאתוש כִּ֤יכִּיכי נִחַ֙מְתִּי֙נִחַמְתִּינחמתי אֶלאֶלאל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 42:11 אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֗וּתִּירְאוּתיראו מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם יְרֵאִ֖יםיְרֵאִיםיראים מִפָּנָ֑יומִפָּנָיומפניו אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֤וּתִּירְאוּתיראו מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־אִתְּכֶ֣םאִתְּכֶםאתכם אָ֔נִיאָנִיאני לְהוֹשִׁ֧יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם וּלְהַצִּ֥ילוּלְהַצִּילולהציל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִיָּדֽוֹמִיָּדוֹמידו׃׃׃ 42:12 וְאֶתֵּ֥ןוְאֶתֵּןואתן לָכֶ֛םלָכֶםלכם רַחֲמִ֖יםרַחֲמִיםרחמים וְרִחַ֣םוְרִחַםורחם אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וְהֵשִׁ֥יבוְהֵשִׁיבוהשיב אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־אַדְמַתְכֶֽםאַדְמַתְכֶםאדמתכם׃׃׃ 42:13 וְאִםוְאִםואם־־־אֹמְרִ֣יםאֹמְרִיםאמרים אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם לֹ֥אלֹאלא נֵשֵׁ֖בנֵשֵׁבנשב בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמֹ֔עַשְׁמֹעַשמע בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 42:14 לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לֹ֚אלֹאלא כִּ֣יכִּיכי אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים נָב֔וֹאנָבוֹאנבוא אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נִרְאֶה֙נִרְאֶהנראה מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה וְק֥וֹלוְקוֹלוקול שׁוֹפָ֖רשׁוֹפָרשופר לֹ֣אלֹאלא נִשְׁמָ֑ענִשְׁמָענשמע וְלַלֶּ֥חֶםוְלַלֶּחֶםוללחם לֹֽאלֹאלא־־־נִרְעָ֖בנִרְעָבנרעב וְשָׁ֥םוְשָׁםושם נֵשֵֽׁבנֵשֵׁבנשב׃׃׃ 42:15 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה לָכֵ֛ןלָכֵןלכן שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אִםאִםאם־־־אַ֠תֶּםאַתֶּםאתם שׂ֣וֹםשׂוֹםשום תְּשִׂמ֤וּןתְּשִׂמוּןתשמון פְּנֵיכֶם֙פְּנֵיכֶםפניכם לָבֹ֣אלָבֹאלבא מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּבָאתֶ֖םוּבָאתֶםובאתם לָג֥וּרלָגוּרלגור שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 42:16 וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה הַחֶ֗רֶבהַחֶרֶבהחרב אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתֶּם֙אַתֶּםאתם יְרֵאִ֣יםיְרֵאִיםיראים מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה שָׁ֛םשָׁםשם תַּשִּׂ֥יגתַּשִּׂיגתשיג אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהָרָעָ֞בוְהָרָעָבוהרעב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם ׀׀׀ דֹּאֲגִ֣יםדֹּאֲגִיםדאגים מִמֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו שָׁ֣םשָׁםשם יִדְבַּ֧קיִדְבַּקידבק אַחֲרֵיכֶ֛םאַחֲרֵיכֶםאחריכם מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְשָׁ֥םוְשָׁםושם תָּמֻֽתוּתָּמֻתוּתמתו׃׃׃ 42:17 וְיִֽהְי֣וּוְיִהְיוּויהיו כָלכָלכל־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֨מוּשָׂמוּשמו אֶתאֶתאת־־־פְּנֵיהֶ֜םפְּנֵיהֶםפניהם לָב֤וֹאלָבוֹאלבוא מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים לָג֣וּרלָגוּרלגור שָׁ֔םשָׁםשם יָמ֕וּתוּיָמוּתוּימותו בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֣בבָּרָעָבברעב וּבַדָּ֑בֶרוּבַדָּבֶרובדבר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה לָהֶם֙לָהֶםלהם שָׂרִ֣ידשָׂרִידשריד וּפָלִ֔יטוּפָלִיטופליט מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני הָֽרָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ ססס 42:18 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֮צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר נִתַּ֨ךְנִתַּךְנתך אַפִּ֜יאַפִּיאפי וַחֲמָתִ֗יוַחֲמָתִיוחמתי עַלעַלעל־־־יֹֽשְׁבֵי֙יֹשְׁבֵיישבי יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם כֵּ֣ןכֵּןכן תִּתַּ֤ךְתִּתַּךְתתך חֲמָתִי֙חֲמָתִיחמתי עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם בְּבֹאֲכֶ֖םבְּבֹאֲכֶםבבאכם מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וִהְיִיתֶ֞םוִהְיִיתֶםוהייתם לְאָלָ֤הלְאָלָהלאלה וּלְשַׁמָּה֙וּלְשַׁמָּהולשמה וְלִקְלָלָ֣הוְלִקְלָלָהולקללה וּלְחֶרְפָּ֔הוּלְחֶרְפָּהולחרפה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִרְא֣וּתִרְאוּתראו ע֔וֹדעוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 42:19 דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֤היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אַלאַלאל־־־תָּבֹ֖אוּתָּבֹאוּתבאו מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים יָדֹ֙עַ֙יָדֹעַידע תֵּֽדְע֔וּתֵּדְעוּתדעו כִּיכִּיכי־־־הַעִידֹ֥תִיהַעִידֹתִיהעידתי בָכֶ֖םבָכֶםבכם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 42:20 כִּ֣יכִּיכי [הִתְעֵתֶים כ][הִתְעֵתֶים כ][התעתים כ] (הִתְעֵיתֶם֮ ק)(הִתְעֵיתֶם ק)(התעיתם ק) בְּנַפְשֽׁוֹתֵיכֶם֒בְּנַפְשׁוֹתֵיכֶםבנפשותיכם כִּֽיכִּיכי־־־אַתֶּ֞םאַתֶּםאתם שְׁלַחְתֶּ֣םשְׁלַחְתֶּםשלחתם אֹתִ֗יאֹתִיאתי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִתְפַּלֵּ֣להִתְפַּלֵּלהתפלל בַּעֲדֵ֔נוּבַּעֲדֵנוּבעדנו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וּכְכֹל֩וּכְכֹלוככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יֹאמַ֜ריֹאמַריאמר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֛ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כֵּ֥ןכֵּןכן הַגֶּדהַגֶּדהגד־־־לָ֖נוּלָנוּלנו וְעָשִֽׂינוּוְעָשִׂינוּועשינו׃׃׃ 42:21 וָאַגִּ֥דוָאַגִּדואגד לָכֶ֖םלָכֶםלכם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֗םשְׁמַעְתֶּםשמעתם בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שְׁלָחַ֥נִישְׁלָחַנִישלחני אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 42:22 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יָדֹ֣עַיָדֹעַידע תֵּֽדְע֔וּתֵּדְעוּתדעו כִּ֗יכִּיכי בַּחֶ֛רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֥בבָּרָעָבברעב וּבַדֶּ֖בֶרוּבַדֶּבֶרובדבר תָּמ֑וּתוּתָּמוּתוּתמותו בַּמָּקוֹם֙בַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חֲפַצְתֶּ֔םחֲפַצְתֶּםחפצתם לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא לָג֥וּרלָגוּרלגור שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain